Diyen ayrı, Başbakan ayrı... BAŞKAN

advertisement
T.B.M.M.
B:107
17.6.1997
0:1
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Diyen ayrı, Başbakan ayrı...
BAŞKAN - Müdahale etmeyin efendim... Rica ediyorum...
Buyurun efendim.
HALİL CİN (Devamla) - Bunlar önemli şeyler; dinleyin de, ondan sonra konuşursunuz...
BAŞKAN-Efendim, rica ediyorum...
HALİL CİN (Devamla) - Türk kimliği, Türk cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasın­
da da önemli bir köprüdür. Ne yazık ki, Sayın Başbakan, teokratik İslam ülkeleriyle ilişkilere gös­
terdiği ilginin binde birini, laik, Müslüman Türk cumhuriyetlerine göstermemiştir.
Sayın Başbakan ve çalışma arkadaşları, Türk Ordusunu, son günlerdeki çeşitli konuşmalarıy­
la güncel siyasetin içerisine çekmektedirler. Ülkemiz, son beş aydan beri iktidarsız bir Hükümet,
yönetemeyen bir siyasetle uğraşmaktadır. Koalisyonun büyük ortağı, cumhuriyetin temel ilkeleri­
ni, açık ve gizli eylem ve söylemlerle tartışmaya açmış, küçük ortak ise, bu vahim duruma dur di­
yememiştir.
Türkiye'de laik devleti tartışmak, rejimin kimliğini tartışmak demektir. Türkiye Cumhuriyeti,
ümmetten millete geçişin sonucudur. Milleti reddeden anlayış, temelde, İslama aykırıdır. İslam di­
ni, millet, milliyet ve milliyetçiliğe tamamen açıktır. Bugün Türk kimliğini reddedenler, kutsal top­
raklan koruyan Mehmetçiğin, Birinci Dünya Harbinde, İngilizlerle birlikte Müslüman Araplar ta­
rafından arkadan vurulduğunu niçin unutuyorlar. Araplar, ırk ve din birliğine sahip oldukları halde
tek bir ümmet oluşturamamışlardır. Araptan fazla Arapçılık, Acemden fazla Acemcilik ve İslam
Ümmetçiliği Türke ne kazandırır?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen, konuşmanızı toparlayın.
HALİL CİN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım.
Türk Milleti, asırlar boyu Islamın hizmetinde olmuş, Islamı korumak için Haçlı seferlerine 200
yıl göğsünü siper etmiş, Yüce Peygamberin "ne mübarek asker, ne büyük komutan" övgüsüne la­
yık olmuştur.
Millet şairi Yahya Kemal, 26 Ağustos 1922'de, Büyük Taarruzdan önce bir şiirinde:
"Şu kopan fırtına Türk Ordusudur ya Rabbi
Senin uğruna ölen Ordu budur ya Rabbi
Ta ki, yükselsin ezanlarda müeyyed namın
Galip et; çünkü, son Ordusudur bu îslamın" diyordu.
Bu son Ordunun başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'tü. İşte, bu Ordu, bugün Türk kimliği­
ne karşı çıkanların bir numaralı hedefi olmuştur.
Türk Ordusu, Türk Milletinin bir parçası ve Türk kahramanlığının çelikleşmiş bir ifadesidir.
Bu Ordu, niçin milletle karşı karşıya getirilmek istenmektedir?
SİNASİ YAVUZ (Erzurum) - Getirmeyin.
HALİL CİN (Devamla) - Sen getirme.
Ordu, rejimle çatışanlara, Hükümet olarak görevlerini yapmayanlara, Anayasadan aldığı yet­
kiyle, ülkenin çok önemli bazı sorunları ve mevcut tehditler hakkında, Millî Güvenlik Kurulu va­
sıtasıyla görüşlerini bildirmiştir.
-173-
Download