19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmıştır

advertisement
19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 25/7/2005 tarih ve 25886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu
İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün "XV-İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin
Açıklamalar" başlığının "A. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilirken Uyulacak
Hususlar" kısmının '1-Yasaklama Kararı Vermeye Yetkili Makamlar ve İdarelerce Yapılması
Zorunlu Hususlar' başlığı altında yer alan (e) bendi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"e) İhalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı açılan davada yürütmenin
durdurulması veya iptal kararı verilmesi durumunda kararın aslı veya onaylı örneğinin
Kurumumuza sunulması halinde ilgili gerçek veya tüzel kişiler yasaklılar listesinden
çıkarılacaktır. Ancak, mahkeme kararı uyarınca veya idari bir işlemle ihalelere katılmaktan
yasaklama kararlarının kaldırılması, değiştirilmesi veya düzeltilmesi hallerinde kararın
yasaklama kararını veren idarelerce Resmî Gazete’de yayımlatılması,"
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Download