23.10.2011 tarihinde Van ili ve ilçelerinde yaşanan deprem

advertisement
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 23.10.2011 tarihinde Van ili ve ilçelerinde yaşanan deprem nedeniyle Sosyal Güvenlik
Kurumu olarak; genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık
hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde mağdur olmamaları için gerekli her türlü
düzenlemeler yapılmış ve 03.11.2011 tarihinde bütün vatandaşlarımıza duyurulmuştur.
Ancak,
1- Genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu statüde
bulunmasına karşın müstahaklığı bulunmayan veya
2- Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan
Vatandaşlarımızın, Van ilindeki sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde tedavi
olma ve ilaçlarını almada sıkıntılar yaşadıkları belirlenmiştir.
06.03.2011 tarihli ve 27866 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Afet Ve Acil Durum
Harcamaları Yönetmeliği”nin “Harcamalar” başlıklı 9 uncu maddesinin “l” fıkrasında, “Afet ve
acil durumdan etkilenenlerden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununa göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi
statüsünde bulunmayanların genel sağlık sigortasına ilişkin esas ve usuller çerçevesinde
karşılanacak sağlık hizmeti giderlerinin ve “ p” fıkrasında ise; “İlaç, aşı, serum, anti-serum, kan
ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımlarının” Özel hesaptan
karşılanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle yukarıda belirtilen kapsamda bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları
için her türlü sağlık hizmetleri Van ili ve ilçelerindeki ilgili sağlık hizmet sunucuları tarafından
verilecektir. Bu kapsamdaki kişilere verilen sağlık hizmet bedelleri, “Afet Ve Acil Durum
Harcamaları Yönetmeliği”nin Harcamalar başlıklı 9 uncu maddesinin “l” ve “p” fıkraları gereği
Van Valiliği Afet ve Acil Durum Merkezine fatura edilmesi gerekmektedir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerekli görüşmeler yapılmış olup
Van Valiliğine ilgili Başkanlık tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
Vatandaşlarımıza ve sağlık hizmet sunucularına duyurulur. 
Download