AKILLI KENTLER ve AFET YÖNETİMİ Akıllı kentlerin oluşturulması

advertisement
AKILLI KENTLER ve AFET YÖNETİMİ
Akıllı kentlerin oluşturulması günümüz kentsel sorunların çözümü ve daha etkili kentsel
hizmetlerin sunumu için ana eğilim haline gelmiş durumda. Bilişim teknolojilerinin
gelişimiyle güçlü dijital altyapıya sahip kentler çevresel, sosyal ve ekonomik
sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında yenilikçi akıllı kent tasarımlarını hayat geçirmeye
başladılar. Bu tür akıllı kent tasarımları kentlilerin hayat kalitesini arttırmayı hedeflerken
diğer taraftan da acil durumlarda hızlı tepki verecek ve daha dayanıklı olacak şekilde
yapılandırılıyor. Özellikle gerek insan kaynaklı gerekse doğal afetlerin kentlerde
yaratabilecekleri hasarın bertaraf edilmesi ve bu tür istenmeyen durumlardan en çabuk ve en
az maliyetle kentin önceki durumuna dönebilmesi akıllı kentlerin en önemli hedeflerinden
biri. Bu sebeple Afet Yönetimi, afet öncesi risklerin tespit edilmesi, afet sırasında
koordinasyonun sağlanması ve hızlı tepki verme, afet sonrasında ise meydana gelen hasarın
en çabuk şekilde giderilmesini kapsayan önemli bir akıllı kent bileşeni.
Afet yönetimi için kurulması gereken kent bütünü afet bilgi sisteminin temelinde kent
ve çevresinden toplanacak her türlü verinin iletişimini sağlayacak sağlam bir dijital altyapı
yatmaktadır. Bu altyapının bileşenlerini ise nesnelerin interneti, büyük veri, bulut internet
çözümleri, fiber optik gibi hızlı internet hatları ve kentin her noktasından veri toplanmasını
otomatikleştirecek algılayıcı (sensör) ağları gibi teknolojiler oluşturmaktadır. Bu
teknolojilerin birbiriyle uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak kontrol
merkezleri ise akıllı şehir tasarımlarının merkezinde yer almaktadır.
Kurulacak dijital altyapının bütün bileşenlerinin koordinasyonu ve yönetimi, kent
yönetimi anlamında da daha etkin, esnek, hızlı ve kolektif kararlar alabilen yapıları gerekli
kılacaktır. Bu anlamda akıllı kentler kentlerin fiziksel ve fonksiyonel dönüşümlerinin yanı sıra
kent yönetimlerinin de daha şeffaf ve katılıma açık bir şekilde dönüşümlerini tetikleyecektir.
Özellikle afet yönetimi özelinde fiziksel, fonksiyonel veya yönetim anlamında kentsel
dönüşüm faaliyetleri kentlerin daha sağlıklı ve dayanıklı yaşam çevreleri oluşturması
anlamında önemli bir fırsatı da beraberinde getirmektedir. Kent yaşamının kalitesini arttıracak
ve afet riskini minimize edecek önleyici ve iyileştirici tedbirlerin, bütüncül planlanmış
sistemler sayesinde insan müdahalesinden olabildiğince uzak şekilde kurgulanması, olası
afetler sonrası geri döndürülemez can ve mal kayıplarını en aza indirecek ve ülke
ekonomisinin en az şekilde etkilenmesini sağlayacaktır.
Bu bağlamda afet yönetimi odaklı akıllı kent tasarımlarının kent ölçeğinden sıyrılarak
ülke siyasa ve politikaları boyutunda önemli kazanımlar sağlayacağı yadsınamaz bir gerçektir.
Bu yönde atılacak her türlü adım vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir gereği olarak daha
sağlıklı ve güvenli bir yaşam çevresinde sürdürülen daha kaliteli ve mutlu bir yaşam anlamına
gelecektir.
Download