Sermaye Düzeltmesi Farkları

advertisement
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EGSER
BİLANÇO (YTL)
Bağımsız Denetim'den
(XI-29 KONSOLİDE)
Geçmiş
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Kuruluşlardan Ticari Alacaklar
Diğer Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
İlişkili Kuruluşlardan Ticari Alacaklar
Diğer Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Boçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Kuruluşlara Ticari Borçlar
Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faal.den Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
(Ara toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Kuruluşlara Ticari Borçlar
Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Kuruluşlara Diğer Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı)
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Hisse Senedi İhraç Primleri
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Azınlık Payları
TOPLAM KAYNAKLAR
6
7
10-37
10-37
10-37
12
11
13
14
26
34
10-37
10-37
10-37
12
11
7
16
14
17
18
19
20
35
26
8
9
10-37
10-37
10-37
11
12
21
22-35
22
26
34
8
9
10-37
10-37
10-37
11-37
11-37
11-37
12
21
22
24
35
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Geçmiş
(Yeniden
Düzenlenmiş)
30.09.2008
31.12.2007
133.372.680
134.104.982
235.468
4.850.168
0
0
77.187.228
80.074.812
74.933.192
77.461.245
2.254.036
2.613.567
0
0
9.510.370
240.106
42.249.487
45.051.160
0
0
4.190.127
3.888.736
133.372.680
134.104.982
0
0
86.781.621
89.460.567
0
0
0
0
0
0
0
0
6.271
6.271
2.045
2.107
0
0
0
0
69.276
69.276
82.964.358
85.585.819
363.206
539.670
0
0
3.347.380
3.178.202
29.084
79.221
220.154.302
223.565.548
54.966.014
48.304.068
16.708.143
4.986.659
0
0
30.480.985
32.771.245
1.271.989
1.390.530
29.208.996
31.380.715
4.667.965
7.432.371
0
0
0
0
0
273.723
2.277.905
1.924.570
831.015
915.500
54.966.014
48.304.068
0
0
34.504.643
97.275.057
27.038.788
64.876.657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.491.570
0
25.491.570
0
0
0
7.465.855
0
0
130.683.646
130.426.529
75.000.000
66.529.523
35.838.594
0
0
289.820
(41.896.015)
(5.335.343)
257.066
0
0
0
6.906.830
0
0
77.986.423
77.737.187
52.632.000
66.529.523
181.858
0
0
289.820
(49.561.440)
7.665.425
249.236
220.154.302
223.565.548
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EGSER
GELİR TABLOSU (YTL)
Bağımsız Denetim'den
(XI-29 KONSOLİDE)
Dipnot
Referansı
Geçmiş
Geçmiş
Geçmemiş
Geçmemiş
01.01.200830.09.2008
01.07.200830.09.2008
01.01.200730.09.2007
01.07.200730.09.2007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri
28
121.658.196
42.523.556
139.561.246
46.657.363
Satışların Maliyeti (-)
28
(102.029.293)
(36.702.476)
(112.060.149)
(37.700.675)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
19.628.903
5.821.080
27.501.097
8.956.689
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
0
0
0
0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)
0
0
0
0
19.628.903
5.821.080
27.501.097
8.956.689
BRÜT KAR/ZARAR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
29
(5.411.862)
(2.151.883)
(6.948.846)
(1.305.405)
Genel Yönetim Giderleri (-)
29
(10.631.596)
(4.191.967)
(11.960.273)
(3.099.591)
(608.058)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
29
(1.229.538)
(416.721)
(1.822.372)
Diğer Faaliyet Gelirleri
31
2.696.983
388.673
2.301.982
181.412
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
31
(3.031.531)
(888.811)
(1.897.050)
(340.061)
FAALİYET KARI/ZARARI
2.021.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
(1.439.628)
7.174.538
3.784.985
0
0
0
0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
32
11.848.317
2.997.916
24.477.677
9.669.216
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
33
(19.366.366)
(2.470.444)
(19.965.616)
(4.628.676)
(5.496.691)
(912.156)
11.686.600
8.825.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
35
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
35
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
34
DÖNEM KARI/ZARARI
Dönem Kar/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
27
Ana Ortaklık Payları
Hisse Başına Kazanç
36
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
776.008
0
0
169.178
(5.327.513)
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı
169.178
(555.217)
(651.028)
(586.980)
830.079
31.763
11.865.651
8.270.309
0
0
0
0
0
0
0
0
(5.327.513)
(136.148)
11.865.651
8.270.309
(5.343.173)
(140.046)
11.882.630
8.263.064
(7.830)
(1.949)
8.489
(5.335.343)
(138.097)
11.874.140
8.266.686
(0.00076)
(0,000020)
0,002260
0,001570
0
36
776.008
(136.148)
179.051
(0.00076)
0
0
(0,000020)
0
(3.623)
0
0
0,002260
0,001570
0
0
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAKİT AKIM TABLOSU
(XI-29 KONSOLİDE)
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU (YTL)
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş
30 Eylül 2008
Geçmemiş
30 Eylül 2007
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı
(5.335.343)
11.874.140
Düzeltmeler
Azınlık Payları
Amortisman
Kıdem tazminatı karşılığı
Şüpheli Alacak karşılığı
Maddi duran varlık satış karı/(zararı)
Faiz geliri/Hasar Gelir Tahakkuku
Faiz gideri
Ertelenen Vergi Varlığı
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
7.830
7.406.702
559.025
(1.091.461)
371.712
(169.178)
1.749.287
7.373.930
1.118.554
(41.293)
(372.259)
7.711.954
(179.051)
27.485.975
Finansal Yatırımlardaki değişim
Ticari alacaklardaki değişim
Diğer Alacaklardaki değişim
Stoklardaki değişim
Diğer Varlıklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Diğer borçlardaki değişim
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
Borç karşılıklarındaki değişim
(38.292.818)
(160.048)
1.733.726
1.197.085
6.737.588
(12.201.534)
(1.517.554)
Diğer Yükümlülüklerdeki değişim
2.887.584
(9.270.265)
2.801.673
840.207
(2.290.260)
(28.255.976)
(273.723)
353.335
(84.483)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
(31.542.621)
(15.523.963)
Maddi duran varlık alımları ve satımları, net
Maddi olmayan duran varlık alımları ve satımları, net
Finansal duran varlık alımları ve satımları, net
(4.519.690)
(89.088)
61
(4.744.167)
(151.690)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
(4.608.716)
(498.383)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
(4.895.857)
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal borçlardaki değişim
Diğer finansal borçlardaki değişim
Özsermayedeki değişim
Ödenen Temettüler
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
(26.488.097)
58.024.736
31.536.639
Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net Artış
(4.614.698)
(4.761.077)
4.850.168
6.186.025
235.470
1.424.948
Dönem Başı Hazır Değerler Mevcudu
Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu
15.658.743
15.658.743
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(XI-29 KONSOLİDE)
Sermaye
01 Ocak 2008 bakiyesi
Sermaye Artışı
Net dönem karı/(zararı)
52.632.000
22.368.000
Sermaye
30 Eylül 2007 bakiyesi
Kardan
KısıtlanmışAzınlık
Yedekler Payı
Değer Artış
Fonları
181.858
35.656.736
-
-
75.000.000
01 Ocak 2007 Bakiyesi
Hisse
Senetleri
İhraç Primleri
66.529.523
-
30 Eylül 2008 bakiyesi
Net dönem karı/(zararı)
Sermaye
Düzeltmesi
Farkları
52.632.000
66.529.523
Sermaye
Düzeltmesi
Farkları
-
-
35.838.594
Hisse
Senetleri
İhraç Primleri
66.529.523
181.858
-
66.529.523
289.820
-
289.820
181.858
257.066
Kardan
KısıtlanmışAzınlık
Yedekler Payı
Değer Artış
Fonları
52.632.000
289.820
Birikmiş
Kar/(Zarar)
Toplam
Yeniden
Özsermaye
Düzenlenmiş)
249.236
(41.896.013)
77.986.425
58.024.736
7.830
(5.335.343)
(5.327.513)
-
289.820
(47.231.356)
Birikmiş
Kar/(Zarar)
130.683.648
Toplam
Özsermaye
258.502
(51.479.101)
(8.489)
11.874.141
68.412.603
11.865.652
250.013
(39.604.960)
80.278.255
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) fiili faaliyet konusu, ağırlıklı yer ve duvar karosu
üretimi ile yurtiçi ve yurtdışı satış faaliyetlerini yürütmektir. Şirket Eylül 1972 tarihinde kurulmuş olup
hali hazırda merkezi İstanbul’da bulunan İbrahim Polat Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri, İstanbul Menkul Kıymetler
Borsa’sında (“İMKB”) 1993 yılından itibaren işlem görmektedir. 30 Eylül 2008 itibariyle, İMKB’ye
kayıtlı %31 oranında hissesi mevcuttur.
Şirket üretmekte olduğu ürünlerin yurtiçi satış ve dağıtımının yaklaşık %99.62 ’sini (2007: %99.62) grup
şirketi olan Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş.(“Ege Pazarlama”) (Dipnot 37), yurtdışı satış ve
dağıtımının önemli bir kısmını ise yine grup şirketleri olan Ege Seramik Dış Ticaret, Ege Seramik East
Europe, Ege Seramik America, ve Ege Seramik Italia aracılığıyla yapmaktadır.
Şirket’in bünyesinde 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle istihdam edilen ortalama personel sayısı 208’i memur
(31 Aralık 2007: 249) 927’si işçi (31 Aralık 2007: 1.028) olmak üzere 1.135 (31 Aralık 2007: 1.277)
kişidir.
Şirket, Türkiye’de kayıtlı olup ticari sicile kayıtlı merkez adresi aşağıdaki gibidir:
Ankara Asfaltı 26.Km Ansızca Mevkii
35170 Kemalpaşa -İZMİR
Bağlı ortaklık
30 Eylül 2008 itibariyle konsolide edilen bağlı ortaklık Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim ve
Otoprodüktör Grubu A.Ş. 1996 yılında, İzmir, Kemalpaşa ilçesinde elektrik ve ısı enerjisi üretmek için
kurulmuştur.
Ana ortaklığın bağlı ortaklıklardaki hisse payları aşağıdaki gibidir:
Bağlı Ortaklıklar
Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim
Otoprodüktör Grubu A.Ş.
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
% 98,00
% 98,00
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
a.
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygulanan Muhasebe Standartları
Şirket ve Türkiye’de kayıtlı bağlı ortaklıkları yasal defterlerini ve mali tablolarını Türk Ticaret
Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve
hazırlamaktadırlar. Yabancı ülkelerde kurulmuş olan bağlı ortaklıkların defterleri ise kayıtlı
bulundukları ülkenin yasal mevzuatına uygun olarak hazırlanmaktadır.
1
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu
tebliğ ile işletmelerin Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartlarını (“UMS/UFRS”) uygulayacağı ve bu kapsamda, benimsenen standartlara
aykırı olmayan, TMSK’ca yayımlanan TMS/TFRS esas alınacağı belirtilmiştir.
Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere
yürürlüğe girmiştir.
Bu çerçevede Grup, mali tablolarını SPK'nın izin verdiği TMSK’ca yayımlanan TMS/TFRS
çerçevesinde hazırlamayı ve kamuya açıklamayı benimsemiştir. Mali tablo ve dipnot formatları ise
SPK’nın 17 Nisan 2008 tarihli duyurusu ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak
sunulmuştur. Geçmiş dönemlere ait mali tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine
uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmıştır.
İşlevsel ve Sunum Para Birimi
Finansal Tabloların gösterilmesinde “kuruş”lar yuvarlama yapılarak gösterilmiş ve kullanılan para
birimi YTL’dir.
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan dolar kuru 1
ABD Doları = 1,2316 YTL, (31 Aralık 2007: 1,1647) 1 Euro = 1,7978 YTL, (31 Aralık 2007 1,7102
YTL) 1 Gbp = 2,2631 YTL’dir. (31 Aralık 2007 2,3259 YTL)
Konsolidasyon Esasları
Konsolidasyon, ana ortaklık olan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmiştir.
Konsolide mali tablolar UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı” na uygun olarak hazırlanmıştır.
Konsolide finansal tablolar ana ortaklığın tüm bağlı ortaklıklarını kapsar.
Ana ortaklığın herbir bağlı ortaklıktaki yatırım tutarı ve bağlı ortaklıkların özkaynaklarından ana
ortaklığın payına isabet eden tutarlar elimine edilir.
Konsolide edilen bağlı ortaklığın dönem kar/zararından azınlık paylarına isabet eden tutarlar
belirlenir ve Konsolide edilen bağlı ortaklığın net aktiflerinden azınlık paylarına isabet eden
tutarlar ana ortaklığa isabet eden tutardan ayrı olarak belirlenir. Net aktiflerden azınlık paylarına
isabet eden tutarlar; TFRS 3’e uygun olarak, işletme birleşmesinin gerçekleştiği tarihte
hesaplanan azınlık payları; İşletme birleşmesinin gerçekleştiği tarihten sonra özkaynaklarda
meydana gelen değişikliklerden azınlık paylarına isabet eden tutarlardan oluşur.
2
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Grup içi bakiyeler, işlemler, gelir ve giderler tamamen elimine edilir.
Gelir, gider ve temettüler dahil olmak üzere, grup içi bakiyeler ve işlemler tamamen elimine edilir.
Grup içi işlemler nedeniyle oluşan ve stoklar ve maddi duran varlıklar gibi varlıkların maliyetine
dahil edilen kar ve zararlar tamamen elimine edilir. Grup içi zararlar, varlıklarda konsolide
finansal tablolara yansıtılması gereken bir değer düşüklüğünün oluştuğunu gösterebilir. Grup içi
işlemlerden kaynaklanan kar ve zararların elimine edilmesi sırasında ortaya çıkan geçici farklara
ilişkin olarak TMS 12 "Gelir Vergileri" Standardı hükümleri uygulanır.
Konsolide finansal tablolara dahil olan şirketlerin herhangi birinin finansal tablolarının benzer
işlemler ve benzer koşullardaki diğer olaylar için farklı muhasebe politikaları kullanılarak
hazırlanmış olması durumunda, konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında ilgili şirketin
finansal tablolarında gerekli düzeltmeler yapılır.
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ana ortaklık ve bağlı ortaklık finansal
tabloları aynı tarih itibariyle hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, benzer işlemler ve benzer
koşullardaki diğer olaylar için yeknesak muhasebe politikaları benimsenmiştir.
Bir bağlı ortaklığın gelir ve giderleri, TFRS 3’de belirlenen elde etme tarihinden itibaren
konsolide finansal tablolara dahil edilir ve bu durum ana ortaklığın bağlı ortaklık üzerindeki
kontrol gücünü kaybettiği tarihe kadar devam eder. Bağlı ortaklık elden çıkarıldığında; elde edilen
gelir ile bağlı ortaklığın defter değeri arasındaki fark, konsolide gelir tablosuna kazanç veya zarar
olarak yansıtılır. Bu işlem ile ilgili olarak, varsa "TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri" Standardına
uygun olarak doğrudan özkaynak ile ilişkilendirilen birikmiş kur farkları kazanç veya zararın
hesaplanmasında dikkate alınır.
Azınlık payları, konsolide bilançoda ana ortaklığın özkaynaklardaki payından ayrı olarak
özkaynaklar içerisinde gösterilir. Grubun kar ya da zararından azınlık paylarına isabet eden tutar
da ayrıca gösterilmelidir.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in mali tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Bir önceki finansal yıl sonu bilançosu ile karşılaştırmalı olarak
hazırlanmış cari ara dönem bilançosu, Cari ara dönem gelir tablosu ve cari yıla ilişkin hesap dönemi
başından ara dönem sonuna kadar olan faaliyetleri kapsayan kümülatif gelir tablosu ile bir önceki yılın
aynı ara dönemlerine ilişkin gelir tabloları (cari ve yılbaşından bugüne kadar), bir önceki yılın aynı ara
dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, cari yıla ilişkin hesap dönemi başından ara dönem sonuna
kadar olan özkaynak değişimlerini gösteren özsermaye değişim tablosu, ve nakit akım tabloları
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Şirket, 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle bilançosunu 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile;
1 Ocak - 30 Eylül 2008 dönemine ait gelir tablosu, nakit akım tablosu 1 Ocak - 30 Eylül 2007 tarihi
itibariyle hazırlanmış gelir tablosu, nakit akım tablosu ile; 1 Ocak - 30 Eylül 2008 özsermaye değişim
tablosunu ise 1 Ocak - 30 Eylül 2007 dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.
Mali tablo ve dipnot formatları SPK’nın 17 Nisan 2008 tarihli duyurusu ile uygulanması zorunlu kılınan
formatlara uygun olarak sunulmuştur. Geçmiş dönemlere ait mali tablolarda cari dönemde yapılan
gösterim değişikliklerine uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmıştır. 31.12.2007 tarihi itibariyle
önceki dönem Seri:XI: No:25’göre sınıflandırılan ve sunulan mali tabloların Seri:XI: No:29’a göre
sınıflandırılma farklılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
3
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
Konsolide Bilançonun
Yeniden Sınıflandırılması
Ticari Alacaklar (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Stoklar (net)
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar
Finansal Boçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli
Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Ticari Borçlar (net)
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Seri XI. No:25'a
Göre Sınıflandırlan
3.288.082
82.054.827
139.419
47.534.426
963.423
133.980.177
Seri XI. No:29'a
Göre Sınıflandırlan
Farklar
80.074.812
76.786.730
- (82.054.827)
240.106
100.687
45.051.160 (2.483.266)
3.888.736
2.925.313
129.254.814 (4.725.363)
544.925
4.986.659
4.441.734
3.871.391
570.344
32.771.238
6.117.350
1.757.142
2.173.037
5.080.458
52.885.884
32.771.247
7.432.371
130.174
1.924.570
915.500
48.160.521
(3.871.391)
(570.344)
9
7.432.371
(6.117.350)
(1.757.142)
130.174
(248.467)
(4.164.958)
(4.725.363)
Finansal Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
64.432.321
444.335
64.876.657
64.876.657
64.876.657
444.335
(444.335)
-
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Özel Yedekler
Değer Artış Fonları
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararı
Özkaynaklar
96.162.181
1.916.812
289.820
391.815
(81.502.724)
17.257.904
4
- (96.162.181)
66.529.523
66.529.523
- (1.916.812)
1.917.661
1.917.661
(289.820)
(391.815)
289.820
289.820
(51.479.100)
30.023.624
17.257.904
-
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
b.
Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Muhasebe politikalarındaki değişiklik geçmişe dönük uygulanırsa, işletme etkilenen her bir özkaynak
kaleminin finansal tablolarda yer verilen en eski döneme ait açılış tutarını düzeltmeli ve bu yeni
muhasebe politikası eskiden beri uygulanıyormuşçasına önceki dönemlerle karşılaştırılabilir bilgileri
sunmalıdır.
Muhasebe politikasında değişiklik, geçmişe dönük uygulama gerektirmekle birlikte döneme özgü veya
kümülatif olarak değişikliğin etkisi belirlenemiyor ise geçmişe dönük uygulama yapılmayabilir.
Grup, muhasebe politikalarını bir önceki mali yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır:
c.
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişikliğin etkileri varlık, yabancı kaynak veya özkaynak kalemlerinde
değişiklik yaratıyorsa, ilgili varlık, yabancı kaynak veya özkaynak kaleminin defter değerleri
değişikliğin yapıldığı dönemde düzeltilmelidir.
Muhasebe tahminindeki bir değişikliğin etkisinin ileriye yönelik olarak finansal tablolara yansıtılması,
tahminde değişiklik yapıldığı tarihten sonraki işlemlere, olaylara ve koşullara uygulandığı anlamına
gelir.
Hataya ilişkin döneme özgü veya kümülatif etkilerin hesaplanamadığı durumlar haricinde önceki dönem
hataları geriye yönelik yeniden düzenleme yoluyla düzeltilirler.
Konsolide mali tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, varlık ve yükümlülük tutarlarını
etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi
itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen tahminler ve varsayımlar yapması gerekmektedir.
Gerçekleşen sonuçlar, tahmin ve varsayımlardan farklı olabilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak
gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına
yansıtılmaktadır.
Kullanılan önemli tahminler, başlıca maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürleri ve
karşılıklar ile ilgilidir.
31.12.2007 Mali Tablolarında, Ege Seramik A.Ş.’nin 31.12.2007 tarihinde kullanmış olduğu yatırım
indirimi stopajı olan 143.549 YTL tutarının, vergi karşılığı olarak dönem net karından indirilmediği ve
bilançoda gösterilmediği tespit edilerek mali tablolarda gerekli düzeltme yapılarak yeniden düzenlenmiş
mali tablolar cari dönemle karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır.
5
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
BİLANÇO DÜZELTMELERİ:
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılığı Düzeltmesi
31 ARALIK 2007
Önceki Dönem Yayınlanan Mali Tablo
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılığı
Vergi Giderindeki Artış
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılığı (Yeniden
Düzenlenmiş Hali) (Dipnot 35)
Tutar
130.174
143.549
273.723
Özkaynak Düzeltmesi:
31 ARALIK 2007
Önceki Dönem Yayınlanan Konsolide Mali Tablo
Dönem Net Karı
Vergi Giderindeki Artış
Konsolide Mali Tablo
Dönem Net Karı (Yeniden Düzenlenmiş Hali) (Dipnot 27)
Tutar
7.808.974
(143.549)
7.665.425
31.12.2007 Mali Tablolarında, Özkaynaklar içerisinde Özel Yedek olarak gösterilen 1.917.661 YTL
tutarının, 1.910.979 YTL kısmının, Şirket’in konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı Ege Birleşik
Enerji Elektrik Üretim ve Otoprodüktör Grubu A.Ş.’nin 13 Haziran 2006 tarihinde sermayeye ilave
edilen Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları nedeniyle Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye bedelsiz
gelen hisse senedi tutarı olduğu görülmüştür. Kalan 6.684 YTL tutarı da 2006 yılı öncesinde Ege
Birleşik Enerji Elektrik Üretim ve Otoprodüktör Grubu A.Ş.’den gelen bedelsiz hisse senedi tutarından
oluşmaktadır. 1.917.661 YTL tutarı önceki dönem konsolide mali tablolarının hazırlanmasında
konsolidasyon yapılırken elimine edilmesi gerektiği halde elimine edilmediği tespit edilmiştir. 31 Aralık
2007 konsolide mali tablolarında 1.917.661 YTL Geçmiş Yıl Kar/Zararının içinde gösterilerek konsolide
mali tablolar yeniden düzenlenmiştir.
31 Aralık 2007
Tutar
Önceki Dönem Yayınlanan Konsolide Mali Tablo
Özel Yedekler
1.917.661
Özel Yedekler Azalış
(1.917.661)
Konsolide Mali Tablo Özel Yedekler
(Yeniden Düzenlenmiş Hali) (Dipnot 27)
-
31 Aralık 2007
Önceki Dönem Yayınlanan Konsolide Mali Tablo
Geçmiş Yıl Zararları
Tutar
(81.502.724)
Geçmiş Yıl Zararları Artış
Konsolide Mali Tablo Özel Yedekler
(Yeniden Düzenlenmiş Hali) (Dipnot 27)
1.917.661
(79.585.063)
6
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
d.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı, nakit benzeri ise tutarı belirli bir nakde kolayca
çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değer kaybetme riski önemsiz olan yatırımları ifade
etmektedir. Nakit benzerleri, kısa vadeli nakit yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla
veya diğer amaçlarla kullanılmayan varlıklardır. (Dipnot: 6)
Ticari Alacaklar
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı
bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura
tutarından değerlendirilmiştir. (Dipnot:10)
Şirket’in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı,
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve
güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. (Dipnot: 10)
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu
tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır (Dipnot: 31).
Finansal Araçlar
Finansal varlıkların sınıflandırılması, yatırımların hangi amaç için elde edilmesine bağlı olarak
belirlenmektedir. Şirket yönetimi, finansal varlığın sınıflandırılmasını ilk elde edildiği tarihte yapmakta
ve bu sınıflandırmayı her bilanço döneminde tekrar değerlendirmektedir. Şirket, finansal varlıklarını
aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır:
a)
Krediler ve alacaklar
Krediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kote olmayan ve sabit veya belirli ödemelerden oluşan
türev olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Krediler ve alacaklar, alım-satım amacıyla
tutulmadan, Şirket’in herhangi bir borçluya doğrudan para, mal veya hizmet tedarik ettiğinde
ortaya çıkmaktadır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, bu varlıklar dönen
varlıklar içinde, 12 aydan fazla ise duran varlıklar içinde gösterilmektedir. Krediler ve alacaklar,
ilk olarak makul değer ve ilgili finansal varlıkla direkt olarak ilişkilendirilebilen işlem masrafları
da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden mali tablolara alınır. Krediler ve alacaklar
sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilir.
(Dipnot: 8)
b)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle
satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan ve başka bir sınıflandırmaya
tabi tutulamayan finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır.
Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde
tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesinin arttırılması amacıyla satışına ihtiyaç
duyulmayacaksa, ki bu durumda dönen varlıklar içine dahil edilir. Şirket yönetimi, bu finansal
varlıkların sınıflandırmasını satın aldıkları tarihte uygun bir şekilde yapmakta olup düzenli
olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.
7
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Tüm finansal yatırımlar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da
dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Şirket’in %20’nin altında sermaye
payına sahip olduğu finansal yatırımların borsaya kayıtlı herhangi bir rayiç değerinin olmadığı, makul
değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun veya tatbik edilebilir olmaması nedeniyle
makul bir değer tahmininin yapılamaması ve makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği
durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için
YTL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyeti üzerinden,
1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyeti üzerinden,
mevcutsa, değer düşüklüğünün çıkarılması suretiyle değerlenmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları
gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Stoklar
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmiştir. Net gerçekleşebilir değer,
işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için
gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stokların maliyeti; tüm satın
alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için
katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, aylık ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenir.
Maddi Varlıklar
Maddi varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL’nin 31 Aralık 2004
tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005
tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve
mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan değerleri ile mali tablolara
yansıtılmaktadır. Amortisman, enflasyona göre düzeltilmiş tutarlar üzerinden ve aşağıda belirtilen maddi
varlıkların ekonomik faydalı ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre
hesaplanmaktadır. Arsalar, ekonomik faydalı ömürleri sonsuz olarak kabul edildiğinden amortismana
tabi tutulmamışlardır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:
Yıllar
Yerüstü ve yeraltı düzenleri
Binalar
Makina, tesis ve cihazlar
Taşıt araç ve gereçleri
Döşeme ve demirbaşlar
8-50
50
4-15
5
3-15
Bir varlığın kayıtlı değeri, varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer geri
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili varlığın net satış fiyatı ya da kullanımdaki
değerinin yüksek olanıdır. Net satış fiyatı, varlığın makul değerinden satışı gerçekleştirmek için
katlanılacak maliyetlerin düşülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise ilgili varlığın
kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit akımlarının bilanço tarihi
itibariyle indirgenmiş tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir.
Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, düzeltilmiş tutarlar ile tahsil olunan
tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.
8
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Maddi varlıkların bakım ve onarım giderleri normal şartlarda gider yazılmaktadır. Ancak, istisnai
durumlarda, eğer bakım ve onarım varlıklarda genişletme veya önemli ölçüde geliştirme ile sonuçlanırsa
söz konusu maliyetler aktifleştirilebilir ve ilişkilendirildiği maddi varlığın kalan faydalı ömrü üzerinden
amortismana tabi tutulur. (Dipnot 18)
Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini, bilgisayar yazılımlarını ve özel
maliyetleri içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten
sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Söz
konusu maddi olmayan varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:
Haklar
Özel maliyetler
Yıllar
3-15
kira süresi (gün)
Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri
kazanılabilir değerine indirilir. (Not 19)
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şirket, ertelenen vergi varlıkları dışında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde, sözkonusu varlığa
ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir
gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma uygun olmayan maddi
olmayan varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Eğer sözkonusu
varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla
geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları
gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın,
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri
çevrilir.
Kiralama İşlemleri
Finansal Kiralama İşlemleri
Şirket, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetleri, bilançoda kira başlangıç tarihindeki
rayiç değeri ya da, daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü değeri üzerinden
yansıtmaktadır (mali tablolarda ilgili maddi duran varlık kalemlerine dahil edilmiştir). Finansal kiralama
işlemine konu olan sabit kıymetin iktisap aşamasında katlanılan masrafları maliyete dahil edilir. Finansal
kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük; ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayrıştırılır. Faiz
giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin hesaplarına dahil edilir. (Dipnot 8)
Operasyonel Kiralama İşlemleri
Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira sözleşmeleri operasyonel kiralama
olarak adlandırılır. Bir operasyonel kiralama için yapılan ödemeler, kiralama süresi boyunca doğrusal
yönteme göre gider olarak kayıtlara alınır.
9
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında
satılmak yerine, kira elde etmek ve/veya sermaye kazancı elde etmek amacıyla veya her ikisi için tutulan
araziler ve binalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır ve maliyet yöntemine göre maliyet
eksi birikmiş amortisman (arazi hariç) değerleri ile gösterilir. İnşası, Şirket tarafından yapılan yatırım
amaçlı gayrimenkulun maliyeti ise, inşaat veya ıslah çalışmalarının tamamlandığı tarihteki maliyeti
üzerinden belirtilir. Söz konusu tarihte varlık, yatırım amaçlı gayrimenkul haline gelir ve bu nedenle
yatırım amaçlı gayrimenkuller hesap kalemine transfer edilir.
Borçlanma Maliyetleri
Şirket, borçlanma maliyetlerini, kar/zarar tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak
yansıtır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda kar/zarar tablosuna kaydedilir.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Karşılıklar
Karşılıklar, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya
yapısal bir yükümlülüğünün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan
kaynakların çıkışının gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda
güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Birden fazla sayıda benzer
yükümlülüğün bulunduğu durumlarda, gerekli olabilecek ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkış
olasılığı aynı nitelikteki yükümlülüklerin tamamı dikkate alınarak değerlendirilir. Aynı nitelikte bulunan
yükümlülüklerden herhangi bir tanesine ilişkin kaynak çıkışı ihtimali az bile olsa karşılık ayrılmaktadır.
Gelecekteki operasyonel zararlarla ilgili olarak karşılık ayrılmamaktadır. Paranın zaman değerinin
etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması
beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir.
Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar
Geçmişteki olaylardan kaynaklanan ve gerçekleşmesi gelecekte Şirket’in tamamiyle kontrolünde
olmayan, bir veya birden fazla olayın olması veya olmaması durumuna bağlı olan olası varlık ve
yükümlülükler, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler olarak kabul edilmektedir.
Şirket, şarta bağlı varlık ve yükümlülükleri kayıtlarına yansıtmamaktadır. Şarta bağlı yükümlülükler,
ilgili bir ekonomik fayda çıkışı olasılığı uzak olmadığı sürece, şarta bağlı varlıklar ise ancak ekonomik
faydaların girişi kuvvetle muhtemel ise mali tablo dipnotlarında açıklanmıştır.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
a)
Tanımlanan Fayda Planı
Kıdem tazminatı karşılıkları UMS 19’a ‘‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’’ göre aktüer çalışmasına
dayanarak yansıtılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü Şirket’in personelinin Türk İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından ya
da ilgili kanunca belirtilmiş nedenlerden dolayı iş akdinin sona ermesinden doğacak gelecekteki olası
yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bilanço tarihi itibariyle değerini ifade eder. Şirket, kıdem
tazminatını personelin işten ayrılması veya işine son verilmesi ile ilgili Şirket’in kendi deneyimlerinden
doğan bilgilere dayanarak ve hak kazanılan menfaatlerin indirgenmiş net değerinden kaydedilmesini
öngörerek hesaplanır ve mali tablolara yansıtılır.
10
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
b)
Tanımlanan Katkı Planları
Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un, bu
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde
personel giderlerine yansıtılmaktadır.
Hasılat
Satış gelirleri, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya
nakledilmiş olması, gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların
Şirket tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin
makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, satılmış ürün ya da
tamamlanmış hizmetin satış vergisi hariç faturalanmış değerinden, iadeler ve komisyonların indirilmiş
şeklini gösterir. Kira gelirleri dönemsel tahakkuk esasına göre, faiz gelirleri etkin faiz yöntemine göre
muhasebeleştirilir. Temettü gelirleri ise tahsil etme hakkının oluştuğu tarihte gelir yazılırlar.
Kur Değişiminin Etkileri
Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden Yeni
Türk Lirası’na çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan
döviz kurları üzerinden değerlenmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin
değerlemelerinden doğan kur kazancı veya zararları, kar/zarar tablosuna yansıtılmıştır.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi, aktif ve
pasiflerin mali tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi bazı arasındaki geçici farkların vergi etkisi
dikkate alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü, aktif ve pasif kalemlerin vergi ve defter değerleri arasındaki
farklardan doğan vergi (gelecekte indirilebilecek veya vergilendirilebilir geçici farklar) oluşmaktadır.
Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü zamanlama farklarının kullanılabileceği düşünülen zamana
bakılmaksızın kayıtlara alınmaktadır.
Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir ve bu oran daha sonraki yıllar için de %20 olacaktır. Bu oran,
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi)
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalanlara yapılan temettü
ödemeleri %15 (22.07.2006 tarihinden önce %10) oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar
dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
11
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Hisse Başına Kar
Konsolide gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net karın, raporlama dönemleri boyunca
piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. Dönem
içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, hisse adedinin ağırlıklı ortalaması
hesaplanırken yeni bulunan değerin dönem başı itibariyle de geçerli olduğu kabul edilir.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan
düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar
olmaları halinde mali tablo dipnotlarında açıklanır.
Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in
yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit
akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde
kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve
banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3
ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
e.
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Mali tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını,
şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin
ve varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına
rağmen,
fiili
sonuçlar
varsayımlardan
farklılık
gösterebilir.
12
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
3.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Şerefiye
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UFRS 3-“İşletme Birleşmeleri” çerçevesinde, iktisap edilen
tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul değerinin satın alma bedelini
aşan kısmı şerefiye olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesi sırasında oluşan şerefiye amortismana
tabi tutulmaz, bunun yerine yılda bir kez veya şartların değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda daha
sık aralıklarla değer düşüklüğü tespit çalışmasına tabi tutulur.
Satın alma bedeli, iktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul
değerinden düşük olması durumunda söz konusu fark gelir kaydedilir.
4.
İŞ ORTAKLIKLARI
Şirket’in müşterek kontrole tabi bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmesini sağlayan sözleşmeye bağlı iş
ortaklığı bulunmamaktadır.
5.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
İşletmenin ürün veya hizmet grubu sunumunda risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından
farklı özellikler taşıyan, ayırt edilebilir faaliyet bölümünün ve farklı risk ve getiri özelliklerine sahip
ayırt edilebilir coğrafi bölümünün olmaması nedeniyle bölümlere göre raporlama yapılmamıştır.
6.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Banka
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Kredi Kartı Slipleri
17
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
19.357
177.964
177.964
38.147
235.468
33.770
4.816.398
4.816.398
4.850.168
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
7.
FİNANSAL YATIRIMLAR
30 Eylül 2008
YTL
%
2.000
4,00
-
Seramik Araştırma Merkezi
Teknopark A.Ş.
Turgutlu Su Ürünleri A.Ş.
45
1,00
2.045
8.
31 Aralık 2007
YTL
%
2.000
4,00
62
2,00
45
1,00
2.107
FİNANSAL BORÇLAR
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Banka Kredileri
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve
Faizleri
Kısa Vadeli Finansal Borçlar - Net
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Banka Kredileri
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Finansal Borçlar – Net
18
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
5.810.849
147.713
(10.878)
544.925
624.381
(54.037)
10.760.461
16.708.143
3.871.390
4.986.659
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
26.646.256
408.957
(16.425)
27.038.788
64.432.321
467.151
(22.815)
64.876.657
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 8– FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Şirketin kredi borclarının vade ve faiz tutarlarının detayı aşağıdaki gibidir.
Yıllık faiz oranı %
30 Eylül 2008
Kısa vadeli krediler:
ABD doları krediler
Euro krediler
Yeni Türk Lirası krediler ( Vergi )
Yeni Türk Lirası krediler
Uzun vadeli kredilerin kısa dönem taksitleri:
ABD doları krediler
Euro krediler
Yeni Türk Lirası krediler
0%
19,25 - 21,50 %
5,20%
4,82%
31 Aralık 2007
5,20%
4,82%
Şirket’in finansal borçlar ile ilgili vermiş olduğu teminatlar 22 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
YTL
30 Eylül 2008 31 Aralık 2007
30 Eylül 2008 31 Aralık 2007
0%
2.241.000
3.569.849
5.810.849
544.925
544.925
2.241.000
3.569.849
5.810.849
0,00%
4,82%
7.175.360
1.069.800
0
1.035.355
8.837.173
1.923.287
0
1.770.664
8.245.160
14.056.010
1.035.355
1.580.280
10.760.461
16.571.310
1.770.664
2.315.589
Toplam kısa vadeli krediler
Uzun vadeli krediler:
ABD doları krediler
Euro krediler
Döviz değeri
10,74%
4,82%
544.925
544.925
17.857.140
50.000.000
21.992.854
58.235.000
2.588.387
3.623.741
4.653.402
6.197.322
20.445.527
53.623.741
26.646.256
64.432.322
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 8– FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin anapara yükümlülüklerinin geri ödeme
planı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2008 31 Aralık 2007
1.766.499
10.658.502
1.766.499
10.658.502
1.766.499
5.329.239
897.825
58.235.000
26.646.243
64.432.322
2009
2010
2011
2012
2014
Finansal kiralama yoluyla edinilmiş maddi duran varlıklar bilançoda makine ve teçhizat içerisinde yer almakta
olup, 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle söz konusu maddi duran varlıkların toplam net defter değeri 1.796.716
YTL’dir (31 Aralık 2007: 2.209.123 YTL).
30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle söz konusu finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin
yükümlülükleri brüt aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2008 31 Aralık 2007
147.713
624.381
408.957
467.150
556.670
1.091.531
2008
2009
Şirket’in finansal kiralama alacağı bulunmamaktadır.
13 Mart 2008 tarihinde Morgan Stanley’den sağlanan 33.451.600 YTL sermaye taahhüt alacağı tahsilatı (Not 27)
ile yine Morgan Stanley’den alınmış olan 50.000.000 USD kredinin 27.151.574 USD tutarındaki anapara
ödemesi ile 94.700 USD tutarındaki faiz ödemesi yapılarak kredi borcu 22.848.426 USD ye düşürülmüştür.
27 Mart 2008 tarihinde ise ABN Ambro Bank NV’den sağlanan kredi ile Morgan Stanley’nin kalan
22.848.426 USD tutarındaki kredi ve 136.614,55 USD faiz ödemesi yapılarak kredi borcunun tamamı ödenmiştir.
ABN Ambro Bank NV’den 17 Mart 2008 tarihinde alınan 25.000.000 USD tutarındaki kredi, bir yıl anapara
ödemesiz, altı ayda bir eşit taksitlerle ödenmek üzere 48 ay vadeli olarak kullanılmıştır.
9.
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur. (31 Aralık 2007 Yoktur.)
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
10.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar
Müşteri Cari Hesapları
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
Alacak Senetleri
ilişkili Taraflardan Alacak Senetleri
Diğer Alacak Senetleri
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
72.558.339
68.965.434
69.520.478
3.037.860
66.715.904
2.249.530
5.877.589
5.412.714
464.876
12.871.660
12.498.489
373.171
78.435.928
81.837.093
Tenzil: Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan Faiz
Gideri
(1.248.700)
(1.762.281)
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar - Net
77.187.228
80.074.812
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle müşteri cari hesaplarının 26.769.077 YTL tutarındaki kısmının vadesi geçmiş
olduğu halde, şirket bu alacaklara ilişkin yakın zamanda tahsil edilememe riski yaşanmamış olduğundan karşılık
ayırmamıştır. Bahse konu ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
Vadesi Geçen Alacak
3 aydan az
3 ay ile 6 ay arası
6 ay ile 1 yıl arası
30 Eylül 2008
26.769.077
40.329.932
5.452.259
7.070
72.558.339
Grup, hukuki takibe intikal etmiş teminatsız bakiyelerinin tamamı için ilgili bakiyelere göre özel
karşılık ayırmaktadır.
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
Ticari Borçlar
Satıcı Cari Hesapları
İlişkili Taraf Satıcı Borçları (Not :37)
Diğer Satıcı Borçları
Borç Senetleri
Diğer Ticari Borçlar
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
31.821.847
33.048.071
1.271.989
30.549.858
33.048.071
100.737
5.561
31.928.145
5.754
33.053.825
Tenzil: Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan Faiz
Gideri
(1.447.160)
(282.580)
Kısa Vadeli Ticari Borçlar – Net
30.480.985
32.771.245
30 Eylül 2008
8.985.746
532.833
9.518.579
31 Aralık 2007
44.369
195.736
240.106
(8.209)
-
9.510.370
240.106
11.
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklar (Not :37)*
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Tenzil: Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan Faiz
Gideri
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar – Net
*Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. Tic.A.Ş. ‘den olan ticari olmayan alacak tutarı olan 8.985.746 YTL için 30
Eylül 2008 tarihi itibariyle 566.822 YTL faiz yürütülmüştür.
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
30 Eylül 2008
6.271
6.271
31 Aralık 2007
6.271
6.271
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
11. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
İlişkili Kuruluşlar Borçlar
Personelden Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Alınan Sipariş Avansları
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
30 Eylül 2008
1.448
2.109.330
10.625
757.305
435.367
1.259.680
94.210
4.667.965
31 Aralık 2007
1.391.979
2.299.646
9.529
1.757.142
1.147.707
795.510
30.859
7.432.371
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
25.491.570
25.491.570
Uzun Vadeli Diğer Borçlar
İlişkili Kuruluşlar Borçlar
-
31.12.2007 tarihi itibariyle İbrahim Polat Holding A.Ş.’ye olan kısa ve uzun vadeli borçların tamamı 6 Haziran
2012 vadeli ve %7,3075 faiz oranlı toplam 21.886.812 ABD doları tutarındaki devir kredisinden oluşmaktadır.
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle söz konusu kredinin tamamı ödenmiştir.
12.
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Yoktur. (31 Aralık 2007 Yoktur.)
13.
STOKLAR
Hammadde Stokları
Yarı Mamul Stokları
Mamul Stokları
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
14.
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
16.422.704
3.024.504
21.210.370
867.444
724.464
16.232.046
2.066.213
24.403.807
1.338.602
1.010.491
42.249.487
45.051.160
CANLI VARLIKLAR
Yoktur. (31 Aralık 2007 Yoktur.)
15.
DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR
Yoktur. (31 Aralık 2007 Yoktur.)
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
16.
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur. (31 Aralık 2007 Yoktur.)
17.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin, 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2007
İlaveler
Arsa
69.276
-
Net defter değeri
69.276 31 Aralık 2006
İlaveler
Arsa
69.276
-
Net defter değeri
69.276
18.
Transferler
Çıkışlar
30 Eylül 2008
-
69.276
-
-
69.276
Transferler
Çıkışlar
31 Aralık 2007
-
69.276
69.276
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Maliyet:
Arsa ve arazi
Yeraltı ve yerüstü
düzenleri
Binalar
Makina, tesis ve cihazlar
Taşıt araç ve gereçleri
Döşeme ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman:
Yeraltı ve yerüstü
düzenleri
Binalar
Makina, tesis ve cihazlar
Taşıt araç ve gereçleri
Döşeme ve demirbaşlar
Net defter değeri
31 Aralık 2007
İlaveler
Transferler
Çıkışlar
30 Eylül 2008
5.323.397
-
-
-
5.323.397
23.234.905
47.812.418
154.904.604
920.492
4.049.940
86.735
13.413
570.837
409.586
39.381
3.505.968
409.760
64.511
1.473.403
(19.495)
98.158
- (2.045.831)
23.658.078
48.447.766
156.787.593
900.997
4.187.479
1.546.871
236.332.491
4.539.185
2.045.831 (2.065.325)
240.852.181
31 Aralık 2007
İlaveler
Transferler
Çıkışlar
30 Eylül 2008
13.258.903
16.912.680
117.513.331
718.125
2.343.630
422.008
729.857
5.750.754
53.411
198.443
-
(13.321)
-
13.680.911
17.642.538
123.264.085
758.214
2.542.073
150.746.672
7.154.472
-
(13.321)
157.887.823
85.585.819
82.964.359
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2006
İlaveler Transferler
Çıkışlar
31 Aralık 2007
-
5.323.397
Maliyet:
Arazi ve arsalar
5.323.397
-
-
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 23.253.756
18.000
(36.851)
23.234.905
47.650.172
162.246
Binalar
47.812.418
154.104.384
2.859.932
1.109.414 (3.169.125)
Tesis makina ve cihazlar
154.904.605
1.003.810
23.150
(106.469)
Taşıtlar
920.491
3.065.331
1.096.072
(111.463)
Demirbaşlar
4.049.940
286.433
2.522.579
(1.316.613)
(1.405.664)
Yapılmakta olan yatırımlar
86.735
234.687.283
6.519.733
(44.953) (4.829.572)
236.332.491
31 Aralık 2006
İlaveler Transferler
Çıkışlar
31 Aralık 2007
(8.051)
-
13.258.903
16.912.681
117.513.333
718.125
2.343.630
Birikmiş amortisman:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis makina ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
12.708.110
15.957.337
558.844
955.344
112.948.795
772.280
2.229.703
7.466.149
15.023
223.728
- (2.901.611)
(69.178)
(109.801)
9.219.088
- (3.088.641)
Net defter değeri
144.616.225
90.071.058
19.
-
150.746.672
85.585.819
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2007
Maliyet:
Kuruluş ve Örgütlenme Gid.
Haklar
Diğer Maddi Olm. Dur. Var.
Özel Maliyet
Birikmiş amortisman:
Kuruluş ve Örgütlenme Gid.
Haklar
Diğer Maddi Olm. Dur. Var.
Özel Maliyet
Net defter değeri
2.853
5.905.562
3.043
434.325
6.345.784
31 Aralık 2007
2.853
5.428.841
2.851
371.568
5.806.113
539.670
İlaveler Transferler
Çıkışlar
30 Eylül 2008
-
-
2.853
5.990.299
3.043
438.675
6.434.871
İlaveler Transferler
229.721
94
35.737
Çıkışlar
30 Eylül 2008
2.853
5.658.561
2.945
407.304
84.737
4.350
89.087
265.552
6.071.664
363.206
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2006
Maliyet:
Haklar
Kuruluş ve Örgütlenme
Giderleri
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
Diğer Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
Net defter değeri
20.
44.953
-
5.905.562
2.853
431.975
2.350
-
-
2.853
434.325
51.351
6.161.651
187.487
44.953
(48.307)
(48.307)
3.044
6.345.784
İlaveler Transferler
Çıkışlar
31 Aralık 2007
4.896.888
531.953
-
-
5.428.841
2.853
324.283
47.285
-
-
2.853
371.568
51.159
5.275.183
579.238
-
(48.307)
(48.307)
2.852
5.806.114
886.468
ŞEREFİYE
DEVLET TEŞVİK VE YATIRIMLARI
Yoktur. (31 Aralık 2007 Yoktur.)
31 Aralık 2007
185.137
Yoktur. (31 Aralık 2007 Yoktur.)
21.
Çıkışlar
5.675.472
31 Aralık 2006
Birikmiş amortisman:
Haklar
Kuruluş ve Örgütlenme
Giderleri
Özel Maliyetler
İlaveler Transferler
539.670
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
22.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Dönem Karı Vergi Karşılıkları,Net (Dipnot: 35)
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı
(Kullanılan Yatırım İndirimi Stopajı)
30 Eylül 2008 31 Aralık 2007
273.724
-
273.723
Kısa Vadeli Borç Karşılıkları
Maliyet Giderleri Karşılığı
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
30 Eylül 2008
1.620.588
657.317
31 Aralık 2007
116.470
1.808.100
2.277.905
1.924.570
01 Ocak 2008 - 30 Eylül 2008 tarihleri arasında borç karşılıkları hesabının hareketi aşağıda sunulmuştur:
Dönem Başı Bakiyesi
İlave Karşılıklar
Ödemeler
Dönem Sonu Bakiyesi
Dava
Karşılığı
1.808.100
527.716
(1.678.499)
657.317
Vergi
Diğer
Karşılığı
Gider Karşılıkları
Toplam
273.723
116.470 2.198.293
1.620.588 2.148.304
(273.723)
(116.470) (2.068.692)
1.620.588 2.277.905
Şirket Tarafından Verilen Teminatlar
Verilen teminat mektupları
Verilen ipotekler
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
2.634.919
30.590.001
33.224.920
71.336
71.336
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
405.177
23.000
428.177
351.223
23.000
374.223
Şirket Tarafından Alınan Teminatlar
Alınan teminat mektupları
Alınan teminat çekleri
Alınan teminat senetleri
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Şirket tarafından verilen rehinler
Şirket aktifine kayıtlı olan İzmir/Kemalpaşa ilçesi Ansızca Köyü Kırovası Mevki 128.369 m2 fabrika binası ve
müştemilatının olduğu gayrimenkul üzerine ABN Ambro Bank NV tarafından 18.03.2008 tarihinde 25.000.000
USD kredi karşılığında ipotek tesis edilmiştir.
Şirket’in “davalı” olduğu ve devam etmekte olan davaları
Şirket, kıdem ve ihbar tazminatı uyuşmazlıkları ve işe iade ile ilgili devam etmekte olan davalar için 30 Eylül
2008 tarihi itibariyle 657.317 YTL (31 Aralık 2007: 129.601 YTL) dava karşılığı ayırmıştır.
Şirket yönetimi, adı geçen davaların içeriklerinden ve benzer içtihatlardan dolayı Şirket aleyhine sonuçlanacağı
kanaatinde oldukları davalar için ilişikteki mali tablolarda karşılık ayırmıştır. Ayrılan karşılık tutarı bilançoda
kısa vadeli yükümlülüklerde borç karşılıkları hesabında gösterilmiştir.
23.
TAAHHÜTLER
Yoktur. (31 Aralık 2007 Yoktur.)
24.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatı Karşılığı
30 Eylül 2008
7.465.855
31 Aralık 2007
6.906.830
7.465.855
6.906.830
Şirket ve yurtiçinde faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet
verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son
verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdürler. Ödenecek tazminat her hizmet yılı
için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle, 2.087,92 YTL (31 Aralık 2007 –
2.030,19 YTL) ile sınırlandırılmıştır.
UMS/TMS 29 (Çalışanlara Sağlanan Faydalar)’a uygun olarak Şirket’in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi
için aktüer varsayımlarla yapılan bir hesaplama gerekmektedir. Şirket, kıdem tazminatı karşılığını, UMS/TMS
29’a uygun olarak “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak, Şirket’in geçmiş yıllardaki personel hizmet süresini
tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve finansal
tablolara yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır. Buna bağlı olarak 31 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri
itibariyle yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan aktüer varsayımları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2008
İskonto oranı
Tahmin edilen artış oranı
31 Aralık 2007
%11.00
%11.00
%5.00
%5.00
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
01 Ocak 2008 - 30 Eylül 2008 tarihleri arasında kıdem tazminatı karşılığı hesabının hareketi aşağıda
sunulmuştur:
30 Eylül 2008
6.906.830
1.444.304
(885.279)
7.465.855
Dönem Başı Bakiye
İlave Karşılıklar
Ödemeler
Dönem Sonu Bakiye
25.
EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur. (31 Aralık 2007 Yoktur.)
26.
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Dönen Varlıklar
Verilen Sipariş Avansları
Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Diğer KDV
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Personel Avansları
İş Avansları
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
30 Eylül 2008
3.064.275
589.702
387.972
641
3.151
31.092
51.907
61.388
31 Aralık 2007
3.025.999
593.950
142.524
645
30.569
52.692
16.703
25.654
4.190.128
3.888.736
30 Eylül 2008
29.085
31 Aralık 2007
79.221
29.085
79.221
30 Eylül 2008
796.895
33.474
645
31 Aralık 2007
796.562
118.293
645
831.014
915.500
Diğer Duran Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler
26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları
Diğer KDV
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
27.
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Şirket SPK mevzuatına tabi şirketler için tanınmış kayıtlı sermaye sistemini benimsemiştir.
Şirket’in 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle enflasyona göre düzeltilmemiş kayıtlı sermayesi
aşağıdaki gibidir:
Kayıtlı sermaye tavanı
Onaylanmış ve ödenmiş sermaye
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
75.000.000
75.000.000
75.000.000
52.632.000
Şirket’in 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2008
Pay Tutarı
Pay
Oranı
60,92%
4,58%
1,20%
0,85%
0,35%
32,09%
1
31 Aralık 2007
Pay Tutarı
İbrahim Polat Holding A.Ş.
Morgan Stanley&Co İnternatıonal Plc.
Adnan Polat
İbrahim Polat
Murat Polat
Diğer
45.686.919
3.436.000
903.270
640.465
263.163
24.070.183
75.000.000
36.184.918,51
789.515,39
263.165,30
263.162,80
15.131.238,00
52.632.000
Sermaye Düzeltme Farkları
66.529.523
66.529.523
141.529.523
119.161.523
Pay
Oranı
69%
2%
1%
1%
29%
1
(*) Sermaye düzeltme farkları, Şirket sermayesinin enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarı ile Şirket’in
enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı arasındaki farkı ifade eder.
Şirket 01/03/2007 tarihinde Morgan Stanley & Co. International Limited (“Morgan Stanley”)’den 7 yıl vadeli
ve 50.000.000 ABD doları tutarında bir kredi kullanmıştır. Bu kredi ile ilgili olarak Şirket’in almış olduğu
17/01/2008 tarih ve 2008/02 nolu Yönetim Kurulu Kararı’nda özetle; İbrahim Polat Holding ile Morgan
Stanley arasında 28/02/2007 tarihinde imzalanmış olan, Morgan Stanley’in kredinin kullanımı tarihinden 3,5
yıl sonra Şirket hisselerinden 6.433.000 lot hisseyi beher lotu 5,50 YTL bedelle ve kredinin kullanımı
tarihinden 7 yıl sonra yine şirket hisselerinden 6.433.000 lot hisseyi beher lotu 6,30 YTL bedelle, sermaye
artırımı yolu ile satın almasına ilişkin olan anlaşmaların iptal edilerek, bunların yerine, sözkonusu anlaşmalarda
sözü geçen süreler beklenmeden, rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle sermayenin 52.632.000 YTL den
75.000.000 YTL’ye çıkarılmasına, bu artırıma Morgan Stanley’in toplam 12.866.000 lot hisseyi beher lotu
2,60 YTL bedelle satın alarak, İbrahim Polat Holding A.Ş.’nin de 9.502.000 lot hisse ile ve beher lotu 2,60
YTL bedelle satın alarak katılmasına, bundan başka İbrahim Polat Holding A.Ş.’nin sermaye artırımı nedeniyle
ödemesi gereken sermaye taahhüt borcunun Ege Seramik A.Ş.’den olan alacağından mahsup edilerek tahsiline
karar verildiği açıklanmıştır.
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
Bu çerçevede Şirketin sermayesinin 52.632.000 YTL'den 75.000.000 YTL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç
edilen toplam 22.368.000 YTL nominal değerli hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.03.2008 tarih
ve 11/249 sayılı belgesi ile Kurul kaydına alınmış ve yukarıda belirtilen sermaye artırımı ortakların rüçhan
haklarının kısıtlanması suretiyle, 11.03.2008 tarihinde Toptan Satışlar Pazarı’nda gerçekleştirilmiş, nakit
işlemleri ise 13/03/2008 tarihinde tamamlanmıştır.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 YTL olup 13/03/2008 itibariyle yapılmış olan sermaye artırımı ile
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmıştır.
Sermayeyi temsil eden hisselerden A ve B grubu hisse senetleri imtiyazlıdır.
-
A tertibi pay sahipleri bilanço karından vergi, fon I.Yasal Yedek akçe ve I.tertip kar payı düşüldükten
sonra %8 pay almakta ve 2. Tertip kar payı dağıtımına katılmaktadır.
-
B tertibi pay sahipleri bilanço karından vergi, fon Yasal Yedek akçe ve I.tertip kar payı düşüldükten
sonra %5 pay almakta ve 2. Tertip kar payı dağıtımına katılmaktadır.
Hisse Senedi İhraç Primi
Seri XI No:29 sayılı tebliğ uyarınca, Kurul tarafından yapılan duyuru gereği, enflasyona göre düzeltilen ilk mali
tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye kalemlerinden “Hisse senedi İhraç Primi” bilançoda kayıtlı değerleri
ile yer verilir.
Hisse senedi ihraç primi enflasyon düzeltmesi farklılıkları geçmiş yıllar kar/zararının içinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 Bakiyesi
İlaveler
30 Eylül 2008 Bakiyesi
181.858
35.656.736
35.838.594
181.858
35.656.736
35.838.594
Hisse Senedi İhraç Primleri
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yasal yedekler, TTK’da öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluşur. TTK, birinci yasal yedeğin,
toplam yedek Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine erişene kadar kanuni kardan %5 oranında ayrılmasını
öngörür. İkinci yasal yedek ise, ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kar dağıtımları üzerinden %10
oranında ayrılır. TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilmekte ve ödenmiş sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.
Önceki dönem karlarından kar dağıtımı amacı dışındaki amaçlar için ayrılan yedekler bilançoda bu kalemde
sınıflandırılmış olup Yasal Yedekler enflasyon düzeltmesi farklıklıkları geçmiş yıllar kar/zararının içinde
gösterilmiştir.
Seri XI No:29 sayılı tebliğ uyarınca, Kurul tarafından yapılan duyuru gereği, enflasyona göre düzeltilen ilk mali
tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye kalemlerinden “Yasal Yedekler” bilançoda kayıtlı değerleri ile yer
verilir.
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
27. ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
31 Aralık 2007
Bakiyesi
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 Eylül 2008
Bakiyesi
İlaveler
289.820
-
289.820
289.820
-
289.820
Geçmiş Yıl Kar/Zararları
Dönem Net karı dışındaki birikmiş Kar/zararlar netleştirilerek bu kalemde gösterilmiştir. Olağanüstü yedekler
de birikmiş kar sayılması nedeniyle bu kalemde gösterilmiştir. Kardan Kısıtlanmış Yedekler, Hisse senedi ihraç
primi ve olağnüstü yasal yedekler enflasyon düzeltmesi farkları geçmiş yıl kar/zararının içinde gösterilmiştir.
Geçmiş Yıl Kar / Zararları
Birikmiş Kar/Zarar
(Yeniden düzenlenmiş Hali) (Dipnot 2)
Olağanüstü Yasal Yedek
Olağanüstü Yasal Yedek Enflasyon Düzeltme farkı
31 Aralık 2007
Bakiyesi İlaveler* Çıkışlar
(79.585.063) 7.665.425
391.815
-
30 Eylül 2008
Bakiyesi
-
(71.919.638)
391.815
16.983.482
-
-
16.983.482
12.260.391
-
-
12.260.391
387.935
-
-
387.935
(49.561.440) 7.665.425
-
(41.896.015)
Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltme Farkları
Hisse Senedi İhraç Primi Enflasyon Düzeltme Farkları
30 Eylül 2008 Bakiyesi
* 31.12.2007 yeniden düzenlenmiş dönem net karı geçmiş yıl kar/zarara ilave edilmiştir.
Azınlık Payları
1 Ocak itibariyle bakiye
Konsolidasyon kapsamına giren Bağlı Ortaklık’tan
doğan ana ortaklık dışı pay
Net dönem karı
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
249.236
-
7.830
249.236
-
257.156
249.236
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
28.
SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Satışlardan İadeler
Satış İskontoları
Diğer İndirimler
Satılan Mamül Maliyeti
Satılan Ticari Mal Maliyeti
Satılan Hizmet Maliyeti
29.
01 Temmuz 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2007
01 Temmuz 30 Eylül 2007
82.999.832
41.431.199
(1.849.708)
(923.127)
121.658.196
30.024.399
14.042.082
(688.827)
(914.712)
60.615
42.523.556
91.502.181
48.916.808
(1.331.367)
(906.163)
139.561.246
29.493.567
16.486.796
(700.125)
(2.661)
46.657.363
01 Ocak 30 Eylül 2008
01 Temmuz 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2007
01 Temmuz 30 Eylül 2007
(99.708.257)
(2.321.037)
-
(36.099.422)
(603.054)
-
(107.133.760)
(2.946.959)
(1.979.429)
(35.858.576)
(1.189.336)
(652.763)
(102.029.293)
(36.702.476)
(112.060.149)
(37.700.675)
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Pazarlama Satış ve Dağıtım
Genel Yönetim Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30.
01 Ocak 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2008
01 Temmuz 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2007
(5.411.862)
(10.631.596)
(1.229.538)
(17.272.996)
(2.151.883)
(4.191.967)
(416.720)
(6.760.570)
(6.948.846)
(11.960.273)
(1.822.372)
(20.731.491)
01 Temmuz 30 Eylül 2007
(1.305.405)
(3.099.591)
(608.058)
(5.013.054)
01 Ocak 30 Eylül 2008
01 Temmuz 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2007
01 Temmuz 30 Eylül 2007
3.051.640
980.330
931.539
481.756
4.920.238
1.261.161
1.180.852
377.975
824.833
271.343
125.852
157.864
521.314
73.719
37.231
106.324
2.151.883
439.962
59.298
(705.010)
189.532
55.264
268.187
6.948.846
206.792
1.305.405
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Satış ve dağıtım giderleri
Yurtdışı satış giderleri
Yurtiçi satış giderleri
Seramik panoları yapım satış
gideri
Ambalaj giderleri
Malzeme kullanımı
Diğer
5.411.862
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (devamı)
Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payı
Kıdem tazminatı karşılığı
Vergi resim ve harç giderleri
Danışmanlık giderleri
Seyahat giderleri
Dışarıdan sağlanan hizmetler
Kira giderleri
Aidat ve abone giderleri
Haberleşme giderleri
Nakil vasıta giderleri
Sigorta giderleri
Elektrik gideri
Diğer
Kıdem ve ihbar tazminatı gideri
Araştırma ve geliştirme
giderleri
Personel giderleri
Dışarıdan sağlanan hizmetler
Diğer
01 Ocak 30 Eylül 2008
01 Temmuz 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2007
01 Temmuz 30 Eylül 2007
4.098.303
1.225.039
559.025
430.987
1.055.937
151.040,78
482.165
57.811
148.720
101.591
61.958
127.873
106.736
85.361
1.939.048
10.631.596
1.243.277
468.201
559.025
117.072
343.954
33.763
293.099
19.634
48.291
29.993
(20.842)
58.475
45.080
(159.922)
1.112.866,73
4.191.967
5.517.533
1.704.651
2.157.121
378.179
315.892
322.552
278.244
252.239
197.981
171.034
123.502
117.663
71.924
351.758
11.960.273
1.595.330
427.099
326.888
60.750
93.775
74.297
18.729
134.225
63.652
58.289
41.035
40.015
28.086
137.421
3.099.591
01 Ocak 30 Eylül 2008
01 Temmuz 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2007
01 Temmuz 30 Eylül 2007
1.013.662
92.565
123.312
363.714
25.955
1.415.457
142.754
463.741
48.219
27.053
416.721
264.161
1.822.372
96.098
608.058
1.229.538
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
31. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE GİDERLER
Diğer gelirler
Diğer faaliyet gelirleri
İhracat navlun ve sigorta
gelirleri
Yansıtılan gelirler
Kira geliri
Maddi duran varlık satış karı
Sigorta ve hasar geliri
Marka kullanım geliri
Yurtdışı fuar teşvik geliri
Önceki dönem gelir ve karları
Haberleşme geliri
Konusu kalmayan karşılıklar
Danışmanlık gelirleri
Diğer
01 Ocak 30 Eylül 2008
01 Temmuz 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2007
01 Temmuz 30 Eylül 2007
620.544
142.110
89.440
596.483
81.527
22.208
5.126
518
815.186
323.840
2.696.982
(24.207)
137.660
14.529
31.926
(92.191)
172.124
148.832
388.673
892.743
914.610
175.292
41.293
21.319
47.122
27.352
13.036
434
168.781
2.301.982
(31.099)
138.832
62.952
(42.851)
53.578
181.412
01 Ocak 30 Eylül 2008
01 Temmuz 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2007
01 Temmuz 30 Eylül 2007
616.533
527.716
1.048
100.191
443.679
-
961.689
387.212
98.515
33.022
49.893
6.807
(7.932)
13.453
1.256.156
630.078
3.031.531
23.353
321.588
888.811
416.612
1.897.050
277.840
340.061
Diğer Giderler
Yansıtılan giderler
TRT enerji katkı payı
Karşılık giderleri
Önceki dönem gider ve zararları
Çalışmayan kısım gider ve
zararları
Diğer
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
32. FİNANSAL GELİRLER
Kur farkı gelirleri
Faiz gelirleri
Etkin faiz Yöntemiyle hesaplanan
faiz geliri
01 Ocak 30 Eylül 2008
01 Temmuz 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2007
01 Temmuz 30 Eylül 2007
8.848.950
1.237.086
2.465.755
532.161
23.117.592
372.259
9.623.818
45.399
1.762.281
11.848.317
2.997.916
987.827
24.477.677
9.669.216
01 Ocak 30 Eylül 2008
01 Temmuz 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2007
01 Temmuz 30 Eylül 2007
8.799.508
10.474.530
(243.791)
3.823.165
7.332.109
11.021.943
1.623.721
2.567.100
92.328
19.366.366
(1.108.931)
2.470.443
1.611.564
19.965.616
437.856
4.628.676
33. FİNANSAL GİDERLER
Finansman giderleri
Kur farkı giderleri
Kredi Faiz ve Komisyon Giderleri
Etkin faiz Yöntemiyle hesaplanan
faiz gideri
34. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER
Yoktur. (31 Aralık 2007 Yoktur.)
35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Şirket ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin kayıtlı değerleri ile Vergi Usul
Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktadır.
Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, SPK Tebliği ve vergi kanunlarına göre değişik
raporlama dönemlerinde muhasebeleştirilmesinden kaynaklanır. 30 Eylül 2008 tarihinden sonra gerçekleşecek
geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için
uygulanacak oran %20’dir.
30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle ertelenen vergiye konu olan birikmiş geçici farklar ve
ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü
aşağıdaki gibidir:
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Birikmiş geçici
farklar
30 Eylül 2008 31 Aralık 2007
Ertelenen Vergi
Varlıkları/Yükümlülükleri
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Borç karşılıkları
Maddi duran varlıklar
Maddi Olmayan Duran varlıklar
Kullanılmamış yatırım indirimleri
Diğer cari olmayan varlıklar
Stoklar
Finansal borçlar
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
Diğer cari varlıklar
7.465.855
1.310.346
6.427.838
1.473.746
(87.523)
146.638
16.736.901
6.906.830
5.886.674
(525.750)
3.824.481
834.834
668.574
92.795
41.363
17.886
17.747.687
Ertelenen vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
30 Eylül 2008 31 Aralık 2007
1.493.171
262.069
1.285.568
294.749
(17.505)
29.328
3.347.380
1.381.366
1.177.335
(105.150)
390.096
168.699
133.715
18.559
8.273
5.309
3.178.202
31.12.2007 Ertelenen Vergi Varlığı
3.178.202
01.01.2008-30.09.2008
Ertelenen Vergi Gideri
169.178
01.07.2008-30.09.2008
Ertelenen Vergi Gider
776.008
30.09.2008 Ertelenen Vergi Varlığı
3.347.380
30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait gelir tablosunda yer alan vergi
(gelir)/giderleri aşağıda özetlenmiştir:
01 Ocak 30 Eylül 2008
01 Temmuz 30 Eylül 2008
01 Ocak 30 Eylül 2007
01 Temmuz 30 Eylül 2007
Ertelenen vergi geliri /(gideri) 169.178
776.008
830.079
31.763
Toplam vergi geliri/ (gideri) 169.178
776.008
830.079
31.763
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Vergiler
Dönem Karı Vergi Karşılıkları
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı
(Yeniden Düzenlenmiş Hali) (Dipnot:2)
30 Eylül 2008
-
31 Aralık 2007
273.723
-
273.723
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yerini alan 5520 sayılı Kanun 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı
resmi gazetede yayımlanmış ve kurumlar vergisi oranı % 20’ye indirilmiştir.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2007 yılı için %20’dir. Bu oran daha sonraki yıllar için de %20 olacaktır. Bu
oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi
sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Ancak kullanılabilir bir yatırım indiriminin bulunması ve ticari
kazançtan düşülmesi halinde Kurumlar Vergisi oranı %30’dur. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”), kazançlarını bilanço esasına
göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak
enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Mükellefler ayrıca 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını da
söz konusu yasada belirtilen esaslar dahilinde enflasyon düzeltmesine tabi tutmak zorundadırlar. Mükellefler,
31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını 5024 sayılı Kanun ve Maliye Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2004 tarihinde
yayımlanan 328 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) hükümleri; 2004 yılı üçüncü geçici vergi
(Ocak-Eylül) dönemine ait geçici vergi beyanlarını da 5024 sayılı kanun ve 13 Ağustos 2004 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanmış bulunan 338 Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ve diğer düzenlemelere göre beyan
etmek zorundadırlar. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bu Genel Tebliğ ile enflasyon düzeltmesi yapmak
zorunda olan mükelleflerin, düzeltme şartlarının oluşması halinde 1 Ocak 2004 tarihinden sonra
düzenleyecekleri mali tablolardan sadece bilançolarını düzeltme işlemine tabi tutmaları zorunlu tutulmuştur.
Şirket, cari dönemde vergi matrahını 338 Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile bildirilen düzeltme
şartlarının oluşması halinde (fiyat endeksi artışının son dokuz hesap döneminde % 100, içinde bulunulan hesap
döneminde %10) 5024 sayılı Kanun ve sözkonusu tebliğlerdeki usul ve esaslar doğrultusunda hesaplayacaktır.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalanlara yapılan temettü
ödemeleri %15 (22 Temmuz 2006 tarihinden önce %10) oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar
dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
14’üncü gününe kadar beyan edip 17’inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait
olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup
edilir. Mahsuptan sonra kalan geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup
edilebilir.
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
En az iki yıl süre ile elde tutulmuş iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ile
gayrimenkul satışından doğan karların %75’i; beş yıl pasifte öz kaynak kalemleri içinde bir fon hesabında
tutulmak ve satış bedelinin tamamının satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil
edilmesi şartı ile kurumlar vergisinden istisnadır.
8 Nisan 2006 Resmi Gazete tarihli 5479 sayılı kanunla yatırım indirimi kaldırılmıştır. Aynı kanunla Gelir
Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69’uncu maddeye göre gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2005
tarihi itibariyle mevcut olup 2005 yılı kazançlarından indirilemeyen istisna tutarları ile;
a- 24 Nisan 2003 ten önceki müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında
başlanılmış yatırımları için aynı kapsamda 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,
b- Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1 Ocak 2006’dan önce başlanan yatırımlarla
ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları, nedeniyle 31
Aralık 2005 de yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası
tutarlarını (%40 oranında 10.000 YTL’nin üzerindeki duran varlık harcamalarına ilişkin) yine bu tarihteki
mevzuat hükümleri (31 Aralık 2005 Kurumlar Vergisi Oranı %30 dahil) çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008
yıllarına ait kazançlarından indirebilirler. Gelir Vergisi Kanunu mülga 19 uncu maddeye göre istisna edilen
tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. 24 Temmuz 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere
göre kazanılmış yatırım indirimi hakkının kullanılması halinde yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarı
üzerinden, karın dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın %19,8 oranında stopaj hesaplanacaktır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25
inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili
makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi
miktarları değişebilir.
36. HİSSE BAŞINA KAZANÇ
30 Eylül 2008 ve 30 Eylül 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait hisse başına kazanç tutarları,
(5.335.343) YTL ve 11.874.140 YTL tutarındaki karı/(zarar)’ın ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama pay
adetlerine bölünmesiyle hesaplanmıştır.
Net kar / (zarar)
1 Ocak 2008
30 Eylül 2008
(5.335.343)
1 Temmuz 2008
30 Eylül 2008
(138.097)
1 Ocak 2007
30 Eylül 2007
11.874.140
1 Temmuz 2007
30 Eylül 2007
8.266.686
Adi hisselerin ağırlıklı
ortalama sayısı
7.006.346.667
7.006.346.667
5.263.200.000
5.263.200.000
(0,00076)
(0,00002)
0,00226
0,00157
Nominal değeri 1 YTL olan
hisse başına kar / (zarar)
(kısaltılmamış tam YTL)
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
i)
30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle ilişkili taraflarla olan bakiyeler:
a) İlişkili taraflardan alacaklar
Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş.
Ege Seramik Dış Ticaret A.Ş.
Ege Seramik East Europe S.A.
Ege Seramik Trading Holding S.A.
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Tic.A.Ş.
Ege Seramik America S.A.
Ege Seramik Italia S.R.L
Polat Maden San.Tic.A.Ş.
Ege Seramik Europe S.A.
Polat Turizm ve Otel Sanayi ve Tic A.Ş.
Polat İnşaat Malzemeleri San.Tic.A.Ş.
Tenzil: Etkin Faiz Yöntemiyle hesaplanan Faiz
Gideri
İlişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
50.307.400
7.086.904
4.956.652
6.124.822
8.985.746
3.223.146
2.873.576
343.893
1.500
15.298
83.918.938
51.386.309
8.246.512
4.233.900
5.063.347
2.350.780
4.297.800
2.337.547
542.306
755.892
79.214.393
(1.229.952)
82.688.987
(1.753.148)
77.461.245
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan olan alacakların 8.985.746 YTL kısmı konsolide mali
tablolarda “Diğer Alacaklar” hesabında (Dipnot 11) kalan 74.933.192 YTL kısmı ise “Ticari Alacaklar”
hesabında gösterilmiştir. (Dipnot 10)
İlişkili kuruluşlardan olan olan alacakların 5.818.713 YTL (31 Aralık 2007 12.498.489 YTL) kısmı senetli
alacaklardan oluşmakta kalan 76.870.274 YTL (31 Aralık 2007: 66.715.904 YTL) . kısmı ise senetsiz ticari
alacaklardan oluşmaktadır. (Dipnot 10)
Şirket’in grup şirketi olan Ege Pazarlama’dan olan kısa vadeli ticari alacakları Şirket’in yurtiçi satış ve
dağıtımının Ege Pazarlama aracılığıyla yapılmasından kaynaklanmaktadır. Yine grup şirketleri olan Ege
Seramik Dış Ticaret, Ege Seramik East Europe, Ege Seramik America, ve Ege Seramik Italia’dan olan kısa
vadeli alacaklar, yurt dışı satış ve dağıtımın bu şirketler aracılığıyla yapılmasından kaynaklanmakta olup ilk
dokuz aylık dönemde satışlar için vade farkı uygulanmamıştır.
b) İlişkili taraflara borçlar
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
İbrahim Polat Holding A.Ş.
Polat İnşaat Sanayi Tic. A.Ş.
1.271.989
1.271.989
1.389.056
1.474
1.390.530
Ödenecek temettüler
İlişkili taraflara kısa vadeli borçlar
1.449
1.273.438
1.449
1.391.979
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
İlişkili kuruluşlara olan borcun 1.271.989 YTL’si (31 Aralık 2007 1.390.530) ticari faaliyetlerden kaynaklanan
borçlardan oluşmakta olup dipnot 10’da gösterilmiştir. 1.449 YTL temettü borcu ise diğer borçlar içinde
sınıflandırılmıştır.
30 Eylül 2008
31 Aralık 2007
İbrahim Polat Holding A.Ş.
-
*25.491.570
İlişkili taraflara uzun vadeli borçlar
-
25.491.570
İbrahim Polat Holding A.Ş.’ye olan kısa ve uzun vadeli borçların tamamı 6 Haziran 2012 vadeli ve %7,3075 faiz
oranlı toplam 21.886.812 ABD doları tutarındaki devir kredisinden oluşmaktadır.
22.749.646 USD olan kısa ve uzun vadeli borçların 20.351.923USD kısmı İbrahim Polat Holding’in sermaye
artırımı nedeniyle doğan 24.705.200 YTL tutarındaki sermaye taahhüt borcunun mahsubu suretiyle kalan
2.397.723 USD kısmı ise 30 Haziran 2008 tarihinde yapılan ödeme ile kapatılmıştır.
ii)
İlişkili taraflara yapılan önemli satışlar ve ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar:
a) İlişkili taraflara yapılan ürün satışları
01 Temmuz01 Ocak30 Eylül 2008 30 Eylül 2008
Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş.
Ege Seramik Dış Ticaret A.Ş.
Ege Seramik America S.A.
Ege Seramik East Europe S.A.
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. Tic.
A.Ş.
Ege Seramik Italia S.R.L
Polat Turizm Otel San. ve Tic. AŞ.
Polat Maden San. Tic. A.Ş.
74.038.730
17.017.564
6.828.943
4.245.765
1.812.097
28.336.337
5.757.986
2.035.601
1.467.805
684.695
679.063
310
104.622.471
41.104
38.323.526
01 Ocak01 Temmuz30 Eylül 2007 30 Eylül 2007
81.061.525
15.780.704
8.943.203
3.600.949
19.256.730
3.956.991
2.504.845
1.028.516
6.239
488.909
36.132
5.115
109.922.776
2.791
78.043
16.266
2.542
26.846.724
b) İlişkili taraflara yapılan hammadde satışları
01 Ocak01 Temmuz30 Eylül 2008 30 Eylül 2008
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Tic.A.Ş.
Polat Maden San. Tic. A.Ş.
01 Ocak01 Temmuz30 Eylül 2007 30 Eylül 2007
101.564
-
34.805
-
235.954
35.501
107.977
17.388
101.564
34.805
271.455
125.365
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
c) İlişkili taraflara yapılan hizmet satışları
01 Ocak30 Eylül 2008
01 Temmuz30 Eylül 2008
01 Ocak30 Eylül 2007
01 Temmuz30 Eylül 2007
398.407
273.459
107.955
34.240
814.061
93.603
51.636
25.760
170.999
538.327
615.200
141.730
84.530
4.749
1.384.536
538.327
615.200
141.730
84.530
4.749
1.384.536
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Tic.A.Ş.
Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş.
Ege Seramik Dış Ticaret A.Ş.
Polat Maden San.Tic.A.Ş.
İbrahim Polat Holding A.Ş.
İlişkili taraflara yapılan hizmet satışları yukarıda belirtilen şirketlere sunulan yönetim danışmanlığı, bilgi işlem
desteği gibi hizmetlerden oluşmaktadır.
d) İlişkili taraflardan yapılan mal ve hammadde alımları
01 Temmuz01 Ocak30 Eylül 2008 30 Eylül 2008
Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş.
Polat Maden San.Tic.A.Ş.
Ege Seramik Europe S.A.
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Tic.A.Ş.
Polat İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
715.234
22.794
738.028
378.640
(9.461)
369.179
01 Ocak01 Temmuz30 Eylül 2007 30 Eylül 2007
1.405.799
1.112.442
451.744
11.602
1.249
1.405.799
117.266
451.744
2.175
1.249
2.982.836
1.978.233
e) İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları
01 Temmuz01 Ocak30 Eylül 2008 30 Eylül 2008
İbrahim Polat Holding A.Ş.
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Tic.A.Ş.
183.100
11.235
194.335
56.000
3.157
59.157
01 Ocak01 Temmuz30 Eylül 2007 30 Eylül 2007
128.631
23.700
152.331
3.744
3.744
f) İlişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili finansman gelirleri
01 Ocak01 Temmuz30 Eylül 2008 30 Eylül 2008
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Tic.A.Ş.
İbrahim Polat Holding A.Ş.
Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş.
566.822
523.488
1.090.310
281.356
194.289
475.645
01 Ocak01 Temmuz30 Eylül 2007 30 Eylül 2007
482
482
-
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
g) İlişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili finansman giderleri:
01 Ocak01 Temmuz30 Eylül 2008 30 Eylül 2008
İbrahim Polat Holding A.Ş.
Polat Maden San.Tic.A.Ş.
Ege Seramik Dış Ticaret A.Ş.
Ege Seramik Amerika
89.378
23.492
6.844
119.714
41.705
1.094
4.472
47.270
01 Ocak01 Temmuz30 Eylül 2007 30 Eylül 2007
70.670
70.670
Üst yönetime 2008 yılı dokuz aylık hesap döneminde sağlanan ücret ve benzeri faydaların toplam
tutarı1.030.294 YTL'dir.
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Sermaye riski
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç
ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.
Şirket’in sermaye yapısı 8. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve sırasıyla 27
notlarda açıklanan çıkarılmış sermaye, hisse senedi ihraç primleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl zararlarını da
içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket’in üst yönetimi
tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye
sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olanları Yönetim
Kurulu’nun değerlendirmesine sunar. Şirket, üst yönetim ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerine
dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar,
temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı ve hisselerin geri satın alımı yoluyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.
Şirket’in genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
b) Faiz Oranı Riski
Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır.
Bundan dolayı Grup ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir.
Grup’un faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç
yükümlülükleriyle ilişkilidir. Şirket’in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı
olarak izlenmektedir.
c) Yabancı Para Riski
31 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle şirketin sahip olduğu döviz tanımlı varlık ve borçlar
aşağıdaki gibidir.
-
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ( devamı)
A.Döviz Cinsinden Varlıklar
B.Döviz Cinsinden
Yükümlülükler
Net Döviz Pozisyonu (A-B)
Cari Dönem
(YTL Tutarı)
29.933.556
Önceki Dönem
(YTL Tutarı)
36.034.183
56.748.695
(26.815.139)
88.962.458
(52.928.275)
30 Eylül 2008
Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam
Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam
31 Aralık 2007
Döviz
Cinsi
Döviz Tutarı
YTL Tutarı
Euro
Usd
Usd
Euro
Gbp
Usd
Euro
Gbp
Chf
3.354
250
6.601.197
11.070.602
259.659
46.769
691.108
687
37.167
6.030
308
8.130.034
19.902.728
587.633
57.601
1.242.474
1.554
5.194
29.933.556
Euro
Usd
Usd
Euro
Gbp
Usd
Euro
Gbp
Chf
2.147.545
432.915
6.846.020
12.443.092
680.269
567.382
210.197
410
-
3.672.731
504.216
7.973.560
21.280.176
1.582.238
660.829
359.479
954
36.034.183
Usd
Euro
Usd
Euro
Gbp
Chf
Usd
Euro
25.000.000
3.918.192
1.768.814
9.235.035
7.769
21.526
31.208
29.485
30.790.000
7.044.125
2.178.471
16.602.747
17.582
24.326
38.436
53.008
56.748.695
Usd
Euro
Usd
Euro
Gbp
Chf
Usd
Euro
50.000.000
5.255.793
1.419.920
12.035.656
4.326
34.395
(25.661)
(297.064)
58.235.000
8.982.830
1.653.781
20.583.379
10.061
35.334
(29.888)
(508.039)
88.962.458
Döviz Cinsi Döviz Tutarı
YTL Tutarı
Kur riskine duyarlılık
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Şirket başlıca EUR ve USD cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo, Şirketin USD, EUR ve İngiliz Sterlini kurlarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını
göstermektedir. Kullanılan %10’luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime Şirket içinde raporlanması sırasında
kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade eder. Şirket’in
raporlama tarihinde maruz kaldığı kur riskine ilişkin duyarlılık analizleri, mali yılın başlangıcındaki değişikliğe
göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Negatif tutar USD’nin, EUR’nun YTL
karşısında %10’luk değer kaybının gelir tablosundaki etkisini ifade eder.
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ( devamı)
ABD Doları
Etkisi
Net Dönem
EURO
Etkisi
1 Ocak-2008
31 Eylül 2008
1 Ocak-2007
31 Aralık 2007
1 Ocak-2008
31 Eylül 2008
1 Ocak-2007
31 Aralık 2007
(2.481.896)
(5.072.028)
(254.866)
(380.769)
Tablo, Dönem sonu itibari ile açık olan USD ve Euro cinsinden alacak ve borçlara ilişkindir.
Eğer YTL, USD, EUR ve İngiliz Sterlini karşısında %10 değer kaybederse tutarlar yukarıdaki tablo ile aynı
olmakla beraber, gelir tablosundaki artış etkisini ifade edecek idi.
d) Likidite Riski
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Grup, nakit girişlerinin sürekliliğini ve
değişkenliğini banka kredileri aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır.
Varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate
alınarak gösterilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan finansal varlık ve yükümlülükler bir yıldan uzun vadeli olarak
sınıflandırılmıştır. 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle bilançoya yansıyan finansal varlık ve yükümlülükler aşağıdaki
gibidir:
30 Eylül 2008
0-3 ay arası 3-12 ay arası
1 yıldan
uzun
Toplam
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
421.820
72.925.473
557.056
2.875.452
-
421.820
75.800.925
557.056
Toplam varlıklar
73.904.349
2.875.452
-
76.779.801
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden
Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
6.375.022
-
4.993.361
33.205.452
11.368.383
33.205.452
207.782
25.320.569
4.471.645
383.799
10.303.741
166.584
-
758.165
35.624.310
4.471.645
Toplam yükümlülükler
36.375.017
15.680.901
33.372.036
85.427.955
Net likidite riski
37.529.331 (12.805.449) (33.372.036)
(8.648.154)
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
39. FİNANSAL ARAÇLAR
Finansal araçlar kategorileri
30.09.2008 Bilanço
İtfa Edilmiş
Krediler ve Satılmaya
Değerlerinden
Alacaklar
Gösterilen Diğer
İtfa Edilmiş
Kayıtlı
Rayiç
Hazır
Değerlerinden
Değer
Değer
Yatırımlar
Gösterilen Diğer
235.468
Finansal Varlıklar
Dipnot
Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar
Hazır Değerler
235.468
-
-
-
235.468
6
77.187.228
-
- 77.187.228 77.187.228
10
9.510.370
-
-
9.510.370
11
Finansal Borçlar
- 43.746.931
-
- 43.746.931 43.746.931
8
Ticari Borçlar
-
-
30.480.985 30.480.985 31.928.145
10
Diğer Borçlar
-
-
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
-
9.510.370
Finansal yükümlülükler
4.667.965
4.667.965
4.667.965
11
Rayiç Değer
Rayiç değer, bir varlığın cari bir işlemde istekli taraflar arasında alım satımına konu olan fiyatını ifade eder.
Yabancı para cinsinden olan finansal varlıklar ve yükümlülükler bilanço tarihindeki piyasa fiyatlarına yaklaşan
döviz kurlarından çevrilmiştir.
Aşağıdaki metodlar ve varsayımlar rayiç değeri belirlemenin mümkün olduğu durumlarda her bir finansal
aracın rayiç değerini tahmin etmekte kullanılmıştır.
Finansal Varlıklar
Kısa vadeli olmalarından ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarından dolayı nakit ve nakit eşdeğeri varlıklar ile
tahakkuk etmiş faizleri ve diğer finansal varlıkların taşınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu
düşünülmektedir. Ticari alacakların şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin rayiç
değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal Yükümlülükler
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle rayiç değerlerinin taşıdıkları
değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri
kredilerin ilk maliyetine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği
için kredilerin rayiç değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Kısa vadeli olmaları sebebiyle
ticari borçların rayiç değerlerinin taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Türev Finansal Araçlar (Vadeli İşlem Anlaşmaları)
Şirket yabancı para piyasasında vadeli işlem anlaşmaları yapmamaktadır.
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Mali tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir.)
40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
1)
13.11.2008 tarih ve 26 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket rekabet gücünü koruyabilmek, esas
faaliyetlerini sağlıklı bir yapıda sürdürebilmek, mevcut banka risklerinin artmasının önlenmesi, mali
yapının güçlendirilmesi ve kar elde edebilmesini sağlamak amacıyla; yeteri kadar fırının kapatılarak mevcut
üretimin % 25 oranında düşürülmesine, üretimdeki azalmaya paralel olarak gerekli kanuni prosedürler
dikkate alınmak koşuluyla mevcut personel sayısının % 25 oranında azaltılmasına, yılbaşından beri
yürürlükte olan tasarruf tedbirlerinin artırılarak uygulanmasına karar verilmiştir.
2)
Döviz kurlarında bilanço tarihi itibariyle olağandışı büyüklükte yükseliş gerçekleşmiş olup 26.11.2008
itibariyle, ABD Doları cinsinden döviz kuru 1,5680 YTL Euro cinsinden döviz kuru ise 2,0156 YTL’dır.
41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YADA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2008 – 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Mali Tabloları Hakkında İnceleme Raporu
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu’na,
Giriş
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıkları (birlikte “Grup”)’nın 30 Eylül
2008 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilanço, aynı tarihte sona eren dokuz aylık konsolide
gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile
dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal
tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)’nca yayımlanan ve Uluslararası
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’ye uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim
sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Şirket’in 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle SPK’nın Seri: XI, No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak düzenlenen konsolide bilançosu ve bu tarihte sona eren yıla ait
konsolide gelir tablosu başka bir denetim firması tarafından denetlenmiş olup, söz konusu denetim firmasının
10 Nisan 2008 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş sunulmuştur.
İncelemenin Kapsamı
İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun
olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden
sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını
kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız
denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz.
Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.
Sonuç
İncelememiz sonucunda ara dönem finansal tablolarının, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve
konsolide edilen bağlı ortaklığının 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu ve dokuz aylık döneme
ilişkin finansal performansını, TMSK’ca yayımlanan TMS/TFRS çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
(Member of NEXIA INTERNATIONAL)
Osman Tuğrul ÖZSÜT,
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
27 Kasım 2008
İstanbul, Türkiye
Download