M, G, Konseyi B: 144 2 . 5 , 1983 O : 2 BAŞKAN — «Bir»i kaldıralım

advertisement
M, G, Konseyi
B: 144
2 . 5 , 1983
O: 2
BAŞKAN — «Bir»i kaldıralım diyorsunuz. O
«bir»i kaldırabiliriz.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, «bir işçi»
yi kaldıralım.
ALTINCI KISIM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş­
kanı) — Evet efendim, «bir işçi» kalkacak.
İşkoUarı
MADDE 60. — İşçi ve işveren sendikalarının
kurulabilecekleri işkoUarı aşağıda belirtilmiştir :
BAŞKAN — «Kurulabilecekleri» olmaz, kurabi­
lecekleri olacak o.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yanlış
yazmışlar oraya.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O işkolunda kurula­
bilecek bu sendika. Kurabilecekleri değil, kurulabi­
lecekleri. işkolu kurulmuyor efendim.
BAŞKAN — O zaman «işçi ve işveren sendikalarınca...»
BAŞKAN — Hayır, «işçi» kalacak da «bir» kal­
kacak.
«işveren sendikası veya konfederasyonunca da
işçi sendikası veya konfederasyonunu malî yollar­
la...»
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) —
Efendim, «bir işveren sendikası veya konfederasyo­
nunca da işçi sendikası veya konfederasyonunu ma­
lî yollarla desteklemek amacıyla yapıldığı takdirde
ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.»
BAŞKAN — Bunun gayesi şu: İşveren o işçi
sendikasını veya konfederasyonunu ele geçirmesin.
«Ben sana malî yardım yapıyorum, toplusözleşmeyi
de şöyle yapalım» demesin diyedir. Yoksa bir şeye
mahsuben verebilir mi veremez mi, bilemiyorum.
Gene de verememesi lazım.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE
— Güdümlü sendikacılık tarifine girer.
BAŞKAN — Olmaz o.
59 uncu madde üzerinde başka söz almak iste­
yen?.. Yok.
59 uncu maddeyi son fıkrada yaptığımız bu de­
ğişiklikle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
60 ncı madde üzerinde çok konuşacaksak bunu
yarına bırakalım. Müzakereleri burada keseceğim.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE
— Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz en isabet­
li madde ve zannediyorum hiç müzakere etmeden te­
şekkürle geçeceğimiz bir madde. Sebebini bir cümle
ile arz edeyim efendim. 1961 yılında Ankara'da top­
lanan Türk - iş Temsilciler Meclisi bu kararı almış­
tır. Siz o kararı görmediniz.
BAŞKAN — Mesele yok. O halde geçici hüküm­
lere kadar geliriz.
60 ncı maddeyi okutuyorum :
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi GeneJ Sekreteri) — Hayır, «sendikaları­
nın kurulabilecekleri» efendim.
BAŞKAN — «Sendikalarının kurulabilecekleri»
olmaz.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri) — öyle efendim. Çün­
kü işkollarını siz takdir ediyorsunuz. Bu işkollarında
sendika kurulabilir efendim.
BAŞKAN — Kurabilirsin yani. Kurulabilir de
olmaz.
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İşkollarını kurmu­
şuz efendim. Kurulacak işkollarını tayin ediyorsu­
nuz. Diyorsunuz ki efendim, sendikalar aşağıdaki iş­
kollarında kurulabilir.
BAŞKAN — O zaman, «Sendikalarının, kurabi­
lecekleri işkollan aşağıda belirtilmiştir»...
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven­
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim, ku­
rulabilecekleri. Onlar işkollan kurmayacak Sayın
Cumhurbaşkanım. İşkollarını siz tayin ediyorsunuz
efendim. Siz diyorsunuz ki, siz bu işkollarında kuru­
labilirsiniz.»
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) —
Bu işkollarında sendikalar kurulabilir.
BAŞKAN — Oldu, peki.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İşçi ve
işveren sendikalarınca kurulabilecek...
78 —
Download