NOT 1 – ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU

advertisement
MEPET METRO PETROL VE
TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZET
DİPNOTLARI
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2016 TARİHLİ YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET NOTLAR
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
FİNANSAL DURUM TABLOSU ..............................................................................................
1-2
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ....................................
3-4
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ................................................................................
5
NAKİT AKIŞ TABLOSU................................................................................ ...........................
6
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET NOTLAR..................................
7-46
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Denetimden
Geçmemiş
31 Mart 2016
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2015
25
930.515
3.157.668
4
5
8.780.932
6.058.347
6.099.190
17.797.780
4
6
11.786.259
1.008.537
4.009.476
10.761.156
373.663
4.078.966
7
2.906.252
319
227.853
35.708.490
914.518
36.623.008
3.151.981
-132.522
45.552.926
914.518
46.467.444
5
98.087
--
4
6
-170.120
866.667
170.120
4
8
9
18.417.100
5.515.000
94.210.807
7.269.000
5.515.000
94.455.915
10
27.634.968
146.046.082
28.311.721
136.588.423
182.669.090
183.055.867
Dipnot
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Diğer Taraflar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
- İlişkili Olmayan Taraflar Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Diğer Taraflar
Peşin Ödenmiş Giderler
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR
İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
1
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Denetimden
Geçmemiş
31 Mart 2016
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2015
4
5
12
3.647.396
8.430.506
1.216.290
3.306.222
8.673.450
926.614
4
6
32.065
5.266.814
79.019
3.313.779
7
19
2.899.267
222.339
3.861.519
2.013.513
11
13
7.044.969
7.806.376
36.566.022
7.027.969
7.900.422
37.102.507
--
--
36.566.022
37.102.507
7
13.579.848
13.471.848
12
311.911
248.225
19
13
4.404.771
403.977
18.700.507
4.466.690
418.317
18.605.080
14
14
75.350.000
112.832
75.350.000
112.832
14
45.821.550
(243.333)
916.325
5.372.636
72.551
127.402.561
-127.402.561
46.039.895
(225.063)
916.325
4.180.587
973.704
127.348.280
-127.348.280
182.669.090
183.055.867
Dipnot
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
- İlişkili Olmayan Taraflarlardan Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin
Yükümlülükler
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli
Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Paylara İlişkin Primler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazançlar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR
20
İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Denetimden
Geçmemiş
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak 31 Mart 2016
1 Ocak 31 Mart 2015
46.745.131
(44.491.876)
2.253.255
(1.088.332)
1.321.636
(2.021.696)
464.863
1.111
(4.943)
38.790.626
(37.690.227)
1.100.399
(1.297.215)
1.963.508
(3.973.478)
(2.206.786)
25.532
--
461.031
(2.181.254)
(223.493)
(361.391)
237.538
(2.542.645)
(164.987)
(222.339)
57.352
183.379
(67.672)
251.051
72.551
(2.359.266)
--
--
72.551
(2.359.266)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
--Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı
Gelir Unsurları
--Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire
İlişkin Vergiler
(22.837)
67.406
4.567
(13.481)
Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası)
(18.270)
53.925
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)
54.281
Dönem Kar/Zararının Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
72.551
Kapsamlı Kar/Zararının Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
54.281
20
Hisse Başına Kazanç
0,001
20
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Kar)
0,001
İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
(2.305.341)
Dipnot
KAR VEYA ZARAR KISMI
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT ESAS FAALİYET KARI
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
FAALİYET KARI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
15
15
16
16
17
17
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ
KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/ZARARI
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem
Karı/Zararı
DÖNEM KARI/ZARARI
18
19
19
3
(2.359.266)
(2.305.341)
(0,031)
(0,031)
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KAPSAMLI GLİR TABLOSU ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Dipnot
01 Ocak 2015 tarihi itibariyle
bakiyeler
Değer artış fonundan aktarılan
Alım bedeli reviz edilmesi
Transferler
Toplam kapsamlı gelir/(gider)
20
31 Mart 2015 itibariyle bakiyeler
01 Ocak 2016 tarihi itibariyle
bakiyeler
Değer artış fonundan aktarılan
Transferler
Toplam kapsamlı gelir/(gider)
31 Mart 2016 itibariyle bakiyeler
20
Ödenmiş
Sermaye
Paylara
İlişkin
Primler /
İskontolar
Yeniden
Değerleme ve
Ölçüm Kazanç/
(Kayıpları)
Diğer Kazanç/
(Kayıplar)
Birikmiş Karlar
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş Yıllar
Kar/(Zararları)
Net Dönem
Karı/Zararı
Özkaynaklar
75.350.000
112.832
46.913.276
(153.380)
--
3.429.980
8.514.742
134.167.450
-----
-----
(218.345)
----
---53.925
-----
218.345
155.200
8.514.742
--
-(8.514.742)
(2.359.266)
-155.200
-(2.305.341)
75.350.000
112.832
46.694.931
(99.455)
--
12.318.267
(2.359.266)
132.017.309
75.350.000
112.832
46.039.895
(225.063)
916.325
4.180.587
973.704
127.348.280
----
----
(218.345)
---
--(18.270)
----
218.345
973.704
--
-(973.704)
72.551
--54.281
75.350.000
112.832
45.821.550
(243.333)
916.325
5.372.636
72.551
127.402.561
İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Denetimden
Geçmemiş
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak 31 Mart 2016
(1.687.754)
1 Ocak 31 Mart 2015
(2.540.278)
237.538
(2.542.645)
8-9-10
1.415.740
1.461.260
1.434.223
1.407.669
12
5
11
40.849
(163.710)
17.000
88.423
144.852
382.854
16
16
5
4
(460.118)
520.459
(1.266.930)
69.490
11.805.056
(2.681.742)
(2.022.768)
1.433.193
(2.021.431)
(382.152)
234.738
9.804.117
6
(793.310)
(777.228)
5
4
11
6
13
7
(242.944)
341.174
(94.046)
1.891.741
(10.997.772)
(854.253)
984.293
(14.205.222)
(416.510)
2.566.460
(68.197)
(19.640)
12
289.676
102.710
--
155.200
386.348
(520.459)
460.118
(2.013.761)
(3.129.853)
(1.433.193)
2.022.768
--
(539.399)
(3.134.479)
8-9-10
38.842
--
8-9-10
(578.241)
(1.091.115)
------
(2.043.364)
(1.814.812)
(1.814.812)
(118.587)
118.587
(2.227.153)
(7.489.569)
-(2.227.153)
3.157.668
930.515
-(7.489.569)
11.163.442
3.673.873
Dipnot
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı/Zararı
20
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
-Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri
- Faiz Gideri
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İli İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili
Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
Diğer Yükümlülüklerle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış
İle İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili
Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIŞLARI
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan
Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan
Nakit Çıkışları
Vergi Ödemeleri/İadeleri
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ödenen faiz
Faiz gideri
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN
ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET
ARTIŞ/AZALIŞ
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE
NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16
16
25
25
İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
5
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket), 22 Mart 1999 tarihinde Metro Turizm Petrol
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak İstanbul’da kurulmuştur. Şirket, 11 Mart 2010 tarihinde nevi
değişikliği, 31 Ağustos 2010 tarihinde unvan değişikliği ile Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.
olmuştur. Şirket’in ana faaliyet konusu akaryakıt istasyonları ve otoyol tesisleri açmak, işletmek, kiraya vermek
ve kiralamaktır.
Şirket Temmuz 2011 tarihinden beri halka açık şirket statüsünde olup, ana ortağı Metro Ticari ve Mali
Yatırımlar Holding A.Ş.’dir.
Şirket’in kayıtlı merkezi adresi; Rüzgarlı Bahçe Mah. Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sok. No: 6 Kavacık / Beykoz /
İstanbul’dur.
Şirket bünyesinde istihdam edilen çalışan sayısı 31 Mart 2016 tarihi itibariyle 179 kişidir (31 Aralık 2015:
166 Kişi).
Şirket’in faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonlarının mülkiyet ve işletme durumu aşağıdaki gibidir;
No
1.
2.
3.
4.
Akaryakıt İstasyon Adı
Gerede Akaryakıt İstasyonu 1
Gerede Akaryakıt İstasyonu 2
Selimpaşa Akaryakıt
İstasyonu – 1
Selimpaşa Akaryakıt
İstasyonu – 2
Bulunduğu
İl
Mülkiyet
Durumu
Bolu
Kiralık
Bolu
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
Kimden Kiralandığı
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
İşletme durumu
Şirket'e ait
Şirket'e ait
Şirket'e ait
Şirket'e ait
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
5.
Çorlu Akaryakıt İstasyonu - 1
Tekirdağ
Kiralık
6.
Çorlu Akaryakıt İstasyonu - 2
Tekirdağ
Kiralık
Kırıkkale
Şirket'e ait
Tüzel Kişilik
Samsun
Kiralık
Tüzel Kişilik
Şirket'e ait
Samsun
Kiralık
Tüzel Kişilik
Şirket'e ait
Edirne
Şirket'e ait
Şirket
Şirket'e ait
Samsun
Kiralık
Tüzel Kişilik
Samsun
Kiralık
Tüzel Kişilik
Milli Emlak Genel
Müdürlüğü
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kırıkkale Yağlı Akaryakıt
İstasyonu
Samsun Otogar Akaryakıt
İstasyonu - 1
Samsun Otogar Akaryakıt
İstasyonu - 2
Edirne Merkez Akaryakıt
İstasyonu
Çarşamba Otogar Akaryakıt
İstasyonu
Çarşamba Akaryakıt
İstasyonu
13.
Aksaray Akaryakıt İstasyonu
Aksaray
Kiralık
14.
Sungurlu Mavi Ocak
Akaryakıt İstasyonu
Çorum
Şirket'e ait
7
--
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU(Devamı)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Susurluk Akaryakıt İstasyonu
Üniversite- Edirne Akaryakıt
İstasyonu
Osmancık Akaryakıt
İstasyonu
Denizli Acıpayam Akaryakıt
İstasyonu
Yozgat Sorgun Akaryakıt
İstasyonu
Manisa Kula İstasyonu
Seydişehir Akaryakıt
İstasyonu
Konya Merkez Akaryakıt
İstasyonu
Kırıkkale Yağlı Akaryakıt
İstasyonu - 2
Mersin Silifke Akaryakıt
istasyonu
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Balıkesir
Şirket'e ait
--
Edirne
Kiralık
--
Çorum
Şirket'e ait
--
Denizli
Şirket'e ait
--
Yozgat
Şirket'e ait
--
Şirket'e ait
Manisa
Şirket'e ait
--
Konya
Şirket'e ait
--
Şirket'e ait
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Konya
Şirket'e ait
--
Kırıkkale
Şirket'e ait
--
Mersin
Şirket'e ait
--
Şirket'e ait
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Tüzel Kişiliğe
kiralandı
Şirket’in üçüncü kişilere kiraladığı akaryakıt istasyonlarının, akaryakıt alım ve satımları Şirket tüzel kişiliği
üzerinden ve sahip olduğu faaliyet belgeleri ile yapılmaktadır. Dolayısıyla işletmesi kiralık olarak verilen
istasyonların satış hasılatı Şirket’in hasılatı olarak kaydedilmektedir.
Şirket’in Karayolları Genel Müdürlüğü’nden kiraladığı gayrimenkuller Yap-İşlet-Devret sözleşmeleri
kapsamındadır. İlgili akaryakıt istasyonlarının sözleşme bitiş tarihleri aşağıdaki gibidir;
İstasyon Adı
Gerede Akaryakıt İstasyonu – 1
Gerede Akaryakıt İstasyonu – 2
Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu – 1
Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu – 2
Çorlu Akaryakıt İstasyonu – 1
Çorlu Akaryakıt İstasyonu – 2
Bitiş Tarihi
5 Ekim 2024
5 Ekim 2024
17 Kasım 2023
17 Kasım 2023
14 Temmuz 2033
14 Temmuz 2033
Şirket’in faaliyet gösterdiği tesislerin mülkiyet ve işletme durumu aşağıdaki gibidir;
No
1
2
Lokasyonlar
Dörtdivan Petrol Market
(Kuzey)
Dörtdivan Petrol Market
(Güney)
Bulunduğu
İl
Mülkiyet
Durumu
Bolu
Kiralık
Bolu
Kiralık
3
Dörtdivan Ganita (Kuzey)
Bolu
Kiralık
4
Dörtdivan Ganita (Güney)
Bolu
Kiralık
5
Dörtdivan Tesisleri (Kuzey)
Bolu
Kiralık
6
Dörtdivan Tesisleri (Güney)
Bolu
Kiralık
8
Kimden Kiralandığı
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
İşletme durumu
Şirket'e ait
Şirket'e ait
Şirket'e ait
Şirket'e ait
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 1 – ŞIRKET’IN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU(Devamı)
7
8
9
10
Sabahattin'in Yeri Tesisleri
(Kuzey)
Sabahattin'in Yeri Tesisleri
(Güney)
Köroğlu Park Tesisleri
(Kuzey)
Köroğlu Park Tesisleri
(Güney)
Bolu
Kiralık
Bolu
Kiralık
Bolu
Kiralık
Bolu
Kiralık
11
Caferin Yeri (Kuzey)
Bolu
Kiralık
12
Caferin Yeri (Güney)
Bolu
Kiralık
Bolu
Kiralık
Bolu
Kiralık
Bolu
Kiralık
Bolu
Kiralık
Bolu
Kiralık
13
14
15
16
17
Dörtdivan Kamyoncu
(Kuzey)
Dörtdivan Kamyoncu
(Güney)
Dörtdivan Lastikçi (Kuzey)
Dörtdivan Lastikçi
(Güney)
Dörtdivan Gözlemeci
(Güney)
18
Dörtdivan Cafe (Güney)
Bolu
Kiralık
19
Dörtdivan Tamirci (Güney)
Bolu
Kiralık
20
Dörtdivan Elektrikçi
(Güney)
Bolu
Kiralık
21
Selimpaşa Market (Kuzey)
İstanbul
Kiralık
22
Selimpaşa Market (Güney)
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
Selimpaşa Kanatçı (Güney)
İstanbul
Kiralık
Selimpaşa
Kurufasülyeci(Kuzey)
Selimpaşa Samsi Dükkan
(Kuzey)
Selimpaşa Lastikçi
(Kuzey)
Selimpaşa Lastikçi
(Güney)
Selimpaşa
Meetball(Kuzey)
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Selimpaşa Et Mangal
(Kuzey)
Selimpaşa Güllüoğlu
(Kuzey)
Selimpaşa Kamyoncu
(Güney)
Selimpaşa Kamyoncu
(Kuzey)
Selimpaşa Restaurant
(Güney
Selimpaşa Restaurant
(Kuzey)
9
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 1 – ŞIRKET’IN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
35
36
37
38
39
40
41
42
Selimpaşa Legend Otel
(Güney)
Selimpaşa Lastikçi
(Kuzey)
Selimpaşa Lastikçi
(Güney)
Selimpaşa Tekstil (Kuzey)
Selimpaşa Tır Yıkama
(Kuzey )
Selimpaşa Tır Yıkama
(Güney)
Selimpaşa Yolcu Aktarma
Merkezi (Kuzey )
Selimpaşa Yolcu Aktarma
Merkezi (Güney )
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
İstanbul
Kiralık
43
Çorlu Tesisleri (Kuzey)
Tekirdağ
Kiralık
44
Çorlu Tesisleri (Güney)
Tekirdağ
Kiralık
Tekirdağ
Kiralık
Tekirdağ
Kiralık
45
46
Çorlu Akaryakıt Market
(Güney)
Çorlu Akaryakıt Market
(Kuzey )
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Karayolları Genel
Müdürlüğü
Milli Emlak Genel
Müdürlüğü
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
47
Çorlu Tır Yıkama (Güney )
Tekirdağ
Kiralık
48
Çorlu Gümrük Birimi
(Kuzey)
Tekirdağ
Kiralık
49
Çorlu Lastikçi (Güney)
Tekirdağ
Kiralık
50
Çorlu Otel (Güney)
Tekirdağ
Kiralık
51
Akçaköy Tesisleri (Kuzey)
Tekirdağ
Kiralık
52
Akçaköy Tesisleri (Güney)
Tekirdağ
Kiralık
53
Aksaray Tesisleri
Aksaray
Kiralık
54
Kırıkkale Yağlı Miranda
Tesisleri
Kırıkkale
Kiralık
Tüzel Kişilik
55
Afyon Zeyland Tesisleri
Afyon
Kiralık
Tüzel Kişilik
56
Edirne (Shell) Tesisleri
Edirne
Kiralık
Tüzel Kişilik
Samsun
Kiralık
Tüzel Kişilik
Şirket'e ait
Samsun
Kiralık
Tüzel Kişilik
Şirket'e ait
57
58
Yusuf Ziya Tesisi İç PO
Market
Yusuf Ziya Tesisi Dış PO
Market
59
Kırşehir Mucur Tesisleri
Kırşehir
Şirket'e ait
--
60
Denizli Suit Park Tesisleri
Denizli
Şirket'e ait
--
61
Susurluk Tesisleri
Balıkesir
Şirket'e ait
--
62
Osmancık Ganita Tesisleri
Çorum
Şirket'e ait
--
10
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 1 – ŞIRKET’IN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Çorum
Şirket'e ait
--
Kırıkkale Alpet Market
Kırıkkale
Şirket'e ait
--
65
Seydişehir Opet Market
Konya
Şirket'e ait
--
66
Mersin Silifke Tesisleri
Mersin
Şirket'e ait
--
67
Yozgat Palmiye Tesisleri
Yozgat
Şirket'e ait
--
68
Manisa Kula Tesisleri
Manisa
Şirket'e ait
--
69
Edirne PO Market
Edirne
Şirket'e ait
--
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Şirket'e ait
Tüzel Kişiliklere
kiralandı
Şirket'e ait
70
Konya Lukoil Market
Konya
Şirket'e ait
--
Şirket'e ait
71
Paşaköy Tesisleri
Bolu
Şirket'e ait
--
Kapalı
63
Sungurlu Mavi Ocak
Tesisleri
64
Şirket’in Karayolları Genel Müdürlüğü’nden kiraladığı gayrimenkuller Yap-İşlet-Devret sözleşmeleri
kapsamındadır. İlgili tesislerin sözleşme bitiş tarihleri aşağıdaki gibidir;
Tesis Adı
Dörtdivan Tesisleri (Kuzey)
Dörtdivan Tesisleri (Güney)
Sabahattin'in Yeri Tesisleri (Kuzey)
Sabahattin'in Yeri Tesisleri (Güney)
Köroğlu Park Tesisleri (Kuzey)
Köroğlu Park Tesisleri (Güney)
Selimpaşa Tesisleri (Kuzey)
Selimpaşa Tesisleri (Güney)
Çorlu Tesisleri (Kuzey)
Çorlu Tesisleri (Güney)
Akçaköy Tesisleri (Kuzey)
Akçaköy Tesisleri (Güney)
Bitiş Tarihi
5 Ekim 2024
5 Ekim 2024
5 Ekim 2024
5 Ekim 2024
5 Ekim 2024
5 Ekim 2024
17 Kasım 2023
17 Kasım 2023
14 Temmuz 2033
14 Temmuz 2033
14 Temmuz 2033
14 Temmuz 2033
Şirket, 31 Mart 2016 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen 31 lokasyonda faaliyet göstermekte olup, lokasyonlar
içerisinde birden fazla restoran, market, cafe, oto lastik, oto Tamir vb. ile faaliyetlerine devam etmektedir (31
Aralık 2015 lokasyon sayısı 31).
31 Mart 2016 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar yayınlanmak üzere 28 Nisan 2016 tarihli Yönetim
Kurulu toplantısında onaylanmıştır. Genel Kurul’un yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu
finansal tabloları tashih etme hakkı vardır.
11
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları
Şirket, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve
Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır.
Finansal tablolar Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) tebliğlerine
uygun hale getirilmesi için düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutulmuştur.
SPK, Seri II, No: 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 13 Haziran
2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönem finansal
raporlardan geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu tebliğ işletmeler tarafından düzenlenecek
finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir.
İlgili tebliğ ile Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
yürürlükten kaldırılmıştır.
Seri II, No: 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ne istinaden,
işletmeler, finansal tablolarının hazırlanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alırlar.
Dolayısıyla ilişikteki finansal tablolar TMS/TFRS’ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK
tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dâhil edilerek
sunulmuştur.
Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Finansal varlıklar ve yükümlülükler gerçeğe uygun
değeriyle ölçülüp; gerçeğe uygun değer değişiklikleri kapsamlı gelir tablosu/özkaynak ile ilişkilendirilmiştir.
SPK’nın , Seri II, No: 14.1 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını TMS 34 “Ara Dönem
Finansal Raporlama” standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttir. Şirket bu
çerçevede, özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Ara dönem özet finansal tablolar yıllık finansal
tablolarda gerekli olan tüm dipnotları ve açıklamaları içermemektedir ve bu sebeple Şirket’in 31 Aralık 2014
tarihli finansal tabloları ile birlikte okunmalıdır.
2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Mart 2016 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
-TFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
-TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (TMS
16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)
-TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
-TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)
-TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklikler
-TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS 10
ve TMS 28’de Değişiklik)
-TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)
-TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
12
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR(Devamı)
2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar(Devamı)
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
-TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Söz konusu değişikliğin
değerlendirilmektedir.
Şirket’in
finansal
durumu
ve
performansı
üzerindeki
etkileri
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
-Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
-UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
-UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat (Değişiklik)
-UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
-UFRS 16 Kiralama İşlemleri
-UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş
Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)
-UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
Söz konusu değişikliğin
değerlendirilmektedir.
Şirket’in
finansal
durumu
ve
performansı
Vergi
Varlıklarının
üzerindeki
etkileri
2.3 Netleştirme / Mahsup
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya
tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı
olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler.
2.4 Kullanılan Para Birimi
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, geçerli para
birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası cinsinden ifade edilmiştir.
2.5 Muhasebe Politikalarında/Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki
değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin
ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karşılaştırmalı
bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu dönem
başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.
13
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR(Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
İlişikteki finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikaları aşağıdaki
gibidir:
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varlıkları, bankalardaki nakit para ve vadesi üç aydan kısa vadeli
mevduatları içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri, kolayca nakde dönüştürülebilir, vadesi üç ayı
geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip varlıklardır.
Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile
gösterilmiştir.Yabancı para cinsinden olan banka bakiyeleri dönem sonu kurundan değerlenmiştir.
Ticari alacaklar
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa
vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuku etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından
değerlendirilmiştir.
Şirket’in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması
halinde ticari alacaklar için bir alacak riski karşılığı oluşturulur. Karşılık, müşteriden alınan teminatlar göz
önüne alınarak, Şirket yönetimi tarafından tahmin edilen ve ekonomik koşullardan ya da hesabın doğası
gereği taşıdığı riskten kaynaklanabilecek olası zararları karşıladığı düşünülen tutardır.Ayrılan karşılık değer
düşüklüğü olarak kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra
oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde gelir tablosuna yansıtılır.
Ticari borçlar
Ticari ve diğer borçlar, mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın
rayiç değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır.
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stok maliyetleri “ilk giren
ilk çıkar yöntemi” kullanılarak belirlenmektedir. Stoklar ağırlıklı olarak yakıtlardan oluşmaktadır.
Varlıklarda değer düşüklüğü
Varlıkların taşınan değerlerinin gerçekleşemeyeceğine yönelik olay veya değişikliklerin meydana gelmesi
durumunda herhangi bir değer düşüklüğünün olup olmadığı incelenmektedir. Söz konusu uyarıların olması veya
taşınan değerlerin gerçekleşebilir değeri aşması durumunda varlıklar gerçekleşebilir değerlerine
indirgenmektedir. Varlıkların taşıdıkları değer, gerçekleşebilir değeri aştığında değer düşüklüğü karşılık gideri
gelir tablosuna yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve kullanımdaki net defter
değerinden yüksek olanıdır. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa
kıymetin dahil olduğu nakit yaratan birim için tahmin edilir. Ancak, değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi
sonucu varlığın taşınan değerinde meydana gelen artış, bu varlığa geçmiş yıllarda hiç değer düşüklüğü
ayrılmamış olması halinde belirlenecek değerini aşmaması koşuluyla kayda alınmaktadır.
14
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR(Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti(Devamı)
Maddi duran varlıklar
Binalar, arsalar ve özel maliyetler dışındaki maddi duran varlıklar maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve
değer düşüklüğü karşılığının düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Arsalar amortismana tabi değildir. Maddi
duran varlıklar satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortismanlar ilgili hesaplardan düşüldükten
sonra oluşan gelir ya da gider, gelir tablosuna dahil edilmektedir.
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi varlığı kullanıma hazır
hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın kullanımına başlandıktan sonra
oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde gider kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili
maddi varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine
eklenmektedir.
Yeni bir faaliyet açma maliyetleri, reklam maliyetleri de dahil yeni ürün ya da hizmet sunma maliyetleri,
elemanların eğitim maliyeti de dahil yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kesimiyle iş yapma maliyetleri, genel
yönetim maliyetleri gibi maliyetler, maddi varlığın alış fiyatına dahil olmadıklarından ve varlığı, yönetimin
amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi amacıyla gerekli pozisyona ve işler duruma getirmek için
katlanılmadıklarından, varlıkla doğrudan ilişkilendirilemez, dolayısıyla elde etme maliyetine dahil
edilmemektedir.
Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu durumda aktifleştirilmekte ve
amortismana tabi tutulmaktadır.
Özel maliyetler kira süresince, diğer amortismana tabi varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla
doğrusal amortisman yöntemine göre kıst usulü amortismana tabi tutulmaktadır. Amortisman oranları aşağıdaki
gibidir:
Maddi duran varlıklar
Amortisman oranları
Binalar
%2
Tesis makine ve cihazlar
% 10 - % 25
Taşıtlar
% 20
Demirbaşlar
% 5 - % 25
Özel maliyetler
% 4 - % 20
Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve
amortisman oranının ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup olmadığına bakılmaktadır.
Binalar arsalar, özel maliyetler, rayiç değerlerinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir.
Maliyet değeri ile rayiç değeri arasındaki fark ertelenmiş vergiden netleşmiş şekilde özkaynakların altında
“değer artış fonları” hesabında takip edilmektedir. Yeniden değerlenen varlık kullanıldığı müddetçe yeniden
değerlenmiş tutarı üzerinden hesaplanan amortisman ile ilk maliyet bedeli üzerinden hesaplanan amortisman
arasındaki farkın ertelenmiş vergi etkisi düşüldükten sonra yeniden değerleme fonundan düşülerek birikmiş
karlar hesabına alacak kaydedilerek takip edilir.
Yeniden değerlemenin sıklığı, yeniden değerleme konusu maddi varlığın makul değerindeki dalgalanmaya
bağlıdır. Yeniden değerlenen varlığın makul değeri kayıtlı değerinden önemli ölçüde farklılaşıyorsa, varlık tekrar
yeniden değerlemeye tabi tutulur. Maddi varlık yeniden değerlendiğinde, yeniden değerleme tarihindeki birikmiş
amortisman tutarı varlığın brüt kayıtlı değerindeki değişiklikle orantılı olarak arttırılır ve böylece yeniden
değerleme sonrasında varlığın kayıtlı değeri yeniden değerlenmiş tutarına eşit olur.
15
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR(Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti(Devamı)
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve gelecekte elde
edilmesi beklenen bir ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre finansal tablolara alınmaktadır. Maddi olmayan
varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade
edilmişlerdir. Amortisman, bütün maddi olmayan duran varlıklar için doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
kıst bazında hesaplanmıştır. İktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir.
Hizmet imtiyaz anlaşmaları
Şirket, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yap-İşletDevret sözleşmeleri imzalamıştır (Not 1). İlgili sözleşmeler otoyol hizmet tesislerinin projelendirilmesi, yapımı,
bakımı, işletilmesi ve kira süresi sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz ve kullanılabilir durumda
devredilmesini kapsamaktadır.İlgili sözleşmeler ile tamamlanan tesis ve akaryakıt istasyonları bitiş tarihleri Not
1’de açıklanmıştır.
Şirket, imtiyaz altyapısını kullanma hakkına sahip olması durumunda hizmet imtiyaz sözleşmesinin şartlarından
doğan hakları maddi olmayan duran varlık olarak muhasebelestirir. Hizmet imtiyaz anlaşmasında belirtilmiş
inşaatın yapılması ya da hizmetlerin geliştirilmesi olarak değerlendirilen maddi olmayan duran varlıklar ilk defa
kayıtlara alınırken gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilirler.İlk kayda alınmalarını takiben bu maddi
olmayan duran varlıklar başlangıçtan sonra bu gayrinakdi haklar elde edilme maliyetlerinden itfa payları ve ilgili
değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonra muhasebeleştirilmektedir.İlgili varlıklar sözleşme sürelerince itfa
edilmektedir.
Tesis ve akayakıt istasyonu işletim hakkı gayrinakdi varlığı ise, başlangıçta varlığın elde edilmesi icin devredilen
ücretin gerçeğe uygun değeri olan maliyet değerinden muhasebeleştirilir ve bu verilen yapım hizmetlerinin
karşılığında alınan veya alınacak olan ucretin gerceğe uygun değeridir. Yapım hizmetlerinin karsılığında alınan
veya alınacak olan ucretin gerceğe uygun değeri, diğer benzer insaat isleri ile tutarlı bir marj yansıtmak uzere,
gerceklestirilen gercek maliyetlere dair bir marj da icermektedir.YID kapsamındaki bütün tesis ve akaryakıt
istasyonlarının brut kar oranı % 0’dır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde yada tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya işlerin normal seyri
esnasında satılmak yerine, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla
(sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından) elde tutulan arsa veya bina ya da binanın bir
kısmı veya her ikisi yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır.
Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye girişinin
muhtemel olması ve yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması
durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, UMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardında muhasebeleştirme
sonrası ölçme yöntemlerinden “ Gerçeğe uygun değer yöntemi”ne göre değerlenmektedir. Şirket, Yatırım
Amaçlı Gayrimenkullerini SPK tarafından verilen Değerleme Lisans’ına sahip Arge Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık A.Ş’nin hazırlamış olduğu 22 Aralık – 30 Aralık 2014 tarihler arası muhtelif değerleme raporlarına
istinaden değerletmiştir.
16
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler
Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerlerinin, kullanılmak suretiyle değil, satış işlemi sonucu geri
kazanıldığı durumlarda satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırılır ve amortisman ayrılması
durdurulur. Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerleri ile gerçeğe uygun değerlerinden satış
giderlerinin çıkarılması sonucu oluşan değerden düşük olanı ile değerlenir.
Durdurulan faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve gider kapsamlı gelir tablosu içinde ayrı olarak sınıflanır.
Borçlanma maliyetleri
Özellikli varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili
özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir. Diğer borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde
gider olarak muhasebeleştirilir.
Finansal araçlar
Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlıklarını ve bir başka işletmenin finansal yükümlülüklerini veya
sermaye araçlarını arttıran anlaşmalardır.
Finansal varlıklar: nakit, başka bir işletmeden nakit veya bir başka finansal varlık almayı öngören sözleşmeye
dayalı hak, işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin lehinde olacak şekilde, karşılıklı olarak
değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı hak ya da bir başka işletmenin sermaye araçlarıdır.
Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülükler: başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık ermeyi
öngören veya işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı
olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir.
Bir finansal varlık veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varlık için) ve ele geçen (finansal
yükümlülük için) rayiç değer olan işlem maliyetleri üzerinden (finansal yükümlülük için düşülerek) hesaplanır.
İlk kaydı müteakip, krediler ve alacaklar; vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar ve rayiç değeri belirlenemeyen
sermaye aracı niteliğindeki finansal varlıklar hariç olmak üzere, finansal varlıklar, varlık olan finansal türevler
dahil olmak üzere, rayiç değerinden satış durumunda ortaya çıkacak işlem maliyetleri düşülmeksizin değerlenir.
Krediler ve alacaklar ile vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar efektif faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan
iskonto edilmiş maliyetleri ile rayiç değeri ölçülemeyen sermaye aracı niteliğindeki finansal varlıklar ise maliyet
değerleri ile takip edilir.
İlişkili taraflar
Bu rapor kapsamında Şirket’in hissedarları, Şirket’in hissedarlarının doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim
ilişkisi içinde bulunduğu iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ve bağlı ortaklıkları dışındaki kuruluşlar, Şirket
faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak yetkili ve sorumlu
olan, Şirket veya Şirket’in yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kişilerin yakın aile
üyeleri ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan şirketler, ilişkili taraflar olarak kabul
edilmektedir. İlişkili taraflarla olan işlemler finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
17
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi
Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak Şirket’e ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir olarak
ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleştirilir. Döneme hasılat kaydedilen satışlar için geçmiş
deneyimler ve diğer ilgili veriler çerçevesinde iade ve indirimler için karşılık ayrılmaktadır. Aynı işlem ile ilgili
hasılat ve giderler eşanlı mali tablolara alınmaktadır.
Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda hasılat, söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin
tutarıdır. Şirket satışları vadeli olarak gerçekleştirildiğinde, satış bedelinin makul değeri, alacakların bugünkü değerine
indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. Alacakların bugünkü değerinin belirlenmesinde; satış bedelinin nominal
değerini, ilgili mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranı kullanılır. Satış bedelinin nominal değeri ile
bu şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere yansıtılmaktadır.
Dinlenme tesisleri gelirlerinin muhasebeleştirilmesi
Şirket’in doğrudan kendisinin işlettiği tesislerden (Not 1) elde edilen gelirler, yukarıda tanımlanan şartlar oluştuğunda
hasılat olarak muhasebeleştirilir.
Şirket’in kiraya verdiği tesislerden (Not 1) elde edilen gelir (koşullu kira), aylık olarak kazanıldığında finansal
tablolara yansıtılır. Peşin alınan kiralar, kazanılmamış (ertelenmiş) gelir olarak kabul edilip, kiralama süresince aylık
olarak itfa edilir. Şirket ile alt işletmeciler arasında yapılan sözleşme gereği, alt işletmeci mal alışlarını kendi adına
yaparken, satışlarını Şirket adına gerçekleştirmektedir. Şirket ilgili satışları, alım maliyeti ve alt işletmeci payı ile
netleştirerek koşullu kira olarak yansıtmaktadır. Şirket’in ayrıca sabit kira elde ettiği tesislerde mevcuttur ve aynı
politika uygulanmaktadır.
Akaryakıt istasyonları gelirlerinin muhasebeleştirilmesi
Şirket’in doğrudan kendisinin işlettiği akaryakıt istasyonlardan (Not 1) elde edilen gelirler yukarıda tanımlanan
şartlar oluştuğunda hasılat olarak muhasebeleştirilir.
Şirket’in işletmesini kiraya verdiği akaryakıt istasyonlarından (Not 1) elde edilen gelirler ise Şirket’in işlettiği
akaryakıt istasyonlarından kaynaklanan gelir gibi muhasebeleştirilir. Ancak alt işletmeciler ile yapılan sözleşme
gereği akaryakıt satışlarından kaynaklanan net karın sözleşmede belirlenen oran kadarını (ortalama % 50) alt
işletmecilere komisyon olarak vermektedir .
Net satışlar, indirimler ve iadeler düşüldükten sonraki faturalanmış satış bedelinden oluşmaktadır.
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri etkin getiri metodu kullanılarak tahakkuk esasına göre kayıt edilmektedir. İşletme
tarafından tahsis edilmiş kredilerin tahsilatı şüpheli duruma düştüğü zaman ilgili faiz gelir tahakkuku kayıtlara
yansıtılmaz.
18
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Kiralama işlemleri
Kiracı olarak
Finansal kiralama
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi avantaj
veya teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte
indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak
gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide gelir
tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar, varlığın faydalı
ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.
Operasyonel kiralama
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme kiralaması
olarak sınıflandırılır. İşletme kiraları olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir
tablosuna gider olarak kaydedilir.
Kiralayan olarak
Operasyonel Kiralama
Operasyonel kiralamada, kiralanan varlıklar, konsolide bilançoda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve
elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna yansıtılır.
Hisse başına kazanç / (zarar)
İlişikteki gelir tablosunda belirtilen hisse başına kar, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama
adedine bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır. Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve izin verilen
yedeklerden hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini artırabilir. Hisse başına kar
hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük
olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
19
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Karşılıklar, şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler
Herhangi bir karşılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için Şirket’in geçmiş olaylardan kaynaklanan
mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik
fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir
bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluşmamışsa Şirket söz konusu
hususları ilgili notlarında açıklamaktadır. Şarta bağlı varlıklar gerçekleşmedikçe muhasebeleştirilmemekte ve
sadece notlarda açıklanmaktadır.
Koşullu varlıklar, ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli olarak
değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydanın işletmeye girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda
ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılır.
Ekonomik fayda girişinin muhtemel hale gelmesi durumunda, işletme söz konusu koşullu varlığı finansal tablo
dipnotlarında gösterir.
Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde
birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
İlişkili taraflar
Bu rapor kapsamında Şirket’in hissedarları, Şirket’in hissedarlarının doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim
ilişkisi içinde bulunduğu iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ve bağlı ortaklıkları dışındaki kuruluşlar, Şirket
faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak yetkili ve sorumlu
olan, Şirket veya Şirket’in yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kişilerin yakın aile
üyeleri ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan şirketler, ilişkili taraflar olarak kabul
edilmektedir. İlişkili taraflarla olan işlemler finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Vergi gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya çıkan kazanç veya zararlar ile alakalı olarak hesaplanan yasal
ve ertelenmiş verginin toplamıdır.
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metoduna göre bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları kullanılarak
hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi, aktif ve pasiflerin finansal tablolarda yansıtılan değerleri ile vergi matrahları
arasındaki geçici farkların vergi etkisi olup, finansal raporlama amacıyla dikkate alınarak yansıtılmaktadır.
Ertelenmiş vergi aktifi ileride bu zamanlama farklılıklarının kullanılabileceği bir mali kar oluşabileceği ölçüde;
tüm indirilebilir geçici farklar, kullanılmayan teşvik tutarları ile geçmiş dönemlere ilişkin taşınan mali zararlar
için tanımlanır. Ertelenmiş vergi aktifi her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve ertelenmiş vergi aktifinin
ileride kullanılması için yeterli mali karın oluşmasının mümkün olmadığı durumlarda, bilançoda taşınan değeri
azaltılmaktadır.
Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifinin hesaplanmasında, Şirket’in bu geçici farkları kullanabileceğini düşündüğü
tarihlerde geçerli olacak vergi oranları -bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş veya girmesi kesinleşmiş olan
oranlar baz alınarak- kullanılmaktadır. Her bilanço döneminde Şirket, ertelenmiş vergi varlıklarını gözden
geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olması ihtimali göz önüne alınarak muhasebeleştirmektedir.
20
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Çalışanlara sağlanan faydalar / kıdem tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar
dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu
ödeme tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem
tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net
değerine göre hesaplanarak ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmıştır.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride
doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara
yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır
Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
sınıflandırılarak raporlanır. Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatını
içermektedir.
2.7 Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar
Varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri üzerinde önemli etkisi olan muhasebe tahminleri aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş finansman gelir/gideri:
Ticari alacak ve borçların etkin faiz yöntemiyle itfa edilmiş maliyetinin hesaplanmasında alacak ve borçlara
ilişkin mevcut verilere göre beklenen tahsil ve ödeme vadeleri dikkate alınmıştır. Vadeli alım ve satımlar
dolayısıyla dönem içerisinde alış maliyetleri ile satış gelirlerinin içerisinde yer alan finansman gelir ve
giderlerinin tutarı, alınan ticari alacak ve borçların ilgili döneme ait devir hızları kullanılarak etkin faiz
yöntemine göre tahmini bazda hesaplanmış ve finansman gelir ve giderlerine sınıflandırılmıştır. Vadeli alım ve
satımlardan kaynaklanan ve dönem içinde oluşan alış maliyetleri ile satış gelirlerinin içerdiği tahakkuk etmemiş
finansman gelir ve gider tutarları ortalama ticari alacak ve borç devir hızlarını kullanmak suretiyle yaklaşık
olarak tesbit edilmektedir.
Faydalı ömür:
Maddi ve maddi olmayan varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca amortismana ve itfaya tabi tutulmuştur.
Kıdem tazminatı:
Kıdem tazminatı karşılığı, personel devir hızı oranı geçmiş yıl tecrübeleri ve beklentiler doğrultusunda devir hızı
hesaplanarak bilanço tarihindeki değerine indirgenmiştir.
Dava karşılıkları:
Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak olan
sonuçlar Şirket hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket Yönetimi elindeki
verileri kullanarak karşılık ayrılmaktadır.
Sahip olunan gayrimenkullere ilişkin maddi duran varlık - yatırım amaçlı gayrimenkul ayrımı:
Şirket sahip olup da kiraladığı tesisleri yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflamıştır. Şirket yasal kayıtlarında
akaryakıt istasyonları ile birlikte muhasebeleştirilen ilgili tesislerin kayıtlı değerleri, gelecek dönemlerde
yaratacakları net nakit akışı dikkate alınarak ayrıştırılmıştır
Kullanılan tahminler ilgili muhasebe politikalarında veya dipnotlarda gösterilmektedir.
21
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Gelir tablosu raporlaması;
1 Ocak-30 Mart 2016
Satış gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Faaliye Karı
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Faaliyet Karı/Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Finansman Gideri Öncesi Karı / Zararı
(-)
Finansal Giderler (-)
Vergi Öncesi Kar/Zarar
1 Ocak-31 Mart 2015
Satış gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Faaliye Karı
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Faaliyet Karı/Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Finansman Gideri Öncesi Karı / Zararı
(-)
Finansal Giderler (-)
Vergi Öncesi Kar/Zarar
Tesis
Akaryakıt Dağıtılamayan
Toplam
4.010.626
(3.475.273)
535.353
---535.353
---
42.547.681
(40.829.779)
1.717.902
---1.717.902
---
186.824
(186.824)
-(1.088.332)
1.321.636
(2.021.696)
(1.788.392)
1.111
(4.943)
46.745.131
(44.491.876)
2.253.255
(1.088.332)
1.321.636
(2.021.696)
464.863
1.111
(4.943)
535.353
1.717.902
(1.792.224)
461.031
-535.353
-1.717.902
(223.493)
(2.015.717)
(223.493)
237.538
Tesis
Akaryakıt Dağıtılamayan
Toplam
3.756.417
(3.092.815)
663.602
---663.602
--
34.272.905
(33.836.108)
436.797
---436.797
--
761.304
(761.304)
-(1.297.215)
1.963.508
(3.973.478)
(3.307.185)
25.532
38.790.626
(37.690.227)
1.100.399
(1.297.215)
1.963.508
(3.973.478)
(2.206.786)
25.532
663.602
436.797
(3.281.653)
(2.181.254)
-663.602
-436.797
(361.391)
(3.643.044)
(361.391)
(2.542.645)
22
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 4 – İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI
a) Alacak/ borç bakiyeleri ;
31 Mart 2016
Ticari
Diğer
Alacaklar
Alacaklar
31 Aralık 2015
Ticari
Diğer
Alacaklar
Alacaklar
5.643.857
--
4.291.333
--
İstanbul Metro Turizm Seyh.Ltd.Şti.
2.115
--
2.115
--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
2.921
--
1.152
--
101.329
--
79.888
--
35.119
--
80.000
--
İlişkili taraflardan alacaklar
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş
Metro İnşaat İth.İhr. San. Tic. Ltd Şti
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.
Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.Ş.
Metro Otomotiv Paz.San.ve Tic.A.Ş.
54.822
--
--
--
471.225
--
67.265
--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş
--
6.564.897
--
6.466.309
Efes Tur Seyahat A.Ş.
--
5.682.915
--
4.738.411
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hizm. A.Ş.
1.236.170
--
1.340.820
--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
--
--
--
--
1.258.114
--
310.175
--
918
--
--
--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.
Ankara Metro Tur.Seyh.Taşımacılık A.Ş.
Metro Servis Taşımacılığı Tic.Ltd.Şti.
Mola Petrol Gıda Nak.Tic.Ltd.Şti.
Galip Öztürk
Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.
Ertelenmiş finansman gideri(-)
7.109
--
6.409
--
31.911
--
8.549
--
--
5.476
--
5.476
3.621
--
(68.299)
(467.029)
(88.516)
(449.040)
8.780.932
11.786.259
6.099.190
10.761.156
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
Ticari
Diğer
Alacaklar
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer
Alacaklar
İlişkili taraflardan uzun vadeli alacaklar
Efes Tur Seyahat A.Ş.
--
--
--
944.505
Ertelenmiş finansman gideri(-)
--
--
--
(77.838)
--
--
--
866.667
23
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 4 – İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)
a) Alacak/ borç bakiyeleri (Devamı)
31 Mart 2016
Ticari
Diğer
Borçlar
Borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.
Metro Tur.Otelcilik Ve Petrol Ürün.Tic.A.Ş.
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Metro Tur. Sey. Org. ve Tic. A.Ş.
Efes Tur Seyahat A.Ş.
Galip Öztürk
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.
Çarşamba Metro Turz. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Miranda Otel İşl.A.Ş.
Ertelenmiş finansman gelir(-)
184.216
3.211.131
196.002
-16.122
23.670
24.211
1.640
32.226
-(41.822)
3.647.396
-----32.495
-----(430)
32.065
31 Aralık 2015
Ticari
Diğer
Borçlar
Borçlar
76.462
2.927.770
146.812
69.757
98.205
-9.029
7.248
1.640
-186
-30.887
3.306.222
-----81.237
-----(2.218)
79.019
,
b) Alış / satış bakiyeleri ;
1 Ocak – 31 Mart 2016
Mal
Kira
Adat/Faiz
Ilişkili taraflara satışlar
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş *
Metro Tur. Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.
İstanbul Metro Turizm Seyh.Ltd.Şti.
Efes Tur. Seyahat A.Ş.
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.
Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti
Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama A.Ş.
Çarşamba Metro A.Ş.
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Metro Kargo Taş. Ve Loj. Hiz. A.Ş
Metro Otomotiv Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.
Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.
Metro Servis Taşımacılığı Tic.Ltd.Şti.
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.
Toplam
8.321.264
749
-6.497
--1.522.125
-3.986
-2.378
2.347
702.610
376.237
3.574
593
--10.942.360
---750
-3.432
-----2.542
---1.500
-8.224
66.319
--134.630
-2.392
4.191
---153.275
------954,00
361.761
Diğer
7.316
--2.280
--14.030
--443
2.280
-------26.349
*İlgili Şirket’in sahibi olduğu Netbuscard üzerinden satışları ifade etmektedir. Netbuscard sistemi sadece
Şirket’in faaliyet gösterdiği tesislerde kullanılan bir sistem olmayıp, bu sisteme sahip olan otobüs işletmelerinin
alışları Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş. tarafından organize edilmektedir.
Şirket’in ilişkili tarafı METRO AVRASYA JSC’ye verilen, dipnot 24’de detaylı açıklanan proje
kapsamında 18.417.100 TL uzun vadeli avansı mevcuttur.(31.12.2015:7.269.000 TL)
24
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 4 – İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)
b) Alış / satış bakiyeleri (Devamı)
1 Ocak – 31 Mart 2016
Mal/Hizmet
Kira
Ilişkili taraflardan alışlar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Metro Tur. Sey. Org. ve Ticaret A.Ş.
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Metro Turizm Otelcilik A.Ş.
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.
Efes Tur. Seyahat A.Ş.
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama A.Ş.
Toplam
74.450
573.284
1.058
--117.175
15.156
14.264
44.672
52.500
-892.559
---31.000
180.000
---30.508
--241.508
Adat
Diğer
---547,00
80.032
----4.258
-84.837
9.860
-1.074
--6.469
----11.822
29.225
1 Ocak – 31 Mart 2015
Mal
Adat/Faiz
Diğer
Ilişkili taraflara satışlar
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş *
Metro Tur. Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.
İstanbul Metro Turizm Seyh.Ltd.Şti.
Efes Tur. Seyahat A.Ş.
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.
Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti
Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama A.Ş.
Çarşamba Metro A.Ş.
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
6.346.908
-7.759
4.419
4.000
--766
8.322
--5.634
--46
--144.926
1.948
---192.468
--
3.000
48.935
3.144
1.200
-----1.327
1.200
--
Toplam
6.377.808
339.388
58.806
25
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 4 – İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)
b) Alış / satış bakiyeleri ;(Devamı)
Mal/Hizmet
1 Ocak – 31 Mart 2015
Kira
Adat
Diğer
Ilişkili taraflardan alışlar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Metro Tur. Sey. Org. ve Ticaret A.Ş.
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Metro Turizm Otelcilik A.Ş.
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.
Efes Tur. Seyahat A.Ş.
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
56.086
563.292
9.281
-27.692
47.610
-15.139
16.258
41.797
30.000
--3.813
30.000
180.000
--4.000
-27.966
--
1.094.317
-43.324
-60.300
-8.200
---269
9.528
-48.329
--1.195
------
Toplam
807.155
245.779
1.206.410
59.052
c) Verilen teminat ve ipotekler
Cinsi Kime Verildiği
1 Türk Hava Yollarına
1 Diğer
Bankalara (1.500.000 Euro
Karşılığı)
Toplam
2
Grup şirketi
Metro Tur. Seyahat Org.
ve Ticaret A.Ş.
Metro Tur. Seyahat Org.
ve Ticaret A.Ş.
Sampi Gıda Üretim
Paz.ve Tic.A.Ş.
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
1.450.000
1.450.000
550.297
499.250
4.812.150
4.766.400
6.812.447
6.715.650
1 Teminat Mektubu
2 İpotek
d) 1 Ocak – 31 Mart 2016 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 83.612
TL (1 Ocak- 31 Mart 2015: 124.521 TL)’dir.Şirket yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak
belirlemiştir.İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır.
26
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 5 – TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle ticari alacakları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
2.780.000
3.405.318
7.022.316
13.207.634
(126.971)
(7.022.316)
6.058.347
8.849.231
(68.299)
15.630.919
2.295.536
7.186.026
25.112.481
(128.675)
(7.186.026)
17.797.780
8.780.932
6.099.190
14.839.279
23.896.970
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
110.000
--
110.000
--
(11.913)
--
98.087
--
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
7.186.026
7.391.148
(170.178)
(396.941)
-6.468
7.022.316
84.824
106.995
7.186.026
Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alınan çekler ve senetler
Tahsili şüpheli ticari alacaklar
Ertelenmiş finansman geliri (-)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Toplam ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 4)
Ertelenmiş finansman geliri (Dipnot 4)
Toplam ilişkili taraflardan ticari alacaklar
Toplam ticari alacaklar
Uzun vadeli ticari alacaklar
Alınan çekler ve senetler
Ertelenmiş finansman geliri (-)
Toplam ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
6.187.706
(88.516)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir;
Dönem başı bakiye
Dönem/ yıl içinde iptal edilen karşılıklar, yapılan
tahsilatlar’ın net etkisi (-)
Diğer hesaplardan virman
Dönem /yıl içindeki karşılıktaki artış
Şirket sorunlu hale gelen ticari alacakları için müşteri bazında zarar karşılığı ayırmaktadır. Karşılık tutarları,
ilgili müşterilerden tahsilat yapılamayacağı düşünülen alacakları kapsar.
31 Mart 2016 tarihi itibariyle ticari alacakların ortalama tahsilat süresi 65 gündür. (31 Aralık 2015: 65 gün).
27
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 5 – TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle ticari borçları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
Kısa vadeli ticari borçlar
Satıcılar
Borç senetleri
Ertelenmiş finansman gideri (-)
7.841.808
638.230
(49.532)
5.603.435
3.138.209
(68.194)
Toplam ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar
8.430.506
8.673.450
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 4)
Ertelenmiş finansman gideri(Dipnot 4)
3.689.218
(41.822)
3.337.109
(30.887)
Toplam kısa vadeli ticari borçlar
3.647.396
3.306.222
31 Mart 2016 tarihi itibariyle ticari borçların ortalama vadesi 45 gündür (31 Aralık 2015: 45 Gün).
NOT 6– DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle diğer alacakları aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli diğer alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 4)
Verilen teminatlar
Uzun vadeli diğer alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 4)
Verilen teminatlar
Kısa vadeli diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar (Dipnot 4)
Ödenecek vergi, resim ve harçlar
Diğer borçlar
28
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
11.786.259
1.008.537
10.761.156
373.663
12.794.796
11.134.819
-170.120
866.667
170.120
170.120
1.036.787
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
32.065
5.200.260
66.554
5.298.879
79.019
3.298.273
15.506
3.392.798
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 7 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle peşin ödenmiş giderleri aşağıdaki gibidir;
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Verilen sipariş avanları
Peşin ödenmiş sigorta giderleri
Peşin ödenmiş diğer giderler
Diğer iş avansları
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
2.061.440
97.749
648.224
98.839
2.214.046
133.690
701.988
102.257
2.906.252
3.151.981
Şirket’in ilişkili tarafı METRO AVRASYA JSC’ye verilen, dipnot 24’de detaylı açıklanan proje
kapsamında 18.417.100 TL uzun vadeli avansı mevcuttur.(31.12.2015:7.269.000 TL)
31 Mart 2016 31 Aralık 2015
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Gelecek aylara ait intifa gelirleri
Gelecek aylara ait kira gelirleri
Gelecek aylara ait iş geliştirme ve satış destek prim
gelirleri
Gelecek aylara ait işletme yardım gelirleri
172.348
207.704
229.797
278.102
1.829.215
2.433.620
690.000
920.000
2.899.267
3.861.519
31 Mart 2016 31 Aralık 2015
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
Gelecek yıllara ait intifa gelirleri
Gelecek aylara ait kira gelirleri
Gelecek aylara ait iş geliştirme ve satış destek prim
gelirleri
Gelecek aylara ait işletme yardım gelirleri
29
286.738
127.479
286.738
19.479
9.525.201
9.525.201
3.640.430
3.640.430
13.579.848
13.471.848
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 8 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren yıllar içinde yatırım amaçlı gayrimenkuller ve ilgili
birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Cari dönem
1 Ocak 2016
Değer artışı
Çıkışlar
31 Mart 2016
Karaman Tesis
Konya Arsa
Eskişehir Arsa
Afyon Arsa
Kırıkkale Daire
Samsun Arsa
Konya Kulu
2.500.000
200.000
320.000
1.275.000
125.000
830.000
265.000
--------
--------
2.500.000
200.000
320.000
1.275.000
125.000
830.000
265.000
Toplam Değer
5.515.000
--
--
5.515.000
Önceki dönem
1 Ocak 2015
Akasaray Tesis
Karaman Tesis
Konya Arsa
Eskişehir Arsa
Afyon Arsa
Kırıkkale Daire
Samsun Arsa
Konya Kulu
Toplam Değer
Çıkışlar
31 Aralık 2015
5.200.000
2.330.000
200.000
280.000
1.141.550
120.000
495.000
265.000
-- (5.200.000)
170.000
---40.000
-133.450
-5.000
-335.000
----
-2.500.000
200.000
320.000
1.275.000
125.000
830.000
265.000
10.031.550
683.450 (5.200.000)
5.515.000
30
Değer artışı
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 9 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren dönem içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş
amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
Maliyet
Arazi ve arsalar
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler *
Yapılmakta olan yatırımlar *
Birikmiş amortisman
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Net kayıtlı değer
1 Ocak 2016
İlaveler
Çıkışlar
31 Mart 2016
14.956.030
85.849.375
422.931
392.719
5.063.808
2.237.919
478.937
-55.139
--12.433
323.844
--
----(42.373)
---
14.956.030
85.904.514
422.931
392.719
5.033.868
2.561.763
478.937
109.401.719
391.416
(42.373)
109.750.762
8.892.526
360.396
368.606
3.742.719
1.581.557
401.334
7.379
5.120
111.461
72.388
---(3.531)
--
9.293.860
367.775
373.726
3.850.649
1.653.945
14.945.804
597.682
(3.531)
15.539.955
94.455.915
94.210.807
* İlgili tutar Mekke-Medine yolu üzerinde yapılacak olan tesis için yapılan yatırımlardan oluşmaktadır.
Önceki Dönem
Maliyet
Arazi ve arsalar
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler *
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Net kayıtlı değer
1 Ocak 2015
İlaveler
Çıkışlar
31 Aralık 2015
14.956.030
85.460.986
422.931
392.719
4.300.147
2.178.012
147.150
107.857.975
-388.389
--834.606
59.907
331.787
1.614.689
----(70.945)
--(70.945)
14.956.030
85.849.375
422.931
392.719
5.063.808
2.237.919
478.937
109.401.719
7.289.964
330.847
346.560
3.360.589
1.337.410
12.665.370
1.602.562
29.549
22.046
387.566
244.147
2.285.870
---(5.436)
-(5.436)
8.892.526
360.396
368.606
3.742.719
1.581.557
14.945.804
95.192.605
31
94.455.915
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 10 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren dönemler içinde maddi olmayan varlıklar ve ilgili itfa
paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
Maliyet
Haklar
Hizmet imtiyaz sözleşmeleri
- Dörtdivan tesisi
- Çerkezköy Tesisi
- Selimpaşa Tesisi
- Köroğlu tesisi
- Sebahattin'in Yeri Tesisi
- Akçaköy Tesisi
Birikmiş itfa payı
Haklar
Hizmet imtiyaz sözleşmeleri
- Dörtdivan tesisi
- Çerkezköy Tesisi
- Selimpaşa Tesisi
- Köroğlu tesisi
- Sebahattin'in Yeri Tesisi
- Akçaköy Tesisi
Net kayıtlı değeri
Önceki Dönem
Maliyet
Haklar
Hizmet imtiyaz sözleşmeleri
- Dörtdivan tesisi
- Çerkezköy Tesisi
- Selimpaşa Tesisi
- Köroğlu tesisi
- Sebahattin'in Yeri Tesisi
- Akçaköy Tesisi
Birikmiş itfa payı
Haklar
Hizmet imtiyaz sözleşmeleri
- Dörtdivan tesisi
- Çerkezköy Tesisi
- Selimpaşa Tesisi
- Köroğlu tesisi
- Sebahattin'in Yeri Tesisi
- Akçaköy Tesisi
Net kayıtlı değeri
1 Ocak 2016
İlaveler
Çıkışlar
31 Mart 2016
297.513
--
--
297.513
24.524.824
4.568.569
15.109.235
2.066.032
400.905
1.012.516
47.979.594
177.041
-9.784
---186.825
--------
24.701.865
4.568.569
15.119.019
2.066.032
400.905
1.012.516
48.166.419
192.273
2.584
--
194.857
10.073.298
1.436.646
6.131.343
927.689
283.385
623.239
19.667.873
28.311.721
409.773
62.188
319.073
32.557
8.981
28.422
863.578
--------
10.483.071
1.498.834
6.450.416
960.246
292.366
651.661
20.531.451
27.634.968
1 Ocak 2015
İlaveler
Çıkışlar
31 Aralık 2015
296.202
1.311
--
297.513
23.835.851
4.311.869
14.767.932
2.066.032
400.905
1.012.516
46.691.307
688.973
256.700
341.303
---1.288.287
--------
24.524.824
4.568.569
15.109.235
2.066.032
400.905
1.012.516
47.979.594
176.590
15.683
--
192.273
8.479.016
1.188.395
4.859.440
797.462
247.460
509.552
16.257.915
30.433.392
1.594.282
248.251
1.271.903
130.227
35.925
113.687
3.409.958
--------
10.073.298
1.436.646
6.131.343
927.689
283.385
623.239
19.667.873
28.311.721
32
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 11 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
11.1 Kısa vadeli borç karşılıkları
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir:
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Dava karşılıkları
Gider karşılıkları
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
4.562.848
2.482.121
7.044.969
4.545.848
2.482.121
7.027.969
11.2 Dava ve ihtilaflar
31 Mart 2016 tarihi itibariyle Şirket aleyhine yürütülen 3.393.425 TL tutarında icra takibi, (31 Aralık 2015:
2.131.630 TL) , 5.597.767 TL (31 Aralık 2015: 5.663.990 TL) tutarında dava mevcuttur. İlgili tutarın
2.630.731 TL’si alacak davası, 693.965 TL’si işçi alacağı, 1.182.967 TL’si itirazın iptali, 620.000 TL’si
tasarrufun iptali ve 470.105 TL’si diğer davalardan oluşmaktadır. Şirket’in eski çalışanının yaptığı 362.368
TL yolsuzluktan dolayı ceza davası açmıştır.
Şirket, alt işletmesi olan Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile iki lokasyonundaki
petrol istasyonundaki sözleşmelerini fesh etmiştir. Şirket alacakları için 685.177 TL alacak davası açmıştır.
Buna karşılık Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ise 5.226.140 TL tutarında alacak
davası başlatmıştır.
31 Mart 2016 tarihi itibariyle Şirket’in yürütmüş olduğu 7.804.862 TL (31 Aralık 2015: 7.811.862 TL) tutarında
dava, 7.474.459 TL (31 Aralık 2015: 7.529.207 TL) tutarında icra takibi mevcuttur
Dava karşılığı hareket tablosu
Yıl başı bakiye
İptal edilenler
Ödemeler (-)
Yıl içindeki karşılıktaki artış
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
1.146.076
--17.000
1.163.076
1.146.076
(165.569)
(177.017)
3.742.358
4.545.848
11.3. Verilen/alınan teminatlar/ipotekler/rehinler
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle verdiği teminat/rehin/ipotek aşağıdaki gibidir;
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam
Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3.
Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Şirket Şirketleri *
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
iii.C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
Toplam
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
61.395.264
61.395.264
--
--
--
--
---
---
6.812.447
6.715.650
--
--
--
--
68.207.711
68.110.914
*Not 4.
Şirket’in 3.kişiler adına vermiş olduğu TRİ’lerin özkaynak toplamına oranı % 5,34’dir (31 Aralık 2014: % 5,27)
33
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 11 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER(Devamı)
11.3. Verilen/alınan teminatlar/ipotekler/rehinler(Devamı)
Şirket’in vermiş olduğu TRİ’lerin detayı aşağıdaki gibidir;
Cinsi
Kime Verildiği
Teminat Mektubu
Akaryakıt şirketlerine
Teminat Mektubu
Mahkeme /icra müdürlüğü
Teminat Mektubu
Elektrik dağıtım şirketleri
Teminat Mektubu
Karayolları Genel Müdürlüğü
Teminat Mektubu
Belediyelere
Teminat Mektubu
THY
Teminat Mektubu
Diğer
İpotek
Akaryakıt şirketlerine
İpotek
Bankalara
İpotek
Bankalara (1.500.000 Euro Karşılığı)
Toplam
31 Mart 2016
509.550
4.195.054
147.068
1.450.000
4.100.030
146.000
198.297
41.256.000
11.343.000
4.812.150
68.157.149
31 Aralık 2015
544.550
4.195.054
147.068
1.450.000
4.100.030
146.000
162.812
39.599.000
13.000.000
4.766.400
68.110.914
NOT 12 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında
Borçları aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2015
574.940
242.703
108.971
926.614
Ödenecek vergi borçları
Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik primleri
31 Mart 2016
795.546
294.303
126.441
1.216.290
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı
31 Mart 2016
311.911
31 Aralık 2015
248.225
311.911
248.225
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca,
halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos
1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten
ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
31 Mart 2016 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan aylık
4.092,53 TL tavanından hesaplamıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı,
Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının
bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”),
grubun yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri
kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan
aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
34
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 12 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR(Devamı)
31 Mart 2016
2,80%
100,00%
31 Aralık 2015
2,80%
100,00%
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
Dönem başı
Ödemeler
Faiz maliyeti
Cari hizmet maliyeti
Aktüeryal kazanç /(kayıp)
248.225
-17.376
23.473
22.837
232.627
(154.662)
6.522
74.134
89.604
Dönem sonu itibariyle karşılık
311.911
248.225
Yıllık iskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığı (%)
NOT 13 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle diğer kısa vadeli yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV
Akaryakıt yansıtma
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
13.906
213.947
227.853
-132.522
132.522
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
585.584
5.207.485
864.334
1.148.973
571.393
5.193.993
858.776
1.276.260
7.806.376
7.900.422
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Karayolları katılım gider tahakkukları
Ödenecek KDV
Tesis gider tahakkukları
Taksitlendirilmiş vergi borçları*
Şirket'in 31 Mart 2016 tarihi itibariyle 403.977 TL uzun vadeli yapılandırılmış vergi borcu bulunmaktadır.(31
Aralık 2015: 418.317 TL)
35
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 14 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Şirket’in esas sermayesi 75.350.000 TL’dir.(31 Aralık 2015: 75.350.000 TL) Bu sermaye, her biri 1 Kuruş (Kr)
nominal değerli 7.535.000.000 adet olup, A grubu hisseler nama, B grubu hisseler hamiline yazılırdır.
Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile
kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olup her biri 1 Kuruş
itibari değerde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket hisselerinin 137.000.000 adeti A grubu, 7.398.000.000 adeti B Grubu’dur.A grubu hisselerinin tamamı
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.’e aittir.Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2’si, 5 üyeden oluşursa
3’ü, 7 üyeden oluşursa 4’ü, 9 üyeden oluşursa 5’i A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle Şirket’in ortakları ve sermayeye katılım oranları aşağıdaki
gibidir:
Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.
Diğer halka açık hisseler
31 Mart 2016
Pay yüzdesi
Pay tutarı
70,77
53.321.193
29,23
22.028.807
100,00
31 Aralık 2015
Pay yüzdesi Pay tutarı
70,76 53.321.193
29,24 22.028.807
75.350.000
100,00
75.350.000
13 Temmuz 2015 tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminden alınan bilgilerdir. %5’in altında olan hissedarlar
belirtilmemiştir.
Değer artış fonu
Maddi duran varlık değer artışları*
31 Mart 2016
45.821.550
31 Aralık 2015
46.039.895
45.821.550
46.039.895
*
Hisse Senedi İhraç Primleri
Şirket, 12 Mayıs 2014 tarihinde Hisse Senedi İhraç Primleri’ni sermayeye ekleme kararı almıştır.
21.056.250 TL olan ihraç primi, geçmiş yıl kar ve zararları ile mahsup edildikten sonra sermayeye
eklenmiştir.
31 Mart 2016
112.832
112.832
Hisse Senedi İhraç Primleri
36
31 Aralık 2015
112.832
112.832
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 15 – HASILAT
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle satış gelirleri ve maliyetlerin dökümü aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Mart 2016
1 Ocak 31 Mart 2015
42.665.575
2.814.520
1.196.106
34.331.549
1.997.050
1.759.367
İnşaat hasılatı (UFRYK 12 Kapsamında)
186.824
761.304
Diğer gelirler
165.902
127.851
Brüt satışlar
47.028.927
38.977.121
(283.796)
(186.495)
46.745.131
38.790.626
1 Ocak 31 Mart 2016
1 Ocak 31 Mart 2015
37.910.872
31.272.347
1.060.455
959.883
38.971.327
32.232.230
335.276
1.014.389
1.461.259
504.091
1.359.173
659.537
5.333.725
450.008
864.786
1.338.440
430.829
1.220.670
391.960
4.696.693
186.824
761.304
44.491.876
37.690.227
Yurtiçi satışlar
Akaryakıt satışları
Tesis kira gelirleri
Tesis satışları
Satış iskontoları(-)
Net satışlar
Satışların maliyeti
Akaryakıt satış maliyetleri
Tesis ve market ürün satış maliyetleri
Satılan ticari mal maliyeti
Tesis kira giderleri
Ücretler
Amortisman giderleri
Akaryakıt alt kiracı komisyon gideri
Karayolları katılım gideri
Diğer giderler
Hizmet maliyeti
İnşaat maliyeti (UFRYK 12 Kapsamında)
Satışların maliyeti
<
37
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 16 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle diğer faaliyet gelirlerinin/giderlerinin dökümü aşağıdaki
gibidir:
Diğer faaliyetlerden gelirler
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
Faiz gelirleri
Şüpheli alacak iptali
Diğer gelirler
Kur farkı gelirleri
Hasar tazmin bedeli
Diğer faaliyetlerden giderler
Şüpheli alacak karşılığı
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
Adat giderleri
Dava karşılığı ve giderleri
Vergi gecikme zammı karşılığı
Komisyon giderleri
Vergi cezası karşılığı
Kur farkı giderleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Diğer
38
1 Ocak 31 Mart 2016
1 Ocak 31 Mart 2015
520.459
366.780
170.178
193.826
66.424
3.969
1.433.193
409.611
-66.811
53.893
--
1.321.636
1.963.508
1 Ocak 31 Mart 2016
1 Ocak 31 Mart 2015
-460.118
93.668
17.000
719.376
43.378
-614.652
-73.504
144.852
2.022.768
1.211.715
58.080
-33.243
324.774
266
88.424
89.356
2.021.696
3.973.478
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 17 – YATIRIM FAALİYETLERDEN GELİRLER VE GİDERLER
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle finansal gelirlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Menkul kıymet satış karları
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Sabit kıymet satış zararı
1 Ocak 31 Mart 2016
1 Ocak 31 Mart 2015
1.111
1.111
25.532
25.532
1 Ocak 31 Mart 2016
1 Ocak 31 Mart 2015
4.943
4.943
---
NOT 18 – FİNANSMAN GİDERLERİ
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle finansman giderlerinin dökümü aşağıdaki gibidir;
Finansal giderler
Faiz giderleri
Teminat mektubu giderleri
Banka komisyon giderleri
Diğer finansal giderler
1 Ocak 31 Mart 2016
1 Ocak 31 Mart 2015
-57.183
152.602
13.708
223.493
118.587
15.840
178.808
48.156
361.391
NOT 19 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kurumlar Vergisi
Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli
karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider
yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi
olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım
indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
31 Mart 2016 tarihinde uygulanan kurumlar vergisi oranı % 20’dir (31.12.2015: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2015 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden
hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir.(2015:%20).Zararlar gelecek yıllarda oluşacak
vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak
önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili
makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi
miktarları değişebilir.
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç
olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı
%15 olarak uygulanmaktadır
39
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 19 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)
Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı,
kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75‟i kurumlar vergisinden istisnadır.
İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden
çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil
edilmesi gerekir. Menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralaması ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde
bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle Şirket’in bilançoya yansıyan kurumlar vergisi karşılıkları
aşağıdaki gibidir;
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
Cari vergi yükümlülüğü
Kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenmiş vergi ve fonlar
222.339
--
2.026.614
(13.101)
Ödenecek kurumlar vergisi
222.339
2.013.513
31 Mart 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle Şirket’in kapsamlı gelir tablosuna yansıyan vergi gelir/(giderleri)
aşağıdaki gibidir;
Vergi gideri/(geliri)
Cari kurumlar vergisi
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri
31 Mart 2016
(222.339)
57.352
31 Mart 2015
(67.672)
251.051
(164.987)
183.379
Ertelenmiş Vergiler
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UMS/UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas mali
tablolar ile UMS/UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2015 :%20).
Gayrimenkul değerleme farklarının ertelenmiş vergi hesaplamasında Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnalar
kısmında “Gayrimenkul ve İştirak Hissesi ve Satış Kazancı İstisnası” gereği arazi –arsa ve binalar için ertelenmiş
vergi oranı %5 (%25’inin %20’si) alınmıştır.
40
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 19 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)
Ertelenmiş Vergiler(Devamı)
Ertelenen Vergi
Varlıkları/(Yükümlülükleri)
31 Mart 2016 31 Aralık 2015 31 Mart 2016 31 Aralık 2015
Toplam Geçici Farklar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
kayıtlı değeri ile vergi matrahları
arasındaki net fark
Yatırım Amaçlı gayrimenkullerin
değerleme farkı
Kıdem tazminatı karşılığı
Ertelenmiş finansman gideri
Ertelenmiş finansman geliri
Dava karşılık
Şüpheli alacaklar karşılığı
(64.381.276)
(65.018.528)
(5.641.273)
(5.734.248)
(2.481.101)
(2.481.101)
(496.220)
(496.220)
311.911
195.270
(91.784)
4.562.848
3.685.369
248.225
277.040
(101.299)
4.545.848
3.849.079
62.382
39.054
(18.357)
912.570
737.073
49.645
55.408
(20.260)
909.170
769.815
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülükleri
8.755.398
(66.954.161)
8.920.192
(67.600.928)
1.751.079
(6.155.850)
1.784.038
(6.250.728)
Ertelenen Vergi Varlıkları, Net
(58.198.763)
(58.680.736)
(4.404.771)
(4.466.690)
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle Şirket’in gelir tablosuna yansıyan ertelenmiş vergi gelir/
(giderleri) hareketi aşağıdaki gibidir;
Ertelenmiş vergi varlığı hareketi:
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Özkaynağa yansıyan
Dönem sonu itibariyle kapanış bakiyesi
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
(4.466.690)
57.352
4.567
(5.484.145)
999.534
17.921
(4.404.771)
(4.466.690)
NOT 20 – PAY BAŞINA KAZANÇ
Hisse başına esas kar/ (kayıp), hissedarlara ait net karın(kayıbın) adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesi ile hesaplanır.
Kurucu hissedarlara ait net kar
Çıkarılmış kurucu hisselerinin ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına kar
41
31 Mart 2016
31 Mart 2015
72.551
7.535.000.000
(2.359.266)
7.535.000.000
0,001
(0,031)
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 21 – KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ
Cari dönem
1a Ticari Alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa,banka hesapları
1b dahil)
3 Dönen Varlıklar (1+2)
4 Parasal olmayan finansal varlıklar
5 Diğer
6 Duran varlıklar (4+5)
7 Toplam varlıklar (3+6)
8 Kısa vadeli yükümlülükler
9 Uzun vadeli yükümlülükler
10 Toplam yükümlülükler (8+9)
Net yabancı para
11 varlık/(yükümlülük)pozisyonu(7-10)
Parasal kalemler net yabancı para varlık
12 /(yükümlülük)pozisyonu (1+2+5)
Önceki dönem
Parasal finansal varlıklar (kasa,banka hesapları
dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Dönen Varlıklar (1a+1b)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (4+5)
Toplam varlıklar (3+6)
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler (8+9)
Net yabancı para
11 varlık/(yükümlülük)pozisyonu(7-10)
Parasal kalemler net yabancı para varlık
12 /(yükümlülük)pozisyonu (1a+5)
TL karşılığı
( fonksiyonel
para birimi )
ABD
Doları
EURO
Suuidi
Arabistan
Riyali
404.991
--
126.240
--
61.045
466.036
7.083.500
245.532
7.329.032
7.795.068
----
9.020
9.020
2.500.000
-2.500.000
2.509.020
----
11.062
137.302
---137.302
----
---324.984
324.984
324.984
----
7.795.068
2.509.020
137.302
324.984
711.568
9.020
137.302
324.984
TL karşılığı
( fonksiyonel
para birimi )
ABD
Doları
EURO
Suuidi
Arabistan
Riyali
8.154.106
823.729
8.977.835
7.269.000
251.778
7.520.778
16.498.613
----
2.509.020
2.509.020
2.500.000
-2.500.000
5.009.020
----
270.292
259.230
529.522
---529.522
----
---324.984
324.984
324.984
----
16.498.613
5.009.020
529.522
324.984
8.405.884
2.509.020
270.292
324.984
--
1a.
1b.
3
4
5.
6.
7.
8
9
10
31 Mart 2016 tarihi itibariyle döviz kurlarındaki %10’luk artış veya azalış Şirket’in net vergi
önceki net karını ve özkaynak toplamını +/- 779.506 TL değiştirecektir. (31.12.2015: +/1.649.861 TL.)
42
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 22 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ
Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Şirket’in kredi riski esas olarak ticari alacaklarından kaynaklanmaktadır.Şirket alacakları için
teminat almaya başlayacaktır.
Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı finansal araçları ve tutarları aşağıdaki gibidir;
Cari Dönem
Ticari Alacaklar
Diğer
İlişkili
Diğer Alacaklar
Diğer
İlişkili
Bankalardaki
Mevduat
Diğer
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D) (1)
6.156.434
8.780.932
1.178.657
11.786.259
16.492.149
2.906.252
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı (2)
--
--
--
--
--
--
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri (3)
1.088.212
8.780.932
1.008.537
11.786.259
336.999
2.906.252
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri (4)
5.068.222
--
--
--
--
--
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
7.022.316
(7.022.316)
---
---
---
---
---
--
--
--
--
16.155.150
--
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (5)
(1) Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate
alınmamıştır.
(2)Vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklar, Şirket’in ticari ilişkilerinin devam ettiği,
tahsilat sorunu yaşamadığı müşteri bakiyelerinden oluşmaktadır.
(3) Vadesi gemiş ve karşılık ayrılmış müşteri bakiyelerinden oluşmaktadır.
(4) Bankalarda bulunan TRİ’lerden oluşmaktadır.
43
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
Kredi riski (Devamı)
Ticari Alacaklar
Diğer
İlişkili
Önceki Dönem
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan
azami
kredi
riski
(A+B+C+D) (1)
Azami riskin teminat, vs
güvence altına alınmış kısmı
Diğer Alacaklar
Diğer
İlişkili
Bankalardaki
Mevduat
Diğer
17.797.780
6.099.190
543.783
11.627.823
20.060.797
3.151.981
--
--
--
--
--
--
543.783
11.571.581
2.294.397
3.151.981
56.242
--
--
--
--
--
--
ile
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri (1)
B. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri (2)
- Teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
C. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)(3
D. Bilanço dışı kredi riski içeren
unsurlar (4)
5.993.698
10.705.378
7.092.402
105.492
--
--
--
--
--
--
--
7.186.026
(7.186.026)
---
---
---
---
---
--
--
--
--
17.766.400
--
--
Likidite Riski
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir.Şirket yönetimi, fon
kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve
benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle Şirket’in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre
dağılım aşağıdaki gibidir,
Cari dönem:
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Defter Değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(=I+II+III)
13.546.816
12.077.902
1.468.914
15.596.766
12.169.255
3.427.511
3 aydan
kısa (I)
6.128.128
6.095.633
32.495
3-6 ay arası
(II)
1.254.494
1.254.494
--
6-12 ay
arası (III)
8.214.144
4.819.128
3.395.016
Önceki dönem:
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Defter Değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(=I+II+III)
15.372.470
11.979.672
5.298.879
15.473.769
12.078.753
5.299.309
44
3 aydan
kısa (I)
5.716.632
5.716.632
--
3-6 ay arası
(II)
1.314.083
1.314.083
5.299.309
6-12 ay
arası (III)
8.443.054
5.048.038
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
Sermaye Risk Yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en
uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.Sermaye
yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket, ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir,
sermayeyi ortaklara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını
satabilir.
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
Toplam yükümlülükler
55.266.529
55.707.587
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Not 37)
(930.515)
(3.157.668)
54.336.014
52.549.919
Toplam özsermaye
127.402.561
127.348.280
Toplam sermaye
181.738.575
179.898.199
30%
29%
Net borç
Borç/sermaye oranı
NOT 23 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Şirket,Intourst palace Otelin sahibi olan BATUMI INTOURIST LLC’nin Metro Avrasya Georgia Joint Stock
Company paylarının %40’nın devir alınması planlamakta olup, Bu işleme istinaden 12.04.2016 tarihinde 4.000.000
USD avans ödemesi yapmıştır.
NOT 24 – FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA
FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
a) T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu; Şirket nezdinde 2010 ve 2011 yıllarını kapsayan vergi
incelemesi yapmaktadır. Ayrıca 25 Aralık 2013 tarihinde 2008 ve 2009 yıllarının da inceleme kapsamına
alındığı Şirket’e tebliğ edilmiştir. Finansal tabloların yayım tarihine kadar Şirket’e tebliğ edilmiş 2.482.121 TL
vergi cezası tahakkuk ettirilmiş olup, vergi incelemesi devam etmektedir.
b) Şirket Yönetim Kurulu 16 Temmuz 2012 tarihinde aldığı kararla, Medine‐i Münevvere’i Geliştirme ve
Kalkındırma Kurulu ile yapılacak anlaşma çerçevesinde; Suudi Arabistan Mekke - Medine otoyolu üzerinde
akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi, alışveriş merkezi, otel ve cami yapılması için Sn. Mohammad E.S. Badr
(Mohd Esa S. Badr Trading) ile ortaklık çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.
Kurulan ortaklık ile 18 Kasım 2012 tarihinde açılan ihaleye teklif veren Şirket, 3.750.000 Suudi Arabistan
Riyali 20 Yıllık kira bedeli ve öngörülen takribi 20.000.000 Amerikan Doları inşaat bedeli ile ihaleyi
kazanmıştır.
İlgili yatırımın Sn. Mohammad E.S. Badr ve Şirket arasında
planlanmaktadır.Yatırımın proje değerlendirme süreci devam etmektedir.
45
eşit olarak finanse
edilmesi
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ÖZET DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
NOT 24 – FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA
FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR(Devamı)
c) Şirket, Karayollarından kiralamış olduğu Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri’nde yer alan Silivri Tesisi için her
sene yeniden düzenlenen kira sözleşmesini 17 Kasım 2023 tarihine kadar uzatmıştır. Geçmiş yıllarda sözleşme
süresince amortisman ayrılarak giderleştirilen yatırımların birikmiş amortismanları, yeni yapılan sözleşmeye
istinaden revize edilmiştir. Bu işlemden kaynaklanan 7.739.988 TL tutarında birikmiş amortisman 31 Aralık
2014 tarihinde geçmiş yıl kar/zararlarına aktarılmıştır.
d) Şirket, 20 Nisan 2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile 6.445.080 TL kar dağıtımına karar vermiştir. 13
Temmuz 2015 tarihinde yapılan genel kurulda en geç 31 Aralık 2015 tarihinden başlanılarak dağıtılmasına karar
verilmiştir.
e) Şirket 4 Eylül 2015 tarihinde %100 bağlı ortaklığı olan Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol
Ürünleri Ticaret A.Ş.’nin devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi kabul edilmiştir.
NOT 25 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Şirket’in 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir:
Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Bloke mevduat *
Diğer hazır değerler
.
46
31 Mart 2016
31 Aralık 2015
458.751
550.891
250.138
86.861
134.765
2.294.397
196.000
116.380
930.515
3.157.668
Download