toki yahya kemal mesleki ve teknik anadolu lisesi muhasebe

advertisement
TOKİ YAHYA KEMAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
MUHASEBE FİNANSMAN ALANI DIŞ TİCARET DALI
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ İŞ DOSYASI
A. GENEL AÇIKLAMALAR
Yapılacak ödev iki bölümden oluşacak olup birinci bölümde ihracat dosyası, ikinci bölümde ihracat
ithalat yapan limited şirket oluşturulup bir kurgu dahilinde bu işletmelerin açılışından dönem sonuna
kadar işlemleri ele alınacaktır. Yapılacak ödevin detayları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiş olup ödev
26 Mayıs 2017 tarihine kadar okula teslim edilecektir.
B. İŞ DOSYASININ KAPSAMI
BÖLÜM 1: Türkiye’den AB ülkelerinden birine ya da Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkelerden birine
ihracat
1. AB üyesi ülkelerden birine ya da Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerden birine
ihracat işlemi yapılacaktır. Seçilen ülkeye, ürünün özelliklerine, teslim ve ödeme şekline göre;
 1. Gümrük Beyannamesi
 2. A.TR veya EURO 1 Belgesi
 3. Fatura
 4. Paket Listesi
 5. Konşimento Belgeleri
 6. İlgili yerlerden alınacak izin belgeleri düzenlenerek bir ihracat projesi hazırlanacaktır.
BÖLÜM 2: İhracat İthalat yapan bir limited şirketin dönem sonuna kadar işlemleri
1. Bir dış ticaret limited şirketinin kuruluş işlemlerine ilişkin işlem adımları, bunlara ait belgeler ve evraklar:
 Ana sözleşmenin hazırlanması ile ilgili işlemler
 Bakanlık izni ile ilgili işlemler
 Ticaret siciline ilişkin işlemler
 Vergi dairesi ile ilgili işlemler
 Belediye ile ilgili işlemler
 Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemler
 Meslek Odaları ile ilgili işlemler
2. Kurulan Dış Ticaret Limited Şirketinin 1 Kasım -31 Aralık tarihleri arasında aşağıdaki işlemlerini içeren bir
örnek olay tasarlanacak ve bu olaylara ait belgeler düzenlenecek
 Yabancı Para Alışı- Satışı
 İhracat bedelinin tahsili (ödeme şekline göre)
 İthalat bedelinin transferi (ödeme şekline göre)
 Yabancı paralı çek-senet alma, verme
 Yabancı paralı çek-senet ödeme, tahsil etme
 Gider faturası (elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, bakım, benzin vb )
 Sipariş avansı verme (Mal bedeli, FOB, CIF Bedeli, Nakliye Gideri, Sigorta Giderleri, Gümrük
Müşavirliği Giderleri)
 Sipariş Avansı alma
 Duran varlık alışı
 KDV İstisnası (Tecil, Terkin ya da iade işlemlerinden biri)
3. İşletmelerde meydana gelen mali nitelikli işlem ve olaylara ait düzenlenen belgelere ait muhasebe fişleri
ETASQL Paket programı veya herhangi bir muhasebe programına girilecek.
4. Her ayın KDV ve Muhtasar Beyannamesi düzenlenecek, Ücret Bordrosu ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
düzenlenecek Geçici Vergi Beyannamesi düzenlenecek (Kasım ayı KDV, Muhtasar ve Sigorta Primlere
Aralık ayı içinde ödenmesine ilişkin belgeler ve muhasebe kayıtları yapılacak)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Genel geçici mizan dökümü alınacak
Envanter işlemleri ve muhasebe kayıtları yapılacak (Özellikle kur farkı işlemleri irdelenecek)
Maliyet hesaplarının yansıtma kayıtları yapılacak
Kurumlar vergisi hesaplanacak ve vergi karşılığı ayrılacak
Gelir tablosu dökümü alınacak
Sonuç hesapları kapatılacak
Kesin mizan dökümü alınacak
Kapanış bilançosu alınacak
Yevmiye defteri dökümü alınacak
C. ÖDEVİN DOSYALAMA ŞEKLİ
Ödevler en geç 26/05/2017 tarihinde bir klasör (MAVİ KLASÖR KULLANACAKTIR) içerisinde dosyalanarak
koordinatörlük işlerinden sorumlu Müdür Yardımcısına teslim edilecektir. Ödevin klasör içindeki yerleşimi
aşağıdaki gibi olacaktır:
Kapak
İçindekiler
1.Dosya içeriği: Bir ihracat dosyasında düzenlenmesi gereken evraklar ve izinler
2. Dosya içeriği: Limited Şirketin Kuruluş işlemleri ile ilgili belge ve evraklar
3. Dosya içeriği: Şirketin Kasım ayı mali nitelikli işlem ve olaylarına ait belgeler Kasım ayı beyannameleri
4. Dosya içeriği: Şirketin Aralık ayı mali nitelikli işlem ve olaylarına ait belgeler Aralık ayı beyannameleri
5. Dosya içeriği: Yevmiye defteri dökümü
6. Dosya içeriği: Mizanlar, Gelir Tablosu, Bilanço, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi
D. ÖDEVİN PUANLAMA BAREMİ
Ödevin değerlendirmesinde aşağıdaki puanlama baremi kullanılacaktır.
Ödevin zamanınızda teslimi
Ödevin tertip düzeni
1.Dosya İçeriği
2.Dosya İçeriği
3.Dosya İçeriği
4.Dosya İçeriği
5.Dosya İçeriği
6.Dosya içeriği
TOPLAM
10 Puan
20 Puan
20 Puan
10 Puan
10 Puan
10 Puan
10 Puan
10 Puan
100 Puan
Download