Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Anonim ve Limited Şirket

advertisement
Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında
Anonim ve Limited Şirket Karşılaştırmalı Tablosu
ANONİM ŞİRKET
LİMİTED ŞİRKET
1) Tek kişi ile kurulabiliyor.
1) Tek kişi ile kurulabiliyor.
2) YK üyesi olmayan ortağın, şirketten tahsil
edilemeyen Vergi ve SGK prim borçlarından
dolayı sorumluluğu yoktur.
2) Şirketin vergi ve SGK prim borçlarının,
şirketten ve müdürlerden tahsil edilemeyen
kısmından ortak “tüm malvarlığı” ile sorumlu.
3) Şirket pay senedinin, iki yıl geçtikten sonra
satılmasından doğan kazanç gelir vergisine tabi
değil.
3) Şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, elde
edilen kazanç “ değer artış kazancı “ olarak gelir
vergisine tabi.
4) Şirket hisse satışının “noter” den yapılma
mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senedi
var ise pay senedinin teslimi yeterlidir. Ticaret
sicilinde tescil mecburiyeti de yoktur.
4) Şirket hissesi satışının “noter” den yapılma
mecburiyeti vardır, ayrıca Genel Kurul Onayı da
gerektirir. Pay devri onayının da ticaret siciline
tescili gerekmektedir.
5) Halka açılma olanağı var.
5) Halka açılma olanağı yok.
6) Hamiline pay senedi bastırmaktan kaynaklı
vergi avantajları var.
6) Hamiline pay senedi bastıramaz. “Nama
yazılı pay senedi bastırabilir” ancak bunu da
sadece ortaklığı ispat için kullanabilir. Satışında
vergi avantajı sağlamamaktadır.
7) Ortaklar ve onlara yakın kişilerce şirkete
verilen ve öz kaynakların yerini tutan ödünçler
her zaman iade edilebilir.(şirketin mali
durumunun buna imkan vermesi gerekir)
7) A.Ş. ‘ lerin aksine, sırada en sonda yer alanlar
dahil olmak üzere diğer tüm alacaklardan sonra
iade edilir.
8) Şirket sözleşmesi, esas sermayenin yarısını
temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.
8) Şirket sözleşmesi, esas sermayensin “üçte
ikisini” temsil eden ortakların kararı ile
değiştirilebilir.
9) Asgari sermaye tutarı 50.000-TL dir
9) Asgari sermaye tutarı 10.000-TL
10) Anonim şirketler “kar payı avansı”
dağıtabiliyorlar.
Kar payı avansı dağıtılabilmesi içinse;
10) Yeni TTK da Limited Şirketlere bu hak
tanınmamıştır.(ancak Kurumlar Vergisi 6 nolu
tebliğ ltd. ler için kar payı avansının
dağıtılabilmesine imkan veriyor, bunun usuli bir
kargaşa yarattığı dikkate alınmıştır.)
- öncelikle, şirket genel kurulunca kâr payı
avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve
ayrıca,
- kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde
hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem
finansal tablolara göre kâr edilmiş olması
gereklidir.
Download