toplumsal eşitsizlik ve dışlanma araştırma ödevi açıklamaları

advertisement
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE DIŞLANMA
ARAŞTIRMA ÖDEVİ AÇIKLAMALARI
Toplumsal Eşitsizlik ve Dışlanma dersini alan öğrenciler aşağıda belirtilen ana konular çerçevesinde
kendi seçtikleri daha özel bir başlıkta bir saha araştırması yapacak ve bir ödev hazırlayacaktır.
1. Bu ödevde Türkiye’de tabakalaşma ve eşitsizliğin oluşumu, gelişimi, dönüşümü ve farklı toplumsal
süreçlerdeki tezahürlerinin özel bir tema çerçevesinde ele alınması beklenmektedir.
2. Ödevlerde ele alınabilecek ana konu başlıkları aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin bu konu
başlıklarından birisini seçerek bir araştırma sorusu çerçevesinde özelleştirmeleri beklenmektedir.
a. Türkiye’de küresel yönetici sınıf
b. Türkiye’de tabakalaşma ve çalışma yaşamı
c. Türkiye’de toplumsal eşitsizlik ve yoksulluk
d. Türkiye’de orta sınıfın dönüşümü, yeni orta sınıf
e. Türkiye’de işçi sınıfının dönüşümü
f. Türkiye’de sınıf kaybı, proleterleşme
g. Türkiye’de tabakalaşma ve sosyal problemler
h. Türkiye’de tabakalaşma ve eğitim
i. Türkiye’de tabakalaşma ve toplumsal cinsiyet
3. Ödevin ekler ve kaynakça hariç ana metni 5000-6000 kelime aralığında olacaktır. Ödevler
bilgisayarda Word formatında Times New Roman, 12 pt. 1,5 aralıklı olarak yazılacaktır. Elle
yazılmış ödev kabul edilmeyecektir.
4. Ödev hazırlanırken genel tabakalaşma literatürü, seçilen konu ile ilgili özel literatür, istatistiki
veriler, derinlemesine mülakatlardan faydalanılması beklenmektedir. Öğrencilerin kendi özgün
araştırmalarını yürütmeleri önemsenmektedir.
5. Ödevde kullanılan kaynaklar APA 6. Edisyon’a uygun bir biçimde gösterilecektir. Kullanılan
kaynaklar ayrıca ödevin sonunda bir kaynakçada belirtilecektir. APA stili ile ilgili bilgiler webde
kolayca bulunabilir. Ayrıca bkz. Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu, İstanbul, Kaknüs
Yayınları, 2009.
6. Ödevde bilimsel etik kurallarına uyulması önemlidir. Bu kurallara açık bir biçimde uymayan
ödevlerle ilgili işlem yapılacaktır.
7. 18 Mart 2015 tarihinde bir sayfalık ödev odak metni teslim edilecektir. Bu dokumanda (1) ödevin
başlığı, (2) bir paragrafta bu başlığın seçilme sebebi (3) bir paragrafta ödevin amacı, (4) bir
paragrafta araştırmanın gerçekleştirileceği alan ve özellikleri, (5) ödevin yanıt aradığı beş temel
soruya yer verilecektir.
8. Ödevlerin değerlendirilmesinde ödev odak metni %20, alana dair veri, bilgi ve gözlemlerin
yansıtılması %20, değerlendirme ve yorum %40, literatür ve kaynak kullanımı %20 etkili olacaktır.
9. Ödevlerin son teslim tarihi 10 Haziran 2015’tir. Bu tarihten sonra teslim edilen ödevler dikkate
alınmayacaktır.
Download