İndir

advertisement
VERİTABANLARINA GİRİŞ
A
2015 BAHAR ARA 2273-A
1. Veritabanında bulunan tüm veriler ve bu
veriler arasındaki ilişkilerin tutulduğu
kısım, veritabanı yönetim mimarisinin
hangi seviyesidir?
4. Veritabanında büyük yer kaplayan ses,
görüntü
ve
grafik
gibi
nesnelerin
saklanmasında
kullanılan
veri
tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç Şema
B) Dış Şema
C) Anahtar Şema
D) Kavramsal Şema
E) Meta Veri
A) İkili Nesneler
B) Metinsel Veri Tipleri
C) Sayısal Veri Tipleri
D) Saklı Yordamlar
E) Referans İşaretçileri
Malzeme
Adı(I)
Çimento
Malzeme
Türü(II)
Yapı
Malzemesi
Yapı
Malzemesi
Kalem
Kırtasiye
Defter
Kırtasiye
Kiremit Tuğla
Yapı
Malzemesi
Kiremit Tuğla
Fiyatı(III)
Üreten
Firma(IV)
50
Firma 1
40
Firma 2
3
Firma 3
5
Firma 3
30
Firma 4
A) Varlık – Nesne Modeli
B) Sınıflandırılmış Veritabanı Modeli
C) Varlık – İlişki Modeli
D) Nesneye Yönelik Veritabanı Modeli
E) İlişkisel Veritabanı Modeli
w
.h
ed
ef
ao
f.c
2.
om
5. Veritabanında bulunan kayıtların nesne,
kayıt gruplarının sınıf ve tabloların nesne
tipi olarak tanımlandığı veritabanı modeli
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki tabloya 2. Normalizasyon kuralı
uygulanmak istenirse hangi alanlar için
birer tablo hazırlanması anlamlı olur?
amacı
A) Farklı cihazlarda depolanan verilerin soyut
bir cihazda tek bir merkezdeymiş gibi
göstermek
B) Veri tekrarını ve tutarsızlıklarını engellemek
kullanıcıların
veritabanına
C) Yetkisiz
ulaşımının engellenmek
D) Veritabanı tasarlamak
E) Veri tablolarını oluşturmak
w
I, II ve IV
I, II ve III
III ve IV
III ve II
III ve I
w
A)
B)
C)
D)
E)
normalizasyonunun
6. Veritabanı
aşağıdakilerden hangisidir?
teknik
bilgiye
sahip, çeşitli
7. Farklı
kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak
amacıyla veri sorgulamalarının yapılabildiği
çeşitli uygulama programlarının kullanması,
veritabanı
yönetim
sisteminin
avantajlarından
hangisiyle
açıklanmaktadır?
3. Tablonun mümkün oldukça küçük parçalara
bölünerek veri tekrarını ortadan kaldıran
normalizasyon
kuralı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Birinci Normal Form
B) İkinci Normal Form
C) Beşinci Normal Form
D) Üçüncü Normal Form
E) Dördüncü Normal Form
A)
B)
C)
D)
E)
7
Veri Soyutlama
Yedekleme - Kurtarma
Veri Bütünlüğünün Sağlanması
Veri Tutarlılığının Sağlanması
Kullanıcı Arayüzleri
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2015 BAHAR ARA 2273-A
8. Sonuç çıkarmak, çıkarsama yapmak, ya da
bir incelemeyi sürdürmek için gerekli
olaylara, ilişkilere ve sayısal ham değerlere
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
kümesi
içindeki
her
12. Varlık
tanımlamaya
yarayan
eşsiz
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Bilgi
Veri
Bilgi Birikimi
varlığı
nitelik
Türetilen nitelik
Çok değerli nitelik
Birleşik nitelik
Öznitelik
E) Anahtar nitelik
İşlem
E) Veritabanı
13. Varlık-İlişki
modelinde
niteliğin
veri
modelinde alabileceği değerler bütününe
ne ad verilir?
9. Tabloda bulunan her satırdaki her alanda
sadece tek bir veri bulunması kuralına ne
ad verilir?
om
A) Varlık Kümesi
B) İlişki
C) Etki Alanı
D) Anahtar Nitelik
E) Birleşik Nitelik
w
.h
ed
ef
ao
f.c
A) İkinci normal form
B) Üçüncü normal form
C) Dördüncü normal form
D) Beşinci normal form
E) Birinci normal form
14. Veritabanını oluşturan iki veya daha fazla
tablo üzerinde, birlikte sorgulama yapma
işlemine ne ad verilir?
A) İlişkilendirme
B) Kesiştirme
C) İndeksleme
10. Birincil ve tekil anahtar arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisidir?
D) Yabancı Anahtar
E) Çaprazlama
w
w
A) Birincil anahtar sadece sayısal değer alabilir.
B) Tekil anahtarda veri tekrarı olabilir.
C) Tekil anahtar NULL (boş) değer alabilir ve
sadece bir alandan oluşur.
D) Birden fazla alan tekil alan olarak
tanımlanabilir.
E) Tekil anahtar sadece alfanumerik (harf)
değerler alabilir.
15. Veri soyutlama nedir?
A) Kullanıcılara, veritabanının fiziksel depolama
özelliklerini
ve uygulama detaylarını
vermeden verilerin soyut bir görünüm
halinde sunulmasıdır.
B) Farklı cihazlarda depolanan verilerin soyut
bir cihazda tek bir merkezdeymiş gibi
gösterilmesidir.
kullanıcıların
veritabanına
C) Yetkisiz
ulaşımının engellenmesidir.
D) Birden fazla kullanıcının veya uygulama
yazılımının aynı anda veritabanına erişiminin
sağlanmasıdır.
E) Farklı tablolardaki verilerin birbirlerinden
soyutlayarak veri tekrarının engellenmesi,
veri tutarlılığının ve veri bütünlüğünün
sağlanmasıdır.
hangisi
veritabanı
11. Aşağıdakilerden
kullanmanın avantajlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Veri tekrarının önlenmesi
Veri elde etmeyi kolaylaştırması
Yedekleme kolaylığı sağlanması
Veri gizliliği sağlanması
Veri tutarlılığının sağlanması
8
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2015 BAHAR ARA 2273-A
hangisi
veritabanında
16. Aşağıdakilerden
saklanacak verinin belirli kısıtlamalarla
(constraint) girilmesinin nedenlerinden
biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Aşağıdakilerden hangisi ağ
sağladığı avantajlardan biridir?
modelinin
A) Veritabanında değişiklik yapmak kolaydır.
B) Kullanıcı aynı anda birden çok kayıtla
çalışılabilir.
C) Veriye ulaşımda, veritabanına hakim olmak
gerekmez.
D) Bire-bir veya bire çok ilişki kurulabilir.
E) Kullanıcı dostudur. Her donanımdaki son
kullanıcı sistemi çalıştırabilir.
Yedeklemeyi kolaylaştırmak
Veri soyutlamayı sağlamak
Yanlış verinin girilmesini engellemek
Veri paylaşımını denetim altına almak
Metaveride
değişiklik
yapılmasını
engellemek
Hafızada gereksiz yer işgaline
Sistem yönetiminde yetki karmaşasına
Tutarsız verilerin depolanmasına
Veritabanı performansı düşüklüğüne
Ekleme, silme ve güncelleme işlemlerinin
zorlaşmasına
w
.h
ed
ef
ao
f.c
A)
B)
C)
D)
E)
om
veri
tekrarı
olması,
17. Veritabanında
aşağıdakilerden hangisine neden olamaz?
A)
B)
C)
D)
Görünümler
Kısıtlayıcılar
Tetikleyiciler
w
18. Aranılan verilere daha hızlı ulaşmak için
kullanılan
veritabanı
nesnesi
aşağıdakilerden hangisidir?
w
İlişkilendirmeler
E) İndeksler
ters
bir
ağaç
şeklinde
19. Verilerin
düzenlendiği
ve
veri
segmentlerinin
birbirleriyle ata - çocuk olarak bağımlı (her
çocuk sadece bir ataya sahiptir) olduğu
veritabanı modeline ne ad verilir?
A) Ağ Veritabanı Modeli
B) İlişkisel Veritabanı Modeli
C) Nesneye Dayalı Veritabanı Modeli
D) Hiyerarşik Veritabanı Modeli
E) Varlık-İlişki Modeli
9
İzleyen sayfaya geçiniz.
Download