tc maltepe üniversitesi tıp fakültesi göz hastalıkları stajı ders

advertisement
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI
2011-2012 AKADEMİK YILI
Dersin Kodu:
MED506
Dersin Adı: Göz Hastalıkları
AKTS Kredisi: 3
63 saat / 2 hafta
Dönem V
Lisans
Teorik: 30 saat / 2 hafta Uygulamalı: 33 saat / 2 hafta
Zorunlu
Dersin dili: Türkçe
Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri:
Prof. Dr. Şaban ŞİMŞEK, Maltepe Üni. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
[email protected] Dahili Tel.No: 2710
Görüşme Saati:
Perşembe: 15:00-16:00
Öğretim elemanları, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri:
Yrd. Doç. Dr. Zeki TUNÇ, Maltepe Üni. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
[email protected] Dahili Tel. No:2606
Görüşme Saati:
Salı:14:00
Yrd. Doç. Dr. İ. Fırat HELVACIOĞLU, Maltepe Üni. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
[email protected] Dahili:2606
Görüşme Saati:
Çarşamba: 16:00-17:00
Dersin Genel Amacı:
ÇeĢitli göz hastalıkları ile ilgili bilgileri, göz ve sistemik hastalıklarla olan iliĢkisini, bazı basit medical
tedavi yöntemlerini ve cerrahi yaklaĢımları, gözün acil durumlarını öğrenmek.
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu stajı tamamlayan öğrenciler;
 göz muayenesinin prensiplerini açıklayabilir
 periorbital enfeksiyöz hastalıkları değerlendirebilir
 konjunktivit ayırıcı tanı ve tedavisini yapabilir
 acil göz hastalıklarını yönlendirebilir
 el muayenesi ile göz içi basıncını ölçebilir
 göz travma olgusuna tedavi yaklaşımı gösterebilir
 oftalmoskop ile optik sinir değerlendirmesi yapabilir
Genel Yeterlilikler:
 Üretken
 Akılcı
 Sorgulayan
 Girişimci
 Yaratıcı
 Etik Kurallara uyma
 Farklılıklara saygı gösterme
 Toplumsal duyarlılık
 Anadilini etkili kullanma
 Çevre duyarlılığı
 Bir yabancı dili etkili kullanma
 Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum
 Takım halinde çalışabilme
 Zamanı etkili kullanma
 Eleştirel Düşünebilme
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Anlatım
Dosya Hazırlama ve/veya sunma
Uygulama
Dersin veriliş şekli:
Yüz-yüze verilmektedir.
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer:
Göz Hastalıkları Kliniği ve Dönem V öğrenci sınıfı
Önkoşul:
Bir önceki dönemi başarı ile tamamlamış olmak
Eş dönemli koşul:
Yok
Önerilen ilave dersler:
Yok
Dersin içeriği:
Oftalmoloji, gözü, adnekslerini ve görme yollarını ele alan bir tıp disiplinidir. Gözün yegane fonksiyonu
görme olup, sadece göze ait hastalıklar değil aynı zamanda sistemik hastalıklar da bu fonksiyonun
etkilenmesine yol açmaktadır. Görmenin değerlendirilmesi ve korunması oftalmolojinin esas gayesini
teşkil eder. Bu amaçla oftalmolojinin alt dalları ihdas edilmiştir. Refraksiyon, pediyatrik oftalmoloji,
glokom ve nöro-oftalmoloji yukarıda söz konusu edilen alt dallardır. Refraksiyon, gözü bir optik sistem
olarak kabul eder, hataları ve bu hataların düzeltilmesi ile ilgilenir. Konjenital göz hastalıkları ile kayma
kusurları pediyatrik oftalmolojide ele alınır ve gözün doğumdan sonra intrauterin gelişimini sürdüren
yegane organ olduğu göz önünde tutularak yenidoğanlarda yapılan göz muayenesinin ancak altıncı
aydan sonra anlamlı sonuçlar taĢıyacağını akılda tutmakta fayda vardır. Glokom, gözün anatomik
yapılarındaki değişikliğe bağlı olarak oküler basıncın yükselmesiyle karakterize, göze has bir
hastalıktır. Nöro-oftalmoloji ise göze ait sinir mekanizması yanısıra optik kiazmada çaprazlaştıktan
sonra sırasıyla lateral genikülat nükleus ve oksipital lobda sonlanan üçüncü ve dördüncü retinal
nöronları ele alan bir bilim dalıdır.
Ders kategorisi:
1.
2.
3.
4.
5.
Temel meslek dersleri
Uzmanlık/alan dersleri
Destek dersleri
Aktarılabilir beceri dersleri
Beşeri, iletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Ders Kitabı:
Göz Hastalıkları Cep Kitabı Temel Öğretim.
Yardımcı Okumalar:
1.Şencan S. Her Yönü Diabetes Mellitus. Diabetes Mellitus ve Göz
2.Diabetes Mellitusun Diabetik Retinopati Dışındaki Oküler Komplikasyonları
3. Kontakt Lensler Ve Uygulanması. Aids Ve Kontakt Lensler
Değerlendirme Sistemi
Yıl içi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
50
Devam
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Staj Sonu Sınav
Bütünleme Sınavı
50
Toplam
100
Toplam
100
Yıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
AKTS Öğrenci İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati)
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Sayısı
1
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
30
30
33
33
4
4
7
74
7
74
Göz Hastalıkları Stajı Dönem V
Dersin Öğrenim Çıktılarının, Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
Katkı Düzeyi*
No
Program Yeterlilikleri/Çıktıları
1
3
1
2
Hastalıkların patogenezini, klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilmek.
x
Hastanın hikayesini alabilmek ve genel-sistem bazlı fizik muayeneleri
yapabilmek
Hayatı tehdit eden acil hastalıkları tedavi edebilmek ve gerektiğinde hasta
x
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4
x
Hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli temel tıbbi giriĢimleri
x
uygulayabilmek.
Koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını yerine getirebilmek.
Ulusal Sağlık Sistemi’nin yapılanması ve iĢleyiĢi hakkında genel bilgilere
x
x
sahip olmak.
Yasal sorumluluklarını sayabilmek ve etik prensipleri tanımlayabilmek
Toplumda sık görülen temel hastalıkların birinci basamak tedavilerini
x
x
bilimsel verilere dayalı etkinliği yüksek yöntemlerle yapabilmek.
Bilimsel toplantılar ve projeler düzenlemek ve yürütmek.
x
Tıpla ilgili bilgilerini güncellemek için literatür izleyecek kadar yabancı dil
x
bilmek, bilimsel çalıĢmaları değerlendirebilecek ölçüde istatistik ve
1 en düĢük, 2 düĢük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek
5
x
transportunu sağlayabilmek.
bilgisayar yöntemlerini kullanabilmek.

2
Organizmanın normal yapı ve fonksiyonlarını anlatabilmek.
Download