Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2014

advertisement
Yayınlanmıú eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde ö÷rencilerimize sunulmaktadır.
DEVRE ANALİZİ
A
2015 GÜZ DÖNEM SONU 2175-A
1. Saf bir metalin 0ºC’deki direnç değeri 150
Ohm olarak ölçülmüştür. Bu metale ait
sıcaklık değişim katsayısı α=0.005 (1 /ºC)
ise bu metalin 100ºC’deki direnç değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
2.
A)
B)
C)
D)
E)
150 Ohm
175 Ohm
200 Ohm
225 Ohm
300 Ohm
Çevre
Göz
Düğüm noktası
Temel düğüm noktası
Kol
u
Ü
D 20 niv
ön 1 er
em 4-2 sit
es
0
So 15 i
nu G Aç
ı
ü
Sı z kö÷
na D re
v ön tim
Ki em
ta i Si
pç
st
em
ı÷
ı
i
A)
B)
C)
D)
E)
5. İki düğüm noktası arasında kalmış parçaya
ne ad verilir?
6 ve 7 numaralı soruları aşağıdaki devreye
göre cevaplayınız.
Şekildeki akım fonksiyonu göz önüne
alındığında 5. saniyedeki toplam yük
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
15 C
25 C
35 C
50 C
100 C
3. Aşağıdakilerden
örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
yalıtkanlara
Altın
Gümüş
Bakır
Silisyum
Tahta
6. Tanımlı olan ϑ gerilimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
An
ad
ol
4.
hangisi
7. Tanımlı olan
hangisidir?
Şekildeki devrede R direncinin değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
-23,33 V
-13,33 V
13,33 V
23,33 V
33,33 V
1,5 Ohm
2,5 Ohm
4 Ohm
5 Ohm
10 Ohm
A)
B)
C)
D)
E)
2
I
akımı
aşağıdakilerden
-3,33 A
-2,22 A
1,11 A
2,22 A
3,33 A
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmıú olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, foto÷raflarının çekilmesi, herhangi bir yolla ço÷altılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasa÷a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu÷u ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peúinen kabullenmiú sayılır.
Yayınlanmıú eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde ö÷rencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ DÖNEM SONU 2175-A
11.
u
Ü
D 20 niv
ön 1 er
em 4-2 sit
es
0
So 15 i
nu G Aç
ı
ü
Sı z kö÷
na D re
v ön tim
Ki em
ta i Si
pç
st
em
ı÷
ı
i
8.
Yukarıdaki
kaynağının
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
devrede
değeri
bağımsız gerilim
aşağıdakilerden
Yukarıdaki devrede L1 = L2 = 20 µH, L3 = L4 =
40 µH ve L5 = 10 µH ise devrenin eşdeğer
indüktans
değeri
aşağıdakilerden
hangisidir?
-10 V
-20 V
10 V
20 V
30 V
A)
B)
C)
D)
E)
130 µH
70 µH
50 µH
40 µH
10 µH
9 ve 10 numaralı soruları aşağıdaki
devreye göre cevaplayınız.
12. 1 mF’lık kondansatöre aşağıdakilerden
hangisi yapılarak kapasitesi 2 mF olan bir
kondansatör elde edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
9. a-b arası Thevenin eşdeğer
aşağıdakilerden hangisidir?
direnci
13.
2 Ohm
7 Ohm
8 Ohm
11 Ohm
14 Ohm
An
ad
ol
A)
B)
C)
D)
E)
1 mF’lık kondansatör paralel bağlanmalıdır.
1 mF’lık kondansatör seri bağlanmalıdır.
Uçları kısa devre yapılmalıdır.
4 mF’lık kondansatör seri bağlanmalıdır.
6 mF’lık kondansatör paralel bağlanmalıdır.
10. a-b arası Thevenin eşdeğer
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki devrede R = 20k Ω, C = 2.2 µF ve
v(0) = 100 mV ise t = 30 ms’deki v değeri
yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
(e = 2,71 kullanılacaktır.)
gerilimi
12 V
10 V
8V
6V
4V
A)
B)
C)
D)
E)
3
50 mV
40 mV
30 mV
20 V
10 V
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmıú olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, foto÷raflarının çekilmesi, herhangi bir yolla ço÷altılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasa÷a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu÷u ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peúinen kabullenmiú sayılır.
Yayınlanmıú eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde ö÷rencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ DÖNEM SONU 2175-A
14. Bir direnç ve 10 mH’lik bir bobinin
bağlanmasıyla elde edilecek devrenin
zaman sabitinin 1 µs olması istenmektedir.
Buna göre devrede kullanılacak direncin
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
100k Ohm
10k Ohm
10 Ohm
1k Ohm
1 Ohm
u
Ü
D 20 niv
ön 1 er
em 4-2 sit
es
0
So 15 i
nu G Aç
ı
ü
Sı z kö÷
na D re
v ön tim
Ki em
ta i Si
pç
st
em
ı÷
ı
i
A)
B)
C)
D)
E)
19.
Yukarıdaki devreye göre V0 geriliminin
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) -4 V
B) 4‫ס‬90 0 V
C) 4 V
D) 4‫ס‬-90 0 V
15. V(t) = 50sin(100πt + π/3) V ifadesi ile
verilen AC akım dalgasının ortalama değeri
ve periyodu aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
100 A – 10 ms
50 A – 5 ms
31,8 A – 10 ms
50 A – 20 ms
31,8 A – 20 ms
E) 1‫ס‬135 0 V
16. Aralarında 180°’lik faz farkı bulunan 1 s
periyotlu iki dalganın başlangıç noktaları
arasında zaman alanında ne kadar uzaklık
bulunmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
50 s
5s
0,5 s
0,5 µs
0,05 s
17. Matematiksel ifadesi V(t) = 10cos(5πt + π/4)
V olan bir AC gerilimden 90° daha ileride
olan başka bir AC dalganın matematiksel
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
ol
20.
An
ad
A)
B)
C)
D)
E)
V(t) = 10cos(5πt - 3π/4)
V(t) = 10cos(10πt - 3π/4)
V(t) = 20cos(10πt + π/2)
V(t) = 10cos(5πt + 3π/4)
V(t) = 20cos(5πt - π/2)
0
Şekildeki devrede V1(t) = 2 cos(4t + 45 )V ve
V2(t) = 4cos 3t V olarak verilmiştir. Bunlara
göre i(t)’nin elde edilmesi için kullanılması
gereken
devre
analiz
yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
18. Ortalama güç hangi birimle ölçülür?
A)
B)
C)
D)
E)
VAR
VA
Joule
Birimsiz
W
A)
B)
C)
D)
E)
4
Düğüm gerilimleri yöntemi
Göz akımları yöntemi
Thevenin Teoremi
Süperpozisyon
Kaynak dönüşümü yöntemi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmıú olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, foto÷raflarının çekilmesi, herhangi bir yolla ço÷altılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasa÷a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu÷u ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peúinen kabullenmiú sayılır.
Download