Etkinlik Kağıdı

advertisement
FİZİK
Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası
Özet
1. Akım Şiddeti
Elektrik akımı, elektrik yüklerinin hareketi sonucu oluşur. Ancak her hareketli yük akım
yaratmaz. Belirli bir bölge ya da yüzeyden net bir elektrik yük akışı olduğu durumda
elektrik akımından söz edilebilir.
Elektrik akımı “birim zamanda bir yüzeyden akan elektrik yük miktarı” olarak tanımlanır.
⃗
𝐴
Şekildeki gibi bir malzemede, yüzey alanı A olan kesitten belirli bir
zaman aralığında
kadar yük geçiyorsa, elektrik akımı
şeklinde ifade edilir.
Yük biriminin coulomb (C), zaman biriminin saniye (s) ile gösterildiği SI birim
sisteminde elektrik akımının birimi coulomb/saniye (C/s) ya da daha sık kullanılan
adıyla “amper” (A) ile verilir.
Elektrik akımının yönü, artı yüklerin hareket yönüdür; diğer bir deyişle eksi yüklerin
hareket yönünün tersidir
Belirli bir hacim içerisinde,
kesit alanından
sürüklenme hızıyla geçen
tane
elektronun ( ) oluşturduğu elektrik akımı
formülüyle ifade edilir.
Birim yüzeyden geçen akım miktarı “akım yoğunluğu” olarak tanımlanırsa, yukarıdaki
akım formülünden yararlanılarak, akım yoğunluğu
şeklinde ifade edilir.
1/6
FİZİK
Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası
Özet
2. Ohm Yasası
𝐸⃗
𝑉
Şekildeki gibi, kesit alanı A ve uzunluğu olan bir akım taşıyan iletkenin, x eksenine
paralel doğrultudaki düzgün elektrik alanı sayesinde, iki ucu arasındaki potansiyel farkı
şeklinde yazılır. Elektrik alan, akım yoğunluğu ile doğru orantılıdır ve bu ilişki
bağıntısıyla ifade edilir. Burada
yoğunluğunun
malzemenin özdirenç katsayısıdır. Akım
ifadesi kullanılarak
ve buradan da
yazılır. Bu eşitliği
şeklinde yeniden düzenleyebiliriz. Eşitliğin sol tarafındaki
tanımlar ve
oranı, iletkenin “direnci”ni
ile gösterilir.
2/6
FİZİK
Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası
Özet
Buna göre, bir malzemenin direnci; o malzemenin özdirenci, uzunluğu ve kesit alanı
cinsinden
şeklinde ifade edilir.
Öte yandan;
eşitliği Ohm yasasını tanımlar. Ohm yasasına göre, bir malzemenin direnci, üzerinden
geçen akım ve uygulanan elektriksel potansiyel arasında
ilişkisi vardır.
Bu eşitliğe göre, direncin birimi volt/amper olarak verilir. Ancak, daha yaygın
kullanımıyla direnç birimi “ohm” olarak adlandırılır ve Ω simgesiyle gösterilir.
3. Devre Elemanları
Bir devrede bulunan temel elemanlar; enerji üretecek olan üreticiler, üretilen bu enerjiyi
kullanan tüketiciler ve akımölçer, gerilimölçer gibi kontrolcülerdir. Bu elemanlardan
kimisi aşağıda gösterilmektedir:
Üreticiler
Tüketiciler
3/6
FİZİK
Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası
Özet
Kontrolcüler
Bu devre elemanlarının değişik biçimlerde bir araya getirilerek bağlanmasıyla elektrik
devreleri oluşturulur.
4. Dirençlerin Bağlanması
Bir devrede dirençler seri ve paralel olmak üzere iki biçimde bağlanabilirler. Yalnızca
seri ya da yalnızca paralel bağlı dirençlerden oluşan devreler olabileceği gibi, her
ikisinin bir arada bulunduğu devreler de olabilir.
Seri bağlanmış iki dirençten oluşan bir devre şekilde gösterilmektedir.
𝑉
𝑉
𝑅
𝑅
𝐼
𝐼
𝐼
𝐼
𝐼
𝐼
−
𝑉
direncinin iki ucu arasındaki potansiyel farkı
potansiyel farkı
ve
direncinin iki ucu arasındaki
ise bu iki potansiyel farkının toplamı devrenin potansiyel farkını verir:
Öte yandan, seri bağlanan dirençler üzerinden geçen akımı aynıdır:
Seri bağlanmış iki direnç için eş değer direnç, ohm yasasından (
),
∑
∑
4/6
FİZİK
Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası
Özet
şeklinde elde edilir. İkiden daha fazla direnç bulunan devre için bu denklem
∑
şeklinde ifade edilir.
Paralel bağlanmış iki dirençten oluşan bir devre aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
𝑉
𝑅
𝐼
𝑎
𝑅
𝐼
𝐼
−
𝑉
Böyle bir devrede her iki direncin uçları arasındaki potansiyel farkı birbirine eşittir. Bu
potansiyel farkı devrenin potansiyel farkıdır:
Dirençlerin paralel olarak ayrıldıkları kavşak noktası olan noktasında akım da
dirençlerin büyüklüğüyle ters orantılı olarak ayrılır. Devreden geçen toplam yük sayısı
korunacağından, devreden geçen akım, dirençler üzerinden geçen akımların toplamı
olarak aşağıdaki gibi yazılır:
Ohm yasasını kullanarak, paralel bağlanmış iki dirençten oluşan bu devrenin eş değer
direnci için
∑
∑
∑
ifadesi elde edilir. İkiden fazla direncin paralel bağlandığı devreler için eş değer direnç
denklemiyse aşağıdaki gibidir:
∑
5/6
FİZİK
Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası
Özet
Paralel bağlı dirençlerin büyüklüğü her kolda eşitse,
∑
tane direnç için eş değer direnç
∑
formülüyle hesaplanır.
6/6
Download