Para Politikası

advertisement
PARA POLİTİKASI / ARASINAV
1.
Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın bilançosunda pasif kısımda yer alan kalemlerden
biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
2.
7.
Vadeli mevduat
Vadesiz mevduat
Rezervler
Disbonibilite
Zorunlu rezerv
8.
Yukarıdakilerden hangileri Merkez Bankası'nın
bankacılık sistemine rezerv sağlayabildiği durumlar arasında yer alır?
4.
5.
Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III
II ve III
9.
Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın para yaratma yöntemlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi para arzını etkileyen
faktörlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Baz para
Kaydi para
Nakdi para
Sigara para
Kağıt para
Reeskont kredileri
Zorunlu karşılık oranları
Bankaların aşırı rezerv bulundurma isteği
Kapalı piyasa işlemleri
Halkın nakit tutma isteği
10. Bir ekonomide vadesiz mevduatlar toplamı ¨600
milyar, dolaşımdaki nakit ¨500 milyar serbest
rezerv miktarı ¨300 milyar ise bankanın ayırdığı
serbest rezerv oranı nedir?
Basit mevduat çarpanı 4 ise zorunlu rezerv oranı
kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
I ve II
I, II ve III
II ve III
I ve III
A) Reeskont işlemleri aracılığıyla
B) Altın ve döviz rezervleri karşılılığında
C) Bankacılık sistemine verilen krediler karşılığında
D) Kamu kesimine açılan krediler karşılığında
E) Açık piyasa işlemleri aracılığıyla
Fiziki varlığı olmayan, sadece bankaların hesaplarına alacak veya borç kaydı verilmek
yoluyla yaratılan değişim ve ödeme aracına ne
ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
M1
M2
M3
M4
M5
I. Merkez Bankası
II. Bankalar
III. Banka dışı kesim
Yukarıdakilerden hangileri para arzını etkileyen
aktörler arasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
I. Bankalara reeskont kredisi kullandırarak
II. Bankalardan devlet iç borçlanma senetleri
(DİBS) satın alarak
III. Bankaların zorunlu rezerv miktarını artırarak
A)
B)
C)
D)
E)
Para arzı tanımlarından en çok kullanılanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Net dış varlıklar
Fonlar
Hazine bonosu
Net uluslararası rezervler
Dış yükümlülükler
Belirli bir vadeye ve faiz oranına tabi olan ve
mevduat sahibinin belirli vade sonunda geri
alabileceği mevduatlara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
6.
1
0,125
0,25
0,50
4
A)
B)
C)
D)
E)
1
2
1
0,5
0,6
0,9
PARA POLİTİKASI / ARASINAV
11. Devletin bankacılığını yapan, banknot ihraç
tekeline sahip olan ve son likidite kaynağı
fonksiyonuna sahip olan gerçek anlamda ilk
merkez bankası kaç yılında hangi ülkede kurulmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
1694 1724 1788 1845 1856 -
16. I. Millî gelir
II. İstihdam
III. Fiyatlar genel düzeyi
Yukarıdakilerden hangileri ekonomideki genel
görünümü yansıtmada en önemli göstergeler
arasında yer alır?
İngiltere
Fransa
İsviçre
Almanya
İngiltere
A)
B)
C)
D)
E)
12. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın
işlevleri arasında yer almaz?
17. Aşağıdakilerden hangisi iktisat literatüründe,
öne çıkan para politikası amaçlarından biri değildir?
A) Para basmak
B) Para piyasasını denetlemek
C) Altın ve döviz rezervlerini düzenlemek ve
yönetmek
D) Fiyat istikrarını sağlamak
E) İhracat – ithalat işlemlerini yürütmek
A)
B)
C)
D)
E)
13. I. 1980’li yıllarda ekonomilerde görülen enflasyon
süreci
II. İç ve dış borçlanmanın sürdürülebilir ölçülerden
uzaklaşması
III. Makroekonomik istikrarsızlıklar
IV. Hükümetlerin çözüm diye uyguladıkları popülist
politikalar
Yukarıdakilerden hangileri merkez bankalarında
bağımsızlık sorununun gündeme gelmesinin nedenleri arasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
I ve III
I, II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV
II, III ve IV
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
I ve III
19. Merkez Bankası’nın kısa vadeli faiz oranlarına
ilişkin borç alma ve borç verme faiz oranlarını
açıklayarak piyasa faiz oranlarını belirlediği
sisteme ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
İç İşleri Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Bakanlar Kurulu
TBMM
Milli İstihbarat Teşkilatı
Faiz istikrarı
Faiz sistemi
Faiz koridoru
Likidite oranı
Reeskont oranları
20. Aşağıdaki para politikası araçlarından hangisi
Merkez Bankaları’nın likidite üzerinde arzuladıkları etkileri yaratmada kullanmayı en çok
tercih ettiği politik araçtır?
15. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin Türkiye’de
faaliyette bulunan ulusal bankalara tahsis edilen
hisse senedi kısmını oluşturur?
A)
B)
C)
D)
E)
Tam istihdam
Tam dolarizasyon
Arzulanır bir ekonomik büyüme
Fiyat istikrarı
Finansal istikrar
18. I. Kontrol edilebilirlik
II. Ölçülebilirlik
III. Tahmin edilebilirlik
Yukarıdakilerden hangileri merkez bankalarının
doğru değişkeni ara hedef olarak seçmek için
dikkate aldığı kriterler arasında yer alır?
14. TCMB'nin idari yapısı içinde bulunan guvernör
aşağıdakilerden hangisinin kararıyla atanır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
I ve III
A sınıfı hisse senedi
B sınıfı hisse senedi
C sınıfı hisse senedi
D sınıfı hisse senedi
E sınıfı hisse senedi
A)
B)
C)
D)
E)
2
APİ
Reeskont işlemleri
Zorunlu rezerv oranı
Serbest rezerv oranı
Likidite oranı
PARA POLİTİKASI / ARASINAV
CEVAP ANAHTARI
3
1
E
11
A
2
A
12
E
3
B
13
D
4
B
14
C
5
C
15
A
6
A
16
D
7
C
17
B
8
A
18
D
9
D
19
C
10
C
20
B
Download