Para Teorisi ve Politikası

advertisement
1.
Değer
muhafaza amacıyla kullanılabilecek
daha yüksek getiriye sahip varlıklar söz
konusuyken, ekonomik birimlerin bu amaçla
ellerinde
para
tutmalarının
nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Paranın
Paranın
en likit
6.
varlık olması
kullanılabilecek
tek tasarruf
Paranın
tanınan
en çok
finansal
Mevduat şeklindeki borçlara eşit miktarda
rezerv bulundurulması şeklindeki bankacılık
uygulamasına ne ad verilir?
Al
Bl
C)
Dl
El
aracı
olması
CL
A
PARA TEORisi VE POLiTiKASı
2011 AS 1301-A
Dolaylı
rezerv bankacılığı
rezerv bankacılığı
Serbest rezerv bankacılığı
Mutlak rezerv bankacılığı
Açık rezerv bankacılığı
Kısmi
varlık
olması
Dl
El
2.
Paranın değerinin
sabit
Paranın
sıfır olması
itibari
getirisinin
paranın
kullanılabilmesi
kalması
aracı
ödeme
için
7.
aşağıdakilerden
olarak
hangisi
gereklidir?
Al
Bl
CL
Dl
El
3.
Kolay
taşınabilmesi
Çıkartan
duyulması
Değerli
karşılığının olması
otoriteye güven
ma den cinsinden
Değerinin sabit olması
8.
Faizlerin
Kasa
Merkez bankasındaki mevduat
Açılan krediler karşılığı oluşan alacaklar
Al
Bl
CL
Dl
El
değişmesi
Fiyatların değişmesi
Bankası tarafından yapılan
tanımlarından
aşağıdakilerden
A)
Bl
CL
Dl
E)
I.
ii.
iii.
kapsamı
!!..!!.
~
para
olan
cı
Dl
El
A)
Bl
CL
Dl
E)
A
değerlerin
ölçümü
nesneye ne ad verilir?
yaratılan
Para benzeri
Sanal para
Para tabanı
Elektronik para
Kaydi para
belirlenmişse,
kullanılan
tarafından
III
ve II
ve III
ii ve III
I, II ve III
Bankacılık
sistemi
paraya ne ad verilir?
Al
Bl
hangisidir?
M2YR
M3A
M2Y
M3Y
L
Ekonomik
bankanın
Yalnız
10. Basit mevduat
5.
tutarı
bir
hangileri
rezervleri içerisinde yer alır?
Para basma tekeli
Döviz kurunun değişmesi
Bankaların mevduat kabul etmesi
TC Merkez
arzı
Ölçülemez
Beklenen enflasyon oranı
Merkez bankasına ödenen komisyon
Vazgeçilen faiz geliri
Döviz kuru artış oranı
Yukarıdakilerden
9.
4.
A)
B)
CL
D)
El
Miktarının sınırlı olması
Bir ülkede senyoraj gelirinin elde edilmesine
olanak
tanıyan
faktör
aşağıdakilerden
hangisidir?
Al
Bl
C)
Dl
El
Bir banka açısından rezerv bulundurmanın
maliyeti aşağıdakilerden hangisi ileölçülür?
amacıyla
çarpanının
zorunlu
değeri
5 olarak
yüzde
rezervoranı
kaçtır?
Para
itibari para
Likidite
Hesap birimi
Mal para
A)
Bl
20
10
CL
Dl
E)
5
1
O
2
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
A
2011 AS 1301-A
11.
Aşağıdakilerden
kaynaklarından
hangisi
biridir?
parasal
tabanın
17. Temel görevi ülkedeki para
etmek
olan
kuruluş
hangisidir?
A) Dolaşımdaki nakit
Bl Bankacılık sistemine açılan krediler
C) Merkez Bankasındaki serbest mevduat
D) Serbest rezervler
El Zorunlu rezervler
12.
Aşağıdakilerden
kullanımını
Al
Bl
CL
Dl
El
hangisi
parasal
Al
Bl
CL
Dl
El
18. TC Merkez Bankasının sermaye oluşumunda
milli
bankalara
ait
pay
senetleri
aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?
nakit + Banka kredileri
Zorunlu rezervler + Serbest rezervler
Dolaşımdaki nakit + Banka rezervleri
Serbest rezervler - Zorunlu rezervler
Serbest rezervler + Banka kredileri
çarpanı
A)
Bl
CL
Dl
E)
çarpanı
çarpanı
çarpanı
çarpanı
hangisine göre
19.
A)
Bl
c)
Dl
El
oranı aşağıdakilerden
20. TC
Avrupa Komisyonu
Avrupa Merkez Bankası
Genişleme süreci Merkez Bankaları
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Merkez
Bankası
Hükümetle
aşağıdakilerden
hangisi
Kanununa
olan
göre,
ilişkisi
aracılığı
ile
sağlanır?
Al
Bl
c)
D)
El
arzının
oranı
21.
ilgili Devlet Bakanı
Başbakan
Cumhurbaşkanı
Maliye Bakanı
Hazine Müsteşarı
Diğer koşullar
sabitken, merkez bankasının
piyasa işlemleri çerçevesinde alım
yapmasının rezerv arzı ve denge faiz oranı
üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden
hangisidir?
açık
16. TC Merkez Bankası başkanının görev süresi
kaçyıldır?
A
hangisi
Euro
kullanan
üyesi
ülkelerin
merkez
ile birlikte Eurosistem'i oluşturan
Birliği
Banka'nın
para çarpanı ve parasal taban
aracılığı ile belirlenme mekanizmasına göre
aşağıdakilerden
hangisi
bankacılık
sisteminin karar ve tercihlerini yansıtır?
Al
B)
CL
D)
E)
senetleri
senetleri
senetleri
senetleri
senetleri
Aşağıdakilerden
bankaları
hesaplanır?
A) Nakit tercih oranı
Bl Parasal taban
CL Vadeli mevduat tercih
Dl Serbest rezerv oranı
El Zorunlu rezerv oranı
pay
pay
pay
pay
pay
kurumdur?
Toplam mevduatlar i Dolaşımdaki nakit
Vadeli mevduatlar i Toplam mevduatlar
Toplam mevduatlar i Parasal taban
Vadeli mevduatlar i Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar i Parasal taban
15. Para
C grubu
D grubu
B grubu
A grubu
F grubu
Avrupa
ve para arzı azalır.
artar, para arzı azalır.
ve para arzı artar.
ve para arzı değişmez.
azalır, para arzı artar.
14. Vadeli mevduat tercih
A)
Bl
CL
Dl
El
Hazine Müsteşarlığı
Merkez Bankası
Maliye Bakanlığı
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu
Devlet Planlama Teşkilatı
tabanın
Dolaşımdaki
Para
Para
Para
Para
Para
kontrol
aşağıdakilerden
verir?
13. Para arzını belirleyen diğer faktörler sabitken,
nakit tercih oranındaki artışın para çarpanı ve
para arzı üzerindeki etkisi aşağıdakilerden
hangisidir?
Al
Bl
C)
D)
El
miktarını
Rezerv
2
Al
Bl
c)
Dl
El
3
4
5
7
Arzı
Artar
Artar
Denge Faiz
Düşer
Yükselir
Azalır
Düşer
Azalır
Yükselir
Değişmez
3
http://acikogretimx.com
Oranı
Değişmez
izleyen sayfaya geçiniz.
A
2011 AS 1301-A
22.
Aşağıdakilerden
işlemlerinin
arasında
A)
B)
C)
D)
E)
m
hangisi
açık
ekonomiyi etkileme
almaz?
26. Bir ekonomide yaşanılan dengesizliklerden
hangisinin yaşanması durumunda hedef
seçimi bir sorun teşkil etmez?
piyasa
kanalları
Faiz oranları
Ekonomik birimlerin beklentileri
Menkul kıymet fıyatları
Para arz i
Zorunlu rezervler
23. Merkez
bankasının
piyasasında yaratacağı
sabitken, rezerv
A)
B)
C)
D)
E)
aşağıdakilerden
etki
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Rezerv
Rezerv
Rezerv
Rezerv
Rezerv
talebi
talebi
talebi
talebi
talebi
Harcama dengesizliği
Arz yönlü dengesizlikler
Portföy dengesizliği
Para talebinden kaynaklanan dengesizlikler
Para arzı dengesizliği
27. Merkez bankasının para politikasının amacını
belirledikten sonra bu amaç üzerinde direkt
olarak etkili olduğunu belirlediği değişkenler
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
rezervoranını
zorunlu
düşürmesinin, diğer şartlar
A)
B)
C)
D)
E)
ve faiz oranı artar.
ve faiz oranı düşer.
artar, faiz oranı düşer.
azalır, faiz oranı artar.
ve faiz oranı değişmez.
Nihai hedef
Faaliyet hedefi
itibari hedef
Konjonktürel hedef
Ara hedef
28. Para politikası araçlarının amaçlar üzerindeki
etkisinin
gecikme
ile
ortaya
çıkması
sorununu çözebilmek amacıyla
merkez
bankaları tarafından kullanılan para politikası
stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
24.
Dolaylı müdahale stratejisi
Dengeleme stratejisi
Doğrudan kontrol stratejisi
Doğrudan müdahale stratejisi
Hedefleme stratejisi
Rezerv
Miktarı
29. i.
ii.
iii.
iV.
Yukarıda
verilen grafikte
rezerv talebi
d
eğrisinin (R ) negatif eğime sahip olabilmesi
için dikey eksende yer alması gereken
değişken hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Para politikasının hedeflerne stratejisine göre
yürütülmesinde verilen unsurları n doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Faiz oranı
Ekonomik büyüme oranı
Enflasyon oranı
Açık piyasa işlemleri miktarı
Para piyasası işlem hacmi
A)
B)
C)
D)
E)
A
I-IV-III-II
I-III-II-IV
I-III-IV-II
I-II-IV-III
I-IV-II-III
30. Finansal piyasalar ve bu piyasalarda faaliyet
gösteren kurumlar, fon fazlası olanlarla fon
ihtiyacı olanları eşleştirmede etkin değillerse
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
25. Merkez bankasının para çarpanı aracılığıyla
para arzını kontrol etmeye dönük para
politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Para politikası araçları
Para politikası amaçları
Ara hedef
Faaliyet hedefi
ithalat için depozito zorunluluğu
piyasa işlemleri
Zorunlu rezerv politikası
Reeskont politikası
Tüketici kredilerinin kontrolü
A)
B)
C)
D)
E)
Açık
Döviz piyasalarında istikrarsızlık
Faiz oranlarında istikrarsızlık
Kaynak israfı
Ekonomik daralma
Düşük istihdam
4
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
Download