Para Teorisi ve Politikası

advertisement
1.
Parayı,
6.
tahvil, hisse senedi ve konut gibi
varlıklardan
ayırmaya
yarayan
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
diğer
Al
B)
C)
D)
E)
i.
ii.
Nakit tercih oranı-halkın tercih ve kararları
Serbest rezerv oranı-bankaların tercih ve
iii.
Vadeli ve vadesiz mevduat zorunlu rezerv
oranları-merkez
bankasının
tercih
ve
ıv.
Vadeli mevduat
tercih ve kararları
kararları
Değer muhafaza aracı olma
Standart olma
Hesap birimi olma
Değişim aracı olma
Geniş ölçüde kabul görme
kararları
Para
arzının
aracılığıyla
2.
Bir
A
PARA TEORisi VE POLiTiKASı
2011 VS 1301-A
nesnenin
değişim
aracı
tercih
parasal taban ve para çarpanı
belirlenme
mekanizması
çerçevesinde
yukarıdaki
hangileri doğrudur?
olarak
söz konusu değişim
olan güvenin artırılabilmesine olanak
sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisi için
geçerlidir?
oranı-bankaların
eşleştirmelerin
kullanılabilmesinde,
aracına
A)
B)
c)
D)
E)
A)
B)
c)
D)
E)
Geniş
ölçüde kabul görmesi
Bölünebilir olması
Kolay taklit edilememesi
Standart olması
Taşımasının kolayolması
7.
3.
Ekonomide kullanılan 2000 adet mal ve
hizmet
olduğu
varsayılırsa,
gereksinim
duyulan
fiyat
sayısı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
c)
D)
E)
4.
i ve II
ii ve LV
i, II ve III
ii, III ve LV
i, II, III ve LV
i.
ii.
iii.
Hazine
Bankalararası
Merkez
piyasa
bankası
Yukarıdakilerden
hangileri
bankaların
rezerv
borçlanabileceği kaynaklardır?
A)
B)
C)
D)
E)
999.000
1.999.000
2.200.222
2.750.000
3.998.000
Yalnız
Yalnız
i
II
i ve II
ii ve III
i, II ve III
hangisidir?
nakit (C), bankalar tarafından
rezerv (R) ise parasal taban (B)
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)
B)
c)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Bankaların
arkasında
8.
kaydi para yaratabilmelerinin
yatan uygulama aşağıdakilerden
Serbest rezervler
Finansal aracı kurumlar
Mutlak rezerv bankacılığı
Kısmi rezerv bankacılığı
Vadeli mevduat sızıntısı
5. Zorunlu rezerv sisteminin uygulanması ile
merkez bankasının günümüzdeki amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
c)
9.
Bankaların iflasına engelolmak
Tasarruf sahiplerine güven yaratmak
Vadeli ve vadesiz mevduat miktarını
A
Ülkedeki para miktarını kontrol etmek
Bankaların işleyişini kontrol etmek
B
B
B
B
B
= R i (C + R)
= C IR
=C+R
= Cx R
= C-R
hangisi bir ülkenin finansal
sistemi içerisinde yer alan temel aktörlerden
biri değildir?
Aşağıdakilerden
A)
B)
C)
D)
E)
artırmak
D)
E)
Dolaşımdaki
tutulan
Fon açığı olanlar
Para yaratmayan mali kurumlar
Fon fazlası olanlar
Merkez bankası
Finansal araçlar
2
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
A
2011 YS 1301-A
10.
14. i.
ii.
Aşağıdakilerden
hangisi Ocak 1999 yılında
Avrupa Merkez Bankası'nı oluşturan Avrupa
Birliği üyesi ülkeler arasında savılamaz?
Yüksek istihdam - Ekonomik büyüme
Yüksek
ekonomik
büyüme
Düşük
enflasyon
Finansal piyasalarda istikrarı sağlamaya
dönük önlemler - Faiz oranlarında istikrar
iii.
Al
B)
CL
D)
E)
ingiltere
Almanya
Belçika
Hollanda
irlanda
Yukarıdakilerden
hangileri merkez bankası
birbirleriyle çelişki içindeki
amaçlarıdır?
A)
B)
Yalnız
i
Yalnız
II
cı
i ve II
II ve III
I, II ve iii
D)
E)
11. Merkez bankası'nın açık piyasa işlemleri
çerçevesinde alım yapması rezerv arzı
eğrisini ne yönde etkileyecektir?
A)
B)
CL
D)
E)
politikasının
para
Sağa doğru kaydırır.
Sola
doğru kaydırır.
Kaydırmaz.
Önce sola sonra sağa kaydırır.
Önce sağa sonra sola kaydırır.
15. i.
Para politikasının
standart düzeyde
değerlendirilmesi
bir
şeffaflığa
için
olanak
tanıması
12. I.
Bankaları n
ii.
iii.
rezervlerini
ii. Parasal tabanı
iii. Para arzını
iV. Faiz oranlarını
V. Kredi koşullarını
Para politikası amacına ulaşmada başarılı bir
paylaştığı
temel
özellikler
yukarıdakilerden hangileridir?
yaklaşımın
Merkez bankası menkul kıymet alım-satım
işlemlerini
yukarıdakilerden
hangilerini
etkilemek amacıyla kullanmaktadır?
Al
B)
CL
D)
E)
i ve III
iii ve V
I, II ve iii
iii, LV ve V
I, II, iii, LV ve V
13. 1970'lerin başında tüm dünyada beklenmedik
bir şekilde
görülen yüksek enflasyon
nedeniyle ön plana çıkan, TC Merkez Bankası
da dahilolmak üzere, merkez bankalarının
yasal çerçevesinde değişiklikler yapılarak
tek amaç ya da öncelikli amaç haline
getirilen
para
politikası
amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
Al
B)
cı
D)
E)
A
Uzun dönemli bir bakış açısı kullanılması
Hükümet desteğinin tam olması
A)
B)
Yalnız
Yalnız
cı
i ve II
D)
E)
II ve III
I, II ve iii
16. Para
i
III
politikasına
yol gösteren, kamuoyuna
olarak
kullanılan
hedeflerne
stratejileri
aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve tam olarak verilmiştir?
açıklanan
A)
B)
Faiz oranlarında istikrar
Yüksek istihdam
iktisadi büyüme
Fiyat istikrarı
Finansal piyasalarda istikrar
C)
D)
E)
ve
yoğun
Enflasyon, Net yurtiçi varlıklar, Parasal
büyüklükler
Döviz kuru, Ekonomik büyüme oranı,
Enflasyon
Döviz kuru, Parasal büyüklükler, Enflasyon
Ekonomik
büyüme
oranı,
Parasal
büyüklükler, Enflasyon
Ekonomik büyüme oranı,
Net yurtiçi
varlıklar, Döviz kuru
3
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
A
2011 YS 1301-A
17. I.
20. Merkez bankasının enflasyon
para politikasını düzenlediği
çıkan sonuca ilişkin hesap
şeffaflık
konusundaki !u!.
aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomiyi
zaman
zaman
denge
ndan daha da uzaklaştırmakta, para
politikasının
durumu
konusunda
kamuoyunda ve hatta para politikası
kararlarını alanlarda, bir belirsizlik hakimse
bu olumsuz etki daha da güçlenmektedir.
Enflasyon ve işsizlik arasında, uzun
dönemde, ters yönlü bir ilişkinin mevcut
olmadığının genelolarak kabul edilmesidir.
Genellikle
para
politikasının
zaman
tutarsızlığı sorunu olarak adlandırılmasıdır.
noktası
ii.
iii.
Yukarıdakilerden
canlandırmak
ve
hangileri
A)
B)
cı
D)
E)
Yalnız
Yalnız
cı
i ve II
II ve III
I, II ve III
D)
E)
Avusturya Merkez Bankası
ispanya Merkez Bankası
TC Merkez Bankası
ingiltere Merkez Bankası
Yeni Zelanda Merkez Bankası
üretimi
işsizliği düşürmek amacıyla
aktivist para politikasının kullanılmasındaki
sorunlarla ilgili gelişmelerdir?
Al
B)
hedefine göre
ölçüde ortaya
verebilirlik ve
~
örnek
21. Klasik para talebi teorisi ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
i
III
A)
B)
C)
D)
Klasik teorinin para talebine yaklaşımında
iki farklı versiyon olarak Fisher yaklaşımı ve
Cambridge yaklaşımından söz edilebilir.
Gelir düzeyi yükseldikçe, ekonomik birimlerin
ellerinde tutmak istedikleri para miktarı da
arta r.
Para talebini belirleyen temel faktör gelirdir.
Fisher yaklaşımında para, sadece bir
değişim aracıdır.
E)
18. Parasal büyüklüklerin hedeflenmesi, birçok
önemli avantaja sahip olmasına karşın,
uygulamada bu avantajların kullanılabilmesi
aşağıdakilerden hangi ikisi arasında yüksek
ölçüde belirlenebilir bir ilişkinin bulunmasına
Cambridge
servet tutma
yaklaşımında
para,
sadece
aracıdır.
bağlıdır?
Al
B)
cı
D)
E)
22. Cambridge yaklaşımında sözü edilen elde
tutulmak istenen reel para miktarı ve para
talebi aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilebilir?
Parasal büyüklük, nominal gelir
Yerli ülke para birimi, nominal gelir
Döviz kuru, milli gelir
Parasal büyüklük, reel gelir
Yerli ülke para birimi, reel gelir
Al
Md =kY
P
B)
MdxP=Y
Md
-=k
cı
19. Ülkeler
arasında
tanımlanmasındaki
hedefin
ya
da
etrafında
böyle
Dl
E)
enflasyon
hedeflerinin
temel farklılıklardan biri nokta
oluşturulan aralığın
bir
aralığın
P
Md -P
= kY
Md+P=kY
genişliği
tanımlanıp
tanımlanmadığıdır.
Buna göre uygulanan stratejide, enflasyon
ilişkin belirli tek bir !lli!..!l üzerinde
durulan
ülkeler
birlikte
olarak
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
23. Yeni klasik
oranına
Al
B)
cı
D)
E)
A
iktisatçılar
arasındaki
hangisine
Al
B)
CL
D)
E)
Avustralya ve Finlandiya
Kanada ve isveç
ingiltere ve Yeni Zelanda
Avustralya ve ispanya
ingiltere ve Kanada
para
bağlantıyı
arzı
ve üretim
aşağıdakilerden
bağlamaktadır?
Tam bilgi
Fiyatlar
Ücretler
Bekleyişler
Asimetrik enformasyon
4
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
A
2011 YS 1301-A
24.
Yapılan
araştırmalar
dalgalanmalarından
gösterdiğini
ortaya
para
önce
arzının
28. Para politikasının duruma göre yürütülmesi,
yani aktivist olması gerektiğini savunan
iktisatçıların
gerekçesi
aşağıdakilerden
hangisidir?
konjonktür
değişme
eğilimi
koymuştur.
Buna göre nominal para arzındaki artışlar ve
parasal daralmaların konjonktürün hangi
dönemlerinden önce kendini hissettirdiği
aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla ve
birlikte olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
A)
B)
c)
D)
E)
Durgunluk, genişleme
Daralma, durgunluk
Genişleme, daralma
Durgunluk, daralma
Genişleme, durgunluk
D)
E)
25. Hem monetarist hem de klasik iktisatçılar,
toplam harcamalardaki değişikliklerin temel
nedeni olarak aşağıdakilerden hangisini
kabul ederler?
A)
B)
c)
D)
E)
26.
Kamu
29. ABD'de konjonktür dönemlerini resmi olarak
tespit eden örgütün, tahmin hatalarını en aza
indirmek
ıçın,
durgunluk
döneminin
başladığını tespit etmesinin üzerinden 6 ay
geçmediği sürece durgunluğun başladığını
kamuoyuna acıklamaması aşağıdakilerden
hangisi için iyi bir örnek olabilir?
harcamaları
Yatırımlar
Para arzı
Para talebi
Gelir
A)
B)
C)
D)
E)
ı.
Halka tahvil satarak
Para yaratarak
ııı. Vergileri artırarak
iV. Kamu harcamalarını azaltarak
ıı.
Devletin
bütçe
yukarıdakilerden
A)
B)
C)
D)
E)
açığını
kapatma
hangileridir?
Devletin
ekonomiye
müdahalesinin
ekonomik performansı yavaşlatması
Ekonomik birimlerin bekleyişlerinde çoğu
zaman irrasyonelolması
Uzun dönemde ekonominin doğal üretim
düzeyine geri dönmesi
Ekonominin
kendi
kendini
düzelten
mekanizmasının çok yavaş çalışması
Ekonomik
karar
birimlerinin
kredibilite
eksikliği nedeniyle güvensiz olması
Düzenleme gecikmesi
gecikmesi
Etkinlik gecikmesi
Yürütme gecikmesi
Veri gecikmesi
Tanı
30. Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen modellere
göre,
en
düşük
maliyetle
enflasyonu
düşürmeyi hedefleyen bir iktisat politikasının
taşıması
gereken
temel
özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
yolları
i ve ii
ii ve LV
i, ii ve iii
ii, iii ve LV
i, ii, iii ve LV
A)
B)
C)
D)
E)
Fiyat kontrolleri ile birlikte
uygulanması
Kredibilolması
Beklenmemesi
Piyasaların devlet kontrolüne
Ekonomik birimleri yanıltması
alınması
27. Sürekli artan para arzının toplam talep ve
toplam
arz eğrileri
üzerindeki etkileri
açısı ndan
Keynesyen
ve
Monetarist
yaklaşımlar
arasındaki
tek
fark
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
toplam arz eğrisinin yer
Keynesyenlere göre,
daha yavaş olarak kabul etmeleridir.
Keynesyenlerin toplam arz eğrisinin yer
değiştirme hızını, monetaristlere göre, daha
yavaş olarak kabul etmeleridir.
Keynesyenlerin toplam arz eğrisinin yer
değiştirme hızını, monetaristlere göre, daha
h ızlı olarak kabul etmeleridir.
Monetaristlerin toplam arz eğrisinin yer
değiştirme
hızını,
Keynesyenlere göre,
daha hızlı olarak kabul etmeleridir.
Keynesyenlerin toplam arz eğrisinin yer
değiştirme hızını sabit, monetaristlerin ise
değişken olduğunu kabul etmeleridir.
Monetaristlerin
değiştirme
B)
C)
D)
E)
A
hızını,
5
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
Download