58 Anlkara Milletvekili Sayın Suna Tural`m ya zılı soru

advertisement
M. Meclisi'
15 . 2 . 1973
B : 58
Anlkara Milletvekili Sayın Suna Tural'm ya­
zılı soru önergesine ceivabım ektedir."
Arz lederim.
Saygılarımla.
Dr. 'Kemal Demir
ıSağh'k ve (Sosyal
Yardılm Bakanı
Ankara Milletvekili Suna Tural'm yazılı soru
önergesine cevabım
Soru 1 : İdarede gerek merkez teşkilâtında
gerekse eğitim hastanelerindeki idare şeklinin
bugünkü modern düşüncelere ve Türk anlayışı­
na uygun bir şekilde reformu tabi tutulması
hakkında Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?
Cevap 1 : İdarî reform için 1973 yılı prog­
ramına giren şu tedbire göre gerekli çalışmalar
1971 yılından beri yapılmaktadır. «Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi programını en etken bir biçim­
de uygulayabilmek, kurulacak yataklı tedavi hiz­
metleri kurumu ile gerekli ilişkiyi kurabilmek,
yönetimde taşraya daha çok yetkiler verebilmek
için bir örgüt araştırması yapacak ve bu araş­
tırmaya dayalı olarak Bakanlığın yeniden dü­
zenlenmesini sağlayacaktır.» Eğitim hastaneleri­
nin idare şekli ise memleket şartlarına göre ve
modern düşüncelere uygun bir şekilde yeniden
düzenlenmiş olup, yakın zamanda uygulamaya
sokulacak olan yataklı tedavi kurumları işletme
yönetmeliği uyarınca kendilerine düşen görevle­
ri imkânları nispetinde ve maksatlarına uygun
bir tarzda yürütebileceklerdir.
Soru 2 : 1219 sayılı Tababet ve Şüaıbatı Sa­
natlarının tarzı icrasına dair Kanuna (ki kabulü
11 Nisan 1928'dir) göre yapılmış olan talimatna­
meler ve çeşitli yönetmeliklerle tanzim edilmiş
idare düzeni ne zaman modern dünya tıp ve an­
layışına kavuşacaktır. Bunun için neler yapıl­
maktadır. Bu kanunun değiştirilmesi için Ba­
kanlığınızın bir çalışması var mıdır? Varsa ne
safhadadır?.
Cevap 2 : 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
Sanatlarının tarzı icrasına dair Kanun hüküm­
lerinin bugünün modern görüşlerine ve tıp anla­
yışına yeterli olamaması nedeniyle bu kanunun
Bakanlıkça da değiştirilmesi öngörülmüş ve sö­
zü geçen kanun yerine kaim olmak üzere Bakan-
0 : 1
lıkça hazırlanan «Tıp ve. Yardımcı Tıp Meslek­
leri uygulaması
hakkında kanun tasarısı»
28 . 8 . 1968 tarihinde Başbakanlığa sunulmuş­
tur. Millet Meclisine intikal eden tasarının Mil­
let Meclisi Sağlık Komisyonunda görüşülmesi ta­
mamlanmış olup, tasarı halen Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonunda bulunmaktadır.
Soru 3 : Bakanlığınızca bir hastane mimari­
si düşünülmekte midir? Düşünülmüş ise bugün­
kü şartlara uygun ne gilbi tedbirler alınmış, yeni
mimarî tarzında neler önplâna alınmıştır?.
Cevap 3 : Hastane mimarisi konusunda 1965
yılında Bayındırlık Bakanlığı ve Orta. Doğu
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ilgililerininde katıldığı bir komisyon kurularak «Sağlık
Yapıları İnşa Maliyetleri ve Standartları» adiyle
bir doküman hazırlanmıştır.
Halen inşa edilmekte olan hastaneler bu stan­
dartlara göre yapılmaktadır. Yeni mimarî tar­
zında önplâna alınan hususlar :
a) Standartlar, batı ülkelerindeki tiplerin
memleket şartlarına adaptasyonu ile elde edil­
miştir.
b) Yatak başına 50 m2 saha esas alınmıştır.
c) Yatak üniteleri 25'şer yataklı olup 3 adet
6'şar yataklı 2 adet 3'er yataklı 1 adet de 1 ya­
taklı odalar halindedir.
d) Genel Dal hastaneleri genellikle bir blok,
özel Dal hastaneleri ise muhtelif bloklar halin­
de inşa edilmektedir.
Soru 4 : Hastanelerde gelirleri aylık olarak
750 lirayı geçmeyen vatandaşların ücretsiz teda­
vi edileceği hususu tamim edilmiş olmasına rağ­
men fakir ve imkânsız vatandaşlardan hâlâ kan
parası ya da kan temin etmeleri istendiğinden
Bakanlığınızın haberi var mıdır? Tıbbî mühadale için mutlaka kana ihtiyaç hallerde ücretsiz
yatırılan hastalardan
kan istenmesinin sebebi
nedir? Kan ihtiyacının giderilmesi için Bakanlı­
ğınızın düşüncesi nedir?
Cevap 4 : Türkiye'nin kan sorunu henüz
çözümlenmemiş olmakla beraber, hastanelerde
gelirleri aylık olarak 750 TL.'smı geçmeyen fa­
kir ve imkânsız vatandaşların ihtiyacı o\an kan;
hastane, ve kan merkezlerimizce ücretsiz olarak
karşılanmaktadır. Ancak hastalarını
ücretli
olarak hastaneye yatıran
vatandaşlarımızdan
kan parası istenmektedir. Bunun haricinde bâ­
zı tıbbî vâk'alarda (açık kalp ameliyatı, yeni
— 682
Download