TC GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ

advertisement
T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
KARAR NO
: 11
KARAR TARİHİ : 25/02/2014
Giresun İl Mahalli Çevre Kurulu 25.02.2014 Salı günü saat 14:00‘de Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Bekir ERGÖK Başkanlığında toplanarak
gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
Madde-1: 25/12/2013 tarihinde yapılan Mahalli Çevre Kurulu toplantısında belirlenen 2014
yılı için tıbbi atık toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf ücreti için Giresun Belediye Başkanlığı
tarafından 28/01/2014 tarihinde yapılan itirazın, Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının
Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 24. Maddesi gereği görüşülerek karara bağlanması
amacıyla Giresun Belediye Başkanlığına ve diğer komisyon üyelerine söz hakkı verildi.
22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin “Atık bertarafında mali yükümlülük” başlıklı 23. Maddesinde
“……….. Bu yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf
harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek
kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek
Bakanlığa bildirilir.” hükümleri bulunmaktadır.
Belirtilen madde gereği, Kurulumuzca İlimizde oluşan tıbbi atıkların Yönetmeliğe uygun
olmak kaydıyla toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücretinin
belirlenmesi gerekmektedir.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde açılmış olan Toplum Sağlığı Merkezleri ile Aile Hekimliği
Merkezlerinde oluşan tıbbi atıklar ve kesici-delici atıkların tıbbi atık üreticileri tarafından en yakında
bulunan sağlık kuruluşunun geçici atık deposuna veya konteynerine götürülmelidir. Ya da böyle bir
imkanın olmaması halinde üretilen tıbbi atıkların belediyenin tıbbi atık toplama ve taşıma aracı
tarafından alınması sağlanmalıdır.
Komisyon üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Giresun Belediye
Başkanlığı tarafından yapılan itiraz incelenerek 2014 yılı için; tıbbi atık toplama, taşıma, sterilizasyon
ve bertaraf ücretinin KDV hariç 1,90 (Bir Lira Doksan Kuruş) TL/kilogram olarak belirlenmesine,
Yukarıda tespit edilen fiyatlandırma, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden
çıkarılan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince belirlenmiş olup; ilgili
Yönetmeliğin ve belirlenen ücretlerin maddi ve hukuki açıdan diğer yürürlükte bulunan mer’i
mevzuatların uygulanmasına engel teşkil etmeyecek şekilde kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
1
T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
KARAR NO
: 12
KARAR TARİHİ : 14/05/2014
Giresun İli Mahalli Çevre Kurulu 14.05.2014 Çarşamba günü saat 14:00‘de
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Bekir ERGÖK Başkanlığında
toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
Madde-1: Larus Cachinnans (gümüş martı) ve Larus Canus (küçük gümüş martı), karabatak
ve çok sayıda kuş türü İlimizde özellikle Giresun Adası’nda yuvalanmakta ve yumurtalarını
Ada üzerinde bırakarak kuluçka dönemini geçirmektedir.
Yumurtlama mevsimi ve kuluçka dönemi olan Mayıs-Haziran ayları içinde martı ve
diğer kuşların rahatsız edilmemesi için 15 Mayıs-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Giresun
Adası’na yapılacak olan ziyaretlerin Valiliğimizin izni ile yapılmasına,
Madde-2: Mahalli Çevre Kurulunun “açık ve yarı açık eğlence yerlerinin çalışma saatlerini
ve patlayıcı, maytap havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak ve ateşlemek gibi faaliyetlerin
yapılacağı yerleri düzenleyen” daha önceki kararlarına (28/07/2010 tarih ve 05 nolu,
25/08/2010 tarih ve 07 nolu, 29/09/2010 tarih ve 08 nolu, 26/01/2011 tarih ve 01 nolu,
25/01/2012 tarih ve 01 nolu, 28/03/2012 tarih ve 03 nolu, 30/05/2012 ve 05 nolu, 31/10/2012
tarih ve 09 nolu,31/07/2013 tarih ve 08 nolu kararlar ve diğerleri) ilave olarak, İl Merkezinde
Valiliğimizin ve ilçelerde Kaymakamlıkların; gürültü kirliliği ile alınması gereken
emniyet/güvenlik tedbirlerini değerlendirerek “düğün ve benzeri eğlence faaliyetleri ile
patlayıcı, maytap havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak ve ateşlemek gibi faaliyetlere” izin
vermesine yetkili kılınmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
2
T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
KARAR NO
: 13
KARAR TARİHİ : 23/07/2014
Giresun İl Mahalli Çevre Kurulu, 23.07.2014 Çarşamba günü saat 14:00‘de Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Bekir ERGÖK
Başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
Madde-1: İlimizin önemli turizm alanlarından olup, aynı zamanda “2. Derece Doğal ve
Arkeolojik Sit Alanı” kapsamında bulunan ve Karadeniz’in tek adası olan Giresun
Adası İlimizde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mekanların başında gelmektedir.
Yapılan bu ziyaretler sırasında; Adadaki doğal yaşamın, ekosistemin ve tarihi dokunun
olumsuz etkilenmemesi için adada kamp kurulmasının ve yangına sebep verilmemesi
amacıyla ateş yakılmasının yasaklanmasına,
Madde-2: Yaklaşan “fındık” toplama mevsimi dolayısıyla, fındığın yerleşim yerleri içinde
veya çok yakınında “patoza verilmesi” sonucu oluşabilecek olan gürültü şikayetlerini en aza
indirmek amacı ile Kaymakamlıklar ve Belediyeler tarafından alınacak önlemlere ilave
olarak;
-
-
Şehiriçinde yerleşimin yoğun olduğu yerlerde ilgili Belediyeler tarafından patoz
işleminin yapılabileceği alanların belirlenmesine,
Ayrıca fındığın patoz ile ayıklanmasından sonra oluşan atık fındık kabuklarının
çevresel kirlilik oluşturmaması amacı ile tarım alanlarına veya Kaymakamlıkların
/Belediyelerin göstereceği alanlara taşıtılmasına,
Gerekli denetimlerin Kaymakamlıklarca/Belediyelerce yapılarak uygunsuzlukların
tespit edilmesi halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
kapsamında gerekli yaptırımların uygulanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
3
Download