IIJ i:iecüsl - Giresun Ticaret Borsası

advertisement
KHS
�YtA t:ll/t:Jj
IOEI
HEDEF
2023
KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİ�İ
Sayı
Giresun, 21/9/2017
: 35649853-TİM.I<IB.GSK.UYG.2017/1395-4366
Konu : Dış Ticaret Bilgilendinne Seminerleri
TELEFAKS
o
TİCARET BORSASI
GİRESUN
Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik Destek
programlanrun tanıtlmı amacıyla, 81 ilde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri
dÜ2enlenmcye başlanmış �lup, bu ·çerçevede, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Genel
Sekreterliğimiz ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, 05 Ekim 2017 Perşembe
günü bir seminer düzenlenecek olup, sö%konusu seminer ile ilgili olarak hazırlanan detaylı
program ve başvuru (ormwıwı üyelerinize du} .mılabihnesini teminen ilişik bulunduğunu,
işbirliğiniz için teşekkürlerimizle bilgilerinize swıanz.
11
o
EKLER:
EK-1-Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri ProgramJ (1 sayfa)
EK-1-Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri �aşvunı Fonnu (1 sayfa)
�' ıc.,,....,,..,n...•ılldalG.,.IS-kn1<"11I
D.
ç:>
Aıınıtlr.Bulvuı Nı,:1!1/E PK.5121200 GiRESUN
Teleloıı: 0.454.2162426 (PBX)
fw: 0.4S4.216484l•ll68890
e-posca: [email protected]ıı.tr Wclt. -.Jc;b.oııtr
Ayrıntılı bilgi ıçin; Şahin KURUL• Şube MUdllN
·MTURKIYE
. IIJ
i:iecüsl
Download