a) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ko

advertisement
M. Meclisi
B : 19
7 . 12 . 1978
0:1
runlu olmaktadır. Bunlar aşağıda özetlenmiştir :
a) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, NATO,
OECD, Dünya Bankası, IMF, AET gibi uluslararası
kuruluşların bakanlar düzeyinde yapılan toplantıları.
Bu toplantılar, genellikle, tarihleri ve konuları çok
önceden belirlenmiş ortak çalışmalar niteliği taşımak­
tadır.
5. Başbakanımızın ve diğer hükümet üyelerinin
yurt dışında yapılan bazı çalışmalara katılmalarını yu­
karıda belirtilen amaçlar çerçevesinde değerlendirmek
gerekir. Konu bu biçimde ele alındığında, Devlet say­
gınlığının ve ülke çıkarlarının gereği olarak yapılan
çalışmaları kişisel «seyahatler» olarak tanımlamanın
ne kadar büyük bir yanılgı olduğu kolayca anlaşilır.
ıb) Ekonomi, ticaret, ulaştırma, tarım, turizm gibi
alanlarda ikili işbirliğini içeren bakanlar düzeyinde
«Karma Komisyon» çalışmaları,
Karma Komisyonlar, çeşitli ülkelerle daha ön­
ceki yıllarda imzalanmış anlaşmalar gereğince düzen­
li aralıklarla toplanmaktadır. Toplantı tarihleri ve
yerleri bu anlaşmalarda yer alan ilkelere uygun ola­
rak belirlenmektedir. Hükümetimiz ikili ilişkilerin ge­
liştirilmesinde önemli bir araç olan «Karma Komis­
yon» çalışmalarına önem vermektedir.
6. Hükümetimiz bu işlevlerin her türlü gösteriş ve
savurganlıktan uzak bir sadelik içinde yerine getiril­
mesine özen göstermektedir.
7. Türk Devletinin yurt dışındaki çalışmalar ne­
deniyle Hükümetin karar sürecinin gecikmesini ön­
leyecek yazılmış kuralları vardır. Hükümetimiz, bu
kuralları uygulayarak etkin ve uyumlu bir çalışma dü­
zeni kurmuştur. Uluslararası ilişkilerdeki canlılığın
Hükümetin yurt sorunlarına eğilmesini engelleyebile­
ceğini düşünerek kuşkuya kapılmak için hiçbir neden
yoktur.
Yanıtın endişelerinizi ğiderebildiği umuduyla say­
gılar sunarım.
c) Yabancı hükümetlerce yapılmış çağrılara kar
şılık vermek.
(Bir çoğu daha önceden planlanmış olan bu çeşit
geziler, genellikle ülkeler arasındaki yakınlığı ve iş­
birliğini simgeleyen olaylar (siyasal, kültürel, bilim­
sel - teknik, ticari içerikli toplantılar, sergiler, tören­
ler, fuarlar vb.) vesilesiyle yapılmaktadır. Uluslararası
yaşamın geleneksel bir yöntemi olan bu çeşit ilişkile­
rin, yöneticiler arasında kişisel yakınlaşma sağlama,
böylelikle, sorunların çözülmesini veya işbirliği olanak­
larının artırılmasını kolaylaştıracak bir ortam oluştur­
ma gibi önemli yararlan vardır.
d) 'Bazı önemli dış politika sorunlarımızın çözü­
münü kolaylaştırmak amacıyla yapılan girişimler.
Kıbrıs, Ege Denizi gibi önemli dış politika sorun­
larımızla ilgili Türk görüşlerinin tanıtılması, dünya­
daki etkin çevrelerin bu konulara yaklaşımının etkilen­
mesi ve çözümün hızlandırılması için yapılan çok yön­
lü girişimlerimiz yurt dışındaki çalışmalarımızın önem­
li bir bölümünü oluşturmaktadır.
e) Ekonomik sorunlarımızın çözümünü kolaylaş­
tırmak için yapılan dış girişimler.
Dış para darboğazından kurtulmak, yatırımlarımıza
dış kaynak sağlamak, dış ticaret hacmini büyütmek
gibi amaçlarla dış borçlarımızı ertelemek, kredi al­
mak, yeni ticaret alanları bulmak için, Hükümetimiz,
uluslararası ekonomik kuruluşlarla ve bir çok ülke ile
çok yoğun ilişkiler sürdürmektedir. Bu alandaki çalış­
malar, zaman zaman, yüksek düzeyde görüşmeleri ge­
rektirmektedir. Bunların ne kadar önemli ve güncel
konular olduğu açıktır.
•?. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun,
Giresun - Bulancak'da meydana gelen anarşik olay­
lara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazdı cevabı. (7/354)
8 . 11 , 1978
Millet Meclisi Başkanlığına
Giresun İlinin Bulancak İlçesinde zaman zaman
meydana gelen bazı anarşik gelişmelere ilişkin ola­
rak aşağıda sıraladığım soruların İçişleri Bakanınca
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ede­
rim.
Giresun Milletvekili
Şükrü Abbasoğlu
1. 29 . 10 . 1978 Cumhuriyet Bayramı günü
Adalet Partisi Bulancak İlçe Başkanlığınca Atatürk
Büstüne konan çelengi parçalayıp atanlar ve aynı ge­
ce Adalet Partisi binasına çekili Bayrağımızı yırtan­
lar kimlerdir?
Bu olayların failleri yakalanmış mıdır? Bu konu­
larda bugüne kadar ne gibi araştırma ve işlem yapıl­
mıştır?
2. 4 . 11. . 1978 gecesi saat 03.00 sıralarında
Adalet Partisi İlçe Başkanının evinin kapısını kırarak
içeri girenler ve kapıcıyı bir odaya hapsederek bina­
nın duvarlarına sol görüşleri ifade eden yazılar ya­
zanlar kimlerdir? Bu olayın failleri yakalanmış mı­
dır? Bu konuda şimdiye kadar ne gibi bir araştırma
ve işlem yapılmıştır?
— 16 —
Download