TBMMBA Ş KANLI Ğ INA MADDE 1 - 22/5/2005 tarihli ve 25822

advertisement
24 . 3 . 2009
B: 66
TBMM
148.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'ın, bazı kadrolara atanma şartlarına
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı
T B M M
ilişkin
(7/6899)
B A Ş K A N L I Ğ I N A
Aşağıdaki sorularımın Anayasa v e Meclis î ç Tüzüğü gereğince
Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı
olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Ramazan Kerim Özkan
Burdur Milletvekili
Bakanlığınızca 25 Eylül 2008 gün ve 27008 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan " Çevre v e Orman Bakanlığı Personelinin
Görevde Yükselme v e Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik" d e ;
MADDE 1 - 22/5/2005 tarihli ve 25822 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 19 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (3) numaralı
alt bent eklenmiştir.
"3) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, doğa koruma ve milli
parklar şube müdürlüğü kadrolarına
atanabilmek için
fakültelerin
orman
mühendisliği
veya
orman
endüstri
mühendisliği bölümleri mezunu olmak; orman-köy ilişkileri, çevre
yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi ve planlama şube
müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için ilgili mühendislik
fakülteleri, mimarlık fakültelerinin ilgili bölümleri, fen
fakültelerinin veya fen edebiyat fakültelerinin biyoloji veya kimya
bölümleri mezunu olmak." ifadelerine yer verilmiştir.
Bu yönetmelikte söz edilen " Doğa Koruma" kapsamı içerisinde
hayvanlarında yer alması gerekliliği herkes tarafından kabul gören bir
gerçektir. Zira doğa bünyesinde barındırdığı bitki ve canlı faunası ile
bir bütündür. Hayvanlarda doğal olarak doğa ortamının vazgeçilemez
bir unsurudur. V e koruma kapsamı içerisinde yer almaktadır.
-993-
Download