T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konu : 2018

advertisement
T.C.
BURDUR VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Konu : 2018 Yılında Tescilli Taşınmazlara Yapılacak
Proje ve Proje Uygulama Yardımı Başvuru İlanı.
DUYURU
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Özel
Hukuka Tabi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat
varlıklarının; korunması, bakımı ve onarımına; ayni, nakdi ve teknik destek sağlanması amacıyla
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca hazırlanan
“Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde;
Mülkiyetinde tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan ve bakım - onarımını
gerçekleştirmek için ayni, nakdi veya teknik yardım isteyen gerçek veya tüzel kişilerin “Taşınmaz
Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin” 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
belgeler ile birlikte 2018 yılı Proje Yardımı için 18 Eylül 2017 tarihi, Proje Uygulama Yardımı
için ise 18 Aralık 2017 tarihine kadar, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat etmeleri
gerekmektedir.
İlgilenen mülkiyet sahiplerinin bilgilerine sunulur.
Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
EK:
1- Proje ve Proje Uygulama Yardımları
İçin İstenilecek Olan Belgeler Listesi (1 sayfa)
Adres : Burç Mah. Atatürk Cd. K: 1 No: 13 15100 / BURDUR
Telefon : (0248) 232 22 10 - 233 10 78 Faks : (0248) 234 00 14
Elekt.Ağ: www.kulturturizm.gov.tr
Dahili Tlf: 129
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
Gürbüz ARIK
T.C.
BURDUR VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
2018 YILI PROJE YARDIMLARI VE PROJE UYGULAMA YARDIMLARI
BAŞVURULARINDA GEREKLİ OLAN BELGELER
A) -Proje Yardımları İçin, Gerekli Belgeler (Son Başvuru Tarihi; 18 Eylül 2017)
1)- Yardım başvuru dilekçesi,
2)- T.C. kimlik numarası beyanı,
3)- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
4)- Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı.
5)- Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
6)- Başvuru tarihi itibariyle son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
7)- Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
8)- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar
tarafından hazırlanan rapor.
9)- Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,
10)- Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine –
dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine
göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,
B) -Proje Uygulama Yardımları İçin Gerekli Belgeler (Son Başvuru Tarihi; 18 Aralık 2017)
1)- Yardım başvuru dilekçesi,
2)- T.C. kimlik numarası beyanı,
3)- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
4)- Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve /veya veraset ilamı,
5)- Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
6)- Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna
ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,
7)- Başvuru tarihi itibariyle son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
8)- Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
9)- Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete
ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,
10)- Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,
11)- Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendigöre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,
. . . /05/201Müdürü
Adres : Burç Mah. Atatürk Cd. K: 1 No: 13 15100 / BURDUR
Telefon : (0248) 232 22 10 - 233 10 78 Faks : (0248) 234 00 14
Elekt.Ağ: www.kulturturizm.gov.tr
Dahili Tlf: 129
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
Gürbüz ARIK
Download