yükseköğretim kurulu - İstanbul Bilim Üniversitesi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Özgür Yıldırım
2.
Doğum Tarihi: 07/06/1977
3.
Unvanı: Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Tıp Doktorluğu
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzmanlığı
Koşuyolu Kalp Eğitim
Araştırma Hastanesi
ve
2001-2007
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yıl
1995-2001
25.12.2012
-
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri (Uzmanlık Tezi)
1. Koroner Endarterktomi ile Birlikte Uygulanan Koroner
Morbidite Üzerine Etkisi, Erken ve Geç Dönem Sonuçları
7.
Arter Bypass Cerrahisinin, Mortalite ve
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Surgical treatment of post-infarction left ventricular pseudoaneurysm: a two-decade experience.
Tex Heart Inst J. 2007;34(1):47-51.
2. Intracoronary shunt use in an adult patient with Bland-White-Garland syndrome. Anadolu Kardiyol
Derg 2012 Kasım 1; 12(7): 000-000
3. Muscular bridge causing non- ST-segment elevation myocardial infarction. Anadolu Kardiyol Derg
2006; 6: 374-5
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
1. Two Stage Hybrid Repair of an Aortic Aneurysm: David Procedure with Aortic Debranching and
Subsequent Thoracic Endovascular Aneurysms Repair. AATS Aortic Symposium 2012
2. The Ross Procedure for the Surgical Treatment of Ascending Aortic Aneurysm and Aortic
Regurgitation.
3. The Ross-Konno Procedure for the Surgical Treatment of Prosthesis-Patient-Mismatch after
Mechanical Aortic Valve Replacement. AATS Aortic Symposium 2012
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Arteryel Switch Operasyonu ile Birlikte Pulmoner Banding Uygulamaları: 2 Olgu Sunumu. 11. Ulusal
Pediatrik Kard. Ve Kalp Ve Damar Cer. Kongresi.
2. Büyük Arterlerin Transpozisyonunda Nadir Görülen Bir Koroner Anomalinin Tedavisinde Cerrahi
Teknik. 11. Ulusal Pediatrik Kard. Ve Kalp Ve Damar Cer. Kongresi.
3. Künt Göğüs Travması Sonrası Gelişen Triküspid Kapak Yetmezliğinde Tekrar Kapak Onarımı. 11.
Ulusal Pediatrik Kard. Ve Kalp Ve Damar Cer. Kongresi.
4. Diskret Subaortik Darlık Cerrahisi Sonrası Anterior Mitral Leaflet Perforasyonuna Bağlı Ciddi Mitral
Yetersizlik: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Pediatrik Kard. Ve Kalp Ve Damar Cer. Kongresi.
5. Pulmoner Balon Valvuloplasti Sonrası Gelişen Triküspid Yetersizliği : Üç Hastalık Olgu Serisi. 11.
Ulusal Pediatrik Kard. Ve Kalp Ve Damar Cer. Kongresi.
6. Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrasında Respiratuar Sinsisyal Virüs Enfeksiyonuna Bağli Akut
Respiratuar Distres Sendromu –Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Ile Tedavi11. Ulusal Pediatrik
Kard. Ve Kalp Ve Damar Cer. Kongresi.
7. Cerrahi Supra-/ İntramitral Ring Rezeksiyonu – Dokuz Hasta Orta Dönem sonuçları. 11. Ulusal
Pediatrik Kard. Ve Kalp Ve Damar Cer. Kongresi.
8. Asendan Aort Anevrizması ve Kombine Aort Kapak Hastalığında Ross-Konno Prosedürü ve Asendan
Aort Replasmanı. 11. Ulusal Pediatrik Kard. Ve Kalp Ve Damar Cer. Kongresi.
9. Düşük Doğum Ağırlığına Sahip Bebeklerde Kompleks Kalp Cerrahisi Sonuçları. 11. Ulusal Pediatrik
Kard. Ve Kalp Ve Damar Cer. Kongresi.
10. Cor Triatriatum : 12 Hastanın Operasyon Sonuçları. 11. Ulusal Pediatrik Kard. Ve Kalp Ve Damar
Cer. Kongresi.
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1.Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
2. Türk Tabipler Birliği
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Teorik Uygulama Sayısı
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
2
Download