istanbul medipol üniversitesi çocuk hastalıkları ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK HASTALIKLARI DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
TF30294 - ÇOCUK HASTALIKLARI
Ders Saati
Toplam: 71 saat teorik.
Bölüm/Program
Tıp Fakültesi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr.Ömer Ceran, Prof.Dr.Ayhan Taştekin, Doç.Dr. Erdal Adal, Doç.Dr.Sedat Öktem, Doç.Dr. İlke Özahi,
Yrd.Doç.Dr.Nalan karabayır, Yrd.Doç.Dr. AyşeÖzkul, Yrd.Doç.Dr.Remzi Erkesim, Yrd.Doç.Dr.Fırat Erdoğan
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı, 15.00-16.00
Dersin Amacı
Çocukların optimal büyüme ve gelişmeyi sağlayabilmesi ve çocukların önemli sağlık sorunları ile başa çıkabilmek
için yeterli bilgi ve uygun becerileri elde etmesidir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Bebek, çocuk ve adolesanların normal büyüme ve gelişim durumlarını değerlendireceklerdir.
2. Büyüme ve gelişimi etkileyen hastalıkların uygun tedavilerini yapabileceklerdir.
3. Çocuklar ve aileleri üzerinde konjenital ve kalıtsal hastalıkların etkilerini anlayacaklardır.
4. Beslenme gereksinimlerini ve bebek ve çocukları etkileyen en yaygın beslenme bozukluklarını saptayacak ve bu
bozuklukların uygun tedavisini yapacaklardır.
5. Ulusal aşı programı ve çocuğun durumuna göre bebekler ve çocuklar için gerekli aşıların endikasyonları,
kontrendikasyonları, uygulamasını bilecek ve önlemleri alacaklardır.
6. Çocukluk ve ergenlik döneminde en önemli davranışsal ve sosyal sorunları tanıyacaklardır.
7. Bebek, çocuk ve ergenlerin hastalıklarının ve yaralanmalarının önlenmesinin yanısıra bu durumların ortaya
çıkmasını engelleyecek önlemlerin alınmasını sağlar.
8. Farklı Yenidoğan ve Pediatrik acil durumlar için tedavi önceliklerini belirler.
9. En önemli neonatal ve Pediatrik sorunların nedenleri ve patogenezini tanımlar.
10. Uygun Teşhis araçları ve en önemli yenidoğan ve pediatrik sorunlar için tedavi seçeneklerini tanımlar
Genel Yeterlilikler
1. Bebek, çocuk ve adolesanların vital bulgularını kontrol edeceklerdir.
2. Standart kriterlere göre yenidoğan, bebek, çocuk ve ergenlerde fiziksel ve zihinsel gelişimi değerlendirme ve
anormallikleri tanıma.
3. Bebeklerin ve çocukların beslenme durumu için uygun klinik ve antropometrik değerlendirmeleri yapma.
4. Yenidoğan ve Pediatrik acillerin farkında olma ve teşhis etme.
5. Pediatrik yaş grubundaki hastalar için uygun bir anamnez alma.
6. Pediatrik yaş grubundaki hastalar için uygun klinik muayene gerçekleştirme ve normalden sapmaları tespit etme.
7. Organize ve bilgilendirici bir şekilde hastanın verilerini yorumlama.
1. Hafta:
Çocuklarda hikaye alma;
Çocuklarda fizik muayene;
Çocukluk çağı anemileri ve sınıflandırılması;
Yenidoğan sarılıkları-I;
2. Hafta:
Yenidoğan sarılıkları-II;
Eritrosit Metabolizması, Enzim Eksiklikleri ve Sferositoz;
3. Hafta:
Hemoglobinopatiler ve Talasemi Sendromları;
Orak Hücre Anemisi;
Trombosit hastalıkları;
Kanamalı hastaya yaklaşım;
4. Hafta:
Kompleman Sistemi;
Kan transfüzyonu ve komplikasyonları;
Çocukluk Çağı Kanserleri;
B-Lenfosit Eksiklikleri;
T-Lenfosit Eksiklikleri;
Fagosit Hücre Fonksiyonları ve Hastalıkları;
Akut Lösemiler;
5. Hafta:
Enfeksiyon Hastalıklarında Klinik Belirti ve Bulgular;
Allerjik Hastalıkların İmmünopatogenezi;
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları;
Allerjik Besin Reaksiyonları;
6. Hafta:
Merkezi Sinir Sistem Enfeksiyonlarına Klinik Yaklaşım-I;
Merkezi Sinir Sistem Enfeksiyonlarına Klinik Yaklaşım-I;
Merkezi Sinir Sistem Enfeksiyonlarına Klinik Yaklaşım-II;
7. Hafta:
Çocukluk çağında döküntülü hastalıklar;
Ateşli ve sık enfeksiyon geçiren çocuğa yaklaşım;
8. Hafta:
Endokrin Sisteme Giriş ve Hipotalamus;
Çocuklukta Ön Hipofiz Hastalıkları;
Posterior Hipofiz ve Diabetes İnsipidus;
Konjenital Hipotiroidizm;
Çocuklarda Kemik Sağlığı ve Osteoporoz;
9. Hafta:
Çocuk ve Adolesanlarda Diyabetin Özellikleri;
Hipoglisemi;
Büyüme ve Gelişme Değerlendirmesi;
Çocuklarda ve Adolesanlarda Obezite: Değerlendirilmesi ve Önlenmesi;
10. Hafta:
Cinsel Farklılaşma ve Bozuklukları;
Normal Puberte ve Puberte Aberasyonları;
Konjenital Adrenal Hiperplazi;
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
11. Hafta:
Kardiyovasküler Sistem Muayenesi;
Fetal dolaşım;
Kalp sesleri ve üfürümleri;
Siyanoz;
Konjenital Kalp Hastalıkları;
Pediatrik EKG;
12. Hafta:
Kalp yetmezliği;
13. Hafta:
Çocuklarda Solunum Sistemi Muayenesi;
Çocuklarda Solunum Yolları Enfeksiyonları-Iİ
Çocuklarda Solunum Yolları Enfeksiyonları-II;
Astım Bronşiale;
Çocuklarda Kızıl ve Streptekok Enfeksiyonları;
14. Hafta:
Kistik Fibrozis;
15. Hafta:
Çocuklarda sıvı elektrolit dengesi ve bozuklukları-I;
Çocuklarda sıvı elektrolit dengesi ve bozuklukları-II;
Çocuklarda asit baz dengesi ve bozuklukları-I;
Hematüri, proteinüri ve ödem;
Glomurolonefrit patogenezi;
16. Hafta:
Akut böbrek yetmezliği;
Böbreğin Kalıtsal Hastalıkları;
Renal Tübüler Hastalıklar;
17. Hafta:
Sindirim sistemi hastalıklarında belirti ve bulgular;
Çocuklarda İshaller;
Çocuklarda Malabsorbsiyonlar;
18. Hafta:
Hepatosplenomegali;
19. Hafta:
Çocuklarda Nörolojik Muayene;
20. Hafta:
Yenidoğanda nörolojik muayene;
Çocukluk Çağının Epilepsileri;
21. Hafta:
Çocukluk Çağında Meningoensefalitler;
22. Hafta:
Çocukluk Çağının Nöromusküler Hastalıkları;
Kromozom hastalıkları;
Kromozom hastalıkları;
Çocuklukta Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar-I;
Çocuklukta Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar-II;
23. Hafta:
Pediatrik Romatolojiye Giriş;
Öğretim ve Teknikleri Bol görsel destekli anlatım, örnek olay incelemesi, sorun/problem çözme.
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler.
Ders Notu Öğretim üyesinin notları.
Nelson Textbook of Pediatrics
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar Pediyatri 1-2, Prof. Dr. Olcay NEYZİ, Prof. Dr. Türkan ERTUĞRUL
Çocuk Göğüs Hastalıkları- Prof. Dr. Elif Dağlı, Doç. Dr. Fazilet Karakoç
Download