editörden - Yeni Symposium

advertisement
ISSN 1300-8773 • E-ISSN 1304-4591
editörden
Psikiyatri, Nöroloji ve Davran›fl Bilimleri Dergisi
A Journal of Psychiatry, Neurology and Behavioral Sciences
Cilt:46 | Say›:2 | Nisan 2008
Volüm:46 | No:2 | April 2008
The official publication of Cerrahpafla Medical
Faculty Clinic’s Foundation
Cerrahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri Klini¤i Vakf›’n›n
yay›n organ›d›r, üç ayda bir yay›nlan›r
Kurucu / Founder
Ayhan SONGAR, MD,
Professor of Psychiatry
Vak›f Ad›na Sâhibi /
Owner in the name of Foundation
Fevzi SAMUK, MD,
Professor of Psychiatry
Yay›n Yönetmeni / Editor in Chief
M. Kerem DOKSAT, MD,
Professor of Psychiatry
Yay›n Kurulu / Editorial Board
‹brahim BALCIO⁄LU, MD,
Professor of Psychiatry
Mert SAVRUN, MD,
Professor of Psychiatry
Yay›n Yönetmeni Yard›mc›lar› /
Assistants to the Editor
Nefle KOCABAfiO⁄LU, MD,
Professor of Psychiatry
Ertan TEZCAN, MD,
Professor of Psychiatry
Lut TAMAM, MD,
Associate Professor of Psychiatry
Ali Saffet GÖNÜL, MD,
Associate Professor of Psychiatry
Uluslararas› Kat›l›mc› /
International Participants
Siegfried KASPER, MD,
Professor of Psychiatry (Vienna, Austria)
Vam›k D. VOLKAN, MD,
Professor of Psychiatry (Virginia, USA)
Manfred SPITZER, MD,
Professor of Psychiatry (Ulm, Germany)
Dergide yer alan yaz›larda belirtilen
görüfllerden yaz› sahibi sorumludur. Dergide
yay›nlanmak üzere gönderilen yaz›larda
ifâde bak›m›ndan ve yaz›n›n esas›na tesir
etmemek üzere, gerekli de¤ifliklikler dergi
redaksiyon heyeti taraf›ndan yap›labilir.
Yay›nlanan yaz›lardan, kaynak gösterilmek
flart› ile her flekilde iktibas yap›labilir.
New/Yeni Symposium is indexed and
abstracted in EMBASE Scopus Index
Copernicus Directory of Open Access Journals
(DOAS) PsychINFO
Haberleflme Adresi: Cerrahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri A.D.
Posta Kodu: 34303 Cerrahpafla/‹stanbul
Tel: 0(212) 240 16 03 - 0(212) 414 30 00/22352
Fax: 0(212) 240 16 03
E-Adres: [email protected]
[email protected]
Web-Adres: www.yenisymposium.net
Organizasyon:
YÜCE®reklam/yay›m/da¤›t›m a.fl.
Tel: 0(212) 279 10 26 (PBX)
Fax: 0(212) 279 18 64
Bask› ve Cilt: Acar Bas›m (Nisan 2008)
Beysan San. Sit., Birlik Cad., No: 26,
Haramidere/ Avc›lar, Tel: (0212) 422 18 00
S
evgili Okuyucular›m›z,
Dergimizin bu say›s›nda Filiz Koç ve Deniz
Yerdelen paraneoplastik kas ve nöromusküler
kavflak hastal›klar›n› bize anlat›yorlar.
Asl›han Say›n ve Selçuk Candansayar flizofrenide
zihin kuram›n› bizimle paylafl›yorlar.
Aylin Ertekin Yaz›c› ve arkadafllar› son dönem
böbrek yetmezli¤i hastalar›ndaki majör
depresyonun de¤erlendirilmesini irdeliyorlar.
Cebrail K›sa ve arkadafllar› yatarak tedavi gören
psikiyatri hastalar›nda fiziksel hastal›k s›kl›¤›n›
araflt›rm›fllar.
Umut Mert Aksoy ve arkadafllar› yeme
bozukluklar›nda cinsellik, cinsel davran›fl ve
tutumlar› gözden geçiriyorlar.
Gül Tokgöz ve arkadafllar› kanserli hastalarda
travma sonras› stres bozuklu¤unun yayg›nl›¤› ve
ruhsal geliflim konusunu bizimle paylafl›yorlar.
Daha nice say›lara sa¤l›k ve mutlulukla ulaflmak
dile¤iyle hepinize sayg›lar›m› sunuyorum.
Prof. Dr. M. Kerem Doksat
Download