ed‹törden - Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

advertisement
ED‹TÖRDEN
De¤erli Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica okurlar›,
Dergimizin beflinci say›s›n› sizlerle buluflturmaktan mutluluk duyuyoruz.
Birbirinden çeflitli yaz›lar›n yer ald›¤› bu say›m›zda gerek ülkemizden gerekse yurtd›fl›ndan ilginç çal›flmalar›n ilginizi çekece¤ini ümit ediyoruz.
Bildi¤iniz gibi, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nin gerçekleflti¤i
bu günlerde yo¤un bir program bizleri bekliyor. Kongrenin son günü gerçekleflecek
olan AOTT Hakem Bilgilendirme Toplant›s›’nda sizlere dergimizin iflleyifli ve hakemlerden beklentilerimizi sunmak, sizlerden gelecek elefltiri ve önerileri duymaktan mutlu olaca¤›z. Bizim için her Ortopedi ve Travmatoloji uzman›, sistemimize kay›t olmas›
durumunda, potansiyel hakem olarak de¤erlendirilecek bir kifli özelli¤indedir. Editör
yard›mc›lar›m›z ve teknik editörlerimiz yo¤un ve özverili bir çal›flma ile sizlerden gelen
yaz›lar›n de¤erlendirilmesi, haz›rlanmas› ve yay›nlanmas› için u¤rafl vermektedir. Bilimsel düzeyi uluslararas› kabul gören, bilim dünyas›na katk›da bulunan ve sizlere yararl›
olan bir dergi ç›karmaya gayret ediyoruz. Dergimiz AOTT’ye gelen ve yay›nlanan yaz›lardaki uluslararas› çeflitlili¤in bunun bir göstergesi oldu¤unu düflünüyorum. Bu noktada hakemlerimizin özverili çal›flmalar› son derece önemli bir yer tutmaktad›r. Emek
yo¤un bu süreçte hiç bir karfl›l›k beklemeden dan›flmanl›k yapan siz sesiz kahramanlara
sonsuz teflekkür eder, herkesi bir kez daha AOTT toplant›s›na davet etmek isterim.
AOTT, bu kongrede sunulacak çal›flmalar›n özetlerini içeren bir supplementumu da bu
say› ile birlikte kongre s›ras›nda da¤›tmaktad›r. Bu bildirilere ayn› zamanda internet sitemizden ve mobil uygulamalardan da ulafl›labilecek oldu¤unu sizlere hat›rlatmak isterim.
Herkese baflar›l› bir kongre temenni eder, sayg›lar›m› sunar›m.
Prof. Dr. Mehmet Demirhan
AOTT Editörü
Download