İçindekiler- Table of Contents - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

advertisement
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4)
Derlemeler / Reviews
İçindekiler / Contents
Bipolar Bozuklukta Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları
Sexuality and Sexual Dysfunctions in Bipolar Disorder
Zeynep Namlı, Gonca Karakuş, Lut Tamam, Mehmet Emin Demirkol ....................................
309
Aile İçi Şiddet ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri: Temel Kavramlar, Güvenlik Planı
Hazırlama ve Alternatif Tedavi Model Örnekleri
Domestic Violence and Its Effects on Children: Fundamental Concepts, Safety Planning
and Examples of Alternative Treatment Models
Melis Sedef Kahraman, Gökçe Çokamay ..................................................................................
321
Etkili Terapist Özellikleri İçin Farkındalık Eğitim ve Uygulamaları: Bir Meta-Sentez
Çalışması
Mindfulness Training and Practice for Effective Therapist Characteristics: A Meta-Synthesis
Study
İ. Volkan Gülüm ...…...…………………………………………………………..…….…..
337
Kronik Psikiyatri Hastalarına Uygulanan Fiziksel Egsersiz Programlarının Etkinliği:
Sistematik Derleme
Efficiency of Physical Exercise Programs on Chronic Psychiatry Patients: A Systematic
Review
Sefa Lök, Neslihan Lök …….…………………………………………………………….….
354
HIV/AIDS’e Yol Açan Riskli Cinsel Davranışla İlişkili Psikososyal ve Kültürel Etmenler
Psychosocial and Cultural Factors Related to Risky Sexual Behavior Leading to HIV/AIDS
Levent Kıylıoğlu, Ali Dönmez .................................................................................................
367
Sigara Bağımlılığında Davranış Değişimi için Transteoretik Model ile Motivasyonel
Görüşme Tekniğinin Kullanılması
Use of Motivational Interview Technique with Transtheoretical Model for Behavioral
Change in Smoking Addiction
Filiz Taş, Emine Ümit Seviğ, Zeynep Güngörmüş ………………………………....................
380
Glutamat Sistemi ve Şizofreni
Glutamatergic System and Schizophrenia
Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir ..................................................................................
394
Araştırma / Research
Ergenlerde Ana-Babaya Bağlanma: Türkiye Profili
Attachment of Adolescents to Parents: Turkey Profile
Türkan Doğan …..………...…………………………..........................................................
406
Danışmanlara Teşekkür / Thanks to the Reviewers
420
Yazar Dizini / Author Index
421
Konu Dizini / Subject Index
424
©2016, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar eISSN:1309-0674 pISSN:1309-0658
Download