Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları

advertisement
Ankara: 11.04.2016
Sayı : 2398/503
Konu : Kayadan Oyma Yapılar
Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş
DAĞITIM
İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2016 tarih ve
76952728-045.01-E.2707 sayılı yazısı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, “Doğal Kayalardan Oyulması Suretiyle
Teşkil Edilen Yeraltı Yapılarının Projelendirme-Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında
Hizmet Uygulması Protokolü” kapsam ında hazırlanan “Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap
ve Yapım Esasları” yönetmelik taslağı metnini ilgi yazı ekinde göndererek Odamız görüşleri
istenilmektedir.
Sözkonusu taslak yönetmelik çalışmasına ilişkin Odamız görüşü yazımız ekinde gönderilmekte olup,
Anayasanın 168. maddesine açıkça aykırı olduğunu düşündüğümüz ve “arzın içinin” mülkiyete tabii
olmasına neden olabilecek bu düzenlemenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gündeme
alınmasını, ülkemiz yüzeysel alanlarının (yeryüzü) plansız bir şekilde yapı üretimine açıldığı gibi “yerin
içininde” plansız bir şekilde yapı üretim süreçlerine açılması ve ranta kurban edilmesini, yine konuya
özel herhangi bir yasal düzenleme yapılmaksızın, taslak düzenlemenin Bakanlığın kuruluş kanununa
dayandırılarak çıkarılmak istenmesinin yanlış olduğu düşünülmektedir.
Bilginizi ve geregini arz ederim.
Hüseyin ALAN
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Geregi İçin:
1-Fatma Güldemet SARI
Çevre ve Şehircilik Bakanı
2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)
3-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı)
4-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü)
5-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı)
6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü)
7-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Hukuk Müşavirliği)
8-Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü)
9-Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)
10-TBMM Tüm Miletvekillerine
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards