talepler

advertisement
T.C.
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
NĠSAN 2013
TOPLANTI TARĠHĠ
TOPLANTI SAATĠ
TOPLANTI YERĠ
: 17.04.2013
: 10:00
: TMO Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde çalıĢan kamu görevlilerinin sorunlarının,
kurum ve sendika yetkilileri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu SözleĢme
Kanunu’ nun 22. maddesi gereğince oluĢturulan Kurum Ġdari Kurulu yukarıda belirtilen tarih ve
saatte Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde toplanmak suretiyle gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kurum Ġdari Kurulu’ na; TMO Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Uğur
ERKAYMAZ (Kurul BaĢkanı), Personel ve Eğitim Daire BaĢkanı Ġsmail MANDIRACI ve ġube
Müdürü Perran KARAN,
Yetkili Sendika TOÇ BĠR-SEN adına Genel BaĢkan Yardımcısı ġahin DEĞĠRMEN (Kurul
BaĢkan Yardımcısı), Genel BaĢkan Yardımcısı Fatih DOĞAN ve 9 No’ lu ġube BaĢkanı Ġsmail
TĠRYAKĠ katılmıĢlardır.
TALEPLER
1Emekli olan personelin çalıĢırken almıĢ olduğu maaĢı, emeklilik maaĢına kıyasla yaklaĢık
%50’ lerde olan gelir kaybının engellenebilmesi amacıyla, Kurumda çalıĢan bütün personelin
tüm gelir kalemlerinden (ek ödemeler dahil) SGK primi kesilmesi,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
2- 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II sayılı cetvele tabi çalıĢan sözleĢmeli personelin
(kendi isteklerine bağlı olarak), I sayılı cetvelde olduğu gibi 657 sayılı Kanunun 4/A statüsüne
geçirilmesi,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
3- 399 sayılı KHK da II sayılı cetvele tabii personelin maaĢ ve ücretlerini etkileyen, sicile bağlı
baĢarı ücretinin kaldırılarak, Aynı oranda temel ücretin arttırılması.
Mevzuat DeğiĢikliği Gerektiğinden Kamu Personeli DanıĢma Kuruluna teklifte
bulunulmasına,
4- Fiili hizmet tazminatı hususunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 40. maddesi değiĢtirilerek TMO Genel Müdürlüğünde baĢta Afyon Alkaloid Fabrikası
ĠĢletmesinde kimyasal maddelerle etkileĢim içinde olan personel ile sağlık riski taĢıyan diğer
görevlerin tespiti ile bu birimlerde çalıĢan tüm personele yılda en az 2 ay fiili hizmet tazminatı
verilebilmesi,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
5- 399 sayılı KHK da II sayılı cetvele tabii personelin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında (
brüt üzerinden değil de), 657 sayılı Kanuna tabii memurlarda olduğu gibi hesaplama ve
vergilendirme yapılması,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
6- Ek gösterge, mali sorumluluk, özel hizmet ve makam tazminatlarının daha adil bir Ģekilde diğer
yönetici kademelerinde görev yapan personele de verilmesine yönelik düzenlemeler yapılması
hususunda kurum tarafından çalıĢmalar baĢlatılması,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
7- Fazla mesai yapan memur ve sözleĢmeli çalıĢanlara Fazla Mesai ücreti ödenmesi, söz konusu
fazla mesai ücretinin günün koĢullarına uygun olarak arttırılması için Kamu Personeli DanıĢma
Kuruluna teklifte bulunulmasına,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
8- I sayılı cetvele tabi (ġube Müdürü, BaĢuzman kadrosu dâhil) personele 6111 sayılı Kanun
çerçevesinde verilmiĢ bulunan % 200 ek ödemede yapılan usul ve esasların belirlenmesindeki
adaletsizliklerin giderilmesi konusu
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
9- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereğince yemek yardımı ödenmesine karar verilen
sözleĢmeli personelin yemek yardımının nakdi olarak ödenmesi ve bu bedelin öğün baĢı en az 5 TL
olması,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
Kuruluna
teklifte
10- Harcırahların mevcut ekonomik Ģartlar dikkate alınarak yükseltilmesi,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
11-TMO Genel Müdürlüğü merkez ve taĢra teĢkilatında çalıĢan II sayılı cetvele tabii personelin I
sayılı cetvele ait kadrolara ve yine II sayılı cetvele ait bir üst göreve vekalet görevlendirmelerinde,
vekâlet edilen unvanın ek ödemesinden faydalandırılması ve vekâlet ücreti ödenmesi,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
12- 399 Sayılı kanuna tabii personelin izinlerinin yıl içerisinde düzenli bir Ģekilde kullanımına
imkân verilmesi, ayrıca söz konusu personele iĢ yoğunluğu nedeniyle kullandırılamayan yıllık
izinlerin 657 sayılı yasaya tabi personelde olduğu gibi bir sonraki yıla devredilmesi,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
13-ÇalıĢanların yıllık izinleri hesaplanırken, resmi tatillerin izinden sayılmaması konusunda gerekli
yasal düzenlemenin yapılması,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
14-Süt yardımından faydalanan iĢçilerle aynı görevi yapan ve aynı Ģartlar altında çalıĢan memur ve
sözleĢmeli personele, çalıĢma Ģartları ve insan sağlığı dikkate alınarak süt yardımı yapılması,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
15-Makam ve görev tazminatından yararlananlar hariç istihdam türü yönüyle ayırım yapılmaksızın
kurum çalıĢanlarına nakdi olarak en az 100-TL Giyim yardımının ödenmesi, ayrıca koruyucu
malzeme kullanma zorunluluğu bulunan personele nakdi giyim yardımı dıĢında, yapmıĢ olduğu
görevin gereği olarak iĢ tulumu, maske, çizme vb. giyim eĢyalarının verilmesi; verilecek
malzemelerin sağlık ve güvenlik açısından yeterli ve kaliteli olmasına özen gösterilmesi,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
16-15 Ocak 2010 tarihinden sonra kamu görevlilerinin sağlık hizmetlerinin SGK'ya devriyle tedavi
amacıyla görev mahalli dıĢına çıkıĢlarda ödenecek gündeliklerin hesabında Sağlık Uygulama
Tebliği hükümleri yerine daha gerçekçi olan ve önceden de uygulanan 6245 sayılı Harcırah Kanunu
Hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
17- Kamu çalıĢanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin muayenesi için sağlık
kuruluĢlarından alınmakta olan katkı paylarının kaldırılması,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
18- Farklı gruplar arasındaki tavan ve taban ücretlerinin yüksek olması ve farklı gruplarda yer alan,
ancak hiyerarĢik açıdan birbirine denk gelen, iĢ ve hizmet yönünden birbirini takip eden unvanlar
arasındaki ücret dengesinin ayarlanması,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
20-03 Kasım 2011 tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararı ile kurumda çalıĢan sözleĢmeli personelin
maaĢ ve ek ödeme zam oranları belirlenmiĢtir. 666 sayılı KHK ile de 657 sayılı yasaya tabii
personelin ek ödeme oranları belirlenmiĢtir. Ancak eĢit iĢe eĢit ücret uygulamasının bir gereği
olarak aynı unvanlı olmalarına rağmen sözleĢmeli personelin ek ödeme oranları 657 sayılı yasaya
tabii personelin ek ödeme oranlarının gerisinde kalmıĢtır. Bu eĢitsizliğin giderilmesi için 399 sayılı
KHK’ nın II sayılı cetvele tabii sözleĢmeli personelin ek ödeme oranlarının, emsali 657 sayılı
yasaya tabii personelin almıĢ olduğu ek ödeme oranlarına çıkartılması,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
21- Anayasada da yerini bulan Engellilere pozitif ayrımcılık yapılması kapsamında;
a- Kendileri veya bakmakla yükümlü oldukları kimselerden engelli veya sürekli hastalık ve
tedavi sürecinde olan Engelli çalıĢanların sıra tahsisli lojmanlarda oturma süresinin (5 yıldan
sonra) özür grubuna bağlı olarak 3 ila 5 yıla kadar fazladan oturma hakkı verilmesi,
b- Kendileri veya bakmakla yükümlü oldukları kimselerden engelli veya sürekli hastalık ve
tedavi sürecinde olan Engelli çalıĢanların lojman puan hesaplamalarında 5 ile 10 puan
fazladan verilmesi,
Mevzuat DeğiĢikliği
bulunulmasına,
Gerektiğinden
Kamu
Personeli
DanıĢma
Kuruluna
teklifte
22- Genel Müdürlük merkez binasında, 4688 sayılı Kanun ve Ġlgili BaĢbakanlık Genelgelerine
istinaden; Yetkili Sendika “iĢyeri temsilcisi odası” ve “sendika ilan panosu” yaptırılması,
Sendika “iĢyeri temsilcisi odası” ve “sendika ilan panosu” konularında mutabakata
varılmıĢtır. Sendika ilan panosu verilmiĢ, iĢyeri temsilci odası ise yapılacak tadilat sonrası hizmete
açılacaktır. Yetkili Sendika olarak Genel Müdürlük yetkililerine teĢekkür ederiz.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Yetkili Sendika TOÇ BĠR-SEN arasında
gerçekleĢtirilen Kurum Ġdari Kurul toplantısında görüĢülen konulardan; Kamu Personeli DanıĢma
Kuruluna sevk edilen maddelerin, Kamu Personeli DanıĢma Kuruluna TMO Genel Müdürlüğü
tarafından yazılmasına, Kurumca yerine getirilmesi uygun görülen maddelerle ilgili yapılan
çalıĢmalar hakkında Yetkili Sendika TOÇ BĠR-SEN’e bilgi verilmesi ve Kurul Kararlarının Toprak
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taĢra kuruluĢlarının tamamına bir yazı ile
bildirilmesine, kurumun "web" sitesinde ve personelin göreceği Ģekilde kurum ilan panolarına
asılmak suretiyle duyurulmasına karar verildi.
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURUM ĠDARĠ KURULU
YETKĠLĠ SENDĠKA
TOÇ BĠR-SEN ADINA
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADINA
ġahin DEĞĠRMEN
Genel BaĢkan Yardımcısı
(Kurul BaĢkan Yardımcısı)
Uğur ERKAYMAZ
Genel Müdür Yardımcısı
(Kurul BaĢkanı)
Fatih DOĞAN
Ġsmail Mandıracı
Genel BaĢkan Yardımcısı
Personel ve Eğitim Daire BaĢkanı
Ġsmail TĠRYAKĠ
9 No’ lu ġube BaĢkanı
Perran KARAN
ġube Müdürü
Download