turkıye ıc denetım cd.fh11

advertisement
Uygulama Önerisi 2020-1:
Bildirim ve Onay
‹lgili Ana Standart
1. İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin yıllık denetim planının, iş
çizelgesinin, personel kadro planının ve mali bütçesinin bir özetini yılda bir
kere, gözden geçirme ve onay için, üst yönetime ve yönetim kuruluna sunar.
Bu özet, üst yönetimi ve yönetim kurulunu, iç denetim çalışmasının kapsamı
ve bu kapsam üzerindeki sınırlandırmalar hakkında bilgilendirir. İç Denetim
Yöneticisi, bütün önemli ara değişiklikleri de onay ve bilgi için sunar.
2020 - Bildirim ve Onay
‹ç Denetim Yöneticisi, önemli ara
de¤ifliklikler de dahil, iç denetim
faaliyetinin planlar›n› ve kaynak
ihtiyaçlar›n›, gözden geçirme ve
onay için üst yönetime ve yönetim
kuruluna bildirmek zorundad›r. ‹ç
Denetim Yöneticisi, kaynak
s›n›rlamalar›n›n etkilerini de
bildirmek zorundad›r.
2. Onaylanmış görev iş çizelgelerinin, personel kadro planlarının, mali bütçenin
ve bunlardaki bütün önemli ara değişikliklerin, iç denetim faaliyetinin
(biriminin) amaç ve planlarının kurumun ve yönetim kurulunun amaç ve
planlarını destekleyip desteklemediğine ve tüm bunların iç denetim yönetmeliği
ile uyumlu olup olmadığına dair üst yönetim ve yönetim kurulunun kanaat
sahibi olmasını mümkün kılacak seviyede bilgi içermesi gerekir.
***
Yay›n: Ocak 2009
Uygulama Önerileri
© 2010 The Institute of Internal Auditors
1
Download