TÜSİAD, Durban`da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı`nda

advertisement
13 Aralık 2011
TS/BAS-BÜL/11-110
TÜSİAD,
Durban’da
düzenlenen
BM
İklim
Değişikliği
Konferansı’nda iklim değişikliği ile mücadele konusunda
Türk özel sektörünün görüşlerini aktardı
TÜSĠAD, BirleĢmiĢ Milletler (BM) tarafından Güney Afrika’nın Durban kentinde
düzenlenen Ġklim DeğiĢikliği 17. Taraflar Konferansı’na Türk iĢ dünyasını temsilen
katılarak görüĢlerini aktardı. BM Ġklim DeğiĢikliği Sekretaryası’na “ĠĢ Dünyası ve
Sanayi Sivil Toplum KuruluĢu” (BĠNGO) alanında akredite kuruluĢ olarak TÜSĠAD,
7 kiĢilik bir heyetle hem BINGO grubu, hem de Türk resmi heyeti içerisinde
konferansa katılım sağladı.
TÜSĠAD Konferans kapsamında 7 Aralık 2011 tarihinde “İklim Değişikliğiyle
Mücadelede Türk Özel Sektörünün Rolü” baĢlıklı bir etkinlik düzenledi. 17.
Taraflar Konferansı’nda Türkiye adına gerçekleĢtirilen tek etkinlik niteliği taĢıyan
toplantıda, Türk özel sektörünün iklim değiĢikliğiyle mücadele boyutunda özellikle
azaltım politikalarındaki katkısı ve rolü ele alındı. Konferans kapsamında
Durban’da bulunan TC. Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ, TÜSĠAD’ın etkinliğinde
bir açılıĢ konuĢması yaptı. Bakan YILMAZ, konuĢmasında Türkiye’nin ulusal
Ģartları ve kabiliyetleri çerçevesinde küresel iklim değiĢikliğiyle mücadele çabaları
doğrultusunda çalıĢmalar yaptığını ifade belirtti.
Toplantıda ayrıca, Zorlu Enerji Grup CEO’su Murat Sungur BURSA, Dünya Ticaret
Örgütü Ticaret ve Çevre Bölümü Direktörü Vesile KULAÇOĞLU, Avrupa Ġmar ve
Kalkınma Bankası Karbon Yöneticisi Friso De JONG konuĢmacı olarak yer aldı. T.C.
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı temsilcileri de “Türkiye’nin İklim Değişikliği
İkinci Ulusal Bildirimi” baĢlıklı bir sunum gerçekleĢtirdi.
TÜSĠAD’ın kurucusu olduğu Ġklim Platformu Dönem Sözcüsü ve TÜSĠAD Üyesi
Levent ÇAKIROĞLU da “Dünya İklim Zirvesi”ne panelist olarak katıldı.
ÇAKIROĞLU, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma ĠĢ Konseyi’nin “World Business Day”
konferansına da katılarak Türk iĢ dünyası adına konuĢma yaptı.
TÜSİAD’ın BM İklim Değişikliği 17. Taraflar Toplantısı kapsamındaki
önerileri şu şekildedir:
• AB uyum hedefleri ve iklim değiĢikliği kapsamında ciddi bir yükümlülük altında
olan sanayi ve özel sektöre, ilgili müzakere ve uyum sürecinde aktif rol tanınmalı ve
ülke pozisyonlarının oluĢturulmasında bilgi ve deneyimine baĢvurulmalıdır.
• Ulusal kapasitenin oluĢturulması sürecinde sorumlu iĢ sektörleri ile güçlü bir
ortaklık kurulmalı, sektörel bazda mevcut durum değerlendirmeleri, 2020 ve
sonrası senaryoları ve iklim değiĢikliğine uyum ve etkilerin azaltımı için eylem
planları hazırlanmalıdır.
• Sera gazı emisyonlarının uluslararası bir çaba ile azaltılması için sorumluluk
sahibi bir ülke olarak Türkiye, iklim değiĢikliği ile mücadele konusunda oluĢacak
yeni düzende kendi özel Ģartlarına uygun bir Ģekilde etkili bir rol almalıdır.
• Ġklim değiĢikliği ile mücadelede hedefler belirlenirken, enerji politikaları, yatırım
alanları, dıĢ ticaret, yerel yönetimler, sağlık, sanayileĢme, bölgesel kalkınma gibi
çeĢitli yatay kesen hususlar entegre bir Ģekilde ele alınmalıdır.
Download