transfüzyon süreci işleyiş talimatı hazırlayan kontrol eden onaylayan

advertisement
TRANSFÜZYON SÜRECİ İŞLEYİŞ
TALİMATI
Doküman No: STH-T01
Revizyon No: 1
Yayın Tarihi: 12.09.2013
Revizyon Tarihi: 10.05.2016
1.AMAÇ: Kan transfüzyon sürecinin işleyişinin etkin ve doğru yapılmasını sağlamak.
2.KAPSAM: Özel Kdz. Ereğli Echomar Hastanesinde gerçekleştirilen kan istem ve transfüzyon süreçlerini
kapsar.
3.KISALTMALAR:4.SORUMLULAR: Transfüzyon sürecinde yer alan tüm sağlık çalışanları sorumludur.
5. FAALİYET:
1. Kan transfüzyonu yapılması planlanan hasta için, sağlık çalışanı/hekim tarafından Kan Bileşeni
İstem Formu doldurulur. Kan veya kan ürünleri istek formunda, hastanın; adı-soyadı, protokol
numarası, tedavi gördüğü bölüm, ön tanısı, kan grubu, transfüzyon endikasyonu, hastaya daha önce
transfüzyon yapılıp yapılmadığı, hasta kadın ise daha önce doğum yapıp yapmadığı, kan ve/veya kan
ürünü istem gerekçesi, hazırlanacak kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, planlanan veriliş
süresi bulunur. Hekim adı soyadı, kaşe ve imzasıyla laboratuara gönderilir.
2. Kan isteği yapılan hastadan çapraz karşılaştırma yapılması için, Kimlik Doğrulama Talimatına
uygun olarak kimlik bilgileri doğrulanır ve hastadan kan alınarak ilgili birime gönderilir.
3. Çapraz karşılaştırma test sonucu ile isteği yapılan torba kan, Kan Bileşeni Transfer ve
Transfüzyon İzlem Formu kullanılarak, 2 sağlık personeli tarafından kontrol edilir. Şu kontroller
yapılır; hasta adı-soyadı, SKT, kan grubu ve rh uygunluğu, cross match enfeksiyon testleri, seri
numarası.
4. Kan ve Kan Bileşenleri Nakli İçin Bilgilendirilmiş Onam Formu hastaya/ hasta yakınına
(doktoru tarafından gereklilik durumu, nakil işleminin sağlayabileceği yarar ve riskler, alternatif
tedaviler açıklanır ve anlatılır.) onay alınır. Hekimi ve şahit (sağlık personeli) tarafından onaylanır.
5. Transfüzyon onayı alındıktan sonra, doktor istemine göre temin edilen kan bileşeni kimlik doğrulama
yöntemiyle, Kan Bileşeni Transfer ve Transfüzyon İzlem Formuna, transfüzyonun başlangıç
saatini ve ilk vital bulgularını alıp başlanır, kaydedilir.
6. Transfüzyon izlemi; ilk bileşen takılırken, sonra 15.dakikada ve sonrasında 30 dakikada bir
transfüzyon bitimine kadar yapılır.
TRANSFÜZYON REAKSİYONU DURMUNDA YAPILMASI GEREKENLER;
a. Hemen transfüzyonu durdurup ilgili hekime haber verilir,
b. Antihistaminik / parasetamol hazırlayıp isteme göre uygulanır,
c. Hasta, gelişen belirtiler yönünden yakın izleme alınır,
d. Takılan ürün uygun şartlarda saklanmak üzere hasta başından kaldırılır,
e. Hasta rahatlatıldıktan sonra hekim ile görüşülerek tedavi uygun şekilde planlanır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
TIBBİ SEKRETER
KALİTE DİREKTÖRÜ
BAŞHEKİM
Download