282 - Tbmm

advertisement
M. Meclisi
B : 11
davisi yapılmasın mı? Elbette yapılacaktır ve
bunun için gerekli tedbirlerin alınması lâzım­
dır.
Türkiye'nin bugünkü sağlık bütçesinin, sağ­
lık hizmetlerinin planlanması göz önüne alın­
dığı zaman kanser hastalığı teşhisi ve tedavi­
siyle ilgili bir faaliyetin ciddî bir şekilde ön
plâna, ci&ıdî bir şekilde ele alınmadığı henüz
görülmektedir. Bu da, Türkiye'deki veremin
henüz çok mühim bir safhada bulunması, bü­
yük tahribat yapmış olması, sâri hastalıkların
büyük tahribat yapması ve beslenme bozuklu­
ğunun çok, hakikaten mühim ve vahîm bir saf­
hada bulunman sebebiyledir. Ve tahmin edi­
yorum ki, gün geçtikçe memleketimizde kanser­
li sayısının artmış olması yavaş yavaş bakanlı­
ğın bu konu üzerine eğilmesini ve Sağlık Ba­
kanlığı bünyesinde kanserle mücadele, kanser
tedavisiyle ilgili tesislerin, müesseselerin kurul­
masını g'erektirici. tedbirleri aldıracaktır. Nite­
kim, Kanserle Mücadele Kurumunun kurmuş
olduğu hastane uzun yıllar Sağlık Bakanlığı
tarafından çalıştırılmıştır ve o hastanenin alı­
nıp fakülteye devredilmesini takiben hemen
yeniden bir hastane kurulmuştur. Türkiye'de
hakikaten ulaşım vasıtalarının zorluğu, vatan­
daşın iktisadi şartlarının, iktisadi hayat şartla­
rının çok geri olması sebebiyle tâ Doğu - Ana­
dolu'nun ücra bir köşesinde kansere yakalan­
mış bir vatandasın Ankara'ya kadar gelmesi­
nin büyük bir külfet olacağı göz önüne alına­
rak çeşitli bölgelerde kanserle tedavi merkez­
lerinin kurulmasının lüzumlu olduğuna biz de
kaaniiz.
Sonra, kanserle savaş, kanserin tedavisi
keyfiyetiyle iMli bu temennilerin gerçekleş­
mesi hususunda her milletvekilinin elinde bir
yetki var; arkadaşlarım, o da kanun teklifi
verme yetkisi. Biz bugünkü şerait içinde kan­
serin vahîm bir seviyeye ulaşmış olduğu, vatan­
daşın sağlığını tahribedici bir duruma gelmiş
olduğu kanaatindeyiz. Bu gerekçeyle Türkiye'­
de kanser dâvasını düzenliyecek şöyle bir
umum müdürlüğün kurulmasını arzu ederiz, di­
ye her milletvekili arkadaşımız bir kanun tekli­
fi verebilir. Bu kanun teklifini vermek millet­
vekilinin hakkı olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı
da bu kanun teklifini tetkik eder, gerekirse bâ­
zı ilâvede bulunur ve bildiğiniz prosedürden
1 . 12 . 1967
O : 1
geçtikten sonra Yüce Meclisin huzuruna gelir,
Yüce Meclis tasvibederse bu umum müdürlük
kurulur ve gerekli kuruluş yoluna gidilebilir.
Böyle bir hazırlığın yapılması ve bunun tatbik
mevkiine konulması keyfiyeti bakanlığın mesu­
liyetini gerektirir bir husus değildir kanısında­
yız. Bu itibarla bir genel görüşme açılması ya­
ni Hükümetin denetlenmesini gerektiren bir
hususun, bu konuda da, mevcudiyetine kaani
değiliz. Bu sebeple de biz bir genel görüşme
açılmasının uygun olmadığı kanaatindeyiz.
Onun için muhterem arkadaşlar, bir kanun mev­
zuu olarak düşünülen bâzı hususların Yüce
Meclisin huzuruna getirilmesi mümkün iken ve
yine bir derneğin yapmış olduğu bu çalışmala­
rın tatminkâr olmadığı, kanun ve nizam çerçe­
vesi içinde yürümediği keyfiyetini de göz önü­
ne alarak Maliye Bakanlığının bunu teftiş ve
murakabe etmesi keyfiyeti de mevzuubahis iken
sırf kanser mücadelesi konusunda gerekli ted­
birlerin alınması için bir genel görüşme açılma­
sının yani bu konuda bir murakabe görevinin
yapılmasının uygun düşmiyeceği kanısındayız.
önergenin aleyhinde oy vereceğimizi Yüce
Meclise saygı ile arz ederim. Teşekkür ederim
efendim.
BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer, G. P. Grupu adına....
Buyurunun efendim.
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA RUHİ
SOYER (Niğde) — Sayın Balkan, muhterem
arkadaşlarım; kanserin memleketimizde de
korkunç ve yaygın bir âfet halini aldığı bu­
günlerde kıymetli arkadaşım ilyas Kılıç'm gös­
termiş olduğu hassasiyeti anlamamak kabil de­
ğildir.
Hiç
şüphe
yok ki,
memleketi­
mizin içerisinde ekseriya fakir ve köy­
lü
tabakasına saldıran
bu korkunç has­
talığın üzerinde memleketimizin ve hattâ mil­
letimizin hassasiyetle durması muhakkak ki
yerindedir. Kaldı ki, demin de arz ettiğim gi­
bi, hastalık en çok fakru zaruretin ve bu se­
beple de birçok fizik etkilerin tesiri altında ka­
lan işçi ve köylü zümresine saldırdığına göre,
memleketinin büyük bir kısmı fakir olan Tür­
kiye'mizde kanser üzerinde durmamak büyük
bir ihmal olur.
Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu arz
etmek istiyorum: Kanser, henüz sebebi malûm
~. 282 —
Download