2b duyuru - Sinop Defterdarlığı

advertisement
2B DUYURU
07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı
Kanunla 6292 sayılı Kanuna “Geçici Madde 4” eklenerek bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarih itibari ile (07.09.2016) 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B
taşınmazlarının satışına ilişkin;
1- Satın alma başvurusunu yapmayanlara,
2- Yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini)
ödemeyenlere,
3-Taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere,
Altı ay süre verilmiş olup, bahse konu süre 7 Mart 2017 tarihinde sona
erecektir.
Başvuru ve ödeme yapmak isteyenler (taksitli satışlarda taksitlerden
ikiden fazlasını ödemek isteyenler hariç) için taşınmazın satış bedeli tüketici
fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacağından
erken başvuru ve erken ödeme yapmaları kendi lehlerine olacaktır.
İlk defa satın alma başvurusu yapacakların her bir taşınmaz için aşağıdaki
belgeleri getirmeleri gerekmektedir
1-Doğrudan Satış Başvuru Dilekçesi
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-3 adet fotoğraf
4-Mirasçı ise mirasçı olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği
5-Vekil ise vekâletnamenin onaylı örneği
NOT: Bir kişi birden fazla taşınmaz için örneğin 2 taşınmaz için başvuru
yapıyorsa 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf (2x3), 2 adet mirasçı
belgesi ile 2 adet vekâlet belgesi getirmelidir. Her bir taşınmaz için ayrı belge
getirmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvurular Sinop Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne yapılacaktır.
Download