Kentsel ve Kırsal Arazi Düzenlemesi (3+0) 3 Kentsel toprak

advertisement
Kentsel ve Kırsal Arazi Düzenlemesi (3+0) 3




Kentsel toprak düzenleme sisteminin Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki teknik, kurumsal ve yasal
temelleri
Kentsel toprak düzenlemesi uygulamalarında bilgi sistemlerinden yararlanma
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kırsal toprak kullanımına ilişkin yasal temeller, bu yasal sınırlamaların
biçimlendirdiği toprak düzenleme teknikleri ve AB destekli kırsal arazi yönetimi projeleri, koşulları ve
uygulamaları
Havza, kıyı yönetimi
Doğal Kaynak Yönetimi (3+0) 3

Su, dağ, orman ve çevreyle ilgili hususların arazi yönetimi
Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (3+0) 3



Kırsal toprak düzenlemesi uygulamalarının bilgi sistemi temelinde ele alınması
Arazi ve coğrafi bilgi sistemlerine konu bağlamında genel yaklaşım
Kırsal toprak düzenleme faaliyetleri, aktörleri ve bilgi kullanımı ve işlem adımlarının coğrafi bilgi sistemi
tasarımında ele alınması
Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler (3+0) 3



İstatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan değerleme yöntemleri
Türkiye şartlaraında, değişik bölgelerde o bölgenin özelliğine göre yapılabilecek değerlemeler, vergi, imar
uygulaması ve kentsel dönüşümde uygulanacak yöntemler
Genel değerlendirme ve tartışma
Ulusal Veri Değişim Formatı ve GML (3+0) 3




Ulusal veri değişim formatının (UVDF) hukuki, teorik boyutu
Genişletilebilir işaretleme dili (XML)
Coğrafi işaretleme dili (GML), uygulama şemaları
UVDF için geliştirilebilecek uygulama şemaları
Şehir Planlama (2+2) 3




Uluslararası ekonomik ve politik yeniden yapılanmanın etkisi ile, dünyada ve ülkemizdeki şehirlerde servis
sektörü ve şehir merkezinin transformasyonu
Ulaşım ve iletişimdeki teknolojik gelişmelerin sebep olduğu yeni şehirleşme eğilimleri
Teleport ve teknoparklar
İstanbul'un şehir yapısındaki transformasyonun incelenmesi ve İstanbul'un bir dünya şehri olması için öneriler
Gayrimenkul Mevzuatı (3+0) 3




Türkiyede yürülükte olan harita, mülkiyet ve planlama ile ilgili hukuki mevzuat, kadastro, tapu, imar, belediye
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler
Planlama, koruma, tasarım ve dönüşüm kavramlarına yasal yaklaşımlar
İmar yasası, kıyı yasası, koruma yasası ve diğer yasaların planlama, tasarım ve uygulama çalışmalarındaki
etkinliği
Kentsel planlama, koruma, tasarım ve dönüşüm çalışmalarında yönetsel çerçeve
Kentsel Tasarım (2+2) 3













Kentsel tasarım kavramının temeli ve tasarım kavramı içindeki yeri
Planlama ve tasarlama ilişkisi
Tasarım kavramının tanımı
Tasarım olgusunun yapısı
Yaratıcılık, planlama ve tasarım ilişkisi
Tasarım ve bilim
Çeşitli bilimlerin insan, çevre ve tasarım arası ilişkilerin incelenmesindeki yeri
Tasarım yöntem ve kuramı
Tasarım süreci
Değişik tasarım yöntemleri
Kentsel tasarım süreci ve öğeleri
Kentsel tasarım ve planlamada anlatım teknikleri
Kentsel tasarıma temel oluşturacak imge-mekan analizi
Arazi Yönetimi (2+0) 2











Tanımlar ve kavraşmalar
Arazi Yönetimi ve Arazi mülkiyeti için genel çerçeve çalışması
Arazi hakları ve arazi mülkiyeti sistemleri
Arazi yönetimi ve arazi mülkiyetinin politik, ekonomik ve sosyal yönleri
Kırsal alanda arazi mülkiyeti ve yönetimi
Kentsel alanda arazi mülkiyeti ve yönetimi
Arazi anlaşmazlıkları
Kadastro ve arazi yönetim sistemleri
Arazi devri ve finansal yönler
Taşınmaz malların değerlemesi
Arazi kullanımı ve arazi yönetimi ile CBS ilişkileri
Kentsel Dönüşüm (3+0) 3




Kentsel alan kullanım planlaması kapsamında; hazırlık çalışması, taşınmaz mal değerlemesi ve hukuksal
dayanak, imar planlama sistemi, taşınmaz malları edinme yöntemleri
Türk imar tüzesi ve imar uygulamalarını iyleştirici önlemler ve öneriler, dünyada arsa ve arazi uygulamaları
Türkiye’de kentsel alan düzenlemesi ve imar uygulamaları, imar düzenlemelerinde özel uygulama olarak
kentsel dönüşüm, bir kentsel dönüşüm projesinin hazırlık çalışmaları, proje uygulama süreci
Değer esaslı yönteme göre yapılacak imar-kentsel dönüşüm uygulamalarında katılım ve dağılım değerlerinin
belirlenmesine ilişkin yeni bir model
Gayrimenkul Finansmanı (3+0) 3


Temel finans kavramları
Fon, fon arz ve talebi








Enflasyon ve yatırım araçları ilişkisi
Yatırım ve yatırımcı
Para ve sermaye piyasası
Yatırım araçları
Yatırım araçlarının getirilerinin hesaplanması
Aracı kurumlar ve fonksiyonları
Gayrı menkullere yatırım
Emlak sektörünün finansman kaynakları ve mortgage (tutulu satış) sistemi
Gayrimenkul Değerleme (3+0) 3





Değer ve taşınmaz kavramı
Kentsel ve kırsal taşınmazların değerlendirilmesi ve ekonomik önemi, değer biçme yöntemleri, değer etmen
ilişkileri, hukukumuzda taşınmaz değerlendirmesi
Gayrimenkul piyasaları, uzman emlakçı, profesyonel değerleme yöntemleri, değerleme süreci
Veri toplama ve analiz
Kalitatif ve kalitatif olarak değerlere ulaşma ve raporlama
Kent Bilgi Sistemi (2+2) 3












Bilgi sistemleri
Coğrafi bilgi sistemleri, tanım ve uygulama alanları
Veri tabanları
Veri tabanı oluşturma
Veri modelleri
CBS’nde konumsal analizler, CBS de sistem seçimi
Kent bilgi sistemi kavramları
Belediye bilgi sistemleri
Kent bilgi sisteminde modelleme
Teknik, hukuki ve ekonomik gereksinimler
KBS uygulamaları
Kent planlamasında GIS’in yeri
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik (3+0) 3









Fonksiyonlar
Olasılık
Olasılık Dağılımları
Tesadüfi Değişkenler
Birleşik Olasılık Dağılımları
Örnekleme Dağılımları
Tahminleme
Hipotez Testleri
Bu kavramların ve örneklerin SPSS programında anlatımı ve çözümü
Bilgisayar Programlama (3+0) 3




Giriş - Tanımlar
İşletim sistemleri
DOS işletim sistemi
Windows işletim sistemi












CAD tabanlı programlar
AutoCAD - Genel tanımlar
AutoCAD komutları
CAD tabanlı harita yazılımları
KartoCAD - Netcad
Genel tanımlar - Komutlar - Doğruları ve eğrilerin çizilmesi
Ölçü krokilerinin çizilmesi
Aplikasyon krokilerinin hazırlanması
Parsellerin çizilmesi
Alan hesabı - En ve Boy kesitlerin çizilmesi
Yükseklik eğrilerinin çizilmesi
Halihazır haritaların çizilmesi
Finansal Matematik (3+0) 3












Basit faiz, bileşik faiz
Iskontolu getiri, bileşik ıskonto
Cari hesaplar
Amortisman
Kira hesaplamaları
Paranın zaman değeri
Ayrık zamanlı düzenli anüiteler
Aritmetik-geometrik anüiteler
Nominal, efektif ve iskontolu faiz oranları
Sürekli ortamlar
Proje iç ve dış verim oranları
Yatırım alternatiflerinin kıyaslanması ve karar analizine giriş
Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme (3+0) 3


















Temel Tanım ve Kavramlar
Uzaktan Algılamanının Uygulama Alanları
Elektromanyetik Spektrum
Işın Kaynakları
Elektromanyetik Işınlar
Enerji – Nesne İlşkisi
Algılama Sistemleri
Fotoğrafik Sistemler
Optik Sistemler
Mikrodalga Sistemleri
Uydu Sistemleri, Uydu Yörüngeleri
Sayısal görüntü kavramı
Analog - Digital dönüşüm
Görüntü dosyaları
Görüntü elde etme yöntemleri
Görüntü filtreleri
Sayısal görüntülerde geometrik işlem ve dönüşümler
Görüntü sınıflandırma
Kadastro, Tapu ve İmar Planları Bilgisi (3+0) 3

Kadastro uygulamaları, tapu uygulamaları











Nazım ve uygulama imar planları
İmar planı değişiklikleri
Beş yıllık imar programları
3194 Sayılı imar kanunun kapsamı, bölümleri amacı, planların hazırlanması ve yürürlüğe konması
Bakanlığın yetkisi
İfraz ve tefrit
Arsa ve arazi düzenlemesi
Ruhsat alma şartları, ruhsat müddeti
Ruhsatsız yapılar
Yapı kullanma izni
595 Sayılı Yapı Denetimi hakkında kanun hükmünde kararnamenin incelenmesi, ceza hükümleri
Harita Bilgisi (3+0) 3


Temel harita bilgisi, ölçek, yön, kesit, isimlendirme, yükseklik bilgisi
Kadastral haritalar, hâlihazır haritalar, imar planları hakkında bilgi, bunların tek başlarına ve beraber
çakıştırılarak kullanımları, yapı işleri, koordinat bilgisi ve aplikasyon
Yapı Malzemeleri (3+0) 3





Yapı malzemesinin önemi, sınıflandırılması, genel özellikleri, mekanik, teknolojik, fiziksel, kimyasal, termik,
akustik özellikleri
Malzeme özellikleri ile ilgili problem çözümü
Malzeme olarak demir ve demirli metaller, bağlayıcı malzemeler, kil, ahşap, doğal taşlar, kaya, alçı, kireç,
hidrolik bağlayıcılar, çimentolar, beton bileşimi
Yapı malzemeleri değerleri ve değerlendirme yöntemlerine katkıları
Yapı malzemelerinin bölgesel ve deprem riski taşıyan yerlerde kullanım çeşitliliği
Download