Muhasebe Meslek Adayı Olan Önlisans Öğrencilerinin Meslek Etiği

advertisement
Muhasebe Meslek Adayı Olan Önlisans Öğrencilerinin Meslek Etiği Algısı: Ampirik
Bir Çalışma
Ferah Yıldız, Ahmet Yanık, Nurcan Günce
Kocaeli Üniversitesi
ÖZET
İşletmelere yatırım yapacak kişi ya da kurumlar açısından önemli bilgiler işletmenin
muhasebe bölümü tarafından sunulmaktadır. Bu bilgilerin doğru, güvenilir, anlaşılabilir
şekilde sunulabilmesinde yasal düzenlemeler tek başına yeterli olamamaktadır. Bu yüzden
meslek etik ilkelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Her meslek grubunun etik kuralları olduğu gibi
muhasebe mesleğinin de etik kuralları bulunmaktadır. Muhasebe mesleğini icra edecek
meslek mensuplarının bu etik kurallara uymaları durumunda daha doğru ve güvenilir bilgiler
sunulması kaçınılmaz olacaktır. Çalışmanın amacı muhasebeci adayları olan ve meslek
yüksekokullarında muhasebe ve vergi uygulamaları bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin
meslek etiğine bakış açılarının incelenmesidir. Bu çalışma; Kocaeli Üniversitesine bağlı 5
adet meslek yüksekokulunun muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde öğrenim gören
öğrencileri kapsamaktadır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin cinsiyetleri ile
algıladıkları etik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmış, mezun oldukları
lise, yaş grupları ve okudukları sınıflar ile algıladıkları etik arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Meslek Etiği, Muhasebe Meslek Adayları, Muhasebe Etiği
Ege Bölgesi’nde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi: Sorunlarve
Çözüm Önerileri
Elif YÜCEBAŞ, Gönül ALKAN, Hande Gül ATASAĞUN,Hüseyin Avni EGELİ
Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
Ülkelerin ekonomik gelişimine katkı sağlayan çeşitli sektörlerin ihtiyacı olan kalifiye eleman
yetiştiren meslek yüksekokullarında verilen eğitimin kalitesi ve çerçevesi seneler içerisinde
değişim göstermiştir. Meslek yüksekokullarının işlevi ve yapısı günümüzde hala tartışma
konusudur. Bu kurumlarda mevcut sıkıntıların belirlenerek ortaya konulması, eğitim-öğretim
ve bilimsel araştırma kalitesinin arttırılması ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi
70
Download