p-57 aort anevrizmalı iki olguda endovasküler stent ile onarımda

advertisement
 P-57
AORT ANEVRİZMALI İKİ OLGUDA
ENDOVASKÜLER STENT İLE
ONARIMDA ANESTEZİ YAKLAŞIMI
KUTANİS D, BEŞİR A, KAYIR S,
DEMİRCİ Y, ERTÜRK E
KTÜ TIP FAKÜLTESI ANESTEZIYOLOJI VE
REANIMASYON AD
Giriş:
Aort anevrizmasında endovasküler stentle
greftleme yöntemi özellikle yüksek riskli
hastalarda mortalite ve morbidite üzerine
olumlu etkileri, hastanede kalış süresini
kısaltması ve kan kullanımını azaltması
nedeniyle yaygınlaşmıştır. Bu sunumda
anestezi riski yüksek iki olgumuzda
endovasküler stent greftleme uygulanması
sırasındaki anestezi deneyimimizi sunduk.
Olgu1:
Arkus aorta diseksiyonu operasyonu geçiren
63 yaşındaki hastanın sol ana karotis arter
distalinden başlayıp torakal abdominal aort
boyunca iliak arterlere uzanan diseksiyonu
vardı. Ayrıca diseksiyon sol subklavikular
artere uzanıyordu. Hastaya önce genel
anestezi yöntemiyle ameliyathanede karotis
arter ve sublavian arter by-pass ameliyatı
yapıldı. 1hafta sonra invaziv ve non invaziv
monitorizasyonu yapılan hastaya sedoanaljezi
altında L3-L4 seviyesinden subdural aralığa
BOS basıncı takibi yapmak için kateter
konularak genel anesteziyle aortik ve iliak
stent yerleştirildi. İşlem sonunda ekstübe
edilen hastanın kanama, dolaşım ve BOS
basıncı takibine yoğun bakımda devam edildi.
Takiplerinde problem yaşanmayan hasta
6.gününde taburcu edildi.
Olgu2:
Koroner arter hastalığı, geçirilmiş MI,
hipertansiyon ve KOAH öyküsü olan,
EF’si:%25 ölçülen 90 yaşındaki hastaya
abdominal aort anevrizması nedeniyle aortik
stent-greft planlandı. İnvaziv ve noninvaziv
monitorizasyonu yapılan hastaya sedoanaljeziyle T11-12 aralığından epidural
katerer yerleştirildi. L4-5 hizasından 10mg
levobupivacain ile spinal anestezi yapıldı.
Epidural
kateterden
13cc
%0,5
bupivacain+7cc serum fizyolojik verildi.
Hastaya arteriografi ile aortik stent-greft
uygulandı. Hemodinamisi stabil seyreden
hastanın postoperatif analjezisi epidural
kateterden bupivacainle sağlandı. Yoğun
bakıma alınan hastanın 2.günde kateteri
çekildi, 5.günde taburcu edildi.
Tartışma:
Aort anevrizmalarında mevcut patolojilerin
yanında ileri ek hastalıkların bulunması
anestezi risklerini artırmaktadır. Endovasküler
stent ile anevrizma tamiri yapılan hastalarda
anestezi tekniğinin seçimi hastaya, cerrahi
alana, patolojinin yerine ve öngörülen
girişimin süresine göre değişir. Biz de ilk
olgumuzda lezyonun yüksek yerleşimi
nedeniyle genel anesteziyi tercih ettik.
Medulla
spinalis
iskemisini
önceden
görebilmek için BOS basıncını takip ettik.
İkinci olguda ise lezyon yerinin uygun olması
nedeniyle rejyonel anesteziyi kullandık.
Sonuç:
Oluşabilecek komplikasyonlar açısından bu
hastalar, anestezi tekniği ne olursa olsun,
invaziv
monitörizasyon
ve
titiz
bir
hemodinamik takip gerektirmektedir.
Download