İÇİNDEKİLER Bölüm 1

advertisement
İÇİNDEKİLER
Bölüm 1
LİNEER DENKLEMLER VE MATRİSLER
1.1 Lineer Denklemler ve Matrisler .......................................................... 3
1.1.1 Matris Uzayı, Matris İşlemleri ...................................................... 4
1.1.2 Matris İşlemlerinin Cebirsel Özellikleri ....................................... 7
1.1.3 Özel Tipte Matrisler ve Parçalanmış Matrisler ............................. 9
1.1.4 Bölünmüş Matrisler .................................................................... 11
1.1.5 Regüler (Singüler) Olmayan Matrisler ....................................... 13
1.1.6 Bir Matrisin Eşolan Formu ......................................................... 15
1.1.7 Bir Matrisin Rankı ...................................................................... 17
1.2 Lineer Denklem Sistemleri ................................................................ 17
1.2.1 Lineer Denklem Sistemlerinin Matrislerle İfadesi ..................... 18
1.2.2 Lineer Homogen Olmayan Sistemlerin Ters Matris ile Çözümü ... 19
1.2.3 Lineer Homogen Olmayan Sistemlerin İndirgeme Metodu ile
Çözümü....................................................................................... 20
1.2.4 Lineer Homogen Sistemlerin Çözümü ....................................... 23
1.2.5 Rank ve Singülerlik Kavramı ..................................................... 24
1.2.6 Elemanter Matrisler .................................................................... 25
1.2.7 Bir Matrisin Tersinin Elemanter-Satır İşlemleri ile Bulunması . 26
1.2.8 Denk Matris ile Çözüm ............................................................... 27
vii
viii
Linneer Cebir
Bö
ölüm 2
DETERM
D
MİNANTL
LAR
2.1
2 Determinnantlar ...................................................................................... 31
2.1.1 Deteerminantlarıın Özellikleeri .......................................................... 33
2.1.2 Deteerminantın Açımlımlar
A
rı: Laplace A
Açılımı ............................... 35
2.1.3 Bir M
Matrisin Ekki ve Ek Maatris Yardım
mıyla Matrissin Tersi .......... 37
2.1.4 Deteerminantlar Yardımıylaa Lineer Deenklem Sisteemlerinin
Çözüümü: Cram
mer Metodu .............................................................. 40
Bö
ölüm 3
VEKTÖR
V
R UZAYL
LARI
3.1
3 Vektör U
Uzayları .................................................................................... 45
3.1.1 Düzlemde ve Uzayda
U
Vekttörler..................................................... 45
3.1.2 Reell Vektör Uzzayları ..................................................................... 47
3.1.3 Alt V
Vektör Uzaayı............................................................................ 49
3.1.4 Lineeer Bağımlıllık ve Lineeer Bağımsızzlık ..................................... 53
3.1.5 Baz ve Boyut.................................................................................. 56
3.2
3 Koordinnatlar ve İzoomorfizmlerr ............................................................. 63
3.2.1 İzom
morfizmler ................................................................................ 64
3.2.2 Geçiiş Matrislerri ............................................................................. 67
3.3
3 Bir Matrrisin Satır ve
v Sütun Uzayı (Rankı) .......................................... 70
3.4
3 Direkt T
Toplam Uzayyı ............................................................................ 72
Lineer Denklemler ve Matrislerr
ix
Bö
ölüm 4
İÇ
İ ÇARPIM UZAY
YLARI
4.1
4 R2 ve R3 de Standaart İç Çarpım
m .......................................................... 77
4.2
4 İç Çarpım
m Uzayları ............................................................................... 80
4.3
4 Gram-Scchmidt Mettodu ......................................................................... 82
4.4
4 Ortogonnal Komplem
man ......................................................................... 87
Bö
ölüm 5
LİNEER
L
D
DÖNÜŞÜ
ÜMLER VE
V MATR
RİSLER
5.1
5 Lineer D
Dönüşümler ............................................................................... 93
5.2
5 Bir Lineeer Dönüşüm
mün Çekirdeği ........................................................ 98
5.3
5 Bir Lineeer Dönüşüm
mün Görünttü Kümesi ............................................ 99
5.4
5 Bir Lineeer Dönüşüm
mün Matrisii .......................................................... 107
5.4
5 Lineer D
Dönüşümlerrin ve Matrislerin Vektöör Uzayı .......................... 113
Bö
ölüm 6
ÖZDEĞE
Ö
ERLER VE
V ÖZVEK
KTÖRLE
ER
6.1
6 Özdeğerrler ve Özveektörler ................................................................. 121
6.2
6 Köşegennleştirme vee Benzer Maatris Kavram
mı..................................... 123
6.3
6 Simetrikk Matrislerinn Köşegenleeştirilmesi ........................................... 128
x
Linneer Cebir
Bö
ölüm 7
ÖZDEĞER
Ö
R VE ÖZVE
EKTÖR UY
YGULAMA
ALARI
7.1
7 Matrisler İçin Ayrışşımlar .................................................................... 135
7.1.1 LU-Ayrışımı ................................................................................ 135
7.1.2 QR--Ayrışımı ................................................................................ 139
7.1.3 Spekktral-Ayrışıım.......................................................................... 145
7.1.4 Singgüler-Değerr-Ayrışımı ............................................................. 150
Bö
ölüm 8
REEL
R
KU
UADRAT
TİK FORM
MLAR
8.1
8 İkinci Dereceden Reel Kuadrattik Formlar ........................................ 161
8.2
8 Konik D
Denklemleri ............................................................................. 167
8.3
8 Kuadratiik Yüzeylerr ............................................................................ 170
KAYNAKL
K
LAR ........................................................................................ 175
YAZAR
Y
HA
AKKINDA
A ............................................................................ 177
DİZİN
D
...................................................................................................... 179
Download