ÖN SÖZ

advertisement
ÖN SÖZ
Bilindiği gibi kelam ilmi dini inanç ve akideleri kesin delilleri
ile bilmektir. Dini akideler özlü bir şekilde, Allah’ın varlığı ve
birliği, isim ve sıfatları, peygamberler ve onların nitelikleri, ahiret
ve öte dünyaya ilişkin diğer fenomenlerden ibarettir. Kelam ilminin ana gayesi insanın dünya ve ahiret saadetini temin etmektir.
Ayrıca İslâm inanç sistemini, her türlü şüpheden arınmış bir şekilde öğretip, düşülebilecek şüphelerden kurtarmak suretiyle insanları, Allah’ın vaat ettiği sonsuz saadete ulaştırmaktır. Kelam ilminin
savunmacı bir özelliği de vardır.
Bu niteliği sayesinde kelam, gerek başka dinler (kaynağı ilahî
ya da beşerî) tarafından, gerekse İslâm’a bağlı olarak bilinen çeşitli
fırka ve gruplar tarafından İslâm inanç sistemine yapılan itirazları
göğüsler. Kelam ilminin verdiği sağlam bilgi sayesinde insan, İslâm
inançlarına ters düşen sapık akım ve cereyanlardan, her çeşit hurafe
ve batıl inançlardan kurtulur, bu suretle gerçek manasıyla sahip olduğu inancını korur. Demek ki kelam ilminin en önemli amaçlarından birisi, vahyi temellere dayanan saf ve gerçek İslâm inancını, her
türlü sapık ve yıkıcı düşüncelere, batıl inanç ve hurafelere karşı müdafaa etmektir. Kelam ilmi de tıp ilmi gibi yaşayan insanın problemlerine hitap etmek zorundadır. Tıp ilminin şu anki mevcut toplumun
hastalıklarını göz önüne almadan realiteden uzak bir biçimde yürümesini nasıl tasavvur edemezsek, kelam ilminin de toplumun mevcut
inanç problemlerini dikkate almadan yürümesini tasavvur edemeyiz.
Sosyal realiteden uzak yetişen öğrencilerin de toplumda bir fonksiyonlarının olamayacağı açıktır. Kelam ilmi, dün olduğu gibi bugün
de aynı görevi en iyi şekilde yerine getirme yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. Bizim bu çalışmayı yapmaktaki amacımız yaşadığımız çağa damgasını vuran, dinle ilgili olarak tartışma gündemini
oluşturan konularda özellikle İslam inanç esaslarına aykırı olan düşünce ve akımlar hakkında öncelikle öğrencilerimize genel bilgiler
xi
vermek; hem öğrencinin bu konularda zihninin aydınlanmasını sağlamak, hem de öğrencilere yöneltilmesi muhtemel soruları cevaplayabilecekleri bir yeterliliği kazandırmaktır.
Günümüz kelam problemlerinden bir kısmını merkeze alan
çalışmamız oniki bölümden oluşmaktadır. Günümüzde Kelamî
sorunlar adını verdiğimiz birinci bölümde; ateizm, materyalizm,
pozitivizm ve çeşitli “izm”lerin sebep olduğu inançsızlık problemi,
vahyi temellerinden uzaklaşmış, yarı cahil din anlayışlarının yöntemi olan tekfir ya da küfürle itham ve varlıklar içinde en üstün
yapıya sahip olan insanı yaratıcısı karşısında bir hiçe indiren, dolayısıyla eylem ve davranışlarının bir anlamının olmadığını söyleyen
determinist/ fatalist kader anlayışına yer verilmiştir. Reenkarnasyon adını taşıyan ikinci bölümde ilahi dinlerce kabul edilmeyen
dünya yaşamında yeniden bedenlenme inancının ne olduğu ve hangi dinler tarafından kabul edildiği ve böyle bir düşüncenin İslâm’ın
öte dünya telakisiyle bağdaşmadığı üzerinde durulmuştur. Üçüncü
bölümde kökleri 17. yüzyıla kadar giden günümüz sapkın inançlarından olan Satanizm ele alınmaktadır.
Cin, Şeytan, Falcılık, Medyumculuk başlığını alan dördüncü
bölümde, cin ve şeytanın nasıl bir varlık kategorisi oldukları, ontolojik gerçekliklerinin olup olmadığı, insanlarla etkileşim kurup kuramayacakları, onlara zarar verip veremeyecekleri ve bunlara ilişkin
sihir, büyü ve kehanet gibi diğer konular ele alınmıştır. Beşinci bölüme Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşen Dünyada Din adı verilmiş, küreselleşmenin ne olduğu, küreselleşmenin neden olduğu
insan ve çevreyle ilişkin terör ve ekolojik dengenin bozulması gibi
sorunlara İslâm Dininin nasıl çözümler sunabileceği tartışılmıştır.
Altıncı bölüme Terör ve İslâm’ın Teröre Bakışı adı verilmiş,
son dönemlerde özellikle batıda İslâm’ın terörle özdeşleştirilerek
anılması olgusunun yanlış bir akıl yürütme olduğu ve İslâm’ın
barışçı bir din olduğu üzerinde durulmuştur.
Yedinci bölüme İslâm’da Aile Hayatı ve Kadın Hakları adı verilmiş, küreselleşen dünyada aile hayatının önemini yitirmeye yüz
tuttuğu, bunun sebepleri ve çözüm yolları ve İslâm’ın kadına verdiği
haklar üzerinde durulmuştur. Sekizinci bölüme Doğal Afetler Karşıxii
sında Din adı verilmiş, dinin doğal afetlerin sebeplerine yönelik
bakışı irdelenmiştir. Dokuzuncu bölüme Yoğa Meditasyon ve Düşündürdükleri adı verilmiş, günümüzde insanı stres ve sıkıntılarından
koruduğu iddiasıyla yaygınlaştırılmaya çalışılan yoganın uzak doğu
dinlerinin bir ritüeli olduğu vurgulanarak, insanımızın inanç saptırmalarına karşı bilinçli olması gereğine dikkat çekilmiştir.
Onuncu bölüme Din- Dünya İlişkisi adı verilmiş, dinin dünyayı ve dünya hayat ve nimetlerini küçümsemediğini, bilakis ahiret
hayatının dünya yaşamında kazanılacağından hareketle dünyanın
adalet ve hakkaniyet üzere yönetilip, düzenlenmesi gerektiğine
vurgu yapılmıştır.
On birinci bölüme Din Anlayışlarındaki Ayrışma Nedenleri
ismi verilmiş, insanların bilgi ve tecrübe birikimleri, duygu ve
düşünceleri, içinde doğup yaşadıkları sosyal, kültürel, coğrafi ve
siyasi ortamların dinin kaynağı olan vahyin anlaşılmasını ve yorumlanmasını etkilediği ve farklı din anlayışlarının oluşmasına
neden olduğu üzerinde durulmuştur.
Son bölüme Kesin Bilgi İfade Edip Etmemesi Açısından Rüya adı verilmiş, rüyanın tanımı, Kur’an’da rüya, rüyaların yorumlanması, rüyalar ile amel edilip edilemeyeceği, rüyanın bilgi kaynağı olup olmadığı hususları tartışılmıştır.
Araştırmamızda uyguladığımız yöntem, kaynak taraması sonucu elde edilen verilerin betimleme ve çözümlemeye dayanarak
işlenmesinden ibarettir.
Yeri gelmişken çalışmamızın bu hale gelmesinde görüş ve düşüncelerinden gerçekten istifade ettiğim saygıdeğer hocalarıma,
meslektaş ve arkadaşlarıma, son olarak da burada söz konusu edilen konulara ilişkin olarak zihnime takılan soruları kendileriyle
tartıştığım, düşüncelerini olabildiğince açık ve sade bir biçimde
ifade eden sevgili öğrencilerime teşekkürü yerine getirilmesi gereken bir borç bilir, saygı, selam ve sevgilerimi sunarım.
Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN
Elazığ - 2016
xiii
Download