KELAMA GİRİŞ

advertisement
KELAMA GİRİŞ
1. Gazzali'nin ilim tasnifinde kelam ilmi hangi grupta yer alır?
a. Fer'i ilimler
b. Felsefi ilimler
c. Külli ilimler
d. Riyazi ve mantıki ilimler
e. Akli ilimler
2. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin üç temel alanından (usl-i selase )
biri olan nübüvvet konusu içindedir?
a. Vahiy ve Kitap
b. Allah'ın varlığı ve birliği
c. İlim, irade ve beka
d. Allah'ın sıfatları ve fiilleri
e. Cennet , Cehennem ve Ruyetullah
3. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin adlarından biri değildir?
a. Cedel ve münazara ilmi
b. Nazar ve istidlal ilmi
c. Usulü'd - din ilmi
d. Usul-i fıkıh
e. Tevhid ilmi
4. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmini tabiat bilimlerinden ayıran temel
farktır?
a. Varlıkların sebeplerinden bahsetmesi
b. Varoluş gayesinden bahsetmesi
c. Gözlem ve deney metodunu kullanması
d. Varlıkların yaratıcısından bahsetmesi
e. Varlıklardan bahsetmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin konusudur?
a. Biyolojik hayat
b. Evrenin başlangıcı ve sonu
c. Yeryüzü şekilleri
d. Gezegenler
e. Bitki örtüsü
6. Aşağıdakilerden hangisi Cemel ve Sıffin olayları sonucunda ortaya çıkan
kelami problemlerden biridir?
a. Usame ordusunun sefere çıkması
b. Kırtas hadisesi
c. Hz. Muhammed (sav) 'in nereye defnedileceği
d. Kur'an'ın toplanması
e. Kader ve irade hürriyeti sorunu
7. Manaları açık olmadığından herkesin kolayca anlam veremediği ve bu
yüzden çeşitli mezheperin oluşmasına zemin hazırlayan ayet türlerine ne
ad verilir?
a. Nasih
b. Muhkem
c. Yakin
d. Mensuh
e. Müteşabih
8. İlk dört halifenin tarihi hiyearşik sıralaması hangisinde birlikte ve doğru
verilmiştir?
a. Hz. Ebubekir , Hz. Osman , Hz. Ali , Hz. Ömer
b. Hz. Ömer , Hz. Ebubekir , Hz. Osman , Hz. Ali
c. Hz. Ebubekir , Hz. Ömer , Hz. Osman , Hz. Ali
d. Hz. Ali , Hz. Ebubekir , Hz. Osman , Hz. Ömer
e. Hz. Osman , Hz. Ebubekir , Hz. Ali , Hz. Ömer
9. İslam medeniyetinin temel ilimlerinden biri olan kelam ilmi temelde
hangi kaynaklara dayanır?
a. Kur'an ve Sünnet
b. Akli verilere
c. Duyu verilerine
d. Mantık ilkelerine
e.Felsefi ilkelere
10. Aşağıdaki mezheplerden hangisi halifenin seçimle değil , tayinle olduğu
görüşündedir?
a. Cebriyye
b. Kerramiyye
c. Hariciler
d. Şia
e. Eş'ariler
11. Aşağıdakilerden hangisi Gaylan ed- Dımaşki'nin görüşlerinden biri
değildir?
a. İmamette liyakat ve vasıf önemlidir
b. İman , kalbin tasdiki ve dilin ikrarıdır
c. Büyük günah işleyen kafir değildir
d. Kur'an mahluk değildir
e. Halifenin Kureyş'ten olması gerekli değildir
12. Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife'nin ilahi sıfatlarla ilgili görüşünü
yansıtır?
a. Allah'ın kadim fiili sıfatları yoktur
b. Akıl yürüterek Allah'a isim ve sıfat verilemez
c. Allah'ın isim ve sıfatları ezeli değildir
d. Allah'a isnad edilen '' el '' , '' yüz '' , '' nefs '' gibi sıfatlar tevil edilmelidir
e. Allah'ın sıfatları taalluklarıyla birlikte ezelidir
13. İlk defa Ca'd b. Dirhem tarafından ortaya atıldığı iddia edilen kelam
problemi hangisidir?
a. Halku'l Kur'an problemi
b. Kaza kader problemi
c. Hilafet problemi
d. Allah'ın görülmesi
e. İmanın hakikati
14. Aşağıdakilerden hangisi görüşleri ile Mu'tezile mezhebine tesir eden ilk
dönem kelamcılardandır?
a. Ebu Hanife
b. Malik b. Enes
c. Ma'bed el- Cüheni
d. Kalanasi
e. İbn Küllab el- Basri
15. Aşağıdaki görüşlerden hangisi Hasan Basri'ye aittir?
a. Allah'a sıfat nisbet edilemez
b. İsra ve Mirac beden ile gerçekleşmiştir
c. Allah ahirette görülmeyecektir
d. Amel olmaksızın iman olabilir
e. İsra ve Mirac ruhen gerçekleşmiştir
16. Aşağıdaki konulardan hangisi Mu'tezile'nin tevhid prensibi içinde yer
alır?
a. Büyük günah
b. Teaddüd-i kudema
c. Salah - aslah
d. İman - küfür
e. Ahiret
17. Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezile mensuplarının kendilerine verdiği
isimdir?
a. Adalet ve Tevhid Ehli
b. Tevhid ve Sünnet Topluluğu
c. Hadis Ehli
d. Ehli Sünnet ve'l - Cemaat
e. Ehl-i Bi'dat
18. Mu'tezile mezhebinin ilk ortaya çıktığı şehir hangisidir?
a. Küfe
b. Basra
c. Medine
d. Mekke
e. Busra
19. İyi işler yapanların ahirette mükafatlandırılmasını , kötü amelde
bulunanların ahirette cezalandırılmasını ifade eden Mu'tezile'nin prensibi
hangisidir?
a. el - Menzile beynel - menzileteyn
b. Tevhid
c. Va'd ve Vaid
d. Aslah
e. el- Emr bi'l maruf ve'n - nehy ani'l - münker
20. Mu'tezile'nin insan hürriyeti konusundaki yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Allah kulların fiillerini ezelde irade eder
b. Kulun fiilini Allah yaratır
c. Fiil anındaki kudreti Allah yaratır
d. Fiil Allah'ın yaratması kulun kazanması iledir
e. Kul, kendi fiilini kendisi yaratır
1. c
2. a
3. d
4. d
5. b
6. e
7. e
8. c
9. a
10. d
11. d
12. b
13. a
14. c
15. e
16. b
17. a
18. b
19. c
20. e
Download