بِسْمِ هللاِ الرَّْحْ نِ الرَّحِيمِ ٍ رَمَضَانَ الَّذِيَ أ نزِلَ فِيه

advertisement
İL
TARİH
: BİNGÖL
: 17/ 06 /2016
ِ ‫بِس ِم‬
‫الرِح ِيم‬
َّ ‫الر ْْح ِن‬
َّ ‫هللا‬
ْ
ِ
ِ َّ َ ‫َش ْهر رم‬
ِِ
ٍ َ‫َّاس وب يِن‬
‫ات ِم َن‬
َ َ ِ ‫ي أن ِز َل فيه الْق ْرآن ه ًدى للن‬
ََ
َ ‫ضا َن الذ‬
ِ َ‫ا ْْل َدى والْفرق‬
‫ان‬
ْ َ
ِ
‫ َم ْن قَ َرأَ الْق ْرآ َن َو َعم َل ِِبَا‬:‫قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬
ِ ِِ
‫ض ْوِء‬
َ ‫سن ِم ْن‬
َ ‫س َوالِ َداه ََت ًجا يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة‬
ْ ‫ض ْوءه أ‬
َ ‫َح‬
َ ‫فيه ألْب‬
ِ ‫س ِِف ب ي‬
ِ ‫الش ْم‬
َّ
‫ت فِيك ْم فَ َما ظَنُّك ْم ِِبلَّ ِذي َع ِم َل‬
ْ َ‫وت الدُّنْ يَا ل َْو َكان‬
‫ِِبَ َذا؟‬
KUR’AN AYI RAMAZAN
Aziz Mü’minler!
Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah
şöyle buyuruyor: “Ramazan ayı, insanlara yol
gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği
aydır.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Kim Kuran’ı
okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü anne
babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, Güneş
dünyadaki herhangi bir evde bulunduğu takdirde
onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse,
Kuran’la bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak,
düşünebiliyor musunuz?”2
Aziz kardeşlerim!
Ramazan ayını diğer aylardan üstün kılan
özelliklerin başında Kur’an-ı Kerim’in bu ayda
inmeye başlamış olmasıdır. Kur’an, insanlığı şirk
ve küfür bataklığından tevhit inancına yükseltmiştir. Zulmün yerine adaleti, fitne ve fesadın yerine
huzur ve sükûnu gerçekleştirecek ilkeleri koyan
Kur’an’dır. Fakirin, yoksulun ve yetimin haklarını
koruyup varlıklı insanlara bu konuda sorumluluk
yükleyen Kur’an’dır. Açık ve gizli bütün yaptıklarımızın hepsinin amel defterine kaydedildiğini,
sevabımızla günahımızla kıyamet günü önümüze
konacağını, hiçbir şeyin saklı ve gizli kalmayacağını, verilen nimetlerin bir gün hesabının sorulacağını bildiren Kur’an’dır. Zulüm ve haksızlık
yapanlara İslam’a Kur’an’a ve İslam peygamberine dil uzatan, insanlara ve diğer canlılara haksızlık
edenlere, Allah’ın azabının çetin olacağını haber
veren yine Kur’an’dır. Müminlere müjdeler verip,
cenneti anlatan, ona teşvik eden ve cennete giden
yolları gösteren; cehennemi tanıtıp sakınalım diye
cehenneme götüren yolları ve davranışları da haber veren Kur’an’dır.
Değerli kardeşlerim!
Kutsal kitabımız Kur’an’dan ve dinimiz İslam’dan milletimizi ve özellikle gençlerimizi soğutmak isteyen sinsi çalışmalar olabilir. Ancak biz
bunlara karşı uyanık olmalı, kitabımızı öğrenmeli
ve onu yavrularımıza da öğretmeliyiz. Evlatlarımızı Kur’an ile Peygamberimizin örnek hayatı ile
Camii, mihrap ve minber ile teravih ile mukabele
ve ibadetlerle tanışıp buluşacakları çok güzel bir
fırsat mevsimi içersindeyiz. Kur’an ayında
“Kur’an’la Buluşalım” sloganıyla ramazan
ayında yaz Kur’an kurslarımızda Kur’an’la buluşalım. Hz Fatma validemizden gelen bir rivayete
göre Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
“Cebrail (as) her yıl Ramazan ayında Kur’an-ı
Kerim’i benimle mukabele ederdi bu sene iki
defa mukabele etti. Öyle sanıyorum ki ölümüm
yaklaşmıştır.”3
Kıymetli Kardeşlerim!
Hal böyleyken gelin her birimiz kendimize
şu soruyu soralım: “Kur’an benim hayatımda ve
kararlarımda ne kadar var ve benim için ne ifade
ediyor?” Şüphesiz ki her birimiz bu soruya farklı
cevaplar verebiliriz. Fakat şurası bir gerçek ki,
çoğunlukla bunlar yeterli cevaplar olmayabilir. O
halde tüm ailemizle birlikte, Ramazan-ı Şerif’i ve
yaz tatilini, büyük bir ganimet ve fırsat bilerek
Kur’an’la kurduğumuz bağı bir daha koparmamak
üzere, kitabımızla buluşma ve yakınlık kurma
fırsatına dönüştürelim. Sözümüz, kararlarımız ve
ölçümüz hep Kur’an olsun. Rehberimiz ve örneğimiz Kur’an olsun. Hutbemi şu ayeti kerime ile
bitirmek istiyorum:
“Herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz eğer gerçekten Allah’a ve ahret gününe
inanıyorsanız onu Allah’a (yani Kur’an’a) ve
Resulüne (yani Sünnete) götürün. İşte bu daha
iyi ve sonuç bakımından daha güzeldir.”4
1
Bakara, 2/185.
Ebu Davud, Salat, 349
3
Buhari, Fedailü’l Kur’an, 7
4
Nisa , 4/59
2
Hazırlayan: Yaşar ÖZER Yeni Camii İ-H GENÇ/BİNGÖL
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Related documents
Download