بسم هللا الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّ

advertisement
İLİ
TARİH
: BİNGÖL
: 10/04/2015
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
ُ
‫يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَ لَ ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوأنثَى‬
َّ ‫ارفُوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد‬
‫هللاِ أَ ْتقَا ُك ْم‬
َ ‫َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َع‬
َّ ‫إِ َّن‬
‫هللاَ َعلِي ٌم َخبِي ٌر‬
َّ ‫صلَّى‬
َّ ‫ال َرسُو ُل‬
:‫هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّم‬
َ ِ‫هللا‬
َ َ‫ق‬
‫ أَ ََل ََل‬،‫اح ٌد‬
ِ ‫ َوإِ َّن أَبَا ُك ْم َو‬،‫اح ٌد‬
ِ ‫ أَ ََل إِ َّن َربَّ ُك ْم َو‬، ُ‫يَا أَيُّهَا النَّاس‬
‫ َو ََل‬،‫ َو ََل لِ َع َج ِم ٍّي َعلَى ع ََربِ ٍّي‬،‫فَضْ َل لِ َع َربِ ٍّي َعلَى أَ ْع َج ِم ٍّي‬
‫ َو ََل أَس َْو َد َعلَى أَحْ َم َر إِ ََّل بِالتَّ ْق َوى‬،َ‫ِِلَحْ َم َر َعلَى أَس َْود‬
Muhterem Müminler!
Resul-i Ekrem (s.a.v), Medine-i Münevvere’ye
yerleştikten sonra; gayr-i müslim olan Yahudiler ve
civardaki tüm kabilelerle 52 maddelik “Medine
Vesikası” olarak bilinen birlikte yaşama huhkuku
sözleşmesini imzalamıştır. Buna göre; Allah ve Resulü
Muhammed (s.a.v)’in himayesinin bu sözleşmeye
sadakat gösteren kimseler üzerine olacağı ifade
edilmiştir. Ama haksızlık yapan bir cürüm işleyen, adam
öldüren hiç kimse korunmayacaktır. Bu kimse onlardan
birinin evladı bile olsa hepsinin elleri onun aleyhine
kalkacak, mazlum korunacaktır.3
BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI VE HUKUKU
Değerli Cemaat!
Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz
mealen şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Şüphe yok ki,
biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi
tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık.
Allah katında en değerli olanınız, ona karşı
gelmekten en çok sakınanızdır. Şüphesiz Allah
hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”1
Değerli Cemaat!
Dikkat edilecek olursa Peygamber Efendimiz
(s.av.), bütün kesimlere karşı uyum ve uzlaşma ile
yaklaşmıştır. “ Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku”
ilkeleri çerçevesinde temel hak ve hürriyetleri garanti
altına almıştır.
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz
(s.a.v) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Şunu iyi biliniz
ki, Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arabın Arap
olmayana, Arap olmayanın Araba, beyazın siyaha,
siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur.”2
Aziz Cemaat!
İnsanların dünya ve ahiret saadetini gaye edinen
İslamın, temel hedeflerinden biri de toplumun barış,
huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını
sağlamaktır. İslam Peygamberi (s.a.v) de insanların
birbirlerine iyilik ve sevgiyle muamele etmelerini emir
ve tavsiye buyurmuştur. Ümmetine öğrettiği,
uygulamasını sahabe nesline gösterdiği en önemli ahlaki
ilkelerden biri kardeşliktir. Zira O (s.a.v.) hem Mekke’de
kendisine inanan muhacirler arasında kardeşlik bağını
tesis etmiştir. Hem de Medine'de İslam toplumunu inşa
ederken ilk iş olarak Ensar ve Muhacir arasında din
kardeşliğini yaşanılır bir hale getirmek için onların
kardeş olmalarını sağlamıştır.
Ensar ünvanını alan Evs ve Hazreç kabileleri,
İslamdan önce 120 yıl boyunca birbirinin kanını
dökmüş, bu düşmanlık, İslam nimeti sayesinde yerini
muhabbet ve kardeşliğe bırakmıştır. İslamın bu manidar
kardeşliğiyle Ensar ve Muhacir birbirine kenetlenmiş,
İslam binasının temelini atmışlar, tam bir kaynaşma,
dayanışma ve yardımlaşma örneğini göstermişlerdir. Tek
vücut, tek yürek olmuşlar, ilahi vahyin övgüsüne mazhar
olmuşlardır.
İslam, faklı dilleri konuşan, çeşitli renk ve
ırklara mensup, muhtelif coğrafi bölgelere ait insanları
bünyesinde barındırmıştır. Bu farklılıkların ayrışma
sebebi olmayacağını tüm insanlığa ilan ve ispat etmiştir.
Değerli Müminler!
Birlikte yaşadığımız insanlarla karşılıklı sevgi,
saygı ve toplumsal dayanışmaya her zaman ihtiyaç
duyduğumuzu unutmayalım. Kardeşliğin tesisi ne kadar
önemli ise korunması ve sürdürülmesi de o kadar
önemlidir. Başta Müslümanlar olmak üzere bütün
insanların hak ve hukukuna saygı göstermeliyiz.
Birbirimize zarar verecek tutum ve davranışlardan
sakınmalıyız. Birlikte yaşadığımız insanlara, tahammül
göstermeliyiz. Her türlü tekfir edici, yıkıcı, kardeşlik ve
dostluğumuzu zedeleyici hareketlerden yılan ve akrepten
sakındığımız gibi sakınmalıyız.
Hutbemi Peygamber (s.a.v)’in şu anlamlı
tavsiyesiyle bitirmek istiyorum: “Birbirinizle ilginizi
kesmeyiniz, birbirinize sırt dönmeyiniz, birbirinize
kin tutmayınız, birbirinize haset etmeyiniz. Ey
Allah’ın kulları, kardeş olunuz.”4
1
2
3
4
Hucurat, 49/13.
Ahmed b.Hanbel, Müsned, V, 411.
M. Hamidullah, İslam Peygmberi, I, 204.
Buhari, Edep, 57.
Hazırlayan: Veysi KALKAN, Bingöl Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Related documents
Download