حَاتُ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِ ينَةُالْحَيَاةِالدُّنْيَا وَالْبَا

advertisement
İL
:İSTANBUL
TARİH
: 27.12.2013
‫يم‬
‫ِبس‬
ِ ‫ْــــــــــــم هللاِ الرَّ حْ مٰ ِن الرَّ ٖح‬
ِ
ُ ‫ات الصَّا ِل َح‬
ُ َ‫ا َ ْل َما ُل َو ْالبَنُونَ ِزينَةُ ْال َحيَا ِةالدُّ ْنيَا َو ْالبَاقِي‬
‫ات‬
ً‫َخي ٌْر ِع ْندَ َربِكَ ث َ َوابًا َو َخي ٌْر أ َ َمل‬
‫شبَّهَ ِغيَي ِْناَا‬
َ َ ‫ْس ِمنَّا َم ْن ت‬
ُ ‫قَا َل َر‬
َ ِ‫سو ُل هللا‬
َ ‫ لَي‬:‫صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم‬
YENİ YILA GİRERKEN
Muhterem Müminler!
İnsan hayatının anlamı nedir? Akıl ve irade
sahibi olan insanın varoluş sebebi nedir?
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hizmetine
verilen 1 insan, hayatını nasıl tanzim etmelidir?
akıl, irade emanetini ya da Allah’ın emirleri 2
yüklenen insanın 3 fanî dünyadaki icraatı nasıl
olmalıdır? Bütün bunlara ve benzeri sorulara
cevap aramak, sorumluluk şuurunda olan ve
âhirete yakîn olarak inanan herkesin yapması
gereken murakabe ve muhasebedir.
Kardeşlerim!
Her gün güneşin batış ve doğuşu, âhirete biraz
daha yaklaştığımızın habercisidir. Zira kocaman
bir yıl geride kalmış, hayır, hasenat ve iyilik
namına ne varsa hepsi kayıt altına alınmış, şer,
isyan, kötülük adına ne mevcutsa o da zapt
edilmiştir. Öbür yıla kulluk bilinci ile girerek
iyilikleri artırmak ve korumak mümkün olduğu
gibi, tevbeden uzak bir şekilde kötülükleri
artırarak girmek de mümkündür.
Aziz cemaat!
Dünyanın faniliği; içinde bulunduğumuz ve
kendisi uğruna biriktirdiğimiz, doyumsuz
hırslarla
elde
ettiğimiz,
sakladığımız,
bitmeyeceği sandığımız bütün maddi varlıkların
da, sonlu olduğu anlamına gelmektedir. Her şey
dünyada kalacak, insanın en başta yakınları,
malı, serveti ve taşıdığı göz kamaştırıcı bütün
değerleri, ölümüyle birlikte onu terk edecektir.
Fakat hayatta iken yaptığımız salih ameller
dünyayla sınırlı olmayıp, sonsuza kadar devam
edecektir. Nitekim mealini vereceğimiz Kehf
suresinin 46. ayeti de bu hakikate işaret
etmektedir. “Mallar ve evlatlar, dünya hayatının
süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin
katında, sevap olarak da ümit olarak da daha
hayırlıdır.” 4 Sahip olduğumuz bütün dünyevî
değerleri geride bırakacağımıza önemle işaret
eden bir diğer âyeti kerimede bizleri şöyle
uyarmaktadır: “Andolsun, sizi ilk defa
yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size
verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda
bıraktınız….”5
Kardeşlerim!
Yılbaşı mücerret bir takvim değişikliği olmaktan
ziyade İslam dışı kültürlerin de bizim hayatımıza
girmesine vesile olacağını bilmeliyiz. Bu günleri
hayatımızın yıllık değerlendirmesini yapmak için
bir fırsat olarak görmeliyiz. Efendimiz’in
“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba
çekiniz” 6 hadisini ilke edinmeliyiz. İslam’ın
yasak kıldığı şeylerden uzak durarak öbür yıla
adım atmalıyız. Allah’ın razı olmayacağı
davranışlardan kendimizi uzak tutmalı, ailemiz
ve bütün Müslümanlar için Allah’tan bağışlanma
ve esenlik dileklerimizle yeni yıla girmeliyiz.
1
Câsiye, 45/13
2
Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakîm ve Meâli- Kerîm, İstanbul,
1974, Ahzâb, 72. âyetin izahı
3
Ahzâb, 33/72
4
Kehf, 18/46
5
En’am, 6/94
6
Tirmizi Kıyame 25
Hazırlayan: İstanbul Hutbe Komisyonu
Redaksiyon: İstanbul Hutbe Komisyonu
Related documents
Download