bölüm 1 - ITU Faculty

advertisement
BÖLÜM 1. GİRİŞ
1.1. Araştırmanın Arka Planı
Günümüzün en çok konuşulan ve tartışılan kavramlarından biri durumuna
gelen Bilgi Toplumu kavramı, bilgi ve toplum gibi iki temel unsurun vasıfları,
ilişkileri ve etkileşimleri üzerinde yükselmektedir. (Yanlış bir sözcük olmasına
karşılık, yüklendiği anlam enformasyon’a eşdeğer olduğundan, yerleşmiş bilgi
sözcüğü kullanılmaya devam edilecektir.) Burada sözü edilen bilginin bilimsel
yöntemlerle elde edilmiş, doğru ve yeterli, erişilebilir, işlenebilir, sistematik bir
yapısı olmalıdır. Bilgiye erişim hızı, bilgi toplumunda bilginin kendisi kadar
önemlidir. Gereken zamanda erişilemeyen bilginin anlamı yoktur. Bilginin
işlenme hızı da erişim hızı kadar önem taşımakta olup, gerek bilgiye erişim ve
gerekse işleme konusunda bilgi toplumunun vazgeçilmez yardımcı aracı
bilgisayarlar ve bunları birleştiren ağlar yani networklerdir.
Zamanın büyük önem taşıdığı ve iletişim ile buna bağlı fiziksel ve sosyal
gelişimlerin ivmelerinin arttığı bir ortamda, üç boyutlu ürünlerin tasarım ve
yapımıyla uğraşan inşaat sektörünün dördüncü boyutu, yani zamanı gözden
kaçırması önemli sorunlar doğurmaktadır. Avrupa birliğine girmeye
niyetlendiğimiz ve bu yolda Gümrük Birliği’ne girdiğimiz şu günlerde batılı
firmalarla inşaat sektöründe rekabet edebilmek ya da işbirliği yapabilmek için
gereken standartlaşmış süreç, prosedür, teknoloji, detay, veri ve bilgitabanlarına
ihtiyacımız olduğu açıktır.
Avrupalı, tehlikeli ve pis olarak nitelediği yapım işini üçüncü dünya ülkelerine
bırakırken, proje yöneticisi olarak ana yükleniciliği üstlenmek ve bilgisini
pazarlamak istediğini açıkça söylemektedir. Sektörde önemli pazarlar haline
gelen ülkeler girişim aşamasından itibaren tüm süreci ve ürünü tanımlayan
şartnameleri kendi çıkarları doğrultusunda hazırlayıp, bilgiyi satmanın ötesinde,
kendi ülkelerinin yan sektörlerinin rekabet gücünü arttıracak ve diğerlerini
devre dışı bırakacak önlemleri almaktadırlar. Bu tuzağa düşmemek için İnşaat
sektörünün, gelişimin bu boyutunu gözden kaçırmaması gerekmektedir.
Bilgisayarın, iletişim teknolojisinin gelişimi sonucu tasarım süreç, yöntem ve
araçlarında meydana gelen değişimler yaşanmaktadır. Veri otobanlarının
performansındaki artış sonucu hızlandırılmış süreç (fast track) yaklaşımı,
tasarımın aynı sanal ortamda bütünleşik biçimde yapılmasını ifade eden TIE
(total involvement engineering) yaklaşımını getirmektedir. Mimar, bu yeni
süreçte (total involvement) eski organizatör kimliğini aşmakta; tasarımın
ilerlemesiyle çizilen herbir çizginin (yapı bileşeninin) veritabanında önceden
tanımlanmış maliyet ve süreç verilerine bağlı olarak bina maliyetinin ve yapım
sürecinin de belirlenmesi olanaklı hale gelmektedir.
20. yüzyıl, insan nüfusunun ve bağlı olarak üretim faaliyetleri ile doğal
kaynakların kullanımının hızla arttığı; gerek üretimi ve gerekse sosyal faaliyetleri
gerçekleştirmek için çok sayıda, çok çeşitli fonksiyonlara sahip ve gelişen
teknolojiyle birlikte giderek karmaşıklaşan yapılara paralel olarak, benzer
şekilde karmaşıklaşan yapım süreçlerinin de gündeme geldiği bir dönemin
başlangıcı olmuştur. Üretim boyutlarının büyümesi ve zamanın öneminin
göreceli olarak artışı, üretimde kullanılan kaynakların israfının en aza
indirilmesini gerektirmiş; yönetimsel çabaların ve bunların sistematik biçimde
bir bütün olarak düşünülmesi ve uygulanması anlamını taşıyan yönetim
biliminin, ayrı ve yepyeni bir disiplin niteliğinde üretimin her alanında asli bir
unsur olarak yer alması zorunlu hale gelmiştir.
Görülen odur ki, bu boyutlarda ve karmaşıklıktaki üretim faaliyetlerinin, üstelik
zamanın çok değerli olduğu böyle bir koşullar bütününde Yönetim Bilimi’nin,
onun gereksinim duyduğu Enformasyon Sistemleri'nin ve bu sistemleri
kavramsal (soyut) boyuttan, nesnel (somut) boyuta taşıyacak Araçlar'ın en doğru
şekilde belirlenmesi ve en etkin şekilde kullanımıyla planlanması,
programlanması, örgütlenmesi, gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi; kısaca
yönetilmesi söz konusudur. Yapım sektöründe bilgi toplumu niteliklerine sahip
olmanın temel koşulu kompüter destekli bir yönetim enformasyon sistemidir.
Günümüzde inşaat sektöründe giderek karmaşık ve büyük boyutlu projelerin
gündeme geldiği; süre, maliyet ve kalite açısından belirlenen amaçlara
ulaşmanın giderek güçleştiği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, firma olarak bu
piyasada rekabet edebilmenin ana koşullarından biri, tüm yapım sürecini girişim
aşamasından gerçekleştirme aşamasının sonuna kadar ve gereken durumlarda
daha da ötesinde tümüyle kontrol edebilmektir. Bu amaç doğrultusunda,
firmaların teknolojik gelişmeleri yakından izlemesinin yanısıra, çağdaş yönetim
tekniklerini de uygulaması gerekmektedir. Salt teknoloji, kendi yapısına uygun
yönetimsel araçlarla desteklenmediği sürece amaçlara ulaşmada yetersizdir.
Doğru kararlar, doğru zamanlama ile alınamadığı sürece anlam taşımazlar.
Kararları zamanında alabilmenin yolu, gerekli enformasyona istendiği anda,
kolayca ulaşabilmekten ve üretimi zamanında gerçekleştirebilmenin yolu da
üretim girdilerini istenen zamanda, istenen yerde, istenen miktarda hazır
2
bulundurabilmeyi sağlayacak talimat, veri ve bilgi iletimini olanaklı hale getiren
bir enformasyon akışını temin edebilmekten geçer.
Gelişen teknoloji ile birlikte giderek hızlanan yapı üretim sürecinde de,
üretimin hızına cevap verebilecek bir yönetim enformasyon sistemi artık
kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu derece süratli biçimde ve yapı
üretim sürecinin çeşitli aşamalarında, değişik amaçlara yönelik olarak çok büyük
hacimde enformasyonun depolanmasını ve işlenmesini hedefleyen bir sistemin,
kompüter destekli bir sistem olarak düşünülmesi, tasarlanması ve geliştirilmesi
zorunluluğu vardır.
1.2. Problemin Belirlenmesi
Bir yapım firması, esas olarak üç ayrı safhada bir enformasyon sistemine ihtiyaç
duymaktadır. İlk safha, ihaleye sunulan projeler için teklif hazırlığı olup, bu
amaçla geçmişteki projelere ait kendi süre, kaynak, maliyet analizleri ile rakip
firmaların teklif stratejilerini ve değerlerini içeren birtakım verilere
ulaşılabilmesi büyük önem taşır. İkinci safha, üstlenilen bir projenin süre,
maliyet ve kaynaklarının planlanması olup, yine geçmiş çalışmalara ilişkin
analizlerden ve performans değerlerinden hareketle doğru bir planlama
yapabilmek mümkündür. Üçüncü safha ise, gerçekleştirme aşamasıdır. Bu
safhada, üretime ilişkin gerçekleşen değerler sürekli olarak izlenmekte,
kaydedilmekte ve sapmalar zamanında görülerek düzeltici tedbirler
alınabilmektedir.
Bu üç aşama bir döngü halinde süregelir ve her projenin bitişiyle, o projeye ait
kayıtlar, çok çeşitli amaçlara yönelik analizlerin yapılabilmesi için bir veri tabanı
oluştururlar. Yukarıda belirtildiği gibi, bir sistem halinde çalışmayan, bir diğer
deyişle sistem davranışı göstermeyen ve kompüter desteğini yanına almayan
herhangi bir yapının, ifade edilen her üç safhaya ilişkin olarak birtakım
yetersizliklerinin olması doğaldır. Böyle bir sistemin gerek tasarlanırken,
gerekse incelenirken kavramsal ve nesnel olmak üzere iki boyutta ele alınması
gerekmektedir.
Bir yapım (inşaat) firmasının şantiyelerinde yer alan fonksiyonlar düşünüldüğünde, sözkonusu olacak kompüter destekli enformasyon sisteminin
kavramsal boyutta içereceği temel altsistemler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
 Süre(ç) Yönetim Altsistemi
 Kaynak Yönetim Altsistemi
3
 İnsan Kaynakları Yönetimi
• Taşeron Yönetimi
• Personel Yönetimi
• İşgücü Yönetimi
 MalzemeYönetimi
 Ekipman Yönetimi
 Maliyet Yönetim Altsistemi




Finansman
Legal Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Keşif, Metraj, Analiz
 Yazışma ve Dokümantasyon Yönetim Altsistemi
 Tasarım Yönetim Altsistemi
Proje planlaması ve programlaması, bir diğer deyişle Bütünleşik Planlama; Süre,
Kaynaklar ve bu kaynaklara ilişkin Maliyetler’in birlikte ele alındığı entegre
(bütünleşik) bir analiz ve sentez çalışmasıdır. Her üç unsura ait kısıtlamalar,
öznel amaçlar ve kararlar bir diğerini etkiler. Dolayısıyla, bu unsurlara ilişkin
planlama çalışmalarının, her birinin ait olduğu yönetimsel modülün (süre ve
süreç yönetimi, ekipman yönetimi, malzeme yönetimi vb...) kapsamında
diğerlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilmesi anlamlı olmadığı gibi, pratikte
de olanaklı değildir. Kaynak sınırlamaları ve performanslarından bağımsız
olarak eylem sürelerinin tesbiti nasıl mümkün değilse, eylemler arası mantıksal
ilişkilerin bir fonksiyonu olan süre ve süreç planının (proje planı ve programı)
belirlenmesinden bağımsız olarak da kaynakların zaman içinde ihtiyaç duyulan
miktarlarının saptanmasının olanağı bulunmamaktadır.
Sonuç olarak bu üç unsura ilişkin planlama süreçlerini içeren bir Bütünleşik
Planlama Modülü arakesitinde bu unsurlar bir araya getirilmeli ve stratejik,
taktik, operasyonel düzeydeki gerek firmaya ve gerekse projeye ait amaç ve
kısıtlamalar gözönüne alınarak üretime ait plan ve program oluşturulmalıdır.
Bu üç unsura ait yönetimsel modüllerin (süre(ç) yönetimi, kaynak yönetimi,
maliyet yönetimi) her biri kendi sınırlamaları ve amaçları doğrultusunda bir
planı oluşturmaya çalışacaktır. Ancak problem bir optimizasyon problemidir ve
bu unsurlardan biri açısından doğru olan bir karar ya da çözüm, diğerleri
açısından yanlış olabilecektir. Yapılması gereken, tüm bu etkileşimlerin bir
4
bütün olarak görülebildiği bir ortam oluşturmaktır ki; proje planlaması ve
programlaması bu amacı gerçekleştirecek işlevin kavramsal sınırlarını çizerek
tanımını yapan bir alan olarak halihazırda mevcuttur. Bu kavramsal alan içinde
tanımlanan işlev ve prosedürler doğrultusunda geliştirilmiş bulunan proje
planlaması ve programlamasına (bütünleşik planlama) yönelik software
paketleri de sistemin nesnel boyutunu oluşturan bileşenlerden biri olarak,
sözkonusu üç temel unsuru birlikte ele alan işlevsel araçlardır.
Bu ifadeler doğrultusunda, Proje Planlaması ve Programlaması işlevini
gerçekleştirecek Bütünleşik Planlama Modülü'nün bütünleşik olarak ele aldığı
üç unsurun biçimlendirdiği şu temel altmodüllerden oluşması gerekmektedir:
 Süre(ç) Planlama Altmodülü
 Kaynak Planlama Altmodülü
 İnsan Kaynakları İhtiyaç Planlaması
• Taşeron İhtiyaç Planlaması
• Personel İhtiyaç Planlaması
• İşgücü İhtiyaç Planlaması
 Malzeme İhtiyaç Planlaması
 Ekipman İhtiyaç Planlaması
 Maliyet Planlama Altmodülü
 Bütçe Planlaması
 Nakit Akışı Planlaması
Esas olarak, bu modüllerin herbiri ilgili yönetimsel modüllerle ortaklaşa
kullanılan veritabanları aracılığıyla bir ilişkiye sahiptirler. Bütünleşik Planlama
Modülü'nün temel işlevi, ilgili yönetimsel modüllerin odaklandığı ve ele aldığı
unsurlara ilişkin ayrıntılı planların hazırlanmasına esas olacak global nitelikte ve
ham (ayrıntılandırılmamış, işlenmemiş) planları ve bu planların ifadesi olan
grafik ya da rakamsal değerleri içeren raporları çıktı olarak üretmektir. Her
yönetimsel modül, kendisine ait işlevleri bu planın içerdiği veriler çerçevesinde
yerine getirecek; bunun için de, girdi olarak alacağı bu planı, kendisinden
beklenen işlevleri yerine getirebileceği bir ayrıntı düzeyine ulaştırması ve
birtakım dönüştürme işlemlerine tabi tutması gerekecektir.
Küreselleşme kavramının çok önemli hale geldiği, sınırların kalktığı ve rekabetin teknolojik avantajdan çok, yönetimsel başarıları öne çıkardığı bir
5
ortamda Türk yapım firmalarının, yapım teknolojilerinin yanısıra yönetim
enformasyon teknolojisinde de gereken adımları atması zorunludur. Nesnel
boyutta ekipman (hardware), program (software) ve kullanıcı (personnel) gibi
üç temel unsurdan oluşan kompüter destekli bir yönetim enformasyon
sisteminin, bu başlıklar altında ele alınabilecek teknolojik gerekliliklerinin etüd
edilmesi ve saptamalar doğrultusunda temin edilerek/geliştirilerek kullanıma
sokulması gerekmektedir.
1.3. Problemin Tanımlanması
Şantiye düzeyinde, bir yapım firmasına ait yönetim enformasyon sisteminin
kavramsal boyuttaki temel modülleri yukarıda belirtilmişti. Bunların herbiri, bir
bütünü tamamlayan ve birlikte çalışması gereken; bu nedenle de bir sistem
anlayışı ve bütünlüğü içerisinde ele alınması gereken bileşenler durumundadır.
Bir bölümünün çıktıları, diğerlerinin girdileri durumunda olduğu gibi, kimi
zaman da ortak veri ve bilgi tabanlarını kullanmaları gerekecektir. Bu açıdan
bakıldığında, kompüter destekli yapım yönetimi alanında yapım sektörüne
yönelik olarak geliştirilen standart software paketlerinin ya ülkemizdeki inşaat
sektörünün yapı, süreç ve prosedürlerine uyumsuzluk gösterdiği ya da
birbirleriyle yukarıda tanımlanan sistematik bütünlüğü sağlayamadıkları
görülmektedir. Bundan dolayı, inşaat sektöründe enformasyon sistemine
yönelik olarak hazır, standart teknolojilerin ve bunlara ilişkin ürünlerin
kullanım şansı hemen hemen yoktur.
Hardware konusunda ise, enformasyon sisteminin amaçları ve bu amaçlar
doğrultusunda temin edilen/geliştirilen software'in gerekli kıldığı konfigürasyonların proje ve şantiyenin özelliklerinin de dikkate alınmasıyla
belirlenmesi zorunluluğu vardır. Bütünleşik Planlama Modülü, yukarıda
belirtilen modüller içerisinde, diğer modüllerin esas alacakları verileri üreten ve
onların kendi fonksiyonlarını daha sağlıklı yerine getirmelerini sağlayan bir
modül durumunda olup; standart software paketlerinin sağladıkları firmaya ve
projeye özgü hale getirilebilme olanakları sayesinde, yeni yazılım geliştirmeye
gerek duymadan sistemin diğer modülleri ile bütünleşebilen ve hardware
açısından da yönetim enformasyon sisteminin genel yapısını etkilemeyen ya da
ondan etkilenmeyen az sayıdaki modülden biridir.
Sistem içindeki bu belirleyici ve yönlendirici konumuna karşılık, özellikle
ülkemizdeki yüklenici firmaların önemli bir bölümünün, bu modülün
sağlayacağı olanaklardan yararlanma konusunda birtakım handikaplarının
bulunduğu gözlenmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda, sektördeki firmaların
6
bir bölümünün proje planlaması ve programlaması amacına yönelik olarak
üretilmiş bulunan software paketlerini kullandıkları anlaşılmaktadır. Ancak,
gerek planlama fonksiyonunun kapsamında ihtiyaç duyulan veriler, gerek elde
edilen verilerden hareket edilerek üretilmesi gereken raporlar ve nihayet
planlama sürecinde izlenmesi gereken süreç açısından bilimsel ve sistematik bir
yaklaşımları bulunmadığı açıkça görülmektedir.
Bütünleşik planlama modülünü yönetim enformasyon sisteminin bir bileşeni
olarak görmeyen; modülün amaçlarını kapsamlı ve sistematik biçimde
tanımlamayan bu yaklaşım sonucunda gerek hardware, gerekse software ve
personelin niteliklerinin belirlenmesi ve temininde önemli yanlışlıklar
yapılmakta; sistem kurulsa bile veri, süreç, çıktı üçlüsüne ilişkin sistematik
altyapı yetersiz olduğundan tüm olanaklarıyla kullanılamamakta; planlama ve
tahmin çalışmaları sağlıklı biçimde yapılamamakta; bir projede kullanılan veriler
bir diğer proje için geçerli olamamakta; sistem bir süre sonra güvenilirliğini ve
yararlılığını kaybetmekte ve kullanılmaz hale gelmektedir.
1.4. Problemin Çözümüne Yönelik Mevcut Çalışmalar
Bütünleşik Planlama işlevinin önemini ve bu alandaki boşluğu farkeden
software firmaları, proje yönetimi anlayışıyla yönetilmesi gereken üretim
faaliyetlerinde kullanılmak üzere alt, orta, üst ve en üst kategorilerde onlarca
paketi problem sahiplerinin kullanımına sunmaktadır. Bu paketlerin içinde
fiyatı onbinlerce dolar değerinde olanlar söz konusudur. İtiraf etmek gerekir ki,
konunun teorik boyutunun bu derece gelişmesinde akademik çalışmalardan
çok, bu paketleri üreten kuruluşların ve ürettikleri paketlerin payı
sözkonusudur. Bu nedenle, uygulamadaki çeşitli çözümlere ilişkin sistematik ve
kuramsal yapıları çoklukla bu kuruluşlar geliştirmekte ve önermektedir.
Yukarıda belirtilen problemin çözümüne yönelik olarak bir adım niteliği
taşıyan, Bütünleşik Planlama’ya (Proje Planlaması & Programlaması) yönelik
olarak kullanılabilecek bellibaşlı enformasyon sistematiklerinin incelenmesine
yönelik bir çalışma, Berköz yürütücülüğünde İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde
gerçekleştirilmiştir [1]. Bunun dışında, Bütünleşik Planlama alanının içerisinde
kalan çeşitli araştırma projeleri, doktora ve master tezleri tanımlanan problemin
çözümüne yönelik modellerin geliştirilmesinden farklı amaç ve içeriklere
sahiptir.
7
1.5. Araştırmanın Amaçları
Bu araştırma projesinin amacı, bir yüklenici firmanın şantiye düzeyindeki
Bütünleşik Planlama Modülü'nü, Kompüter Destekli Enformasyon Sistemi'nin
bir parçası olarak görerek kavramsal ve nesnel boyutlarda gereken analiz ve
sentez çalışmalarını yapmak; Bütünleşik Planlama çalışmalarının
gerçekleştirilebilmesi için gereken veri ve rapor sistematikleri ile doğru süreçleri
geliştirmek ve tanımlamak; gereken veritabanları ve kodlara ilişkin strüktürleri
tanımlayarak planlama çalışmaları için hayati olan kavramsal ve bunun üzerine
oturacak nesnel altyapının oluşturulmasına yönelik önemli bir adımı atmak ve
böylece, yüklenici firmalara kompüter destekli planlama çalışmalarını
yaparken kullanabilecekleri bir rehber oluşturmaktır.
1.6. Araştırmanın Kapsam ve Sınırları
Araştırmanın kapsamı sistematik biçimde aşağıda tanımlanmıştır.
1.6.1. Analiz Çalışmaları
Bu kapsamda, problemin çözümüne yönelik olarak gerek literatürde ve gerekse
uygulamada mevcut yapı, model ve yaklaşımların incelenmesi amaçlanmakta
olup, yapılacak çalışmaların ana başlıkları aşağıdadır.
1.6.1.1. Kavramsal Boyutta Analiz Çalışmaları
 Enformasyon Sistemlerinin ve Geliştirilme Süreçlerinin İncelenmesi
 Yapım Yönetimi Alanındaki Enformasyon Sistemlerinin Bileşenlerinin ve Sistematiklerinin İncelenmesi
 Bütünleşik Planlama (Proje Planlaması & Programlaması) Amaçlı
Teknik, Süreç ve Yaklaşımların İncelenmesi
 Uygulamada Kullanılan Mevcut Sistem, Sistematik ve Yaklaşımların
İncelenmesi
1.6.1.2. Nesnel Boyutta Analiz Çalışmaları
 Bilgisayar Destekli Enformasyon Sistemlerinin Bileşenlerinin
İncelenmesi
 Bütünleşik Planlama Modülünün Enformasyon Sistemiyle İlişkilerinin İncelenmesi
 Uygulamada Mevcut Enformasyon Sistemleri ve Bütünleşik
Planlama Altsistemlerine İlişkin Örneklerin İncelenmesi
8
1.6.2. Sentez Çalışmaları
Bu kapsamda, problemin çözümüne yönelik olarak geliştirilecek model ve
yaklaşıma ilişkin sentez çalışmalarının gerçekleştirilmesi sözkonusu olup, bu
çalışmaların ana başlıkları aşağıda verilmiştir.
1.6.2.1. Kavramsal Boyutta Sentez Çalışmaları





Bütünleşik Planlama Altsisteminin Tanımlanması
Veri Sistematiğinin Geliştirilmesi
Süreç Sistematiğinin Geliştirilmesi
Rapor Sistematiğinin Geliştirilmesi
Veritabanı Strüktürlerinin Geliştirilmesi
1.6.2.2. Nesnel Boyutta Sentez Çalışmaları




Modülün Tanımlanması
Hardware Sisteminin Özelliklerinin Tanımlanması
Software Sisteminin Özelliklerinin Tanımlanması
Personel ve Örgütsel Yapının Özelliklerinin Tanımlanması
1.7. Araştırmada İzlenen Yöntem
1.7.1. Analiz Çalışmaları
1.7.1.1. Kavramsal Boyutta Analiz Çalışmaları
a. Enformasyon Sistemlerinin ve Geliştirilme Süreçlerinin İncelenmesi:
Bu kapsamda, genel anlamda enformasyon sistemlerinin yapıları ve geliştirilmesinde izlenmesi gereken aşamalar incelenmektedir.
b. Yapım Yönetimi Alanındaki Enformasyon Sistemlerinin Bileşenlerinin ve
Enformasyon Sistematiklerinin İncelenmesi:
Bu kapsamda, yapım yönetiminde ihtiyaç duyulan bir enformasyon sisteminin
hangi temel kavramsal altsistemlerden oluşması gerektiği, bunlar arasındaki
ilişkilerin niteliği; enformasyon sisteminin bir bileşeni olarak Bütünleşik
Planlama Altsistemi'nin yapısı ve diğer altsistemlerle ilişkileri; yapım sektöründe
süre, kaynaklar ve maliyete ilişkin veriler ve çıktıları sistematize etmek için
kullanılan belli başlı enformasyon sistematikleri ele alınmaktadır.
c. Bütünleşik Planlama Amaçlı Teknik, Süreç ve Yaklaşımların İncelenmesi:
9
Bu kapsamda, çalışmanın bütünlüğü açısından Bütünleşik Planlama (Proje
Planlaması & Programlaması) amacına yönelik, bilinen planlama teknikleri ve
planlama süreci ele alınmaktadır.
d. Uygulamadaki Mevcut Sistem, Sistematik ve Yaklaşımların İncelenmesi:
Yapım sektöründe, bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar ve bunların kapsamında geliştirilen sistemler gerek enformasyon sistemleri ve gerekse Bütünleşik Planlama Altsistemleri açısından incelenmektedir. Bu kapsamda,
bilgisayar destekli proje planlaması yapan yüklenici firmaların çeşitli şantiyelerinde, sözkonusu fonksiyonun yerine getirilmesinde kullanılan kavramsal
altyapının incelenmesine yönelik çalışmalar yapılacak; planlama çalışmaları
kapsamında ihtiyaç duyulan veriler, uygulanan planlama süreci, üretilen raporlar
ve bunlara ilişkin sistematikler araştırılmaktadır.
10
1.7.1.2. Nesnel Boyutta Analiz Çalışmaları
a. Bilgisayar Destekli Enformasyon Sistemlerinin Bileşenlerinin İncelenmesi:
Bu kapsamda, Enformasyon Sistemlerinin yapım sektöründeki nesnel boyutu,
bu boyutu oluşturan hardware sistemi alternatifleri, software kategori ve
alternatifleri, kullanıcı bilgi ve becerilerinin niteliği ve organizasyonel yapı
alternatifleri açısından bir analizi yapılmakta; nesnel boyuta ilişkin her üç
unsurun seçimine yönelik olarak kullanılacak kriterler tanımlanmaktadır.
b. Bütünleşik Planlama Modülünün Bileşenleri ve Enformasyon Sistemiyle
İlişkilerinin İncelenmesi:
Enformasyon sisteminin bileşenlerinden biri olarak Bütünleşik Planlama
Modülü'ne ilişkin hardware, mevcut software ve personel alternatif ve niteliklerinin incelenmesi sözkonusudur.
c. Uygulamada Mevcut Enformasyon Sistemleri ve Bütünleşik Planlama
Altsistemlerine İlişkin Örneklerin İncelenmesi:
Bu kapsamda, yapım sektöründe geliştirilen enformasyon sistemlerinin nesnel
boyutta incelenmesi sözkonusu olup; bu amaçla, bilgisayar destekli
enformasyon sistemlerine sahip ve kompüterize proje planlaması yapan
yüklenici firmaların çeşitli şantiyelerinde sözü edilen fonksiyonun yerine
getirilmesinde kullanılan nesnel altyapının incelenmesine yönelik çalışmalar
yapılmakta; kompüter sistemleri, software paketleri ve kullanıcı nitelikleri
incelenmekte; ölçek, iş usulü, konum, girişimci vb. açılardan farklı özelliklere
sahip şantiyelerin planlama çalışmalarında ve enformasyon sistemi üzerinde bu
farklılıkların etkisi araştırılmaktadır.
1.7.2. Sentez Çalışmaları
1.7.2.1. Kavramsal Boyutta Sentez Çalışmaları
a. Bütünleşik Planlama Modülünün Tanımlanması:
Bu kapsamda Bütünleşik Planlama Modülünün diğer modüllerle ilişkileri ve
sistem içindeki rolünün/amaçlarının tanımlanması, hangi modüllerden ne tür
verileri temin etmesi ve hangi modüllere ne tür çıktıları hazırlayarak iletmesi
gerektiği; hangi modüllerle ortak veritabanlarını kullanabileceğine ilişkin
kavramsal boyutta bir sistem tasarımı çalışması söz konusu olmaktadır.
11
b. Veri Sistematiğinin Geliştirilmesi:
Bütünleşik Planlama için gereken verilerin tanımlanmasının ardından bu
verilerin kodlanmasına ve sistematik bir biçimde kaydedilip, gerektiğinde
istenen içerikte raporların oluşturulmasına olanak sağlayacak biçimde organize
edilebilmesine yönelik bir kodlama sistematiği açısından mevcut sistematikler
içinden birinin seçilmesi ya da yeni bir sistematik yapının tanımlanması
sözkonusudur.
c. Süreç Sistematiğinin Geliştirilmesi:
Bütünleşik Planlama süreci ile ilgili olarak literatürde ve uygulamada yer alan
yaklaşımların oldukça yüzeysel ve yetersiz biçimde ifade edildiği görülmektedir.
Bu kapsamda, Bütünleşik Planlama için gereken sürecin tanımlanması ve
önerilecek süreç sistematiğinin geliştirilmesi esastır.
d. Rapor Sistematiğinin Geliştirilmesi:
Bu kapsamda, Bütünleşik Planlama Modülü'nün tanımlanmış amaçları
doğrultusunda üretmesi gereken raporların tanımlanması ve önerilecek rapor
sistematiğinin geliştirilmesi esastır. İstenen içerikte raporların elde edilebilmesi
için süre, kaynak ve maliyet verilerine ilişkin kodlama sistematiklerinin dışında
ilave kodlama sistematiklerine ihtiyaç duyulmakta olup, bu amaç doğrultusunda
gereken kodların tanımlanması ve kodlama sistematiğinin geliştirilmesi söz
konusudur.
e. Veritabanı Strüktürlerinin Geliştirilmesi:
Bu kapsamda Bütünleşik Planlama için gereken veritabanlarının tanımlanması
ve önerilecek veritabanlarına ilişkin strüktürlerin geliştirilmesi esastır.
1.7.2.2. Nesnel Boyutta Sentez Çalışmaları
a. Modülün Tanımlanması:
Bu kapsamda, Bütünleşik Planlama Modülü’nün, Bilgisayar Destekli Enformasyon Sistemi ile ilişkilerinin ve bileşenlerinin özelliklerinin belirlenmesine
ilişkin ilkelerin tanımlanması gerçekleştirilmektedir.
b. Hardware Sisteminin Özelliklerinin Tanımlanması:
12
Bütünleşik Planlama için gereken hardware sisteminin gereklerinin ve bu
zorunluluklara neden olan faktörlerin sistematik olarak tanımlanması ve
alternatiflerin kritik edilerek önerilecek olası durumlar için hardware sistemine
ilişkin konfigürasyon seçeneklerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.
c. Software Sisteminin Özelliklerinin Tanımlanması:
Bu kapsamda, Bütünleşik Planlama için gereken software paketlerinin hangi
fonksiyon ve yetenekleri içermesi gerektiğini belirleyen faktörlerin
tanımlanması ve bellibaşlı paketlerin kritik edilerek, olası farklı durumlar için
önerilecek software paketinin özelliklerinin belirlenmesi sözkonusudur.
d. Personel ve Organizasyonun Özelliklerinin Tanımlanması:
Bu kapsamda, Bütünleşik Planlama için gereken personelin niteliklerinin
tanımlanması ve örgütsel alternatiflerin kritik edilerek farklı koşullar için
önerilecek örgütsel yapının ortaya konması sözkonusu olacaktır.
1.8. Araştırmanın Takvimi
Araştırma projesinin amaçları doğrultusunda sözkonusu olacak adımlar ve
yapılması gereken çalışmalara ait liste (Tablo-1.1) ve süreç de (Şekil-1.1)’de yer
almaktadır.
13
14
Download