TBMM B:25 29 . 11 . !W>6 Söz konusu anlaşma çerçevesinde proje

advertisement
TBMM
B:25
29 . 11 . !W>6
Söz konusu anlaşma çerçevesinde proje suresinin bitiş tarihi olarak 31 Aralık 20Ö4
belirlenmiştir Ancak Mayıs 2004 itibarı ile projenin koordinasyonundan sorumlu oları
Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından Hazine Müsteşarlığı nezdınde projenin uzatılması
için girişimde bulunulmuş ve proje, 31 Aralık 2005 tarihine kadar uzatılmıştır
2001-2005 yıllan arasında devam eden Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında,
KİT'lerin ozelleştınlmesı, ekonomik reform programından dolayı işsiz kalmış ve son 6 ay
içerisinde işletme açmış olan girişimcilere iş Kurma Danışmanlığı ve iş Geliştirme Merkezi
hizmetlerinin verilmesi amaçlanmıştır
Proje, aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır
Bileşen A' Tazminatlar (Job Loss Compensatıon) KİT'lerin ozelleştınlmesı sırasında
işten çıkarılan işçilere 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde verilen tazminatlar ve diğer
ilgili ödemelerin finansmanı projeden karşılanmaktadır
Bileşen B: Yeniden işe Yerleştirme (Labour Redeployment) Projenin bu bölümünde.
Özelleştirme ve Ekonomik Reform Programı'nın işçiler üzerindeki olumsuz sosyal ve
ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla işe yerleştirme hizmetleri verilecek ve ışgucu
piyasasına hızla yeniden girmelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır Soz konusu
hizmetler, Türkiye İş Kurumu (IŞKUR) ve Kuçuk ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB) tararından sağlanmaktadır
Bileşen C: Ekonomik Reform Programının Sosyal Etkisinin izlenmesi (Monıtormg the
Socı?I Impact of Economıc Reform Program) Bu bolumun amacı, Ekonomik Reform
Programının sosyal etkilerini izlemek, destekleyici ekonomik ve sosyal politikaların tasarımı
ve yeniden oluşturulmasına yardımcı olmaktır
Bileşen D: Proje Yönetimi (Project Management) Bu bolümde amaç, Proje'nın etkin bir
biçimde idaresini ve koordinasyonunu sağlamaktır
Proje nın genel koordinasyonundan, Özelleştirme idaresi Başkanlığı (OIB) sorumludur
Projenin A bolumu, OIB ve IŞKUR'un sorumluluğu altında, C bolumu ise Ha2ine
Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir
B bölümünde yer alan "yeniden işe yerleştirme" hizmetlerini sağlamak üzere görevi endi nlen
Oncu Kurumlar, Türkiye iş Kurumu (IŞKUR) ve KOSGEB'dır
Hizmet verilecek hedef kitle içerisinde, ışını kaybetme riski olan ve ışını kaybetmiş olup,
ıssızlık kaydı yaptıran KIT çalışanları, diğer kayıtlı işsizler ve ekonomik reform programı
nedeniyle ışgucu piyasasına girmesi guçleşen kişiler yer almaktadır Ancak hizmetlerde
öncelik, özelleştirme sonucu ışını kaybedenlere verilmektedir
Aşağıda nitelikleri tanımlanan hizmetler, Oncu Kurumların koordinasyonunda, ihale
yoluyla seçilen firmalardan hizmet alınmak suretiyle verilmektedir
-435-
Download