1233_EM_13 Yaş.indd - Turkish Journal of Psychiatry

advertisement
• Türk
Psikiyatri Dergisi •
Turkish Journal of Psychiatry
Mektup
Sayın Yayın Yönetmeni,
Derginizin 2012 yılı cilt 23, 1. sayısı 72. sayfasında
Mektup köşesinde “Başka çalışmaları kaynak gösterme”
başlığı altında Dr. Türkay Demir tarafından yazılan eleştiriye yanıtımdır.
“Ergenlerde yeme bozukluklarının yaygınlığı ve psikiyatrik eş
tanıları: iki aşamalı toplum merkezli bir çalışma” adlı araştırma benim tez danışmanlığını yapmış olduğum Dr. M.
Erzengin tarafından hazırlanan bir tez çalışmasıdır. Söz konusu tez çalışmasında Demir ve arkadaşlarının çalışmasından
yararlanılmış ve kaynak olarak da gösterilmiştir. Daha sonra
Dr. M Erzengin bu tezi yayın haline getirme iznini tarafıma
vermiş ve makale haline getirilerek Türk Psikiyatri Dergisi’nde
yayınlanmıştır. Bu aşamada Demir’in makalesi sehven kaynak olarak gösterilmemiştir. Bu hatadan dolayı Demir ve arkadaşlarından özür dilerim. Demir ve arkadaşlarının yayınladıkları çalışma yöntemi ve sonuçları açısından güncelliğini
korumakta olan değerli bir araştırmadır.
Türkçe makalelere ulaşmada bazı güçlüklerin olması belki bir sorun olarak düşünülebilir, ancak makale yazımında Sayın Demir’in belirttiği gibi Türkçe kaynaklara gereken
dikkati vermenin önemli bir yazar sorumluluğu olduğunu
düşünüyorum. Yabacı kaynak taramasına gösterilen özen
Türkçe kaynak taramasında da yapılması önemlidir. TPD
Yeme bozuklukları çalışma biriminin hazırlamakta olduğu
yeme bozuklukları kitabının editörlerinden biri olarak, işlenecek konular arasına “Türkiye’de yapılmış ve yayınlanmış yeme
bozukluğu ile ilgili çalışmalar” bölümü tarafımdan önerilmiş
ve hazırlanmıştır. Bu hazırlık aşamasında da bazı kaynaklara ulaşmakta güçlük çekmekteyiz. Türkçe kaynak gösteriminin ve Türkçe kaynakların daha fazla ilgiyi hak ettiğini düşünüyor ve Demir’in kaygılarına katılıyorum. Veri tabanlarının
güncel olması ve ülkemizde yayınlanan tüm makaleleri kapsıyor olması önemli bir beklentimizdir. Halen tez veri tabanlarından tezlerin yarısına tam metin olarak ulaşılamamaktadır.
Sayın Demir’e bu hatamızı düzelttiği için teşekkür ediyorum. Yazım hatasının kasıtsız olarak benden kaynaklandığını ve makalemizde bulunması gereken bir kaynak olduğunu
ifade ediyorum.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Erdal Vardar,
e-posta: [email protected]
Psikiyatri AD., Trakya Üniv. Tıp Fak., Edirne.
73
Download