ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK

advertisement
ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SORU BANKASI
DİN KÜLTÜRÜ MESLEK AHLAKI DERSİ TEST 1
1)Kul hakkının İslam kültüründe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbadet
b)Samimiyet
c)İnsan Hakkı
d) Hoşgörü
2) “Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” Bu Hadis-i Şeriften ne anlıyorsunuz?
a)-İnsanların sırtından geçinmeyi
b)-İnsanları aldatmayı
c)-Helal kazancı
d)-Haram kazancı
3) Müşteri kapmak için,insanları rahatsız etmek,meslektaşlarıyla kavga etmek,devamlı korna çalarak insanları
korkutmak,küfürlü sözler sarfederek insanları aşağalamak,çevreye çöp atmak dinimizce nedir?
a)-Helaldir,
b)-Sevaptır,
c)-Haramdır,
d)-Güzel bir harekettir.
4)Allahın asla affetmeyeceği günah nedir?
A)Kul Hakkı Yemek
B)Zekat vermemek C)Namaz kılmamak D)Oruç tutmamak
5)İslam dininde dürüst çalışmak bir ………………………….. olarak kabul edilmiştir.
a)İbadet
b)Hayı r
c)Şer
d) İrade
6)Çalışmak insana ………………………………… getirir.
a)Verimlilik
b)Mutluluk
c) Yorgunluk d) Hizmet
7)Hz. Muhamed’in bir hadisinde belirttiği üzere “ Çalışanın alın teri kurumadan hakkının verin “ sözü
aşağıdakilerden neyi vurgulamaktadır?
a)
Emeğe saygı duymak gerektiğini
b)Çalışanın işini bitirdiğini
c)Alın teri dökmeyene para verilmemesi gerektiğini
8)
d)İslam dininde güvenilirliği
Toplumsal kalkınma için ………………………………………… önemlidir.
a)
Para
b) Sermaye
c) İş gücü d) İş Ahlakı
9)Hiç ölmeyecekmiş gibi …………………. için , yarın ölecekmiş gibi ……………………. için çalışınız.
Hz.Muhammed
A)Dünya - Ahiret
B)Para - Allah
C)Ahiret - Dünya
D) Kendin - Allah
10) İmanın tarifi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir ?
A)İbadetleri yapmak
B)Allah’a ve peygamber vasıtasıyla bildirdiği şeylere kesin olarak inanmak
C)İnsanlara iyilik yapmak
D)kitaplara iman
11)ygamberimize Allahtan gelen ilk emir ………………………………… olmuştur.
A)Çalış
B)Hz. Muhammed
C)Otur
D) Oku
12) Dört büyük melek vardır .Cebrail (AS)in görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A)Vahiy meleğidir.
B)Ölüm meleğidir.
C)Tabiat olaylarını düzenler.
D)Sura üflemek
ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SORU BANKASI
13) Kişinin Allah’ın rızasını kazanmak ve teşekkür borcunu yerine getirmek için yaptığı faaliyetlere ………. denir.
A)Namaz
B)Oruç
C)İman
D)İbadet
14-Peygamberimizin söz ve fiillerine ne ad verilir? A)Farz
B)Vacip
C)Sünnet
D)Hadis
15-Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği dinlere ne denir?
A)Beşeri dinler
B)İlahi dinler
C)Batıl dinler
D)Hiçbiri
16- İslama göre sahip olunan mal ve paranın kırkta birinin muhtaçlara verilmesine ne ad verilir?
A)Faiz
B)Riba
C)Zekat
D)Sadaka
17-Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması,devletin din ve vicdan hürriyetinin gerçekleşmesi bakımından yansız olmasına
ne ad verilir?
A)Laiklik
B)Milliyetçilik
D)Devletçilik
D)Hepsi
18-Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili temel ilkelerden değildr?
A)İsteklilik
B)Samimiyet
C)Gösteriş için ibadet etmek
D)Kolaylık ve güç yetirilebilirlik
19-Dinin insane hayatına yaptığı katkı hangisidir?
A) İnsana kuvvetli bir irade ve sağlam karakter kazandırır
C) İnsanın maddi ve manevi sıkıntılar karşısında direncini arttırır.
20-“İçten bağlılık, sağlam ve güçlü dostluk” ne demektir?
A)Sadakat
B)Hoşgörü
C)Sevgi
D)Hepsi doğru
B) İnsana iyi ve faydalı işler yapmaya yöneltir.
D) Hepsi doğru
ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SORU BANKASI
1- İbadet etmenin asıl amacı nedir?
A-Sevap kazanmak
C-Cennete girmek
B-Allah’ın rızasını kazanmak
D-Huzurlu olmak
2- Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından deği l di r?
A-Elleri dirseklerle beraber yıkamak B-Yüzü
yıkamak
C-Başın dörtte birini mesh etmek
D-Ağza üç defa su vermek
3-Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A-Hz. İbrahim
B-Hz. Davut
C-Hz. Musa
D-Hz. Muhammed
4-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin görevlerinden biri değildir?
A-Kur’an-ı Kerim’i açıklamak
C-İnsanları inanmaya zorlamak
B-İnsanları uyarmak
D-Nasihat etmek
5- Suyun bulunmadığı bulunsa da kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda alınan abdest çeşidi hangisidir?
A-Teyemmüm
C- Gusül
B- Tefekkür
D- Tevekkül
6- İman esaslarını kalbiyle doğrulayıp bunu dile getiren kimseye ne denir?
A-Mümin
C-Kafir
B-Müşrik
D-Münafık
7- Dünyanın sona ermesiyle başlayacak olan sonsuz hayata ne ad verilir?
A-Kıyamet
C-Mahşer
B-Ahiret
D-Mizan
8- Yüce Allah’ın evrende olacak olan bütün olayları önceden yazıp takdir etmesine ne denir?
A-Kaza
C- Kader
B- Tevekkül
D- Tefekkür
9- Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kutsal kitaptan biri değildir?
A-Kur’an-ı Kerim
C-Tevrat
B-İncil
D-Suhuf
10-Kur’an-ı Kerim’de bulunan her bir cümleye ne denir?
A-Ayet
C-Cüz
B-Sure
D-Meal
11-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Sabah namazı 4 rekattır. Bİkindi namazı 8 rekattır.
C-Akşam namazında önce sünnet, sonra farz kılınır
D-Akşam namazı 5 rekattır.
12.Rükû ve secdesi olmadan ayakta kılınan tek namaz hangisidir?
A-Cuma
B-Bayram
C- Cenaze
D-Vitr
ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SORU BANKASI
13-Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizden değildir?
A-Hasta ziyareti yapmak
C-Selamlaşmak
B-Bayramlaşmak
D-İnsanları kırmak
14- İnsanı diğer canlılardan ayıran en öneml i özellik nedir?
A-Cesaret
B-Dostluk
C- Akıl
D- Kardeşlik
15-“Hiç kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir.” hadisi bizi hangi eyleme teşvik etmektedir?
A-Hırslanmaya
B-Para biriktirmeye
C-Dostluğa
D-Çalışmaya
16-Aşağıdakilerden hangisi salih amel değildir?
A-Sadaka vermek
C- İlim öğrenmek
B-Anne-babaya saygı
D-Gösteriş için ibadet etmek
17-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in örnek almamız gereken özelliklerinden değildir?
A-Güvenirliği
C-Yetimliği
B-Adaleti
D-Merhameti
18-Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar için farz olan ibadetlerden değildir?
A-Sadaka vermek
B-Cuma Namazı
C-Zekât vermek
19-Aşağıdakilerden hangisi orucun insana kazandırdığı özelliklerdendir?
A-Fedakârlık
C-Sabır
B-Dayanışma
D-Hepsi
20- Aşağıdakilerden hangisi iş ve meslek ahlakından değildir?
A- Çevre bilincinden uzak durmak
B- Görev ve hizmetlerin gereğini yapmak CVerimli ve üretici olmak
D- Başkalarının emeğine saygılı olmak
D-Cenaze Namazı
Download