ilk halka arz izahname örneği

advertisement
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU
I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER
A.
GENEL BİLGİLER
Fon'un Unvanı
Fon'un Türü
Fon'un Adı
Fon Tutarı ve Pay Sayısı
Avans Tutarı
B.
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
Diğer
Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
100.000.000.- (yüzmilyon) TL / 10.000.000.000 (onmilyar) Pay
1.000.000.- (birmilyon) TL
FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı
Kuruluşa İlişkin Kurul İzni
Fon İçtüzüğü Tescili
Fon İçtüzüğü' nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlanı
C.
E.
F.
No
18/ 555
B.02.1.SPK .0.15-310-01-01.697
233568-2011
7872
KAYDA ALMA BİLGİLERİ
TARİH
21.12.2011
09.01.2012
26.03.2012
İzanhname Kurul Kararı
İzahname Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tescil
İlk Halka Arz Tarihi
D.
Tarih
10.06.2011
18.07.2011
28.07.2011
03.08.2011
NO
159/1123
5652-2012
FON KURULU ÜYELERİ
Tunç Erdal
Fon Kurulu Başkanı
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Murat İnce
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Osman Özcan
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Arzu Odabaşı
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ali Ekrem Haznedar
Fon Kurulu Üyesi
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
Murat İnce
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Osman Özcan
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziya Çakmak
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
FON MÜDÜRÜ
Berna Sema Yiğit Sevindi
1
FON DENETÇİSİ
G.
Beyhan Tuncay
II. FON PORTFÖY BİLGİLERİ
31/12/2016 tarihi itibarıyla
Fon Toplam Değeri
6,464,334
Birim Pay Değeri (TRL)
0.013569
Yatırımcı Sayısı
6,708
Portföy Dağılımı
Borçlanma Araçları
69.42%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu
66.43%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları
2.99%
Vadeli Mevduat
20.30%
Paylar
6.52%
- Holding
2.56%
- Otomotiv
1.08%
- Kimyasal Ürün
0.96%
- İnşaat, Taahhüt
0.78%
- Cam
0.57%
- Bankacılık
0.57%
Ters Repo
3.15%
VIOB Teminat
0.61%
III. FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Fon yönetmeliğin 6.maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da
kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon mevzuat gereği
portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen yerli ve
yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve
faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.
Fon, uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket
eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör
2
tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşan portföy; dövize,
yerli ve yabancı hisse senetlerine ve vadeli işlemler piyasalarından enstrümanlara da yer veren bir dağılım
ile hedefine ulaşmaya çalışır.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmeleri dâhil edilebilir.
Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Fon
portföyüne yatırım stratejisi doğrultusunda, taşıdığı hisse senedi ve/veya döviz pozisyonundan korunma
amacıyla Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda var olan ya da yeni açılacak olan kontratları dâhil
edilebileceği gibi, endekslerin ve/veya dövizin yukarı veya aşağı gitmesi yönündeki beklenti nedeniyle de
bahsi geçen vadeli işlem sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alınabilir. Borsa dışı vadeli işlem
sözleşmeleri portföyde yer almayacaktır. Vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar nedeniyle maruz kalınan
açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.
Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yapılan yatırımların toplamı fon portföyünün %15’ini geçemez.
Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının toplamı fon portföyünün
%10’unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan aracı kuruluş varantlarının/ortaklık varantlarının toplamı ise
fon portföyünün %5’ini geçemez
Bu doğrultuda Fon yönetim stratejisinde potansiyel risk ve beklenen getiri arasında bir denge aranmaktadır.
FON ADI
BENCHMARK
YATIRIM BANT ARALIĞI
Cigna Finans Emeklilik ve
Hayat A.Ş.
Gruplara Yönelik Esnek
Emeklilik EYF
%85 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları
Endeksi 365 Gün,
%5 BIST-100 Endeksi,
%8 KYD O/N Repo Endeksi Brüt,
%1 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları
Endeksi Sabit,
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
TL
%60-90 Devlet İç Borçlanma
Senetleri,
%0-30 Pay Senetleri,
% 0 - 10 Ters Repo-BPP
%0-30 ÖST,
% 0 - 25 Mevduat
* Fon portföyünün en fazla %10’u Takasbank Para Piyasasında değerlendirilebilir.
IV.
FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ
31.12.2016 tarihi itibariyle fonun fiyatı 0.013569 TL olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2016 - 31.12.2016
tarihleri arası fonun getirisi 5.95 %’dir.
01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında fonun karşılaştırma ölçütü getirisi 10.22 % olarak
gerçekleşmiştir.
3
GEÇMİŞ GETİRİLER
SAYILMAZ.
GELECEK
DÖNEM
PERFORMANSI
İÇİN
BİR
GÖSTERGE
DİĞER YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ
YATIRIM ARACI
ADI
XU100
KYD182
KYD365
KYD547
KYD91
KYDON_BRUT
KYDTUFEX
KYDTUM
KYDUZUN
KYDOSTS
EURO
AMERİKAN
DOLARI
KYDALTIN_A
KYDMEV1AY_TL
GETİRİ
ORANI (%)
8.94
10.66
10.26
10.68
9.79
9.25
9.15
9.43
7.94
10.52
16.52
20.60
31.67
9.79
31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE PORTFÖY YAPISI
V.
DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI
01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş ve aşağıda
belirtilen kararlar alınmıştır.
1- Fon hizmet birimi, fon denetçiliği maddesinde
2- Fonun yatırım stratejisi (Değişikliklerin uygulama tarihi 02.01.2017 dir)
3- Fon portföyünde yer alacak para ve sermaye piyasası araçları (Değişikliklerin uygulama tarihi
02.01.2017 dir)
4
VI.
FONUN İÇTÜZÜK, İZAHNNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ
Fonların
içtüzük,
izahname,
tanıtım
formu
değişikliklerine
ilişkin
bilgilere
https://www.cignafinans.com.tr/bireysel-emeklilik-kamu-bilgilendirme-formlari fonların kamuyu sürekli
bilgilendirme sayfalarından ulaşılabilir.
Murat İnce
Fon Kurulu Üye
Elif Bilmez
Fon Kurulu Üye
5
Download