ilk halka arz izahname örneği

advertisement
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU
I.
FON İLE İLGİLİ BİLGİLER
A. GENEL BİLGİLER
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu
Büyüme Amaçlı
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
100.000.000.- (yüzmilyon) TL
10.000.000.000 (onmilyar) Pay
200.000.- (ikiyüzbin) TL
Fon’un Unvanı
Fon’un Türü
Fon’un Adı
Fon Tutarı ve Pay Sayısı
Avans Tutarı
B. FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı
TARİH
19.06.2008
NO
17 / 672
Kuruluşa İlişkin Kurul İzni
03.07.2008
B.02.1.SPK.0.15- 598
Fon İçtüzüğü Tescili
Fon İçtüzüğü’nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
İlanı
07.07.2008
58352-2008
11.07.2008
7103
C. KAYDA ALMA BİLGİLERİ
İzanhname Kurul Kararı
TARİH
20.10.2008
NO
113/1002
İzahname Türkiye Ticaret Sicil gazetesi Tescil
24.10.2008
86655-2008
İlk halka arz tarihi
07.11.2008
D. FON KURULU ÜYELERİ
Tunç Erdal
Fon Kurulu Başkanı
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Murat İnce
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Osman Özcan
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Arzu Odabaşı
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ali Ekrem Haznedar
Fon Kurulu Üyesi
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
E. FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
Murat İnce
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Osman Özcan
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziya Çakmak
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
1
F. FON MÜDÜRÜ
Berna Sema Yiğit Sevindi
G. FON DENETÇİSİ
Beyhan Tuncay
FON PORTFÖY BİLGİLERİ
II.
31.12.2016 tarihi itibarıyla
Fon Toplam Değeri
50,251,484
Birim Pay Değeri (TRL)
0.032953
Yatırımcı Sayısı
28,180
Portföy Dağılımı
Paylar
90.45%
- Bankacılık
24.91%
- Kimyasal Ürün
8.64%
- Cam
8.34%
- Petrol Ve Petrol Ürünleri
6.50%
- Holding
6.28%
- Demir, Çelik Temel
5.54%
- Perakende
4.60%
- İnşaat, Taahhüt
4.19%
- Otomotiv
4.18%
- Gayrimenkul Yatırım Ort.
3.79%
- Endüstriyel Tekstil
3.54%
- Elektrik
3.22%
- Çimento
2.68%
- Dayanıklı Tüketim
2.03%
- Mobilya
2.00%
Borçlanma Araçları
4.53%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu
4.53%
Ters Repo
3.70%
VIOB Teminat
1.33%
2
III.
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Fon mevzuat gereği portföyünün en az % 80' ni borsada işlem gören ortakların paylarına yatırarak sermaye
kazancı sağlamayı amaçlamaktadır.
Gerek içerdiği ortaklık payı oranı, gerekse yönetim stratejisindeki aktiflik nedeni ile pay fiyatında hızlı ve
sert değişimler olma ihtimali fazla olan ürün, aynı özellik sebebi ile uzun vadede yüksek sermaye artışı
sağlayabilecek bir üründür. Yatırım stratejisini ağırlıklı olarak piyasa zamanlaması ile belirleyen Fon, bu
felsefeye bağlı olarak portföy dağılımında hızlı ve kısa vadeli değişiklikler yapabilmektedir.
Fon stratejisine ilişkin Karşılaştırma Ölçütü ve Bant Aralıkları bilgileri tabloda sunulmaktadır:
FON ADI
BENCHMARK
YATIRIM BANT ARALIĞI
Cigna Finans Emeklilik
ve Hayat A.Ş. Büyüme
Amaçlı Hisse Senedi
EYF
% 90 BIST Ulusal 100 Endeksi,
% 5 KYD O/N Repo Endeksi Brüt,
% 5 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları
Endeksi 365 Gün
% 80 - 100 Hisse Senetleri,
% 0 - 10 O/N T.Repo-BPP,
% 0 - 10 DİBS
* Fon portföyünün en fazla %10’u Takasbank Para Piyasasında değerlendirilebilir.
IV.
FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ
31.12.2016 tarihi itibariyle fonun fiyatı 0.032953TL olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2016-31.12.2016
tarihleri arası fonun getirisi 17.08 %’dir.
01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında fonun karşılaştırma ölçütü getirisi 9.23 % olarak gerçekleşmiştir.
GEÇMİŞ GETİRİLER
SAYILMAZ.
GELECEK
DÖNEM
DİĞER YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ
YATIRIM ARACI
ADI
XU100
KYD182
GETİRİ
ORANI (%)
8.94
10.66
3
PERFORMANSI
İÇİN
BİR
GÖSTERGE
KYD365
KYD547
KYD91
KYDON_BRUT
KYDTUFEX
KYDTUM
KYDUZUN
KYDOSTS
EURO
AMERİKAN
DOLARI
KYDALTIN_A
KYDMEV1AY_TL
10.26
10.68
9.79
9.25
9.15
9.43
7.94
10.52
16.52
20.60
31.67
9.79
31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE PORTFÖY YAPISI
DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI
V.
01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş ve aşağıda
belirtilen kararlar alınmıştır.
1- Fon hizmet birimi, fon denetçiliği maddesinde
2- Fonun yatırım stratejisi (Değişikliklerin uygulama tarihi 02.01.2017 dir)
3- Fon portföyünde yer alacak para ve sermaye piyasası araçları ( Değişikliklerin uygulama tarihi
02.01.2017 dir)
VI.
FONUN İÇTÜZÜK, İZAHNNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ
Fonların
içtüzük,
izahname,
tanıtım
formu
değişikliklerine
ilişkin
bilgilere
https://www.cignafinans.com.tr/bireysel-emeklilik-kamu-bilgilendirme-formlari fonların kamuyu
sürekli bilgilendirme sayfalarından ulaşılabilir.
Murat İnce
Fon Kurulu Üye
Elif Bilmez
Fon Kurulu Üye
4
Download